Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: U SLUčAJU SPORAZUMA POSLODAVCA I ZAPOSLENOG O NASTAVKU RADNOG ODNOSA I PORED ISPUNJENJA USLOVA ZA PENZIJU, SPORAZUM SE MOżE ZAKLJUčITI SAMO DO NAVRšENJA 65 GODINA żIVOTA I NAJMANJE 15 GODINA STAżA OSIGURANJA ZAPOSLENOG


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je zauzelo stav da se svim zaposlenima u javnom sektoru, koji ispunjavaju uslove za starosnu penziju ponudi sporazum o nastavku radnog odnosa, do donošenja akta kojim se utvrđuje maksimalan broj zaposlenih, odnosno za onaj vremenski period u kome će organizacioni oblik nakon donošenja ovog akta moći da sagleda potrebe obavljanja svih funkcija u novoj organizaciji, saopšteno je iz ovog Ministarstva.

Izuzetno, ako je i bez akta o maksimalnom broju, u skladu sa planiranom racionalizacijom i promenom unutrašnje organizacije, moguće sagledati poslove koji će se izmenom sistematizacije ukinuti ili na njima smanjiti broj izvršilaca, može se raskinuti radni odnos zaposlenima koji rade na tim poslovima, a koji ispunjavaju uslove za penziju ako se time neće onemogućiti ili umanjiti izvršavanje poslova koje organizacioni oblik obavlja.

Pri takvom postupanju naročito se mora voditi računa da se raskidom radnog odnosa postižu efekti racionalizacije broja zaposlenih i da se isti moraju odraziti u aktima o sistematizaciji koji će biti predmet provere i davanja saglasnosti u skladu sa zakonom.

Ministarstvo se odlučilo za ovakav potez, jer Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 - dalje: Zakon), stupa na snagu 11. oktobra 2015. godine, a član 20. je propisao da zaposlenom prestaje radni odnos kada navrši godine života i staž osiguranja koji su propisani zakonom za odlazak u starosnu penziju.

Izuzetno, radni odnos zaposlenog neće prestati ako se poslodavac i zaposleni sporazumeju o nastavku radnog odnosa i dužini njegovog trajanja, a najduže do navršenja 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, radi obezbeđivanje stručnog i kontinuiranog obavljanja neophodnih funkcija organizacionog oblika.

Stoga, iako Zakon izričito ne uslovljava primenu člana 20. prethodnim donošenjem odluke o maksimalnom broju zaposlenih, isti je nemoguće posmatrati van ciljeva Zakona i konteksta potrebne racionalizacije, odnosno sagledavanja potreba poslodavca za obavljanjem određenih poslova koji su neophodni za izvršavanje njegovih funkcija.

Imajući u vidu cilјeve Zakona i razloge za njegovo donošenje, ovo Ministarstvo je u više pisanih i usmenih saopštenja davalo cilјno tumačenje člana 20. Zakona i ukazivalo na potrebno postupanje u sledećim, najčešće mogućim situacijama:

  • Penzionisanje u slučajevima kada se organizacija posla ne menja, pa to upražnjeno mesto mora biti popunjeno prijemom novih zaposleni, nije u skladu sa cilјevima Zakona i potrebno je da se zaposlenima ponudi sporazum o nastavku radnog odnosa;
  • Penzionisanje u slučajevima kada se organizacija posla ne menja, ali upražnjeno mesto može biti popunjeno raspoređivanjem postojećih zaposlenih a ukidanjem i smanjenjem izvršilaca na drugim poslovima, bila bi u skladu sa cilјevima zakona i opravdano je da se racionalizacija u ovakvim situacijama sprovodi kroz raskid radnog odnosa zaposlenih koji ispunjavaju uslove za penziju;
  • Penzionisanje u slučajevima kada se organizacija posla menja i ukidaju se radna mesta ili smanjuje broj izvršilaca na poslovima na kojima rade zaposleni koji ispunjavaju uslove za starosnu penziju, jeste opravdana i razlog je da se racionalizacija sprovodi kroz raskid radnog odnosa zaposlenih koji ispunjavaju uslove za penziju.

Povodom aktuelne racionalizacije broja zaposlenih i drugih novina u javnom sektoru, kompanija Paragraf organizuje jednodnevno savetovanja na temu: "Sprovođenje racionalizacije - utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih kod korisnika javnih sredstava - imperativ u poslovanju od jeseni 2015. do 31. decembra 2018. godine prema posebnom zakonu i ostale novine u poslovanju javnog sektora".

Savetovanje će biti održano u Beogradu, 9. oktobra (petak) 2015. godine, u Sava Centru.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 07.10.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija