Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

Član 1.

U Zakonu o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 10/13, 142/14 i 103/15), član 10. menja se i glasi:

"Član 10.

Korisnik podsticaja dužan je da:

1)         se pridržava propisa kojima se uređuju standardi kvaliteta životne sredine, zaštita javnog zdravlja, zaštita zdravlja životinja i biljaka, zaštita dobrobiti životinja i zaštita poljoprivrednog zemljišta;

2)         postupa na način i pod uslovima predviđenim posebnim propisom koji bliže uređuje pojedine vrste podsticaja;

3)         daje tačne podatke i dokumentaciju za ostvarivanje prava na podsticaje;

4)         namenski koristi podsticajna sredstva kao i da namenski koristi, ne otuđi i ne omogući drugom licu korišćenje predmeta podsticaja, u roku određenom u skladu sa posebnim propisom;

5)         čuva dokumentaciju koja se odnosi na ostvarivanje prava na podsticaje najmanje pet godina od dana njihove naplate;

6)         vrati isplaćena novčana sredstva ako se ne pridržava obaveza iz tač. 2) – 4) ovog člana;

7)         vrati neosnovano isplaćena sredstva usled administrativne greške;

8)         vrati višak novčanih sredstava u skladu sa članom 33. ovog zakona.

Korisnik podsticaja dužan je da vrati novčana sredstva iz stava 1. tač. 6) - 8) ovog člana najkasnije u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rešenja kojim se utvrđuje obaveza korisnika podsticaja da izvrši povraćaj novčanih sredstava.

Korisnik podsticaja dužan je da plati zateznu kamatu počev od dana isplate podsticaja u slučaju nepridržavanja obaveze iz stava 1. tač. 2) - 4) ovog člana, odnosno počev od dana isteka roka iz stava 2. ovog člana u slučaju iz stava 1. tač. 7) i 8) ovog člana.

Ukoliko korisnik podsticaja ne vrati novčana sredstva iz stava 1. tač. 6) - 8) ovog člana najkasnije u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rešenja, kojim se utvrđuje obaveza korisnika podsticaja da izvrši povraćaj novčanih sredstava, ministarstvo ima pravo da izvrši umanjenje narednih isplata prema korisniku do iznosa utvrđenog rešenjem iz stava 2. ovog člana uvećanog za zateznu kamatu u skladu sa stavom 3. ovog člana."

Član 2.

U članu 17. tačka 2) menja se i glasi:

"2)        podsticaji u stočarstvu, i to za:

(1)        kvalitetne priplodne mlečne krave,

(2)        kvalitetne priplodne tovne krave i bikove (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne tovne krave),

(3)        krave za uzgoj teladi za tov,

(4)        krave dojilje,

(5)        kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne ovce i koze),

(6)        kvalitetne priplodne krmače i nerastove (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne krmače),   

(7)        tov junadi,

(8)        tov jagnjadi,

(9)        tov jaradi,

(10)      tov svinja,

(11)      košnice pčela,

(12)      roditeljske kokoške teškog tipa,

(13)      roditeljske kokoške lakog tipa,

(14)      roditeljske ćurke,

(15)      kvalitetne priplodne matice riba šarana,

(16)      kvalitetne priplodne matice riba pastrmke,

(17)      proizvodnju konzumne ribe."

Član 3.

U članu 20. stav 1. tačka 5) reči: "podtač. (12), (13) i (14)" zamenjuju se rečima: "podtač. (15), (16) i (17)".

Stav 2. menja se i glasi:

"Lice iz stava 1. ovog člana za korišćenje podsticaja u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla iz člana 17. tačka 2) podtač. (1), (2), (5), (6), (12), (13), (14), (15) i (16) ovog zakona pored uslova iz stava 1. ovog člana mora da ispuni uslov da su ta grla prijavljena na njegovom poljoprivrednom gazdinstvu pod kontrolom pravnih lica ovlašćenih za poslove selekcije – odgajivačke organizacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stočarstvo."

Član 4.

Posle člana 21a dodaje se naziv člana i član 21b, koji glase:

"Krave za uzgoj teladi za tov

Član 21b

Podsticaji za krave za uzgoj teladi za tov utvrđuju se u minimalnom iznosu od 5.000 dinara po grlu.

