Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA

Član 1.

U Zakonu o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11 i 112/15), u članu 2. stav 1. tačka 1) dodaju se podtač. (11) i (12), koje glase:

"(11)    robni derivati su izvedeni finansijski instrumenti koji se odnose na robu, koji moraju biti namireni u novcu, ili izuzetno fizički, ukoliko se njima trguje na regulisanom tržištu, odnosno MTP;

(12)      kreditni derivat na osnovu nastupanja statusa neispunjavanja obaveza (engl. credit default swap) je vrsta kreditnog derivata kojim se pružalac kreditne zaštite obavezuje da će korisniku te zaštite izmiriti gubitak u slučaju neizmirenja obaveza dužnika ili nekog drugog ugovorenog kreditnog događaja, za šta mu korisnik kreditne zaštite plaća odgovarajuću naknadu;".

Posle tačke 3) dodaje se tačka 3a), koja glasi:

"3a)      referentna vrednost je svaka stopa, indeks ili brojka dostupna javnosti ili objavljena koja se periodično ili redovno utvrđuje primenom formule na sledeće vrednosti ili na osnovu njih: vrednost jedne ili više vrsta osnovne imovine ili cena, uključujući i procenjene cene, stvarne ili procenjene kamatne stope ili druge vrednosti ili ankete, s obzirom na koju se utvrđuje iznos koji je potrebno platiti za neki finansijski instrument ili vrednost finansijskog instrumenta;".

Posle tačke 7) dodaju se tač. 7a), 7b) i 7v), koje glase:

"7a)      roba je bilo koja roba zamenljive prirode koju je moguće isporučiti, uključujući metale i njihove rude i legure, poljoprivredne proizvode i energiju;

7b)       spot ugovor za robu je ugovor za isporuku robe kojom se trguje na spot tržištu, a koja se isporučuje odmah nakon što je izvršeno namirenje u novcu, i ugovor o isporuci robe koji nije finansijski instrument, uključujući terminski ugovor koji se namiruje fizički;

7v)       spot tržište je tržište robe na kome se roba prodaje za novac i odmah isporučuje nakon što je ugovor namiren u novcu i druga tržišta na kojima se ne trguje finansijskim instrumentima;".

Posle tačke 22) dodaje se tačka 22a), koja glasi:

"22a)    mesto trgovanja je svako regulisano tržište, MTP ili OTC;".

Posle tačke 37) dodaju se tač. 37a), 37b) i 37v), koje glase:

"37a)    značajna distribucija je inicijalna ili sekundarna ponuda hartija od vrednosti koja se razlikuje od uobičajenog trgovanja kako u pogledu iznosa vrednosti ponuđenih hartija od vrednosti tako i u pogledu metode prodaje;

37b)     stabilizacija je kupovina ili ponuda za kupovinu hartija od vrednosti ili transakcija ekvivalentnim povezanim instrumentima koju sprovodi kreditna institucija ili investiciono društvo u kontekstu značajne distribucije tih hartija od vrednosti isključivo za potrebe održavanja tržišne cene tih hartija od vrednosti tokom unapred određenog perioda zbog pritiska na prodaju tih hartija od vrednosti;

37v)     program otkupa je trgovanje sopstvenim akcijama javnog akcionarskog društva koje ispunjava uslove za sticanje sopstvenih akcija propisane zakonom kojim se uređuje poslovanje privrednih društava, u slučaju kada se sticanje vrši na regulisanom tržištu ili MTP, a ne putem ponude za otkup svim akcionarima;".

Posle tačke 46) dodaje se tačka 46a), koja glasi:

"46a)    lice koje profesionalno dogovara ili izvršava transakcije je lice koje se profesionalno bavi primanjem i prenosom naloga za finansijske instrumente ili izvršenjem transakcija finansijskim instrumentima;".

Član 2.

