Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UTVRĐIVANJU POREKLA IMOVINE I POSEBNOM POREZU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu ("Službeni glasnik RS", broj 18/20), u članu 2. stav 1. tačka 4) menja se i glasi:

"4)        "izdaci za privatne potrebe fizičkog lica" predstavljaju izdatke koje je fizičko lice imalo za privatne potrebe koji su utvrđeni u postupku utvrđivanja imovine i posebnog poreza;".

Posle tačke 4) dodaje se tačka 5), koja glasi:

"5)        "imovina na koju se utvrđuje poseban porez" predstavlja razliku između zbira uvećanja imovine i izdataka za privatne potrebe fizičkog lica, sa jedne strane i prijavljenih prihoda koji su uvećani za iznos prihoda koji ne podležu oporezivanju u Republici Srbiji, besteretno stečene imovine, imovine stečene zaduživanjem, odnosno imovine stečene na drugi zakonit način.".

Član 2.

U članu 4. stav 1. posle reči: "poreza" dodaju se reči: "i naplate posebnog poreza".

Član 3.

U članu 11. stav 2. posle reči: "lica" dodaju se reči: "i izdataka za privatne potrebe fizičkog lica".

Član 4.

U članu 12. stav 1. menja se i glasi:

"Prethodni postupak sprovodi Poreska uprava na osnovu analize rizika.".

U stavu 2. reči: "izvan godišnjih smernica," brišu se.

Član 5.

U članu 14. stav 1. reči: "nezakonito stečena imovina" zamenjuju se rečima: "imovina na koju se utvrđuje poseban porez".

U stavu 5. reči: "nezakonito stečene imovine" zamenjuju se rečima: "imovine na koju se utvrđuje poseban porez".

Član 6.

Član 15. menja se i glasi:

"Član 15.

Osnovica posebnog poreza utvrđuje se u vrednosti imovine na koju se utvrđuje poseban porez, a koju čini zbir revalorizovane vrednosti te imovine za svaku kalendarsku godinu koja je bila predmet kontrole.

Vrednost imovine na koju se utvrđuje poseban porez se revalorizuje indeksom potrošačkih cena od poslednjeg dana kalendarske godine za koju je utvrđena ta imovina do dana donošenja rešenja o posebnom porezu.

Prihod od posebnog poreza pripada Budžetu Republike Srbije."

Član 7.

U nazivu člana 20. posle reči: "uprave" dodaju se reči: "i ministarstvu nadležnom za poslove finansija".

Član 8.

U članu 21. stav 1. reči: "utvrđivanju nezakonito stečene imovine i posebnog poreza" zamenjuju se rečima: "postupku utvrđivanja imovine i posebnom porezu"

Član 9.

Član 24. menja se i glasi:

"Član 24.

Sva lica koja u postupku utvrđivanja imovine i posebnog poreza dođu do podataka u vezi sa tim postupkom dužna su da čuvaju te podatke kao tajne podatke u smislu zakona kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija."

Član 10.

U članu 25. stav 4. reči: "kao profesionalnu tajnu podatke" zamenjuju se rečju: "podatke".

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu usvojen je 29. februara 2020. godine. Zakon je stupio na snagu 11. marta 2020. godine, a počinje da se primenjuje 12. marta 2021. godine. Prilikom izrade podzakonskih akata za primenu Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu utvrđeno je da je neophodno izmeniti i dopuniti pojedine odredbe ovog zakona do početka njegove primene, radi otklanjanja problema koji bi mogli da se pojave u njegovoj primeni. Zbog toga su predloženi izmena naziva izraza "nezakonito stečena imovina" u "imovina na koju se utvrđuje poseban porez", kako se ovaj izraz ne bi poistovećivao sa izrazom "imovina proistekla iz krivičnog dela" i dodavanje izraza "izdaci za privatne potrebe fizičkog lica" koji je definisan kao izdaci koje je fizičko lice imalo za privatne potrebe, a radi utvrđivanja porekla prihoda koje je steklo fizičko lice a nije ih potrošilo na sticanje imovine.

Iz istog razloga predloženo je propisivanje nadležnosti Poreske uprave za naplatu posebnog poreza.

Radi usklađivanja sa odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji predloženo je da podaci do kojih Poreska uprava dođe u postupku utvrđivanja porekla imovine i posebnog poreza ne predstavljaju profesionalnu tajnu, već tajne podatke u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu (u daljem tekstu: Predlog zakona) predviđeni su izmena izraza "nezakonito stečena imovina" i dodavanje izraza "izdaci za privatne potrebe fizičkog lica".

Članom 2. Predloga zakona predviđena je, radi usklađivanja sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, nadležnost Poreske uprave za sprovođenje postupka naplate posebnog poreza.

Članom 3. Predloga zakona vrši se usklađivanje sa članom 1. Predloga zakona.

Članom 4. Predloga zakona predviđeno je da Poreska uprava prethodni postupak sprovodi na osnovu analize rizika. Prilikom izrade podzakonskih akata za primenu Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu utvrđeno je da je dovoljno i celishodno da se prethodni postupak sprovodi na osnovu informacija koje su sadržane u analizi rizika, koje prethode izradi Godišnjih smernica, a ne na osnovu Godišnjih smernica. Na taj način se izbegava nepotrebno administriranje od strane Poreske uprave.

Članom 5. Predloga zakona vrši se usklađivanje sa članom 1. Predloga zakona.

Članom 6. Predloga zakona vrši se usklađivanje sa članom 1. Predloga zakona i predviđa da prihod od posebnog poreza pripada Budžetu Republike Srbije.

Članom 7. Predloga zakona naziv člana 20. Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu sa sadržinom člana 20. Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu.

Članom 8. Predloga zakona vrši se usklađivanje sa članom 1. Predloga zakona.

Članom 9. Predloga zakona vrši se usklađivanje sa članom 7. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19 i 144/20) kojim je predviđeno da se tajnim podacima smatraju podaci koje je prikupila Poreska uprava u postupku utvrđivanja poreza.

Članom 10. Predloga zakona vrši se usklađivanje sa članom 9. Predloga zakona.

Članom 11. Predloga zakona predviđeno je da zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva iz Budžeta Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA STUPANjE NA SNAGU ZAKONA PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE"

Ustavni osnov za stupanje na snagu ovog zakona pre osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" sadržan je u članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, koji predviđa da zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njihovog donošenja.

Potrebno je da ovaj zakon stupi na snagu u roku kraćem od roka propisanog Ustavom, kako bi se omogućilo da podzakonksi akti za primenu Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu budu doneti i stupe na snagu do početka primene zakona - 12. marta 2021. godine.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 05.02.2021.