Podsticaji iz stava 1. ovog člana ostvaruju se po kravi koja pripada stadu za uzgoj teladi, osim za krave iz člana 17. tačka 2) podtač. (1), (2) i (4) ovog zakona i autohtone rase krava za koje se ostvaruju podsticaji u skladu sa ovim zakonom."

Član 5.

U članu 22. stav 3. menja se i glasi:

"Lice iz člana 20. stav 1. ovog zakona koje je ostvarilo podsticaje iz stava 1. ovog člana ne može da ostvaruje pravo na podsticaje za premiju za mleko proizvedeno od grla za koje je ostvarilo podsticaje za krave dojilje."

Član 6.

U članu 25. stav 2. menja se i glasi:

"Podsticaji iz stava 1. ovog člana ostvaruju se ako je tovno grlo namenjeno za proizvodnju mesa provelo u vlasništvu lica iz člana 20. stav 1. ovog zakona najmanje 185 dana, nakon čega je predato klanici ili je namenjeno izvozu."

Član 7.

Naziv odeljka iznad člana 33. i član 33. menjaju se i glase:

"4.        Umanjenje isplata direktnih plaćanja

Član 33.

Korisnik podsticaja po osnovu direktnih plaćanja za jednu kalendarsku godinu može ostvariti ukupan iznos od 10.000.000 dinara, koji se ne umanjuje.

Ako iznos sredstava iz stava 1. ovog člana prelazi 10.000.000 dinara, a manji je od 20.000.000 dinara, vrši se umanjenje isplate iznosa koji prelazi 10.000.000 dinara za 10%.

Ako iznos sredstava iz stava 1. ovog člana prelazi 20.000.000 dinara, vrši se umanjenje isplate iznosa koji prelazi 20.000.000 dinara za 20%.

Direktor Uprave donosi rešenje o umanjenju isplata direktnih plaćanja u skladu sa st. 2. i 3. ovog člana.

Ako je korisniku podsticaja po osnovu direktnih plaćanja za jednu kalendarsku godinu isplaćeno više od iznosa dobijenog obračunom iz st. 2. i 3. ovog člana, višak sredstava se umanjuje od isplate direktnih plaćanja za narednu kalendarsku godinu, a ako to nije moguće ili nije dovoljno, korisnik podsticaja je dužan da vrati višak novčanih sredstava u roku od 60 dana od dana prijema rešenja iz stava 4. ovog člana."

Član 8.

Član 34. menja se i glasi:

"Član 34.

Podsticaji za mere ruralnog razvoja obuhvataju podršku programima koji se odnose na:

1)         unapređenje konkurentnosti;

2)         očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa;

3)         diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima;

4)         pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja;

5)         unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja.

Podsticaji iz stava 1. tačka 1) ovog člana su vrsta podsticaja koji se sprovode u cilju unapređenja tržišnog poslovanja, dostizanja standarda kvaliteta i unapređenja konkurentnosti poljoprivrednog gazdinstva.

Podsticaji iz stava 1. tačka 2) ovog člana su vrsta podsticaja koji se sprovode u cilju očuvanja i unapređenja životne sredine i prirodnih resursa.

Podsticaji iz stava 1. tačka 3) ovog člana su vrsta podsticaja koji se sprovode u cilju diversifikacije prihoda i unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima.

Podsticaji iz stava 1. tačka 4) ovog člana su vrsta podsticaja koji se sprovode u cilju omogućavanja lokalnim učesnicima ruralnog razvoja da dugoročno poboljšaju potencijale svojih lokalnih sredina kroz izradu i podršku u sprovođenju lokalnih strategija ruralnog razvoja na određenoj teritoriji.

Podsticaji iz stava 1. tačka 5) ovog člana su vrsta podsticaja koji se sprovode u cilju razvoja tehničko - tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i u cilju podrške pružanju saveta poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima, zadrugama i drugim pravnim licima u poljoprivredi.

Ministar bliže propisuje vrste podsticaja za mere ruralnog razvoja, uslove, način ostvarivanja prava na podsticaje za mere ruralnog razvoja, obrasce zahteva, odnosno prijave za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalne iznose podsticaja po korisniku i po vrsti pojedine mere."

Član 9.

Član 35. menja se i glasi:

"Član 35.

