Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU I PRATEĆEG SETA ZAKONA


Stručni timovi Ministarstva pravde i Advokatske komore Srbije (AKS) danas su dogovorili izmene Zakona o javnom beležništvu i pratećeg seta zakona, što je jedan od zahteva srpske advokature za prekid protesta koji je započela 17. septembra prošle godine.

Članovi stručnih timova su, nakon sastanka koji je trajao tri sata, potpisali sporazum o izmenama spornih propisa koji će u subotu razmatrati Upravni odbor AKS.

Sporazum predviđa da stručni tim predloži organima AKS da se prekine obustava rada, kao i da izmene propisa budu upućene po hitnom postupku u Skupštinu Srbije na usvajanje.

Odluku o tome da li se nastavlja ili prekida obustava rada doneće Skupština AKS koju će zakazati UO AKS u subotu.

Srpski parlament bi mogao da zaseda u drugoj polovini januara i to vanredno, pošto mu Vlada dostavi predlog izmena i dopuna zakona.

Prema tekstu sporazuma, članovi stručnih timova su se saglasili da se u najskorije vreme po hitnom postupku izmene odredbe Zakona o javnom beležništvu, Zakona o prometu nepokretnosti, Zakona o vanparničnom postupku, Porodičnog zakona i Zakona o nasleđivanju, rekla je novinarima član stručnog tima AKS Jasmina Milutinović.

Ona je dodala da su se stručni timovi saglasili da nije potrebno vršiti izmene Zakona o overi potpisa, rukopisa i prepisa.

Pored toga, usaglašeno je da će stručni timovi koje odredi Vlada i AKS razmotriti odgovarajuće izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, Zakona o državnom pravobranilaštvu i Zakona o javnim nabavkama, na kojima advokatura takođe insistira, u okviru dopune svojih početnih zahteva u protestu.

Takođe, prema rečima Milutinovićeve, Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći biće povučen iz procedure usvajanja i AKS će delegirati stručni tim koji će učestvovati u njegovom donošenju.

Milutinovićeva je rekla da bi advokati mogli da počnu da rade najranije 18. januara ali da će o tome odlučiti Skupština AKS.

Pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović rekao je da 'garantuje' da će predviđene izmene propisa biti u Parlamentu do kraja meseca i apelovao da se štrajk prekine i pre njihovog usvajanja.

Izmene svih vih zakona objavljene su na sajtu AKS, a najvažnije, sa stanovišta advokature, jeste da javnobeležnički zapis neće više biti obavezan za sve ugovore koji se tiču prometa nepokretnosti.

U formi javnobeležničkog zapisa javni beležnik će sastavljati ugovore o raspolaganju nepokretnostima poslovno nesposobnih lica, lica koja ne mogu da vide, čuju, govore, čitaju i pišu, sporazum o zakonskom izdržavanju.

Takođe, ugovor o hipoteci i založna izjava se mogu sastaviti u formi javnobeležničkog zapisa ako sadrže izjavu da se na osnovu ugovora o hipoteci, odnosno založne izjave, može neposredno sprovesti prinudno izvršenje (sudsko ili vansudsko) po dospelosti obaveze.

Za ostale pravne poslove, odnosno privatne isprave koje će sačinjavati bilo građani bilo advokati, predviđena je potvrda javnog beležnika stavljanjem solemnizacione klauzule.

Solemnizacionom klauzulom javni beležnik, prema sporazumu, potvrđuje da je strankama u njegovom prisustvu pročitan ugovor, da su one izjavile da on u svemu i potpuno odgovara njihovoj volji i da su ga svojeručno potpisale.

Klauzula o potvrđivanju se stavlja na posebnu ispravu koja se jemstvenikom povezuje sa podnetim ugovorom, a oba kraja jemstvenika se pričvršćuju pečatnim voskom ili nalepnicom i overavaju pečatom javnog beležnika.

Članovi stručnog tima su nakon sastanka napomenuli da će tarife kako javnih beležnika tako i advokata biti usklađene sa novonastalom situacijom.

Advokati u celoj Srbiji počeli su protest obustavom rada 17. septembra prošle godine tražeći izmene propisa o javnom beležništvu, regulisanje paušalnog oporezivanja i smenu ministra pravde.

O ostalim zahtevima, koji se tiču poreza i smene ministra odluku će doneti organi AKS.

Izvor: Tanjug, RTV