U članu 73. dodaje se stav 7, koji glasi:

"Odredbe ovog poglavlja (čl. 73 - 94.) primenjuju se i na:

1)         spot ugovore za robu, čiji predmet nisu produkti trgovanja na organizovanom tržištu električne energije, prirodnog gasa, nafte i derivata nafte kada transakcija, nalog ili postupak ima, ili će verovatno imati, ili je učinjen u nameri da utiče na cenu ili vrednost finansijskog instrumenta;

2)         izvedene ugovore ili izvedene instrumente za prenos kreditnog rizika, kod kojih zaključenje transakcije, ispostavljanje naloga, davanje ponude ili drugi postupci imaju ili je verovatno da će imati uticaj na cenu ili vrednost spot ugovora za robu, u slučaju kada ta cena zavisi od vrednosti finansijskog instrumenta;

3)         postupke koji imaju ili je verovatno da će imati uticaj na referentne vrednosti."

Član 3.

U članu 75. stav 5. menja se i glasi:

"Informacije iz stava 1. ovog člana su informacije o tačno određenim činjenicama ako se njima ukazuje na niz okolnosti koje postoje ili za koje se razumno može očekivati da će postojati, ili na događaj koji se dogodio ili se razumno može očekivati da će se dogoditi, kada su dovoljno specifične da omoguće zaključivanje o mogućem uticaju tog niza okolnosti ili događaja na cene finansijskih instrumenata, povezanog izvedenog finansijskog instrumenta ili povezanih spot ugovora za robu."

Član 4.

Posle člana 78. dodaje se član 78a, koji glasi:

"Član 78a

Sama činjenica da pravno lice poseduje ili je posedovalo insajderske informacije ne podrazumeva da je to lice koristilo te informacije u trgovanju, odnosno da je trgovalo na osnovu insajderskih informacija, ukoliko je to pravno lice uvelo, sprovodilo i održavalo primerene i delotvorne unutrašnje mehanizme i postupke kojima se sprečava zloupotreba insajderskih informacija.

Unutrašnji mehanizmi i postupci kojima se sprečava zloupotreba insajderskih informacija su takvi da se njima osigurava da nijedno fizičko lice koje je u ime pravnog lica donelo odluku o sticanju ili otuđenju finansijskih instrumenata na koje se odnose informacije, niti bilo koje drugo fizičko lice koje je moglo uticati na tu odluku, nije posedovalo insajderske informacije, odnosno da nije podstaklo, dalo preporuku ili na drugi način uticalo na fizičko lice koje je u ime pravnog lica odlučilo o sticanju ili otuđenju finansijskih instrumenata na koje se te informacije odnose."

Član 5.

U članu 79. stav 4. zapeta i reči: "tokom odgovarajućeg vremena," brišu se, a posle reči: "objavljuje" dodaju se reči: "i da učini iste dostupnim najmanje pet godina od dana objavljivanja".

Član 6.

U članu 83. stav 3. posle reči: "predmetnom spisku" dodaju se zapeta i reči: "datum i vreme kada je to lice steklo pristup insajderskim informacijama".

Član 7.

U članu 84. stav 5. posle tačke 7) dodaju se tač. 7a) i 7b), koje glase:

"7a)      zalaganje ili pozajmljivanje finansijskih instrumenata od strane ili u ime lica koje obavlja dužnosti rukovodioca ili lica povezanog sa tim licem, kako je navedeno u st. 1. i 2. ovog člana;

7b)       transakcije koje su izvršila lica koja u okviru svog posla dogovaraju ili izvršavaju transakcije ili neko drugo lice u ime lica koje obavlja dužnosti rukovodioca ili lica koje je povezano sa tim licem, kako je navedeno u st. 1. i 2. ovog člana, uključujući slučajeve kada se koristi diskreciono pravo;".

Član 8.

Posle člana 84. dodaju se nazivi čl. 84a i 84b i čl. 84a i 84b, koji glase:

"Period zabrane trgovanja za lice koje obavlja dužnosti rukovodioca

Član 84a

Licu koje obavlja dužnosti rukovodioca kod izdavaoca zabranjeno je da vrši transakcije za sopstveni račun ili za račun trećeg lica, neposredno ili posredno, u vezi sa vlasničkim ili dužničkim hartijama od vrednosti tog izdavaoca, ili drugim finansijskim instrumentima koji su sa njima povezani, tokom perioda od 30 dana pre objave godišnjeg, polugodišnjeg ili kvartalnog finansijskog izveštaja koje je izdavalac u obavezi da objavi u skladu sa odredbama čl. 50, 52. i 53. ovog zakona.

Izdavalac može dati pisanu saglasnost licu koje obavlja dužnost rukovodioca kod izdavaoca da trguje za sopstveni račun ili za račun trećeg lica tokom perioda zabrane trgovanja ako postoje vanredne okolnosti koje zahtevaju hitnu prodaju akcija ili zbog značaja predmetnog trgovanja za transakcije u vezi sa programom otkupa akcija od strane zaposlenih i u sličnim slučajevima.

Komisija bliže propisuje okolnosti u kojima izdavalac može odobriti trgovanje tokom perioda zabrane trgovanja, uključujući okolnosti koje bi se smatrale vanrednim i vrste transakcija koje bi opravdale odobrenje za trgovanje.

Istraživanja tržišta

Član 84b

Istraživanje tržišta obuhvata saopštavanje informacija jednom ili više potencijalnih investitora pre transakcije, kako bi se procenio interes potencijalnih investitora za moguću transakciju i njene uslove, kao što je potencijalni obim ili cena, od strane:

1)         izdavaoca;

2)         prodavca finansijskog instrumenta na sekundarnom tržištu u tolikoj količini ili vrednosti da se transakcija razlikuje od redovnog trgovanja i uključuje način prodaje koji se zasniva na prethodnoj proceni interesa od strane potencijalnog investitora;

3)         trećeg lica koje deluje u ime ili za račun lica iz tač. 1) i 2) ovog stava.

Istraživanje tržišta takođe predstavlja i objavljivanje insajderskih informacija licima koja imaju pravo na te hartije od vrednosti od strane lica koja nameravaju da daju ponudu za preuzimanje akcija ili sprovedu spajanje društava, ukoliko su kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:

1)         da su informacije potrebne kako bi omogućile licima koja imaju pravo na te hartije od vrednosti da odluče o tome jesu li spremna da ponude svoje hartije od vrednosti na prodaju;

2)         da je za odluku o ponudi za preuzimanje ili spajanje društava u razumnoj meri potrebna namera lica da prodaju svoje hartije od vrednosti.

Učesnik na tržištu koji vrši objavljivanje pre sprovođenja istraživanja tržišta posebno uzima u obzir hoće li istraživanje tržišta uključiti objavljivanje insajderskih informacija, i o tome sastavlja i ažurira pisanu evidenciju koju na zahtev dostavlja Komisiji.

Ova obaveza primenjuje se na svako objavljivanje informacija neprekidno tokom istraživanja tržišta.

Objavljivanje insajderskih informacija kod istraživanja tržišta ne predstavlja zloupotrebu tržišta, ukoliko učesnik na tržištu koji vrši objavljivanje insajderskih informacija pre objavljivanja:

1)         pribavi pristanak lica koje je učestvovalo u istraživanju tržišta za primanje insajderskih informacija;

2)         obavesti lice koje je učestvovalo u istraživanju tržišta da mu je zabranjeno da upotrebi te informacije, ili pokuša da ih upotrebi, tako da stekne ili otuđi finansijski instrument na koji se te informacije odnose, za sopstveni račun ili za račun trećeg lica, posredno ili neposredno;

3)         obavesti lice koje je učestvovalo u istraživanju tržišta da mu je zabranjeno da te informacije upotrebi, ili pokuša da ih upotrebi tako da povuče ili izmeni nalog koji je već ispostavljen i u vezi je sa finansijskim instrumentom na koji se te informacije odnose;

4)         obavesti lice koje je učestvovalo u istraživanju tržišta da je dužno da čuva dobijene informacije kao poverljive.

Učesnik na tržištu koji vrši objavljivanje informacija sastavlja i vodi evidenciju svih informacija koje su date licima koja su učestvovala u istraživanju tržišta, identitet potencijalnih investitora kojima su informacije objavljene, kao i pravnih i fizičkih lica koja deluju u ime potencijalnih investitora i datum i vreme svakog objavljivanja.

