Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA SEKRETARA VISOKOG SAVETA SUDSTVA: Rok za prijavu 15. mart 2018. godine


Na osnovu člana 66. stav 3, u vezi sa članom 54. stav 1. i članom 55. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014 i 94/2017), člana 15. stav 3, člana 17. stav 3. i člana 20. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2007 - prečišćen tekst i 109/2009) i člana 5. i 7. Pravilnika o popunjavanju izvršilačkih radnih mesta i položaja u Administrativnoj kancelariji Visokog saveta sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 33/2010, 13/2016 i 7/2018), Visoki savet sudstva oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA

 Organ u kome se radno mesto popunjava:

Visoki savet sudstva, Beograd, Nemanjina 22-26.

 Položaj koji se popunjava:

Sekretar Visokog saveta sudstva - druga grupa položaja

Broj državnih službenika na položaju: 1

 Opis poslova: rukovodi Administrativnom kancelarijom Visokog saveta sudstva; koordinira i usklađuje rad unutrašnjih jedinica Administrativne kancelarije; stara se o blagovremenom i ujednačenom obavljanju poslova; izrađuje planove rada u vezi sa aktivnostima Administrativne kancelarije i stara se o njihovoj realizaciji; usklađuje i unapređuje metode rada Administrativne kancelarije, pruža stručna uputstva, raspoređuje zadatke i nadzire rad zaposlenih u Administrativnoj kancelariji; priprema godišnji izveštaj o radu Saveta; izrađuje Informator o radu Saveta; predlaže akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Administrativnoj kancelariji; predlaže program posebnog stručnog usavršavanja zaposlenih (plan obuka); sarađuje sa državnim i drugim organima i organizacijama u vršenju nadležnosti Administrativne kancelarije; stara se o pripremi dokumentacije i izrađuje nacrt odgovora za postupanje ovlašćenog lica po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja o radu ili u vezi sa radom Saveta i Administrativne kancelarije; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i po nalogu predsednika Saveta.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti Pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen pravosudni ispit; najmanje 9 godina radnog iskustva u struci, znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru; državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje organizacije i rada sudova i Visokog saveta sudstva; poznavanje propisa kojima se uređuje organizacija i rad Administrativne kancelarije Visokog saveta sudstva i dužnosti sekretara Visokog saveta sudstva; poznavanje propisa koji uređuju prava i dužnosti državnih službenika i nameštenika – utvrdiće se na osnovu odgovora na pitanja koja će se usmeno postaviti kandidatima (razgovor); veština komunikacije, logičkog i analitičkog rezonovanja, elokvencije, rukovođenja, kreativnosti i organizatorske sposobnosti – utvrdiće se uvidom u podatke iz prijave za konkurs i na osnovu odgovora na pitanja koja će se usmeno postaviti kandidatima (razgovor); poznavanje rada na računaru – utvrdiće se uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru, odnosno praktičnim radom na računaru; znanje engleskog jezika – utvrdiće se uvidom u dokaz o znanju jezika.

Trajanje rada na položaju i mesto rada: rad na položaju traje pet godina, a mesto rada je Beograd, Resavska 42.

Rok za podnošenje prijava na konkurs 8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Sadržina prijave na konkurs: Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, kontakt telefon, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i posebnim oblastima znanja. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

 U izbornom postupku, prilikom vrednovanja kandidata koji konkuriše na položaj, dodatno se vrednuje i sadržina prijave na konkurs (poslovi koje je kandidat obavljao, podaci o odgovornosti na tim poslovima, podaci o stručnom usavršavanju i posebnim oblastima znanja), a za kandidate – državne službenike u Administrativnoj kancelariji posebno se vrednuju dotadašnji rezultati u radu.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

-uverenja o državljanstvu;

-izvod iz matične knjige rođenih;

-diploma o stručnoj spremi;

-isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

-fotokopija radne knjižice izdate zaključno sa 31. 12. 2015. godine (ukoliko je kandidat poseduje)

-uverenje o položenom pravosudnom ispitu;

-sertifikat ili drugi dokaz o poznavanju rada na računaru;

-sertifikat ili drugi dokaz o znanju engleskog jezika;

-dokaz – potvrda, rešenje da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnost iz radnog odnosa izdata od strane državnih organa u kome je učesnik javnog konkursa bio u radnom odnosu;

-uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, ne starije od šest meseci);

-Obrazac 1 – Izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam dostaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega.

Lice koje ne dostavi pisani dokaz o poznavanju rada na računaru podleže praktičnoj proveri veštine rada na računaru.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama (izuzev uverenja da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci, koja ne sme biti starija od 6 meseci). Fotokopija radne knjižice ne mora biti overena.

Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu mora biti nostrifikovana.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o položenom pravosudnom ispitu i uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Potrebno je da kandidat, uz napred navedene dokaze, dostavi popunjen Obrazac 1 - Izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

Izjava o saglasnosti za prikupljanje podataka na javnom konkursu za popunjavanje položaja

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Visoki savet sudstva, 11000 Beograd, Resavska 42, sa naznakom:,, Za javni konkurs – popunjavanje položaja (navesti naziv položaja za koji se podnosi prijava)".

Lica koja su zadužena za obaveštenje o konkursu, u periodu od 10-12 časova: Ljiljana Pantelić, kontakt telefon: 011/3027 – 478 i Nadežda Nikolić, kontakt telefon: 011/3027- 418.

Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, izborni postupak će se sprovesti u prostorijama Visokog saveta sudstva Beograd, Resavska 42, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni naknadno.

Napomena:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji biće odbačene zaključkom Konkursne komisije.

Ovaj oglas objavljuje se na internet stranici Visokog saveta sudstva, na internet stranici Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, internet stranici i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Na internet stranici Visokog saveta sudstva može se izvršiti uvid u akt o sistematizaciji poslova u organu u kom se popunjava položaj koji je predmet ovog konkursa.

Termini koji su u ovom oglasu izraženi u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnose.

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 07.03.2018.
Naslov: Redakcija