Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O USTAVNOM SUDU: KADA USTAVNI SUD USVOJI USTAVNU żALBU I NALOżI NAKNADU MATERIJALNE, ODNOSNO NEMATERIJALNE šTETE OPREDELJUJE KOJI JE ORGAN OBAVEZAN DA JE ISPLATI I TO U ROKU OD čETIRI MESECA. POSTUPAK ZA PRINUDNO IZVRšENJE NAKNADE šTETE MOżE POčETI TEK AKO NAKNADA MATERIJALNE, ODNOSNO NEMATERIJALNE šTETE NE BUDE DOBROVOLJNO PLAćENA U ROKU OD čETIRI MESECA OD DANA DOSTAVLJANJA ODLUKE


Predlogom zakona o dopuni Zakona o Ustavnom sudu, koji se nalazi u Narodnoj skupštini Republike Srbije, predviđena je dopuna člana 89 važećeg Zakona o Ustavnom sudu ("Sl. glasnik RS", br. 109/2007, 99/2011, 18/2013 - odluka US i 40/2015 - dr. zakon), u kome senavodi da odlukom kojom se usvaja ustavna žalba Ustavni sud odlučuje i o zahtevu podnosioca ustavne žalbe za naknadu materijalne, odnosno nematerijalne štete, kada je takav zahtev postavljen.

Predlogom zakona je predviđeno da kada Ustavni sud usvoji ustavnu žalbu i naloži naknadu materijalne, odnosno nematerijalne štete opredelio koji je organ obavezan da je isplati i to u roku od četiri meseca.

Takođe je predeviđeno da postupak za prinudno izvršenje naknade materijalne, odnosno nematerijalne štete može početi tek ako naknada materijalne, odnosno nematerijalne štete ne bude dobrovoljno plaćena u roku od četiri meseca od dana dostavljanja odluke.

Dakle, Predlog zakona utvrđuje obavezu suda da opredeli ko je dužan da isplati naknadu materijalne odnosno nematerijalne štete i propisuje vreme u kom naknada može dobrovljno da se isplati.

Predlaže se usvajanje Predloga zakona po hitnom postupku kako bi se sprečilo nastupanje štetnih posledica po rad državnih organa ili organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja.

ZAKON O USTAVNOM SUDU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2007, 99/2011, 18/2013 - odluka US i 40/2015 - dr. zakon)

Član 89*

Odlukom se ustavna žalba usvaja ili odbija kao neosnovana.

Kada Ustavni sud utvrdi da je osporenim pojedinačnim aktom ili radnjom povređeno ili uskraćeno ljudsko ili manjinsko pravo i sloboda zajemčena Ustavom, može poništiti pojedinačni akt, zabraniti dalje vršenje radnje ili odrediti preduzimanje druge mere ili radnje kojom se otklanjaju štetne posledice utvrđene povrede ili uskraćivanja zajemčenih prava i sloboda i odrediti način pravičnog zadovoljenja podnosioca.

Odlukom kojom se usvaja ustavna žalba Ustavni sud će odlučiti i o zahtevu podnosioca ustavne žalbe za naknadu materijalne, odnosno nematerijalne štete, kada je takav zahtev postavljen.

Odluka Ustavnog suda kojom je uvažena ustavna žalba ima pravno dejstvo od dana dostavljanja učesnicima u postupku.

Izvor: Redakcija, 07.12.2015.