Kada informacije objavljene tokom istraživanja tržišta prestanu da budu insajderske informacije u skladu sa procenom učesnika na tržištu koji vrši objavljivanje, taj učesnik što je pre moguće o tome obaveštava lica iz stava 6. ovog člana, a evidenciju o tome dostavlja Komisiji.

Nezavisno od odredaba ovog člana, lice koje je učestvovalo u istraživanju tržišta samo procenjuje da li poseduje insajderske informacije, kao i kada prestaje da ih poseduje.

Učesnik na tržištu koji vrši objavljivanje čuva evidenciju iz ovog člana u periodu od najmanje pet godina.

Bliže uslove i način istraživanja tržišta i vođenja evidencija u smislu ovog člana, propisuje Komisija."

Član 9.

U članu 85. stav 1. tačka 1) podtač. (1) i (2) posle reči: "finansijskih instrumenata" dodaju se reči: "ili povezanog spot ugovora za robu".

U tački 3) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Dodaje se tačka 4), koja glasi:

"4)        prenošenje lažnih ili obmanjujućih informacija ili davanje lažnih ili obmanjujućih osnovnih podataka u odnosu na referentnu vrednost kada je lice koje je prenelo informaciju ili dalo osnovni podatak znalo ili trebalo da zna da su oni lažni ili obmanjujući, ili bilo koji drugi postupak kojim se manipuliše izračunavanjem referentne vrednosti."

U stavu 3. tačka 2) reči: "pred zatvaranje trgovanja radi dovođenja investitora u zabludu" zamenjuju se rečima: "na početku ili pred kraj trgovačkog dana, koja ima ili bi mogla imati obmanjujući uticaj na investitore koji donose odluke na osnovu objavljenih cena, uključujući početne ili cene na zatvaranju".

Član 10.

U članu 93. dodaje se stav 10, koji glasi:

"Komisija može da zahteva od sudije za prethodni postupak da donese nalog da se Komisiji obezbedi dostavljanje postojećih zapisa telefonskih poziva, razmene podataka koje poseduju investiciona društva, kreditne institucije i druga lica nad kojima Komisija vrši nadzor i za koja postoje osnovi sumnje da su izvršila povrede odredaba ovog zakona o zabrani zloupotrebe na tržištu."

Član 11.

U članu 94. stav 4. menja se i glasi:

"Komisija informiše javnost o izrečenim nadzornim merama u vezi sa kršenjem odredaba poglavlja VI – ZLOUPOTREBE NA TRŽIŠTU ovog zakona, odmah nakon obaveštenja lica na koju se odluka o izricanju mere odnosi."

Dodaju se st. 5. i 6, koji glase:

"Komisija objavljuje podatke o vrsti i prirodi povreda odredaba ovog zakona, a bliže uslove u vezi sa objavljivanjem tih podataka Komisija propisuje podzakonskim aktom.

Odluke objavljene u skladu sa ovim članom biće dostupne javnosti na internet stranici Komisije najmanje pet godina od dana njihovog objavljivanja."

Član 12.

U članu 122. dodaje se stav 3, koji glasi:

"Odredbe st. 1. i 2. ovog člana ne primenjuju se na izdavaoce iz člana 2. stav 1. tačka 38) podtačka (3) ovog zakona, a čije se dužničke hartije od vrednosti isključuju sa regulisanog tržišta, odnosno MTP u skladu sa aktima organizatora tržišta."

Član 13.

U članu 275. posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

"Ukoliko je subjekt nadzora fizičko lice koje je izvršilo povredu odredaba poglavlja VI – ZLOUPOTREBE NA TRŽIŠTU, Komisija će prilikom odmeravanja novčane kazne iz stava 4. ovog člana uzeti u obzir i vrednost obavljene transakcije, vrednost pribavljene imovinske koristi, vrednost izmakle koristi ili izbegnutog gubitka nastalog usled utvrđenih povreda, s tim da maksimalni iznos novčane kazne ne može biti veći od koristi pribavljene zloupotrebom na tržištu."

Dosadašnji st. 5 - 11. postaju st. 6 - 12.

Član 14.

U članu 281. stav 2. reči: "od jedne do osam godina i novčanom kaznom" zamenjuju se rečima: "od tri do osam godina".

Dodaje se stav 3, koji glasi:

"Za pokušaj dela iz stava 1. ovog člana kazniće se."

Član 15.

U članu 282. dodaje se stav 5, koji glasi:

"Za pokušaj dela iz stava 1. ovog člana kazniće se."

Član 16.

U članu 284. stav 1. dodaje se tačka 15), koja glasi:

"15)      ne obaveštava u vezi sa insajderskom informacijom, odnosno suprotno odredbama čl. 79, 80, 81, 82. i 83. ovog zakona."

Član 17.

U članu 290. stav 1. tačka 10) briše se.

Član 18.

Posle člana 290. dodaje se član 290a, koji glasi:

"Član 290a

Novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj lice iz člana 84. st. 1. i 2. ovog zakona ako ne obaveštava na način predviđen odredbama člana 84. ovog zakona."

Član 19.

Postupci koji su započeti pred Komisijom za hartije od vrednosti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se u skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11 i 112/15).

Član 20.

Komisija za hartije od vrednosti je dužna da uskladi svoje akte sa ovim zakonom u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 21.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA I CILJEVI KOJI SE NJIME ŽELE OSTVARITI

Zakon o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", broj 31/11) stupio je na snagu 17. maja 2011. godine, a počeo sa primenom 17. novembra 2011. godine. Ovaj zakon izmenjen je i dopunjen Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", broj 112/15) koji je stupio na snagu 7. januara 2016. godine.

U nacrtu izveštaja sa skrininga za poglavlje 9 - Finansijske usluge, navedeno je da je zakonodavstvo Republike Srbije u velikoj meri usklađeno sa Direktivom 2003/6/EZ i Direktivom 2003/71/EZ, ali je ocenjeno da Zakon o tržištu kapitala još uvek nije usklađen sa Direktivom 2014/57/EU i Uredbom 596/2014/EU o zloupotrebama na tržištu.

S tim u vezi, izmene predložene ovim zakonom predstavljaju usklađivanje sa navedenom pravnom regulativom Evropske unije (u daljem tekstu: EU). Usklađivanje sa relevantnim direktivama i Uredbom istovremeno podrazumeva dalje unapređenje efikasnosti domaćeg tržišta kapitala i pravne regulative protiv zloupotreba na tržištu.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH INSTITUTA