Podsticaji za mere ruralnog razvoja sprovode se kao naknada dela troškova u određenom procentu od vrednosti pojedine vrste mere i utvrđuju se u minimalnom iznosu od 30% ukupne vrednosti pojedine vrste mere, odnosno 45% za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Izuzetno od stava 1. ovog člana podsticaji za mere ruralnog razvoja iz člana 34. stav 1. tačka 2) ovog zakona koji se odnose na životinjske genetičke resurse i podršku agroekološkim merama, dobroj poljoprivrednoj praksi i drugim politikama zaštite i očuvanja životne sredine utvrđuju se po jedinici mere."

Član 10.

Naziv odeljka iznad člana 36. i član 36. menjaju se i glase:

"1.        Podsticaji za unapređenje konkurentnosti

Član 36.

Podsticaji za podršku programima koji se odnose na unapređenje konkurentnosti obuhvataju podsticaje za:

1)         investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva;

2)         uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede;

3)         investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva;

4)         upravljanje rizicima.

Pravo na podsticaje iz stava 1. tač. 1), 3) i 4) ovog člana ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji su upisani u Registar.

Pravo na podsticaje iz stava 1. tačka 2) ovog člana ima pravno lice registrovano u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja.

Član 11.

Naziv odeljka iznad člana 37. i član 37. menjaju se i glase:

"2.        Podsticaji za očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa

Član 37.

Podsticaji za podršku programima koji se odnose na očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa obuhvataju podsticaje za:

1)         održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta;

2)         održivo korišćenje šumskih resursa;

3)         organsku proizvodnju;

4)         očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa;

5)         očuvanje poljoprivrednih i ostalih područja visoke prirodne vrednosti;

6)         podršku agroekološkim merama, dobroj poljoprivrednoj praksi i drugim politikama zaštite i očuvanja životne sredine.

Pravo na podsticaje iz stava 1. ovog člana ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji su upisani u Registar."

Član 12.

Član 38. menja se i glasi:

"Član 38.

Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju obuhvataju plaćanja za podsticaje za biljnu proizvodnju i regrese za gorivo i/ili đubrivo i/ili seme, koji se ostvaruju za površine pod organskom biljnom proizvodnjom, i to u iznosima uvećanim za minimalno 40% u odnosu na iznose podsticaja za biljnu proizvodnju i regresa za gorivo i/ili đubrivo i/ili seme.

Ako je ostvareno pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju ne može se ostvariti pravo na direktna plaćanja za iste površine i za istu meru.

Podsticaji za organsku stočarsku proizvodnju obuhvataju plaćanja za premiju za mleko i podsticaje u stočarstvu iz člana 17. tačka 2) ovog zakona i to u iznosima uvećanim za minimalno 40%.

Ako je ostvareno pravo na podsticaje za organsku stočarsku proizvodnju ne može se ostvariti pravo na direktna plaćanja za isto grlo i za istu meru.

Pravo na podsticaje za organsku proizvodnju ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji su upisani u Registar, pod uslovom da ima proizvodnju koja se nalazi u periodu konverzije, ili u postupku izdavanja sertifikata nakon završenog perioda konverzije ili ima sertifikovanu organsku biljnu odnosno stočarsku proizvodnju, ili su obuhvaćeni grupnom sertifikacijom u skladu sa propisima kojima se uređuje organska proizvodnja."

Član 13.

Naziv odeljka iznad člana 39. i član 39. menjaju se i glase:

"3.        Podsticaji za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima

Član 39.

Podsticaji za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima obuhvataju podršku za:

1)         investicije za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture;

2)         unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima;

3)         podršku mladima u ruralnim područjima;

4)         sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu, kao i na uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima.

Pravo na korišćenje podsticaja iz stava 1. tačka 1) ovog člana ima jedinica lokalne samouprave.

Pravo na korišćenje podsticaja iz stava 1. tač. 2), 3) i 4) ovog člana ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji su upisani u Registar, kao i pravno lice registrovano u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja."

Član 14.

Naziv odeljka iznad člana 40a i član 40a menjaju se i glase:

"5.        Podsticaji za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja

Član 40a

Podsticaji za podršku unapređenju sistema kreiranja i prenosa znanja obuhvataju podršku za:

1)         razvoj tehničko - tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju;

2)         podršku pružanju saveta i informacija poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima, zadrugama i drugim pravnim licima u poljoprivredi.

