Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PORESKA UPRAVA: Odgovori poreskih savetnika


Da li je nedobitna organizacija dužna da podnese poresku prijavu poreza na dobit?

Ljiljana Bazić, poreski savetnik: "Nedobitna organizacija kao što je stambena zajednica, udruženje, fondacija ili zadužbina, ukoliko u prethodnoj godini nije ostvarila prihode na tržištu, nije obveznik poreza na dobit pravnih lica i nema obavezu da za tu godinu podnosi poresku prijavu za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica. Ukoliko u određenom poreskom periodu nedobitna organizacija ostvari prihode na tržištu od prodaje proizvoda ili vršenja usluga uz naknadu, obveznik je poreza na dobit pravnih lica i obavezna je da podnese poresku prijavu za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica, kao i poreski bilans. Ova poreska prijava podnosi se u elektronskom obliku i u roku od 180 dana od dana isteka godine za koju se utvrđuje porez".

Da li imamo pravo na povraćaj sredstava ako smo na primer dva puta greškom uplatili porez i doprinose? Građane obično interesuje koliko iznosi njihov godišnji dug za porez dok nove preduzetnike muče razne dileme oko isplate lične zarade. Na vaša pitanja odgovaraju poreski savetnici.

Svi ponekad grešimo, ali je dobro ako smo u mogućnosti da te greške ispravimo. Ukoliko ste dva puta platili porez i doprinose, Ljiljana Bazić, poreski savetnik pomaže vam da rešite problem.

"Pravo na povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza možete ostvariti podnošenjem zahteva nadležnoj organizacionoj jedini Poreske uprave, a prema sedištu pravnog lica ili preduzetnika. Uz zahtev je neophodno da pored identifikacionih podataka navedete i račun javnih prihoda sa kog je potrebno da se izvrši povraćaj sredstava odnosno BOP koji je dodeljen poreskoj prijavi kao i tekući račun na koji je potrebno izvršiti povraćaj sredstava. Neophodno je da zahtev bude potpisan od strane odgovornog lica ili lica koje je ovlašćeno za zastupanje. Poreska uprava će po zahtevu odlučiti u roku od najkasnije 15 dana od dana prijema zahteva a po sprovedenom postupku. I ukoliko je zahtev osnovan, odobriće povraćaj sredstava. Ukoliko Poreska uprava ne izvrši povraćaj sredstava u roku od 30 dana od dana prijema zahteva imate pravo i na kamatu a kamata se obračunava na iznos više plaćenog poreza. Izuzetno ukoliko je osnov za povraćaj sredstava poništeno ili izmenjeno rešenje ili drugi akt o zaduženju, kamate će se obračunavati od dana plaćanja poreza", kaže Ljiljana Bazić, poreski savetnik.

Poreski savetnik Ivana Mihajlović odgovara na pitanja mladog preduzetnika koji je otvorio radnju prošle godine, pa ga interesuje da li može da se opredeli za isplatu lične zarade i u kom roku?

"Preduzetnik koji je postavio pitanje može da se opredeli za isplatu lične zarade, u kom slučaju je potrebno da u pisanom obliku podnese obaveštenje nadležnoj filijali Poreske uprave prema sedištu radnje. Obaveštenje je potrebno da podnese najkasnije do 15. decembra tekuće godine za period od 1. januara naredne godine. Ovakvo opredeljenje preduzetnik ne može da menja tokom poreskog perioda već ukoliko želi da prestane sa isplatom lične zarade, potrebno je da u pisanom obliku podnese obaveštenje nadležnih u filijali najkasnije do 15. decembra tekuće godine i u tom slučaju od 1. januara naredne godine nije više dužan da vrši isplatu lične zarade. Pre isplate lične zarade preduzetnik treba da podnese elektronskim putem pojedinačnu poresku prijavu o obračunatim porezima i doprinosima, na obrascu PPPD", kaže Ivana Mihajlović, poreski savetnik.

Da li možemo da saznamo koliki nam je dug za godišnji porez na imovinu?

"Svi poslovi u vezi sa utvrđivanjem, kontrolom i naplatom poreza na imovinu u nadležnosti su jedinica lokalne samouprave i to od 1. januara 2007 godine, tako da sve potrebne informacije u vezi sa porezima na imovinu kao i provere stanja na tom računu možete dobiti od uprave javnih prihoda pri jedinicama lokalne samouprave odnosno opštine gde se nepokretnost i nalazi", kaže Milana Bojčić.

Izvor: Vebsajt Poreska uprava, 04.11.2019.
Naslov: Redakcija