Članom 1. Predloga zakona vrše se izmene člana 2. Zakona, i to na način što se u stavu 1. tačka 1) ovog člana dodaju nove podtač. (11) i (12) ovog člana, kao i nove tač. 3a), 7a), 7b), 7v), 22a), 37a), 37b), 37v) i 46a), koje uvode nove institute. Tako se uvodi pojam "robni derivati", koji se definišu kao izvedeni finansijski instrumenti koji se odnose na robu, koji moraju biti namireni u novcu, ili izuzetno fizički, ukoliko se njima trguje na regulisanom tržištu, odnosno MTP; pojam "kreditni derivat na osnovu nastanka statusa neispunjavanja obaveza" (engl. credit default swap) definiše se kao vrsta kreditnog derivata kojim se pružalac kreditne zaštite obavezuje da će korisniku te zaštite izmiriti gubitak u slučaju neizmirenja obaveza dužnika ili nekog drugog ugovorenog kreditnog događaja, za šta mu korisnik kreditne zaštite plaća odgovarajuću naknadu; pojam "referentna vrednost" definiše se kao svaka stopa, indeks ili brojka dostupna javnosti ili objavljena koja se periodično ili redovno utvrđuje primenom formule na sledeće vrednosti ili na osnovu njih: vrednost jedne ili više vrsta osnovne imovine ili cena, uključujući i procenjene cene, stvarne ili procenjene kamatne stope ili druge vrednosti ili ankete i s obzirom na koju se utvrđuje iznos koji je potrebno platiti za neki finansijski instrument ili vrednost finansijskog instrumenta; pojam "roba" definiše se kao bilo koja roba zamenljive prirode koju je moguće dostaviti, uključujući metale i njihove rude i legure, poljoprivredne proizvode i energiju; pojam "spot ugovor za robu" definiše se kao ugovor za isporuku robe kojom se trguje na spot tržištu, a koja se isporučuje odmah nakon što je izvršeno namirenje u novcu, i ugovor o isporuci robom koji nije finansijski instrument, uključujući terminski ugovor koji se namiruje fizički; pojam "spot tržišta" označava tržište robe na kome se roba prodaje za novac i odmah isporučuje nakon što je ugovor namiren u novcu i druga tržišta, na kojima se ne trguje finansijskim instrumentima; "mesto trgovanja" je svako regulisano tržište, MTP ili OTC; "stabilizacija" je kupovina ili ponuda za kupovinu hartija od vrednosti ili transakcija ekvivalentnim povezanim instrumentima koju sprovodi kreditna institucija ili investiciono društvo u kontekstu značajne distribucije tih hartija od vrednosti isključivo za potrebe održavanja tržišne cene tih hartija od vrednosti tokom unapred određenog perioda zbog pritiska na prodaju tih hartija od vrednosti; pojam "program otkupa" definiše se kao trgovanje sopstvenim akcijama javnog akcionarskog društva koje ispunjava uslove za sticanje sopstvenih akcija propisane zakonom kojim se uređuje poslovanje privrednih društava, u slučaju kada se sticanje vrši na regulisanom tržištu ili MTP, a ne putem ponude za otkup svim akcionarima; pojmom "lice koje profesionalno dogovara ili izvršava transakcije" označava se lice koje se profesionalno bavi primanjem i prenosom naloga za finansijske instrumente ili izvršenjem transakcija finansijskim instrumentima.

Članom 2. ovog zakona proširuje se primena odredaba Zakona koje se odnose na sprečavanje zloupotreba na tržištu i na spot ugovore za robu čiji predmet nisu produkti trgovanja na organizovanom tržištu električne energije, prirodnog gasa, nafte i derivata nafte, kada transakcija, nalog ili postupak ima, ili će verovatno imati, ili je učinjen u nameri da utiče na cenu ili vrednost finansijskog instrumenta, kao i na vrste finansijskih instrumenata, uključujući izvedene ugovore ili izvedene instrumente za prenos kreditnog rizika, kada transakcija, nalog, ponuda ili postupak ima ili će verovatno imati uticaj na cenu ili vrednost spot ugovora za robu kada cena ili vrednost zavisi od cene ili vrednosti tih finansijskih instrumenata, a pored toga i na postupke u vezi s referentnim vrednostima.

Čl. 3 - 5. Predloga zakona uređuje se pitanje insajderskog trgovanja. Izmenama stava 5. člana 75. Zakona bliže se objašnjava pojam insajderskih informacija, kao informacije o tačno određenim činjenicama ako se njima ukazuje na niz okolnosti koje postoje ili za koje se razumno može očekivati da će postojati, ili na događaj koji se dogodio ili se razumno može očekivati da će se dogoditi, kada su dovoljno specifične da omoguće zaključivanje o mogućem uticaju tog niza okolnosti ili događaja na cene finansijskih instrumenata ili povezanog izvedenog finansijskog instrumenta, povezanih spot ugovora za robu.

Dodaje se član 78a kojim se propisuju uslovi za situaciju kada se ne smatra da je pravno lice koje poseduje ili je posedovalo insajderske informacije, te informacije koristilo i da je stoga trgovalo na osnovu insajderskih informacija, i to kada kad je to pravno lice uvelo sprovodilo i održavalo primerene i delotvorne unutrašnje mehanizme i postupke kojima se osigurava da nijedno fizičko lice koje je u njegovo ime donelo odluku o sticanju ili otuđenju finansijskih instrumenata na koje se odnose informacije, ni bilo koje drugo fizičko lice koje je moglo uticati na tu odluku nije posedovalo insajderske informacije, i nije podstaklo, dalo preporuku ili na drugi način uticalo na fizičko lice koje je u ime pravnog lica odlučilo o sticanju ili otuđenju finansijskih instrumenata na koje se te informacije odnose. Precizira se rok u kome je izdavalac dužan da na svojoj internet stranici drži objavljene insajderske informacije, u trajanju od najmanje pet godina od dana objavljivanja.