Pravo na korišćenje podsticaja iz stava 1. tačka 1) ovog člana ima pravno lice upisano u Registar naučnoistraživačkih organizacija, istraživačko razvojni centar, inovacioni centar upisan u Registar inovacionih delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje inovaciona delatnost, akreditovani fakultet, preduzetnik i pravno lice koji ispunjava uslove za obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u poljoprivredi, kao i pravno lice ovlašćeno za obuku i usavršavanje poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača, u skladu sa zakonom koji uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u poljoprivredi.

Pravo na korišćenje podsticaja iz stava 1. tačka 2) ovog člana ima preduzetnik i pravno lice koje ispunjava uslove za obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u poljoprivredi, kao i pravno lice ovlašćeno za obuku i usavršavanje poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača, u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u poljoprivredi."

Član 15.

U članu 41. stav 1. tačka 5) menja se i glasi:

"5)        podsticaje za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju;".

St. 5. i 6. menjaju se i glase:

"Podsticaji za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju su plaćanja koja se odobravaju za organizovanje, odnosno učešće na naučno-stručnim skupovima, seminarima, radionicama, predavanjima, privrednim manifestacijama, sajmovima i izložbama iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Podsticaji za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju su plaćanja za podizanje matičnih zasada voćaka, vinove loze i drugih biljnih vrsta, proizvodnju sadnog materijala, kao i za nabavku opreme, tehničkih sredstava, biljnog materijala, održanje kolekcija i drugo u cilju proizvodnje i sertifikacije sadnog materijala i klonske selekcije sorti voćaka, vinove loze i drugih biljnih sorti."

Član 16.

U članu 42. stav 1. menja se i glasi:

"Pravo na korišćenje podsticaja za marketing-informacione sisteme u poljoprivredi i podsticaja za uspostavljanje, razvoj i funkcionisanje sistema računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima imaju preduzetnik i pravno lice koje ispunjava uslove za obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u poljoprivredi, kao i naučnoistraživačka organizacija i akreditovan fakultet."

Stav 3. menja se i glasi:

"Pravo na korišćenje podsticaja za sprovođenje promotivnih aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju ima fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik i pravno lice, pod uslovom da su upisani u Registar, pravno lice registrovano u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja, jedinica lokalne samouprave, obrazovna i naučnoistraživačka ustanova."

Član 17.

U članu 49. stav 1. menja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako nenamenski koristi sredstva podsticaja, otuđi i omogući drugom licu korišćenje predmeta podsticaja, u roku određenom u skladu sa posebnim propisom (član 10. stav 1. tačka 4)."

Član 18.

U članu 50. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

"1)        postupi suprotno odredbi člana 10. stav 1. tačka 5) ovog zakona;".

Tačka 3) briše se.

Član 19.

U članu 51. tač. 1) i 2) menjaju se i glase:

"1)        nenamenski koristi sredstva podsticaja, otuđi i omogući drugom licu korišćenje predmeta podsticaja, u roku određenom u skladu sa posebnim propisom (član 10. stav 1. tačka 4);

2)         postupi suprotno odredbi člana 10. stav 1. tačka 5) ovog zakona;".

Tačka 4) briše se.

Član 20.

U članu 52. tač. 1) i 2) menjaju se i glase:

"1)        nenamenski koristi sredstva podsticaja, otuđi i omogući drugom licu korišćenje predmeta podsticaja, u roku određenom u skladu sa posebnim propisom (član 10. stav 1. tačka 4);

2)         postupi suprotno odredbi člana 10. stav 1. tačka 5) ovog zakona;".

Tačka 3) briše se.

Član 21.

Zahtevi, odnosno prijave za utvrđivanje prava na korišćenje podsticaja podneti do dana početka primene ovog zakona rešavaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme njihovog podnošenja.

Član 22.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2017. godine.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Usvajanjem Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, između ostalog, stvoriće se uslovi za usmeravanje podsticaja u oblasti direktnih plaćanja za stočarsku proizvodnju na širi krug korisnika, s obzirom da predloženi akt uključuje nove kategorije korisnika kroz izmenu postojećih i uspostavljanje novih šema podrške u okviru direktnih plaćanja – podsticaja u stočarskoj proizvodnji, i to podsticaja za krave za uzgoj teladi za tov.

