Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRTI ZAKONA O TRANSPLANTACIJI ORGANA, TKIVA I ĆELIJA: PREDVIđA SE PRETPOSTAVLJENA SAGLASNOST DONORSTVA ORGANA, TKIVA I ćELIJA NAKON SMRTI, OSIM ZA ONA LICA KOJA SU TO PISMENO ODBILA. POSTOJAćE BAZA PODATAKA U MUP-U U KOJOJ ćE UZ SVAčIJE IME STAJATI PODATAK DA LI JE ODBIO DA BUDE DONOR. LEKARI ćE, PRE NEGO šTO UZMU ORGANE, PROVERITI DA LI JE TA OSOBA POTPISALA FORMULAR


U Srbiji donorsku karticu ima 140.000 građana. Ova kartica nije zakonski obavezujući dokument i uvek se traži i saglasnost porodice da bi se pristupilo transplantaciji organa, ćelija i tkiva. Takva procedura primenjuje se u većini zemalja. Iako uskoro počinje rad na novim zakonima, saglasnost porodice tražiće se i ubuduće.

Ministarstvo zdravlja ima nameru da do 1. juna 2016. godine uradi dva nacrta zakona o transplantaciji organa i o transplantaciji ćelija i tkiva. Prema rečima dr Nenada Milojičića iz Uprave za biomedicinu izrada nacrta ovih zakona počinje 22. februara uz podršku eksperata EU.

Nacrt zakona o transplantaciji organa predvideće mogućnost pretpostavljenog donorstva organa za sve građane Srbije. Dr Milojičić ističe da zemlje sa najvećim brojem donora imaju na snazi pretpostavljenu saglasnost, ali i visoku svest njihovih građana o potrebi zaveštanja organa i kontinuiranu kampanju o značaju transplantacionog programa. On dodaje da ne postoji razlog za bojazan da li će kontrola ovakvih procesa biti adekvatna, te da ne može biti zloupotrebe.

Dosadašnja praksa pokazala je da čak i kada neko ima donorsku karticu, članovi njegove porodice nakon smrti mogu da ovu odluku ponište i ne daju saglasnost da se organi uzmu. Po nekim računicama, kada se ionako mali broj od 140.000 potencijalnih donora, svede na 30.000 realnih donora, onda to ni u najmanjoj meri ne zadovoljava potrebe.

Pretpostavljena saglasnost znači da smo svi saglasni da budemo donori organa, s tim da građani koji to ne žele mogu da se prijave u opštinu ili sud i popune predviđene formulare. Baza podataka Ministarstva unutrašnjih poslova biće dopunjena rubrikom o tome da li pojedinac pristaje da bude donor ili ne. Lekari će biti u obavezi da proveravaju da li je osoba potpisala formular. S time da, čak i kada neko jeste dobrovoljni donor organa, članovi porodice koji nisu saglasni sa time imaće proceduru kojom će to moći da spreče.

Stav zaštitnika građana, Saše Jankovića, je da postoji opravdana društvena potreba da se poveća broj donora organa, ali dodaje da se istovremeno mora učiniti sve da građani budu potpuno sigurni da sa potencijalnim donorima i organima neće biti nikakvih zloupotreba..

- To se može postići rigidnim i detaljnim procedurama i drakonskim kaznama za njihovo kršenje. Takođe, mora se obezbediti da oni koji iz verskih ili bilo kojih drugih razloga ne žele da budu donori (i primaoci organa), takvo svoje opredeljenje i ostvare. Da bi napor Ministarstva zdravlja da budući zakon donese dobre rezultate bio uspešan, ključno je da zakonska rešenja koja će biti predložena prođu detaljnu stručnu analizu i javnu raspravu, da građanima jasno budu predočene sve posledice i sve garancije da neće biti zloupotreba - napominje Janković.

Sa druge strane, u Ministarstvu zdravlja ističu da je postojeći Zakon o transplantaciji organa ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009) delimično usaglašen sa direktivama Evropske unije, a u procesu pridruživanja EU, potrebno je navedeni Zakon potpuno usaglasiti sa EU direktivama.

- Trenutna zakonska rešenja predviđaju 'informisanu saglasnost', a u zemljama EU postoji i 'pretpostavljena saglasnost'. Kako je na svakoj državi kandidatu da sama odluči koji će model prihvatiti, baš kao što su se i zemlje EU na taj način opredeljivale, tako je i na nama da definišemo da li ćemo novim zakonskim rešenjem primeniti model 'pretpostavljene saglasnosti' - kažu u Ministarstvu i dodaju da svaka izmena Zakona mora da prođe javnu raspravu i propisane skupštinske procedure, nakon čega će se znati konačan oblik novog Zakona o transplantaciji organa.

Izvor: Vebsajt Danas i RTS, 07.02.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija