Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI: POLITIčKI SUBJEKAT KOJI UčESTVUJE U IZBORNOJ KAMPANJI DUżAN JE DA AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE PODNESE IZVEšTAJ O TROšKOVIMA IZBORNE KAMPANJE, U ROKU OD 30 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA KONAčNIH REZULTATA IZBORA


Agencija za borbu protiv korupcije podseća političke subjekte da su prema odredbama člana 29. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011 i 123/2014 - dalje: Zakon), politički subjekti koji su učestvovali u izbornoj kampanji dužni da Agenciji podnesu izveštaje o troškovima izbornih kampanja, u roku od 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora.

Istim članom Zakona propisano je da izveštaj o troškovima izborne kampanje sadrži podatke o poreklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora.

Izveštaj o troškovima izborne kampanje odnosi se na period od dana raspisivanja izbora do dana objavljivanja konačnih rezultata izbora.

Izveštaje su u obavezi da podnesu sve političke stranke, koalicije i grupe građana koje su učestvovale u izbornoj kampanji, bez obzira na to da li su osvojile mandate.

Za one koji ne podnesu izveštaj predviđene su kazne, koje za političke subjekte iznose od 200.000 do dva miliona dinara, a za odgovorno lice od 50.000 do 150.000 dinara.

Izvor: Vebsajt Agencija za borbu protiv korupcije, 06.05.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija