Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU - IZRADA STUDIJE UBIRANJA, SKLADIŠTENJA I PRERADE KUKURUZOVINE ZA KORIŠĆENJE KAO ENERGENTA I SIROVINE ZA BIOGORIVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE: ROK ZA PODNOšENJE PONUDE 14. SEPTEMBAR 2015. GODINE


Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine objavilo je javnu nabavku usluga - Izrada studije ubiranja, skladištenja i prerade kukuruzovine za korišćenje kao energenta i sirovine za biogoriva na teritoriji AP Vojvodine - Javna nabavka male vrednosti, šifra: JNMV-2/2015

Cilj izrade Studije je da se sagleda realan potencijal kukuruzovine u AP Vojvodini i mogućnosti njenog korišćenja kao obnobljivog izvora energije. Studija bi trebalo da identifikuje potencijale, probleme i potencijalna rešenja.

Pored obaveznih uslova, ponuđač mora ispunjavati i dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke iz člana 76. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015). Ponuđač u postupku javne nabavke mora dokazati:

1) da ispunjava uslov finansijskog kapaciteta - da je ponuđač u prethodne tri poslovne godine (2012.,2013. i 2014.godini) imao prihode od prodaje najmanje u trostrukoj vrednosti ukupne ponuđene cene za ovu javnu nabavku.

2) da ispunjava uslov poslovnog kapaciteta - da je ponuđač u prethodnih 5 (pet) godina pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda (tj. u periodu od 03.09.2010. do 03.09.2015.) uradio najmanje 3 (tri) studije-istraživačko razvojni projekti- vezane za obnovljive izvore energije iz poljoprivrede.

3) da ispunjava uslov kadrovskog kapaciteta - da ponuđač imanajmanje 3 (tri) istraživača sa zvaničnim statusom, kvalifikovanim za rad na studijama u oblasti obnovljivih izvora energije iz poljoprivrede.

Rok za podnošenje ponude je 14. septembar 2015. godine.

Izvor: Vebsajt Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, 04.09.2015.