U oblasti podsticaja za mere ruralnog razvoja uspostavlja se nova klasifikacija mera, koja predstavlja korak napred u harmonizaciji sa merama drugog stuba Zajedničke poljoprivredne politike. U tom smislu, podsticaji za mere ruralnog razvoja u Predlogu Zakona odnose se na: unapređenje konkurentnosti; očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa; diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života ruralnih područja; pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja; i unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju menja se član 10. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na način da se preciziraju dužnosti korisnika podsticaja i preciziraju odredbe koje se odnose na vraćanje novčanih sredstava, plaćanje zatezne kamate i umanjenje narednih isplata prema korisniku podsticaja.

Članom 2. Predloga zakona vrši se izmena u članu 17. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, tako što se podsticaji u stočarstvu proširuju i na kvalitetne tovne bikove, krave za uzgoj teladi za tov, kvalitetne priplodne ovnove i jarčeve i kvalitetne priplodne nerastove.

Članom 3. Predloga zakona vrši se tehničko usaglašavanje odredaba člana 20. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju sa izmenama u članu 17. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Članom 4. Predloga zakona vrši se dopuna Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, tako što se posle člana 21a dodaje član 21b, kojim se propisuju podsticaji za krave za uzgoj teladi.

Članom 5. Predloga zakona vrši se izmena člana 22. stav 3. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, tako što se propisuje da lice koje je ostvarilo podsticaje za krave dojilje ne može da ostvaruje pravo na podsticaje za premiju za mleko proizvedeno od grla za koje je ostvarilo podsticaje za krave dojilje.

Članom 6. Predloga zakona vrši se izmena člana 25. stav 2. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, tako što se propisuje da se podsticaji za tov junadi ostvaruju se ako je tovno grlo namenjeno za proizvodnju mesa provelo u vlasništvu lica koje ima pravo na korišćenje ove vrste podsticaja podsticaja najmanje 185 dana, nakon čega je predato klanici ili je namenjeno izvozu.

Članom 7. Predloga zakona vrši se izmena člana 33. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji se odnosi na umanjenje isplate direktnih plaćanja, tako što se propisuje da se umanjenje u propisanim granicama vrši samo za iznose koji prelaze propisane limite, i to na osnovu rešenja direktora Uprave. Takođe se propisuje da ako je korisniku podsticaja po osnovu direktnih plaćanja za jednu kalendarsku godinu isplaćeno više od iznosa dobijenog obračunom, višak sredstava se umanjuje od isplate direktnih plaćanja za narednu kalendarsku godinu, a ako to nije moguće ili nije dovoljno, korisnik podsticaja je dužan da vrati višak novčanih sredstava u roku od 60 dana od dana prijema rešenja.

Članom 8. Predloga zakona vrši se izmena člana 34. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kojim se propisuju vrste podsticaja za mere ruralnog razvoja, i to: unapređenje konkurentnosti, očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa, diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima, pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja i unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja.

Članom 9. Predloga zakona vrši se izmena člana 35. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, tako što se propisuje da se podsticaji za mere ruralnog razvoja sprovode kao naknada dela troškova u određenom procentu od vrednosti pojedine vrste mere i utvrđuju se u minimalnom iznosu od 30% ukupne vrednosti pojedine vrste mere, odnosno 45% za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, osim koji se odnose na životinjske genetičke resurse i podršku agroekološkim merama, dobroj poljoprivrednoj praksi i drugim politikama zaštite i očuvanja životne sredine utvrđuju se po jedinici mere.

Članom 10. Predloga zakona vrši se izmena člana 36. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, tako što se propisuje da podsticaji za unapređenje konkurentnosti obuhvataju podsticaje za: investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva; uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede; investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva; upravljanje rizicima. Takođe se propisuje koja lica imaju pravo na korišćenje tih podsticaja.

Članom 11. Predloga zakona vrši se izmena člana 37. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, tako što se propisuje da podsticaji za podršku programima koji se odnose na očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa obuhvataju podsticaje za održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta; organsku proizvodnju; održivo korišćenje šumskih resursa; očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa; očuvanje poljoprivrednih i ostalih područja visoke prirodne vrednosti; podršku agroekološkim merama, dobroj poljoprivrednoj praksi i drugim politikama zaštite i očuvanja životne sredine. Takođe se propisuje i koja lica imaju pravo na korišćenje navedenih podsticaja.

