Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU: Za uklanjanje snega i leda sa trotoara širine do 5m koji se nalazi ispred zgrade, odnosno pripadajuće građevinske parcele, ispred poslovnih zgrada i poslovnih prostora, ispred stambeno-poslovnih zgrada, ispred objekata u izgradnji, ispred i oko neizgrađenog građevinskog zemljišta, odgovorna su pravna i fizička lica koja koriste te nepokretnosti kao vlasnici, odnosno korisnici nepokretnosti ili kao zakupci ili kao neposredni držaoci te nepokretnosti. To podrazumeva i obavezno uklanjanje ledenica sa krovova isturenih delova zgrade, kao i čišćenje ulaza u stambene i poslovne objekte, bilo da je reč o vlasnicima objekata ili njihovim zakupcima. Kazna za pravno lice iznosi 50.000 dinara


Odluka o komunalnom redu ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015, 11/2015, 61/2015 i 75/2016) jasno definiše obavezu građana i pravnih lica u Beogradu da tokom zimskog perioda moraju uklanjati sneg i led sa trotoara ispred svojih ulaza i krovova svojih zgrada. Ukoliko to ne učine, preti im prekršajna prijava u iznosu od 5.000 za fizička lica do 50.000 dinara za pravna lica.

Za uklanjanje snega i leda sa trotoara širine do 5 m koji se nalazi ispred zgrade, odnosno pripadajuće građevinske parcele, ispred poslovnih zgrada i poslovnih prostora, ispred stambeno-poslovnih zgrada, ispred objekata u izgradnji, ispred i oko neizgrađenog građevinskog zemljišta, odgovorna su pravna i fizička lica koja koriste te nepokretnosti kao vlasnici, odnosno korisnici nepokretnosti ili kao zakupci ili kao neposredni držaoci te nepokretnosti.

To podrazumeva i obavezno uklanjanje ledenica sa krovova isturenih delova zgrade, kao i čišćenje ulaza u stambene i poslovne objekte, bilo da je reč o vlasnicima objekata ili njihovim zakupcima.

Sa krova i drugih spoljnih delova zgrade koja se graniči sa javnom saobraćajnom površinom ili saobraćajnom površinom u javnom korišćenju, vlasnik, odnosno korisnik zgrade dužan je da uklanja ledenice radi sprečavanja i otklanjanja opasnosti za život i zdravlje ljudi i bezbednosti dobara i okoline.

Za uklanjanje ledenica sa spoljnog dela zgrade koji je u sastavu određenog stana ili drugog posebnog dela zgrade, a koji je dostupan za uklanjanje, odgovoran je vlasnik, odnosno korisnik tog dela zgrade.

U slučaju da nije moguće uklanjanje ledenica sa zgrade, lica su dužna su da blagovremeno postave oznake upozorenja na opasnost od obrušavanja ledenica, kao i odgovarajuće zapreke radi obilaženja ugroženih delova.

Uklanjanje snega i leda vrši se tako da se ne zatrpavaju slivnici, a sneg i led se odlažu tako da ne ometaju saobraćaj na kolovozu i prolaz pešaka trotoarom.

Izvor: Redakcija, 08.01.2017.