Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA - TEKST PROPISA


UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA

Na osnovu člana 37. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 - ispr., 115/2006 - ispr., 101/2007, 99/2010, 108/2013 i 99/2014)i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014), Vlada donosi

UREDBU O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA

Član 1.

U Uredbi o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika ("Sl. glasnik RS", br. 98/2007 - prečišćen tekst i 84/2014)u članu 9. stav 1. reči: "5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u privredi Republike Srbije, prema poslednjem konačnom objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan polaska na službeno putovanje" zamenjuju se rečima: "150 dinara".

Stav 2. briše se.

Član 2.

U članu 19. stav 1. reči: "kad se državnom službeniku i namešteniku naknađuju troškovi smeštaja u iznosu koji je jednak iznosu dnevnice" brišu se.

U stavu 4. posle reči: "državni sekretar" briše se zapeta, a reči: "generalni sekretar ili pomoćnik ministra u Ministarstvu spoljnih poslova" zamenjuju se rečima: "ili generalni sekretar".

Član 3.

U članu 20. stav 1. reči: "koji je utvrđen u Spisku dnevnica po stranim državama (u daljem tekstu: utvrđena dnevnica)" zamenjuju se rečima: "od 15 evra na svaka 24 časa provedena u inostranstvu".

Stav 2. briše se.

Član 4.

Čl. 21, 22. i 25. i njihovi nazivi brišu se.

Član 5.

U članu 30. stav 3. reči: "u kojoj nije utvrđena dnevnica za tu državu" brišu se, a reči: "valutu u kojoj je utvrđena dnevnica za tu državu" zamenjuju se rečju: "evro".

Član 6.

 U članu 44. stav 1. reči: "u privredi Republike Srbije" zamenjuju se rečima: "u Republici Srbiji".

Član 7.

U članu 47. reči: "četiri putovanja" zamenjuju se rečima: "jedno putovanje".

Član 8.

U članu 48. stav 1. menja se i glasi:

"Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi za odvojeni život od porodice ako zbog toga što je privremeno premešten u drugo mesto rada koje je više od 50 km udaljeno i od mesta njegovog prebivališta i od prethodnog mesta rada živi odvojeno od porodice - dok traje privremeni premeštaj."

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Državnom službeniku i namešteniku koji je trajno premešten u drugo mesto rada koje je više od 50 km udaljeno i od mesta njegovog prebivališta i od prethodnog mesta rada, a nema rešeno stambeno pitanje u novom mestu rada, naknađuju se troškovi za odvojeni život od porodice najduže godinu dana od dana trajnog premeštaja."

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 9.

U članu 49. reči: "u privredi Republike Srbije" zamenjuju se rečima: "u Republici Srbiji".

Član 10.

U postupku za ostvarivanje prava iz ove uredbe započetom pre stupanja na snagu ove uredbe primeniće se materijalna rešenja sadržana u ovoj uredbi, osim ako je do stupanja na snagu ove uredbe doneto prvostepeno rešenje, u kom slučaju se u daljem postupku primenjuje materijalno pravo sadržano u propisu koji je važio do stupanja na snagu ove uredbe.

Državni službenik i nameštenik kome je do stupanja na snagu ove uredbe priznato pravo na naknadu troškova za odvojeni život od porodice u skladu sa ranije važećim propisom, to pravo ostvaruje do isteka perioda na koji mu je to pravo priznato, a najduže godinu dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 11.

Do stupanja na snagu propisa kojima će se urediti prava po osnovu rada u organima lokalne samouprave, izabrana, postavljena i imenovana lica i zaposleni u organima lokalne samouprave pravo na naknadu troškova uređeno ovom uredbom ostvaruju shodnom primenom odredaba ove uredbe.

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

05 Broj: 110-10654/2015-1

U Beogradu, 6. oktobra 2015. godine

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 07.10.2015.