Članom 6. Predloga zakona menja se član 83. stav 3. Zakona tako što se posle reči: "predmetnom spisku" dodaju reči: "datum i vreme kada je to lice steklo pristup insajderskim informacijama", a u ostalom delu član ostaje nepromenjen. Ovo je važan element, na osnovu koga se može proceniti da li je to lice, u slučaju da je trgovalo moglo da zloupotrebi insajderske informacije.

Članom 7. Predloga zakona se dopunjava i menja član 84. stav 5. Zakona tako što se dodaju tač. 7a) i 7b) kojima je propisano da obaveštenje, koje lice koje obavlja dužnosti rukovodioca dostavlja Komisiji, sadrži i dodatne podatke o zalaganju ili pozajmljivanju finansijskih instrumenata od strane ili u ime lica koje obavlja dužnosti rukovodioca ili lica povezanog sa tim licem, kao i transakcije koje su izvršila lica koja u okviru svog posla dogovaraju ili izvršavaju transakcije ili neko drugo lice u ime lice koja obavlja dužnosti rukovodioca ili lica koje je povezano s tim licem, uključujući slučajeve kada se koristi diskreciono pravo, kao važne za službeni registar propisanih informacija.

 Članom 8. Predloga zakona predviđaju se novi čl. 84a i 84b. Članom 84a propisuje se period zabrane trgovanja za lice koje obavlja dužnosti rukovodioca u periodu od 30 dana, pre objave godišnjeg, polugodišnjeg ili kvartalnog finansijskog izveštaja koje je izdavalac u obavezi da objavi u skladu sa odredbama čl. 50, 52. i 53. ovog zakona. Međutim, predviđa se i da izdavalac može dopustiti licu koje obavlja dužnost rukovodioca kod izdavaoca da trguje za sopstveni račun ili za račun trećeg lica tokom perioda zabrane trgovanja ako postoje vanredne okolnosti koje zahtevaju hitnu prodaju akcija ili zbog značaja predmetnog trgovanja za transakcije u sklopu ili povezane s planom otkupa akcija od strane zaposlenih i slično. Okolnosti u kojima izdavalac može odobriti trgovanje tokom perioda zabrane trgovanja, uključujući okolnosti koje bi se smatrale vanrednim i vrste transakcija koje bi opravdale odobrenje za trgovanje, propisuje Komisija. Članom 84b Predloga zakona uvodi se istraživanje tržišta koje obuhvata saopštavanje insajderskih informacija jednom ili više potencijalnih investitora pre transakcije, kako bi se procenio interes potencijalnih investitora za moguću transakciju i njene uslove.

U članu 9. Predloga zakona predviđene su izmene člana 85. Zakona kojima se proširuje primena odredaba o manipulacijama na tržištu, tako što se u podtač. (1) i (2) posle reč: "finansijskih instrumenata" dodaju se reči: "i povezanog spot ugovora za robu"; u tački 3) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se tačka 4) kojom se propisuje i prenošenje lažnih ili obmanjujućih informacija ili davanje lažnih ili obmanjujućih osnovnih podataka u odnosu na referentnu vrednost kada je lice koje je prenelo informaciju ili dalo osnovni podatak znalo ili trebalo da zna da su oni lažni ili obmanjujući, ili bilo koji drugi postupak kojim se manipuliše izračunavanjem referentne vrednosti. Takođe, menja se stav 3. tačka 2), tako što se briše tekst iza reči: "instrumenata" i dodaje tekst: "na početku ili pred kraj trgovačkog dana, koja ima ili bi mogla imati obmanjujući uticaj na investitore koji donose odluke na osnovu objavljenih cena, uključujući početne ili cene na zatvaranju.".