Članom 12. Predloga zakona vrši se izmena člana 38. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji se odnosi na organsku proizvodnju, tako što se preciznije uređuje korišćenje podsticaja za organsku biljnu i životinjsku proizvodnju.

Članom 13. Predloga zakona vrši se izmena člana 39. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, tako što se propisuje da Podsticaji za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života ruralnih područja obuhvataju podršku za investicije za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture; unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima; podršku mladima u ruralnim područjima i sprovođenje aktivnosti za podizanje konkurentnosti. Takođe su propisani i korisnici za navedene vrste podsticaja.

Članom 14. Predloga zakona menja se član 40a Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju tako što se propisuje da podsticaji za podršku unapređenju sistema kreiranja i prenosa znanja obuhvataju podrušku za: razvoj tehničko - tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju; podršku pružanju saveta i informacija poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima, zadrugama i drugim pravnim licima u poljoprivredi. Takođe se propisuje i koja lica imaju pravo na korišćenje tih podsticaja.

Čl.15. i 16. Predloga zakona menjaju se čl. 41. i 42. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju koji se odnose na vrste posebnih podsticaja i pravo na korišćenje tih podsticaja.

Čl. 17-20. Predloga zakona menjaju se kaznene odredbe Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Članom 21. Predloga zakona propisano je da će se zahtevi, odnosno prijave za utvrđivanje prava na korišćenje podsticaja podneti do dana početka primene ovog zakona rešavati u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme njihovog podnošenja.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona u 2016. godini nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije iz razloga što je propisano da se ovaj zakon primenjuje od 1. januara 2017. godine.

Sredstva za sprovođenje ovog zakona u 2016. godini obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 103/15), i to:

- u Razdelu 23, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.1 Fond za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici, Program 0103 Podsticaji u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0005 Kreditna podrška u poljoprivredi, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 800.000.000 dinara;

- u Razdelu 23, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0001 Direktna plaćanja, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 20.430.670.000 dinara.

- u Razdelu 23, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0002 Mere ruralnog razvoja, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su ukupna sredstva u iznosu od 2.896.950.000 dinara.

- u Razdelu 23, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0006 Posebni podsticaji, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 233.000.000 dinara.

- u Razdelu 23, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 4002 Podrška privatnom sektoru za voće, jagodičasto i bobičasto voće u južnoj Srbiji, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su ukupna sredstva u iznosu od 110.001.000 dinara.

Sredstva za 2017. i 2018. godinu biće obezbeđena u okviru limita Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine opredeljenih od strane Ministarstva finansija. Sredstva za sve nove mere predviđene Predlogom zakona u 2017. i 2018. godine obezbediće se u okviru limita Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine opredeljenih od strane Ministarstva finansija.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju potrebno je usvojiti po hitnom postupku zbog potrebe blagovremenog definisanja agrarne politike u narednoj budžetskoj godini, ali i u narednom dugoročnom periodu. S obzirom da planiranje poljoprivredne proizvodnje za naredni proizvodni ciklus od strane poljoprivrednih proizvođača počinje već krajem januara, od izuzetne je važnosti da Zakon i prateća podzakonska regulativa blagovremeno i u potpunosti stupe na snagu do početka 2017. godine i omoguće definisanje mere agrarne politike, koje će se sprovoditi u narednom periodu. Na taj način stvoriće se uslovi za predvidivost argrarne politike, odnosno, poljoprivredni proizvođači, kao neposredni korisnici budžetskih sredstava po osnovu mera agrarne politike, blagovremeno će biti upoznati sa planiranim merama agrarne politike, kako bi, shodno tome, mogli da planiraju proizvodnju za naredni proizvodni ciklus i u skladu sa tim, donose proizvodne odluke.

Zbog sezonskog karaktera poljoprivredne proizvodnje od izuzetne je važnosti da zakonska regulativa, koja se odnosi na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju bude definisana pravovremeno, s obzirom da pojedine mere agrarne politike, definisane ovim Zakonom, pozitivan efekat na poljoprivrednu proizvodnju mogu da ostvare jedino primenom na samom početku proizvodnog ciklusa. Odlaganjem zakonske regulative stvorila bi se situacija da se smanje efekti podrške poljoprivrednoj proizvodnji u narednom proizvodnom ciklusu.

Izvor: Vebsajt Skupštine, 06.12.2016.