Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OĆEKUJE SE DONOŠENJE PODZAKONSKIH AKATA U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI


Na osnovu Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016) Ministarstvo zdravlja je pripremilo:

  • Pravilnik o programu obuke za sticanje osnovnih znanja o ličnoj higijeni i merama zaštite od zaraznih bolesti,
  • Pravilnik o uslovima za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i
  • Pravilnik o bližim uslovima i načinu sprovođenja mera karantina i uslove koje moraju ispunjavati objekti za tu namenu.

Pravilnik o programu obuke za sticanje osnovnih znanja o ličnoj higijeni i merama zaštite od zaraznih bolesti propisuje program obuke za sticanje osnovnih znanja o ličnoj higijeni i merama zaštite od zaraznih bolesti, određenih kategorija zaposlenih lica u objektima pod sanitarnim nadzorom, način sprovođenja obuke i polaganja ispita.

Obavezi sticanja osnovnih znanja podležu zaposleni na poslovima:

1) javnog snabdevanja stanovništva vodom za piće, proizvodnje, prometa i usluživanja hrane, izuzev lica zaposlenih u proizvodnji žestokih alkoholnih pića, vina, sirćeta i sirćetne kiseline, kao i lica zaposlenih u objektima za promet hrane u kojima se vrši promet isključivo originalno zapakovanom hranom;

2) ishrane, nege i održavanja higijene u predškolskim ustanovama, ustanovama za kolektivni smeštaj dece i omladine i ustanovama socijalne zaštite za smeštaj određenih kategorija lica;

3) u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi koji pružaju usluge zdravstvene zaštite na odeljenjima sa povećanim rizikom od zaraznih bolesti, i to: na poslovima dijagnostike, lečenja, nege, ishrane bolesnika i poslovima održavanja higijene;

4) proizvodnje, prometa i izdavanja lekova i medicinskih sredstava, odnosno koji na drugi način dolaze u neposredan kontakt sa lekovima i medicinskim sredstvima;

5) pružanja usluge higijenske nege i ulepšavanja lica i tela, poslovima pružanja nemedicinskih estetskih intervencija kojima se narušava integritet kože, kao i zaposleni na poslovima proizvodnje kozmetičkih sredstava;

 Ovi zaposleni odnosno kandidati pohađaju obuku za sticanje osnovnih znanja - organizovana predavanja i polažu ispit o sticanju osnovnih znanja. Provera stečenih osnovnih znanja vrši se na svakih pet godina. Obuku organizuje i sprovodi Ministarstvo zdravlja u saradnji sa zavodom za javno zdravlje za teritoriju za koju je osnovan. Obuka traje pet radnih dana.

Pravilnikom o uslovima za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije koji se donosi na osnovu novog Zakona stavlja se van snage sada važeći Pravilnik o uslovima za vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije ("Sl. glasnik SRS", br. 52/82) usvojen 1982. godine. Novi Pravilnik propisuje uslove koje treba da ispunjavaju nadležne zdravstvene ustanove, druga pravna lica i preduzetnici, u pogledu:

- prostora, određivanjem tačnih dimenzija prostorija u kojima se obavlja posao dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,

- kadra koji mora biti zaposlen u ovim zdravstvenim ustanovama, drugim pravnim licima i preduzetnicima uz određivanje njihove stručne spreme i profesionalne orjentacije,

- opreme, navodeći eksplicitno neophodnu opremu za svaku od ovih delatnosti,

- zaštitnih sredstava (zaštitna odela, kape i zaštitne naočare za svakog izvođača, zaštitne respiratorne maske, gumene rukavice i gumene čizme za svakog izvođača, aparat za detekciju prisustva gasova sa odgovarajućim indikator cevčicama, priručna apoteka sa antidotima),

- vrste i količine biocidnih proizvoda i drugih potrebnih sredstava za sprovođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima pod sanitarnim nadzorom u kojima borave ljudi, i

- postupak izdavanja rešenja kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Pravilnik o bližim uslovima i načinu sprovođenja mera karantina i uslove koje moraju ispunjavati objekti za tu namenu staviće van snage Pravilnik o bližim uslovima i načinu određivanja mere karantina, odnosno stavljanja lica pod zdravstveni nadzor ("Sl. glasnik RS", br. 18/2015). Novi Pravilnik uređuje bliže uslove i način sprovođenja mera karantina i uslove koje moraju ispunjavati objekti za tu namenu. Mera karantina koja za cilj ima da se tokom perioda inkubacije spreči širenje bolesti sa lica koja su bila ili za koja se sumnja da su bila u direktnom kontaktu sa obolelim licem novim Pravilnikom proširuje se i na lica koja su bila ili za koja se sumnja da su bila u direktnom kontaktu sa licem za koje postoji sumnja da je obolelo od zarazne bolesti tokom perioda zaraznosti.

Predlogom Pravilnika o bližim uslovima i načinu sprovođenja mera karantina i uslove koje moraju ispunjavati objekti za tu namenu proširuje se, između ostalog, lista osoba odnosno ustanova ovlašćenih da vrše zdravstveni nadzor nad licima u karantinu, određujući iz medicinski tim koji boravi u samom karantinu i nadležni zavod odn. institut za javno zdravlje.

Izvor: Redakcija, Ljubica Jovanović, 07.09.2016.