Članom 10. Predloga zakona menja se član 93. Zakona tako što se dodaje stav 10. kojim se omogućava da Komisija zahteva od sudije za prethodni postupak da donese nalog da se Komisiji obezbedi dostavljanje postojećih zapisa telefonskih poziva, razmene podataka koje poseduju investiciona društva, kreditne institucije i druga lica nad kojima Komisija vrši nadzor i za koja postoje osnovi sumnje da su izvršila povrede odredbi ovog zakona o zabrani zloupotrebe na tržištu.        

Članom 11. Predloga zakona menja se član 94. Zakona tako što se postojeći stav 4. menja i dodaju novi st. 5. i 6, kojima se predviđa da Komisija informiše javnost o izrečenim nadzornim merama u vezi sa kršenjem odredaba poglavlja VI - ZLOUPOTREBE NA TRŽIŠTU ovog zakona, odmah nakon obaveštenja lica na koje se odluka o izricanju mere odnosi. Komisija objavljuje podatke o vrsti i prirodi povreda odredbi zakona, a bliže uslove u vezi sa objavljivanjem Komisija propisuje podzakonskim aktom. Odluke objavljene u skladu sa ovim članom biće dostupne javnosti na internet stranici Komisije najmanje pet godina od dana njihovog objavljivanja.

Članom 12. Predloga zakona menja se član 122. Zakona tako što se dodaje novi stav 3. kojim se propisuje da se odredbe ovog člana ne primenjuju na izdavaoce iz člana 2. stav 1. tačka 38) podtačka (3) Zakona, a da se njihove dužničke hartije od vrednosti isključuju sa regulisanog tržišta, odnosno MTP u skladu sa aktima organizatora tržišta.

Članom 13. Predloga zakona vrše se izmene člana 275. Zakona i dodaje novi stav 5. kojim se propisuje da ukoliko je subjekt nadzora fizičko lice koje je izvršilo povredu odredaba poglavlja VI - ZLOUPOTREBE NA TRŽIŠTU, Komisija će, prilikom odmeravanja novčane kazne, uzeti u obzir i vrednost obavljene transakcije, vrednost pribavljene imovinske koristi, vrednost izmakle koristi ili izbegnutog gubitka nastalog usled utvrđenih povreda, s tim da maksimalni iznos novčane kazne ne može biti veći od koristi pribavljene zloupotrebom na tržištu.

Članom 14. Predloga zakona u okviru poglavlja XIV Kaznene odredbe, Odeljak 1. Krivična dela menja se i dopunjuje član 281. Zakona - Zabrana manipulacije na tržištu, tako što se u stavu 2. menja zaprećena kazna te se propisuje kazna zatvora od tri do osam godina, a takođe se dodaje novi stav kojim se propisuje da će se kazniti i za pokušaj.

Članom 15. Predloga zakona dodaje se novi stav u članu 282. Zakona - Korišćenje i otkrivanje i preporučivanje insajderskih informacija, tako što se u novom stavu propisuje da će se kazniti za pokušaj dela iz stava 1. ovog člana.

Članom 16. Predloga zakona dopunjuje se član 284. stav 1. Zakona, tako što se dodaje tačka 15) koja predviđa privredni prestup za izdavaoca, javno društvo i ponuđača, odnosno dodaje nova tačka kojom se reguliše situacija ako neko od nabrojanih lica ne obaveštava u vezi sa insajderskom informacijom, odnosno suprotno odredbama čl. 79, 80, 81, 82. i 83. ovog zakona.  

Članom 17. Predloga zakona briše se tačka 10) u članu 290. stav 1. Zakona.

Članom 18. Predloga zakona dodaje se član 290a kojim je predviđen prekršaj za lice iz člana 84. st.1. i 2. ovog zakona koje ne obaveštava na način predviđen odredbama člana 84. ovog zakona.

U članu 19. Predloga zakona propisuje se da će se postupci koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona započeti pred Komisijom za hartije od vrednosti okončati u skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11 i 112/15).

U članu 20. Predloga zakona propisano je da je Komisija za hartije od vrednosti dužna da uskladi svoje akte sa ovim zakonom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članom 21. Predloga zakona određeno je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Skupštine, 06.12.2016.