Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBJAŠNJENJE O POSTUPKU PODNOŠENJA PRITUŽBE NA RAD PRAVOSUDNIH ORGANA: PRITUŽBA JE NAčIN KOJIM GRAđANI MOGU UTICATI NA UBRZANJE POSTUPKA PRED PRAVOSUDNIM ORGANIMA REPUBLIKE SRBIJE


Ko podnosi pritužbu?

Pritužbu podnosi pritužilac, stranka u postupku koja je nezadovoljna dugim trajanjem postupka.

Kako i kome se podnosi pritužba?

Pritužilac se može obratiti pismenim putem sa oznakom broja predmeta u postupku na koji se pritužuje i to PREDSEDNIKU SUDA u kojem se vodi postupak.

Stranke se mogu obratiti pritužbom PREDSEDNIKU SUDA pred kojim se vodi postupak - (ukoliko ne odgovori u roku) - Predsedniku neposredno VIŠEG suda - (ukoliko ne odgovori u roku) ODELJENJU ZA NADZOR Ministarstva pravde.

Postupanje

Predsednik suda odgovara prutužiocu u roku od 15 dana od dana prijema prutužbe. Ukoliko nema odgovora od suda, pritužilac se može obratiti Odeljenju za nadzor Ministarstva pravde. Ministarstvo prosleđuje pritužbu PREDSEDNIKU SUDA pred kojim se vodi postupak. Nadzor se obavlja kada se predsedniku suda dostavi pritužba. Zakonom je predviđeno da je sudija dužan da utvrdi njenu osnovanost, dostavi pismeni izveštaj pritužiocu i ministarstvu ili višem sudu koji je uputio pritužbu u roku od 15 dana od dana prijema.

Odluka

Predsednik suda može doneti odluku da je PRITUŽBA:

OSNOVANA - i preduzeti mere da se postupak ubrza

NEOSNOVANA.

Odeljenje za nadzor Ministarstva pravde vrši nadzor nad radom pravosudnih organa u vezi sa postupanjem u propisanim rokovima.

Nadzor može biti:

NEPOSREDAN - vrši ga Ministarstvo pravde

POSREDAN- vrši ga na osnovu PRITUŽBE.

Odeljenje za nadzor nema uticaja na to kakva će biti odluka suda, niti može da interveniše da se odluka promeni. Odeljenje postupa po podnetoj pritužbi do prijema odgovora predsednika suda i to je vid nadzora koji je predviđen zakonom. Takođe, treba znati da ovo odeljenje ne pruža pravnu pomoć građanima, već to rade advokati i službe pravne pomoći u organima lokalne samouprave.

U skladu sa članom 55. Zakona o uređenju sudova, po pritužbama građana postupa predsednik suda. Odredbom člana 8. Zakona o uređenju sudova i člana 9. Sudskog poslovnika, uređeno je pravo stranke i drugog učesnika u sudskom postupku, na pritužbu na rad suda, kad smatra da se postupak odugovlači, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav uticaj na njegov tok i ishod.

Ukoliko ste se odlučili da pritužbu uputite predsedniku suda preko ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa putem elektronske pošte, u tom slučaju neophodno je da popunite podatke prema priloženom obrascu koji treba da sarži minimum podataka za postupanje (naziv suda/tužilaštva, oznaku i broj sudskog/tužilačkog predmeta, kratak sadržaj).

Neophodno je da navedeni podaci budu dostavljeni na obrascu koji je svojeručno potpisan od strane podnosioca, skeniran i priložen u elektronskom pismu (attachment).

Pritužbu možete dostaviti putem El. pošte na adresu: nadzor@mpravde.gov.rs

Kao i putem pošte na adresu:

Ministarstvo pravde i državne uprave

Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

sa naznakom Odeljenju za nadzor u pravosudnim organima

Odeljenje za nadzor u pravosudnim organima Sektora za pravosuđe možete kontaktirati na brojeve telefona:

011/ 363 - 17 - 40; 011/ 363 - 10 - 78;

Informacije se mogu dobiti svakog radnog dana od 11:00 do 13:00 časova.

Napomena: Pritužbe koje se odnose na zakonitost i pravilnost sudskih odluka ne mogu biti predmet razmatranja kako predsenika suda, tako ni Ministarstva pravde i državne uprave.

Obrazac pritužbe na rad pravosudnih organa možete preuzeti na internet stranici Ministarstva pravde (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 8.5.2014.