Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

APELACIONI SUD U BEOGRADU: Komunikacija sa sudom moguća i elektronskim putem


Apelacioni sud u Beogradu obaveštava sva lica koja traže zaštitu svojih prava pred ovim sudom da je ubuduće komunikacija sa ovim sudom moguća i putem elektronske pošte. Na ovaj način, ukoliko se građani odluče na taj vid komunikacije sa sudom, će se dobijati i odgovori od strane Uprave ovog suda. Time je ovaj sud dao značajan doprinos da se sud na što brži i jednostavniji način učini dostupnim onim licima koja su bilo kao stranke ili kao treća lica upućena na rad ovog suda.

Putem elektronske pošte sudu se mogu obraćati sva ona lica koja imaju kvalifikovani elektronski potpis i koja tako potpisan elektronski dokument dostave sudu putem elektronske pošte u prilogu mejla. Lica koja se na ovaj način obraćaju sudu dužna su da označe i adresu elektronske pošte koju su odredili za prijem potvrde o prijemu dokumenta u elektronskom obliku, odnosno adresu prebivališta ili boravišta, tj. adresu ovlašćenog lica za prijem pismena radi dostavljanja potvrde putem javnog poštanskog operatera (PTT).

Informacije o formatu elektronskog dokumenta o tome kako se vrši potpisivanje elektronskog dokumenta kvalifikovanim elektronskim potpisom i podešavanjima aplikacija za potpisivanje kvalifikovanim elektronskim potpisom, sva zainteresovana lica mogu dobiti na internet stranici kvalifikovanih pružaoca usluga od poverenja.

Podnesci se mogu predati Apelacionom sudu u Beogradu elektronskim putem preko elektronske pošte, isključivo na adresu elektronske pošte koja je određena za prijem elektronskih dokumenata i to: elektronski.podnesak@bg.ap.sud.rs

Elektronska pošta pristigla na zvaničnu adresu elektronske pošte u toku dana od 00:00 do 24:00 časa zavodi se prvog narednog radnog dana, pod datumom prijema, a unosi se prema vremenskom redosledu prijema. Izuzetno, kada se rokovi računaju na sate, elektronska pošta se zavodi istog dana prema vremenskom redosledu prijema

Uprava Apelacionog suda u Beogradu je preduzela mere i da uprave svih nižestepenih sudova sa područja ovog suda i to: Višeg suda u Beogradu (Prvi osnovni sud u Beogradu, Drugi osnovni sud u Beogradu, Treći osnovni sud u Beogradu, Osnovni sud u Lazarevcu, Osnovni sud u Mladenovcu i Osnovni sud u Obrenovcu), Višeg suda u Valjevu (Osnovni sud Valjevu, Osnovni sud u Mionici i Osnovni sud u Ubu), Osnovni sud u Pančevu (Osnovni sud u Vršcu i Osnovni sud u Pančevu) i Višeg suda u Smederevu (Osnovni sud u Velikoj Plani i Osnovni sud u Smederevu) ubuduće svoj rad organizuju na napred navedeni način, a sve u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017) i odgovarajućim posebnim zakonima i podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast rada sudova.

Izvor: Vebsajt Apelacionog suda, 30.09.2019.
Naslov: Redakcija