Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VRHOVNI KASACIONI SUD: Potvrđena pravnosnažna presuda po kojoj je raskinut ugovor o CHF kreditu za pravno lice


Vrhovni kasacioni sud (VKS) je potvrdio pravnosnažnu presudu po kojoj je raskinut ugovor o CHF kreditu, čime je ovaj postupak u potpunosti okončan, objavljeno je na sajtu Udruženja Bankarskih Klijenata "Efektiva".

Radi se o tužbi za raskid ugovor zbog bitno promenjenih okolnosti, koju je pravno lice podnelo protiv jedne banke 2015. godine. Usvajajuća prvostepena presuda je doneta u decembru 2016. godine, a potvrđena je od strane Privrednog apelacionog suda u februaru 2018. godine. Banka je uložila reviziju VKS-u, a ista je ovom prilikom odbačena.

Ono što je bitno u ovom rešenju VKS-a, je konstatacija je da raskid CHF ugovora postojeća sudska praksa, da razlozi koje su izneli nižestepeni sudovi prilikom donošenja odluke o raskidu ugovora, nisu u suprotnosti sa dosadašnjom sudskom praksom, te da ne postoji potreba za bilo kakvim novim tumačenjem prava u tom smislu.

Dakle, iako se radi o sporu čija vrednost prema Zakonu o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US, 55/2014 i 87/2018) ne spada u sporove za koje je revizija dozvoljena, iz ovog Rešenja VKS-a zaključuje se da bi ista bila predmet meritorne ocene, za slučaj da je VKS smatrao da odluke nižestepenih sudova treba promeniti.

Ovim rešenjem po prvi put imamo potvrđenu usvajajuću presudu za raskid i od strane VKS-a.

Rešenje VKS-a dostupno je na sajtu Efektive.

Izvor: Vebsajt Efektiva, 05.11.2019.
Naslov: Redakcija