Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POVERENIK: ODLUKA EVROPSKOG SUDA PRAVDE O SPORAZUMU "SAFE HARBOR" IZMEđU EU I SAD VAżAN PRESEDAN U MEđUNARODNOPRAVNOJ PRAKSI ZAšTITE PODATAKA O LIčNOSTI


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenio je da nedavno doneta presuda Evropskog suda pravde kojom je utvrđeno da je nevažeći sporazum "Safe Harbor" između EU i SAD, a na osnovu kog su podaci o ličnosti bez posebnih formalnosti i odobrenja transferisani u SAD, predstavlja jedan od najvažnijih presedana u dosadašnjoj međunarodnopravnoj praksi zaštite podataka o ličnosti.

Iako Srbija nije članica EU, ova presuda, navodi se u saopštenju Poverenika, ima veliki značaj za našu zemlju.

Poverenik navodi da je ta odluka nagoveštena mišljenjem koje je, na traženje suda dao Opšti pravozastupnik Iv Bot, a kojim je preporučio da Evropski sud pravde proglasi nevažećim sporazum "Sigurna luka" (Safe Harbor) između SAD i EU.

Sud je, navodi Poverenik, prihvatio stanovište Bota i doneo odluku kojom je "Safe Harbor" proglasio nevažećim, a iako doneta povodom konkretnog slučaja, presuda će imati globalne posledice.

Opšti pravozastupnik je mišljenje zasnovao na konstatacijama da su:

- Uprava za nacionalnu bezbednost i druge bezbednosne agencije SAD u mogućnosti da pristupaju prenesenim ličnim podacima na "masovan i neselektivan način" što ugrožava pravo na privatnost po članu sedam Povelje o osnovnim pravima EU.

- Građani EU "nemaju odgovarajući pravni lek protiv obrade svojih ličnih podataka prenetih u SAD u druge svrhe osim onih u koje su prvobitno prikupljeni", čime se krši član 47. Povelje, koji predviđa pravo na delotvoran pravni lek i pravično suđenje.

- Apstraktno formulisana odstupanja potencijalno omogućavaju da svi principi "Sigurne luke" budu izigrani, time što se obrada ne ograničava samo na podatke koji su striktno potrebni i tako kompromituje "osnovno pravo na zaštitu ličnih podataka" iz člana 8. Povelje.

Poverenik podseća da država Srbija ima obavezu da svojim građanima i rezidentima obezbedi prava na zaštitu podataka o ličnosti zajamčena Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) i Konvencijom 108. Saveta Evrope, čiji smo, kao i sve zemlje EU, potpisnik.

Bilo bi dobro da nas ovaj dramatičan obrt povodom obrade odnosno zaštite podataka o ličnosti, na relaciji EU - SAD, podseti na nedorečenost i nedostatke naših pravnih rešenja u vezi sa iznošenjem podataka o ličnosti u inostranstvo, navodi Poverenik.

Na te nedostatke Poverenik je, kako se navodi u saopštenju, više puta ukazivao, a nadležni nisu reagovali. Poverenik je podsetio da je i u Modelu novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji je Poverenik pripremio i stavio Vladi Republike Srbije na raspolaganje još pre godinu dana, predviđeno rešenje koje se u vezi s iznošenjem podataka iz zemlje maksimalno oslanja na stavove i praksu EU."

Izvor: Vebsajt Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 07.10.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija