Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANJA PORESKOG PUNOMOĆSTVA ZA POREZ NA DODATU VREDNOST: PROPIS STUPIO NA SNAGU 6. OKTOBRA 2015. GODINE


Novim Zakonom o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn. i 83/2015 - dalje: Zakon) uvedena je novina koja se tiče oporezivanja stranih lica i uvođenja instituta "poreskog punomoćnika" za strano lice.

Odredbe Zakonakoje se odnose na podnošenje zahteva i izdavanje odobrenja za poresko punomoćstvo primenjuju se od 1. oktobra 2015. godine.

U skladu sa Zakonom Ministar finansija doneo je Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015 - dalje: Pravilnik), koji je stupio na snagu 6. oktobra 2015. godine.

Odredbama člana 2. Pravilnika propisano je da poreski punomoćnik stranog lica može biti fizičko lice, uključujući i preduzetnika, odnosno pravno lice koje ispunjava zakonske uslove.

Odredbama člana 3. Pravilnika, propisana je sadržina zahteva za odobravanje poreskog punomoćstva, kao i propisana dokumentacija koja se podnosi uz zahtev.

Zahtev za odobravanje poreskog punomoćstva podnosi se Centrali Poreske uprave, na Obrascu ZPPPDV - Zahtev za odobravanje poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost. Poreska uprava rešenjem odlučuje o zahtevu za odobravanje poreskog punomoćstva u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

Odredbama člana 4. Pravilnika, Poreska uprava - Centrala vodi registar poreskih punomoćnika i na svojoj internet strani objavljuje podatke o:

1) nazivu, odnosno imenu i prezimenu poreskog punomoćnika;

2) adresi sedišta, odnosno prebivališta poreskog punomoćnika;

3) PIB-u, odnosno JMBG-u poreskog punomoćnika;

4) datumu donošenja rešenja kojim je odobreno poresko punomoćstvo;

5) nazivu, odnosno imenu i prezimenu stranog lica čijem je punomoćniku odobreno poresko punomoćstvo;

6) datumu prestanka poreskog punomoćstva.

Povodom najnovijih izmena i dopuna Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn. i 83/2015) i podzakonskih akata u oblasti PDV-a, kompanija Paragraf organizuje jednodnevna savetovanja na temu: "Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost i podzakonskih akata" i to:

  • Niš, 21. oktobar (sreda) 2015. godine,
  • Novi Sad, 23. oktobar (petak) 2015. godine,
  • Beograd, 26. oktobar (ponedeljak) 2015. godine.
Izvor: Redakcija, 07.10.2015.