Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU EVIDENTIRANJA PROMETA IZDAVANJEM FISKALNOG RAČUNA, NAČINU OTKLANJANJA GREŠKE U EVIDENTIRANJU PROMETA PREKO FISKALNE KASE I O SADRŽINI I VOĐENJU KNJIGE DNEVNIH IZVEŠTAJA: URIKS traži izmenu Pravilnika, u vezi korišćenja JMBG kod NI obrazaca


Udruženje računovođa i knjigovođa Srbije (URIKS) dostavilo je Zaštitniku građana predlog za pokretanje inicijative da se izvrši izmena Pravilnika o sadržini i načinu evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa, načinu otklanjanja greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase i o sadržini i vođenju knjige dnevnih izveštaja ("Sl. glasnik RS", br. 140/2004 i 44/2018 - dr. zakon), kojim je regulisano da su fizička lica dužna prilikom reklamacije ili povrata dobara čija je vrednost veća od 500 dinara dati lične podatke uključujući i JMBG.

- Smatramo da je granična vrednost izuzetno niska, te da nema potrebe koristiti JMBG prilikom reklamacije ili povrata robe prodavcu. U navedenu svrhu bi se mogao koristiti neki drugi, manje osetljiv podatak - navodi se u saopštenju URIKS-a.

Kako se navodi u inicijativi u Članu 8. precizira se način evidentiranja reklamacije ili povrata robe od strane kupca i glasi:

"Član 8.

Ako je pojedinačna vrednost ili ukupna vrednost kupljenih dobara koja se vraćaju ili reklamiraju veća od 500 dinara, u Obrazac NI se obavezno upisuje štampanim slovima ime i prezime kupca, njegov JMBG, a kupac je dužan da se svojeručno potpiše.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, ako u Obrazac NI nije upisano ime i prezime kupca, njegov JMBG i svojeručni potpis kupca, takav Obrazac NI je nevažeći.

Za dobra koja se vraćaju ili na drugi način reklamiraju, a čija je pojedinačna vrednost ili ukupna vrednost manja od 500 dinara, podaci o kupcu i njegov svojeručni potpis nisu potrebni."

Kako je Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), obrada podataka dozvoljena samo u svrhu određenu zakonom ili pristankom lica, pri čemu broj i vrsta podataka koji se obrađuju moraju biti srazmerni svrsi obrade, trebalobi pokrenuti inicijativu za izmenu Pravilnika tako da se prilikom reklamacije ili povrata dobara od strane kupca ne zahteva JMBG kupca, ili da se vrednost iz stava 1. Člana 8. poveća na iznos prosečne bruto zarade u Republici. Takođe, umesto JMBG kupca, mogao bi se koristiti broj ličnog identifikacionog dokumenta ukoliko lice poseduje lični dokument.

Izvor: Vebsajt Udruženja računovođa i knjigovođa Srbije, 26.09.2019.
Naslov: Redakcija