Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI: NACRT ZAKONA UREđUJE ORGANIZOVANJE I POSTUPANJE DRżAVNIH ORGANA RADI EFIKASNOG SPREčAVANJA NE SAMO PORODIčNOG NASILJA, VEć I KRIVIčNIH DELA PROTIV POLNE SLOBODE. FORMIRAJU SE POSEBNE POLICIJSKE JEDINICE I UVODE NOVA KRIVIčNA DELA, POPUT PROGANJANJA I SEKSUALNOG UZNEMIRAVANJA


U cilju efikasne borbe protiv nasilja i porodici i zaštite u krivično zakonodavstvo Srbije uskoro bi trebalo da budu uvedena dva nova krivična dela - proganjanje i seksualno uznemiravanje, a biće donet i Zakon o sprečavanju nasilja u porodici koji će predvideti oštre mere protiv nasilnika.

Državni sekretar u Ministarstvu pravde, Radomir Ilić, precizira da je u toku rad na izmenama Kričnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014), koji će uskoro biti predstavljen javnosti.

Ilić je ukazao da se krivično delo proganjanja odnosi na situacije u kojima neko u dužem vremenskom periodu proganja osobu i time joj narušava životni stil - tako što je prati ili uznemirava putem društvenih mreža ili na neki drugi način.

"Kod seksualnog uznemiravanja javlja se situacija da neko iskorišćava svoj položaj nadređenosti i podređenu osobu u, na primer poslovnom smislu, na bio koji način uznemirava kontinuirano. Recimo, tako što priča lascivne viceve ili je dovodi u poziciju da joj bude neprijatno, a sve koristeći odnos između polova", ukazao je Ilić.

On je napomenuo da će doći će i do izmena bića krivičnih dela silovanja i nasilja u porodici.

Nacrtom zakona o sprečavanju nasilja u porodici biće uvedena obaveza policije da izađe na lice mesta istog trenutka kada dobije prijavu od bilo koga da je izvršeno nasilje u porodici i da spreči nasilje i napravi procenu rizika da li to nasilje može da eskalira, naveo je državni sekretar.

U skladu sa tom procenom policija bi trebalo da gotovo obavezno udalji nasilnika, a imaće i mogućnost da ga liši slobode i odredi mu zadržavanje od 48 sati.

Policija treba o toj meri odmah da obavesti javnog tužioca, koji će u roku od 24 sata predložiti sudu određene mere da se, na primer, nasilnik udalji iz stana ili da mu se zabrani prilaženje žrtvi ili žrtvama, a može da pokrene i krivčni postupak.

Javni tužilac ima rok za predlaganje mera od 24 sata od hapšenja nasilnika, a sud je dužan da donese odluku o merama u roku od naredna 24 sata, odnosno dok nasilniku traje takozvani policijski pritvor.

Ako nasilniku ne bude određen pritvor (od strane suda) i bude pušten uz neku od mera, ali ih potom prekrši, tako što se približi žrtvi ili se vrati u stan odakle je privremeno iseljen, policja može opet odmah da ga uhapsi i odvede kod sudije za prekršaje.

Sudija za prekršaje moze da nasilniku izrekne kaznu od 60 dana zatvora, koja se odmah izvršava, što znači da iako nasilnik uloži žalbu na odluku sudije, ona neće odložiti izvršenje prekršajne kazne.

Na ovaj način se onemogućava nasilnik da na bilo koji način priđe žrtvi i uznemirava je sve dok krivični ili građanski postupak ne bude završen, naglasio je državni sekretar.

Prema njegovim rečima, sve mere koje se predviđaju Nacrtom zakona su takve da favorizuju žrtvu.

"Nijednog trenutka se ne sme nasilniku izaći u susret i omogućniti mu da uživa u bilo kojoj blagodeti, na primer činjenice da je vlasnik kuće. Jer ako je vršio nasilje u porodici, onda mora da bude iseljen na određeni period", naglasio je Ilić

On smatra da će ovim zakonom biti ispravljena velika nepravda prema žrtvama porodičnog nasilja koja se svakodnevno dešava, a to su situacije u kojima nasilnik ostaje u porodičnom domu, a žena sa decom beži od njega u Sigurnu kuću i neizvesnost.

Izmene Krivičkog zakonika i Nacrt zakona uskoro bi trebalo da se nađu na javnog raspravi.

U toku prethodne godine, u Srbiji su u porodičnom nasilju ubijene 34 žene, a većina njih je i raznije prijavljivala nasilje, dok se Savetovalištu za borbu protiv nasilja i Sigurnoj kući u 2015. javilo za pomoć oko 3.500 žena. Prema statistikama, svaka treća ženska osoba u Srbiji doživi neki vid nasilničkog ponašanja.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 08.03.2016.
Naslov: Redakcija