Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • PRAVILNIK O IMUNIZACIJI I NAČINU ZAŠTITE LEKOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2006, 25/2013, 63/2013, 99/2013 i 118/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA VRŠENJA POPISA I USKLAĐIVANJA KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 118/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU PRIZNAVANJA, VREDNOVANJA, PREZENTACIJE I OBELODANJIVANJA POZICIJA U POJEDINAČNIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA MIKRO I DRUGIH PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 118/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA, PLAĆANJA I PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE ZA POREZ PO ODBITKU NA DRUGE PRIHODE FIZIČKIH LICA PO OSNOVU PRODAJE DOBARA KADA SE ISPLATA PRIHODA VRŠI U GOTOVOM NOVCU U MOMENTU PREDAJE DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 118/2013)
 • PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013 i 118/2013)
 • PRAVILNIK O OBRASCU ZBIRNE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATIM I PLAĆENIM DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PO ODBITKU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2004, 105/2004, 65/2005, 82/2006, 15/2012, 123/2012, 61/2013 i 118/2013)
 • PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2013 i 118/2013)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I ROKU ZA DOSTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE ("Sl. glasnik RS", br. 118/2013)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI POZICIJA U OBRASCU STATISTIČKI IZVEŠTAJ ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE ("Sl. glasnik RS", br. 118/2013)
 • PRAVILNIK O SPISKU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2013)
 • PRAVILNIK O SPORTSKIM GRANAMA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 23/2012 i 118/2013)
 • PRAVILNIK O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 63/2013 - ispr., 106/2013 i 120/2013)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013 i 120/2013)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA KONKURISANJA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR REALIZATORA PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA I FONDOVA SA VEĆINSKIM DRŽAVNIM VLASNIŠTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA I ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA NJIHOV RAD ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2012, 9/2013 - ispr., 17/2013, 43/2013, 76/2013, 92/2013, 106/2013, 110/2013 i 118/2013)
 • PRAVILNIK O VIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2010 i 118/2013)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2013)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU TELA ZA KOORDINACIJU BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2012 i 1/2014)
 • ODLUKA O SEDIŠTU UPRAVE CARINA, OSNIVANJU, POČETKU I PRESTANKU RADA CARINARNICA, CARINSKIH ISPOSTAVA, ODSEKA I REFERATA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2010, 83/2010, 52/2011, 99/2011, 54/2012 i 119/2013)
 • PRAVILNIK O IMUNIZACIJI I NAČINU ZAŠTITE LEKOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2006, 25/2013, 63/2013, 99/2013 i 118/2013)
 • PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE ("Sl. glasnik RS", br. 118/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA VRŠENJA POPISA I USKLAĐIVANJA KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 118/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU PRIZNAVANJA, VREDNOVANJA, PREZENTACIJE I OBELODANJIVANJA POZICIJA U POJEDINAČNIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA MIKRO I DRUGIH PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 118/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA, PLAĆANJA I PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE ZA POREZ PO ODBITKU NA DRUGE PRIHODE FIZIČKIH LICA PO OSNOVU PRODAJE DOBARA KADA SE ISPLATA PRIHODA VRŠI U GOTOVOM NOVCU U MOMENTU PREDAJE DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 118/2013)
 • PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013 i 118/2013)
 • PRAVILNIK O OBRASCU ZBIRNE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATIM I PLAĆENIM DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PO ODBITKU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2004, 105/2004, 65/2005, 82/2006, 15/2012, 123/2012, 61/2013 i 118/2013)
 • PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2013 i 118/2013)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I ROKU ZA DOSTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE ("Sl. glasnik RS", br. 118/2013)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI POZICIJA U OBRASCU STATISTIČKI IZVEŠTAJ ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE ("Sl. glasnik RS", br. 118/2013)
 • PRAVILNIK O SPISKU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2013)
 • PRAVILNIK O SPORTSKIM GRANAMA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 23/2012 i 118/2013)
 • PRAVILNIK O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 63/2013 - ispr., 106/2013 i 120/2013)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013 i 120/2013)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA KONKURISANJA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR REALIZATORA PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA I FONDOVA SA VEĆINSKIM DRŽAVNIM VLASNIŠTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA I ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA NJIHOV RAD ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2012, 9/2013 - ispr., 17/2013, 43/2013, 76/2013, 92/2013, 106/2013, 110/2013 i 118/2013)
 • PRAVILNIK O VIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2010 i 118/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE POGREBNIH TROŠKOVA ZA KORISNIKE PENZIJA ZA JANUAR, FEBRUAR I MART 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 118/2013)
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA KOD NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2011, 43/2011, 57/2012, 65/2013 i 118/2013)
 • UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013 i 119/2013)
 • UREDBA O KATEGORIZACIJI DRŽAVNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013 i 119/2013)
 • UREDBA O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNJE UREĐENJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2006, 14/2009 - odluka US i 119/2013)
 • UREDBA O NAČINU I POSTUPCIMA U VEZI SA OBAVLJANJEM POSLOVA I ODRŽAVANJEM BRODSKE STRAŽE ČLANOVA POSADE NA POMORSKIM BRODOVIMA, KAO I DRUGIH POSLOVA NA BRODU U CILJU BEZBEDNE PLOVIDBE I ZAŠTITE MORA OD ZAGAĐENJA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2013)
 • UREDBA O NADLEŽNOSTI, DELOKRUGU, ORGANIZACIJI I NAČINU POSLOVANJA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011, 37/2012, 107/2012 i 119/2013)
 • UREDBA O POSTUPANJU SA FLUOROVANIM GASOVIMA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE, KAO I O USLOVIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA UVOZ I IZVOZ TIH GASOVA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2013)
 • UREDBA O SADRŽINI, OBRASCU I NAČINU PODNOŠENJA JEDINSTVENE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE, JEDINSTVENIM METODOLOŠKIM PRINCIPIMA I JEDINSTVENOM KODEKSU ŠIFARA ZA UNOS PODATAKA U JEDINSTVENU BAZU CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010, 124/2012 i 119/2013)
 • UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2013 i 119/2013)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU SMERNICA RAZVOJA VAZDUHOPLOVNOG TRŽIŠTA KROZ STIMULACIJE U PLAĆANJU AERODROMSKIH NAKNADA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 119/2013)
Izvor: Paragraf Lex