Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UČEŠĆE PREDSTAVNIKA SRBIJE NA MINISTARSKOM FORUMU EVROPSKA UNIJA - ZAPADNI BALKAN U OBLASTI PRAVOSUĐA I UNUTRAŠNJIH POSLOVA


Ministar pravde u Vladi Republike Srbije, Nela Kuburović, ukazala je u Tirani na postignute rezultate i mere koje je Srbija preduzela na unapređenju vladavine prava i uspostavljanju unapređenih standarda u okviru pravosuđa, u skladu sa procesom harmonizacije domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU.

Kuburović je na Ministarskom forumu Evropska unija - Zapadni Balkan u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova, podsetila na to da je 2013. godine usvojena Nacionalna strategija reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine.

Taj dokument je predviđao nezavisnost, nepristrasnost, stručnost, odgovornost i efikasnost pravosuđa, kao pet osnovnih načela reforme pravosuđa.

Ona je navela da su tokom pet godina od donošenja Strategije preduzete mnoge značajne reforme, kako bi se postigli pomenuti strateški ciljevi, uz napomenu da je postignut napredak, ali da ima još ima mnogo prostora za dalja poboljšanja.

Prema njenim rečima, efikasnost i kvalitet pravosudnog sistema, zajedno sa nezavisnošću pravosuđa, predstavljaju glavna načela i smernice za dalje reforme i garantuju efektivnost pravosudnog sistema u celini.

"Tekuća reforma Ustava Srbije predstavlja sjajnu i retku priliku da se ojačaju i poboljšaju svi aspekti pravosudnog sistema i da se stvori čvrsta osnova za sve buduće reforme", istakla je Kuburović i dodala da cilj ustavne reforme treba da bude eliminisanje političkog uticaja na pravosuđe sa jedne strane i, sa druge, stvaranje osnove za stručnije, efikasnije i odgovornije pravosuđe.

Ona je ukazala na to da je jedan od zadataka iz Akcionog plana za Poglavlje 23 bio i izrada i usvajanje novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, uz napomenu da je Predlog tog zakona, čiji je tekst dobio pozitivno mišljenje Evropske komisije i “Evrodžasta”, konačno usvojila Vlada i trenutno se nalazi u skupštinskoj proceduri.

Prema njenim rečima, podsticanje efikasnosti i kvaliteta pravde tesno je povezano sa pristupom pravdi, a resorno ministarstvo je uložilo velike napore u ovoj oblasti.

"S tim u vezi, Vlada Srbije je u septembru konačno usvojila Nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, nakon široke i dugotrajne javne debate, opsežnih konsultacija i revizija nekoliko nacrta, koje su trajale duže od deset godina", istakla je Kuburović.

Ona je objasnila da je cilj ovog zakona da se obezbedi efektivan i ravnopravan pristup pravdi, da se uspostave standardi za odgovornost i kontrolu kvaliteta usluga, kao i da se uspostavi evidencija o pružaocima usluga besplatne pravne pomoći.

"Uspostavljanje Pravosudno-informacionog sistema, koji je omogućio elektronsku razmenu podataka u realnom vremenu između pravosudnih organa sa jedne strane i drugih državnih institucija, doprinelo je značajnom unapređenju efikasnosti celog pravosudnog sistema", istakla je Kuburović.

Ona je ukazala na to da je uspostavljen Sistem centralne statistike kako bi se na dnevnom nivou generisali izveštaji o radu sudova, uz napomenu da sistem trenutno prikuplja ažurirane podatke iz sudova opšte nadležnosti, generiše ih i objavljuje izveštaj preko veb-stranica sudova i Ministarstva pravde.

Prema njenim rečima, Ministarstvo pravde uvelo je i aplikaciju "e-Sud", koja se već koristi u Upravnom sudu i u potpunosti digitalizuje upravne sporove.

"Prema planu razvoja e-pravosuđa, "e-Sud" će se proširiti na postupke pred privrednim sudovima", što će dovesti do značajnih ušteda kako za sud, tako i za stranke, naglasila je Kuburović.

Srbija je, kako je ocenila, ostvarila značajna poboljšanja od 2017. godine, kada je reč o ohrabrivanju sudova da svoju pažnju usmere na organizovanje rada, kao i da se pruži podrška medijaciji.

Kuburović je objasnila da je ove jeseni zauzet strateški pristup unapređenju primene medijacije, i dodala da je Srbija na najvišem nivou posvećena borbi protiv finansijskog kriminala, uključujući i pranje novca i finansiranje terorizma.

Takođe, kako je dodala, poslednje tri godine Srbija je sprovela značajne normativne i institucionalne reforme, pri tome izražavajući jasnu političku volju na najvišem nivou u borbi protiv pranja novca.

Ona je ukazala na to da je usvajanjem novog Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, stvorena jaka normativna osnova za uspostavljanje novog sistema organizacije rada tužilaštava i sudova, kao i za jačanje stručnih resursa državnih organa, kao što je na primer uvođenje finansijskih forenzičara.

Prema njenim rečima, formirana su četiri regonalna centra za borbu protiv korupcije i kriminala, proširena je nadležnost Tužilaštva za organizovani kriminal, viša tužilaštva u okviru kojih su formirani navedeni centri, sada imaju mogućnost formiranja i tzv. udarnih grupa.

"Više od 300 sudija, tužilaca, policajaca i predstavnika drugih relevantnih institucija prošlo je obuku za efikasno sprovođenje ovog zakona. Već imamo i prve rezultate primene zakona", navela je Kuburović i iznela podatak da su za nešto više od sedam meseci sudovi izrekli 142 osuđujuće presude, od kojih su 54 zatvorske kazne.

Na marginama foruma, Kuburović se sastala i sa komesarom za pravosuđe, prava potrošača i ravnopravnost polova Verom Jurovom sa kojom je razgovarala o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23 i daljoj podršci Evropske unije Srbiji u procesu evrointegracija, navodi se u saopštenju Ministarstva pravde.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 06.10.2018.
Naslov: Redakcija