Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZAŠTITI OD BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI: Predviđene preventivne mere zaštite od buke koje se odnose na oblasti planiranja i izgradnje, kao i novčano sankcionisanje ili oduzimanje predmeta kojim je načinjen prekršaj


Poslanici Narodne skupštine Republike Srbije usvojili su Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini.

Zakon predviđa uspostavljanje jedinstvenog sistema i utvrđivanje mere zaštite kako bi se smanjili štetni efekti buke na zdravlje ljudi, utvrdile granične vrednosti i javnosti obezbedio pristup tim informacijama.

Zakon predviđa preventivne mere zaštite od buke koje se odnose na oblasti planiranja i izgradnje, kao i novčano sankcionisanje ili oduzimanje predmeta kojim je načinjen prekršaj.

Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako emituje buku iznad propisanih graničnih vrednosti. Za preduzetnike novčane kazne iznose od 250.000 do 500.000 dinara.

Novčanom kaznom od 200.000 dinara komunalni milicionar kazniće za prekršaj ugostitelja ako emituje buku iznad propisanih graničnih vrednosti. Ukoliko ponovi prekršaj kazna je od 500.000 do 1.000.000 dinara.

Komunalna milicija moći će da meri i kontroliše buku, a ako utvrdi prekoračenje onda može da izriče zaštitne mere, piše prekršajni nalog i oduzima aparate sa kojih se emituje muzika.

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović izjavila je da se Zakonom daje ovlašćenje i komunalnim milicionarima da mogu da kontrolišu buku iz ugostiteljskih objekata.

Kako je objasnila, jedan od razloga za donošenje novog zakona je i regulisanje problema povišene buke iz ugostiteljskih objekata, koja štetnim dejstvom utiče na zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Vujović je ukazala da se pored izrečene novčane kazne za prekršaj pravnom licu može izreći i zaštitna mera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje prekršaja.

Ona je navela da se uvodi obaveza prvog merenja buke.

"To znači da je pravno lice dužno da pre stavljanja izvora buke u upotrebu obezbedi prvo merenje buke na lokaciji, pribavi izveštaj o merenju buke ovlašćene stručne organizacije, snosi troškove tih merenja i po potrebi sprovede mere zvučne zaštite", rekla je Vujović.

Ministarka je ocenila da će Zakon uticati na poboljšanje kvaliteta života građana, jer će se sprečiti dalja izloženost štetnim efektima buke.

Prema njenim rečima, Zakon se usklađuje sa direktovom Evropskog parlamenta i Saveta o proceni i upravljanja bukom u životnoj sredini.

Ona je dodala da je zakonom preciznije definisano šta je buka u životnoj sredini, te da je proširena lista izvora buke, kao i nadležnih organa za izradu strateških karata buke i akcionih planova.

"Zakonom se uređuju subjekti zaštite od buke, mere i uslovi zaštite, pristup informacijama o buci, nadzor i druga pitanja od značaja za zaštitu životne sredine i zdravlje ljudi", rekla je Vujović.

Ministarka je precizirala da Zakon propisuje uspostavljanje i unapređivanje jedinstvenog sistema zaštite od buke, utvrđivanje graničnih vrednosti buke u životnoj sredini, utvrđivanje stepena izloženosti buci i drugo.

Propisuje se obaveza za pravna lica, kaže Vujović, koja su upravljači, vlasnici ili koncesionari glavnih železničkih pruga, glavnih puteva, glavnog aerodroma, kao i za jedinice lokalne samouprave koje predstavljaju aglomeracije, da izrađuju strateške karte buke i akcione planove zaštite od buke u životnoj sredini.

Kako je objasnila, strateške karte buke su osnova za izradu akcionih planova i ujedno i sredstvo za obaveštavanje javnosti o nivou buke u životnoj sredini i njenim štetnim efektima.

Strateške karte buke za aglomeracije, glavne puteve, glavne železničke pruge i za glavne aerodrome, izradiće se najkasnije do 30. juna 2024. godine i revidirati najkasnije do 30. juna 2027. godine, kako bi se usaglasili sa rokovima u državama EU i kako bi se podaci mogli porediti.

Vujović je kazala da će se akcioni planovi zaštite od buke u životnoj sredini doneti najkasnije godinu dana od usvajanja strateških karata buke.

Izvor: Vebsajt RTV, 06.10.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija