Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UPRAVA CARINA: Elektronski izdata uverenja o kretanju robe EUR.1 od strane turske carinske administracije


Svojim dopisom broj 148-II-483-01-249/2/2018 od 7. maja 2018. godine, Uprava carina Srbije je obavestila Ministarstvo finansija da je od strane carinskih organa Republike Turske imejlom dobijena informacija, počev od 28. maja 2018. godine, na snazi elektronsko izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1 i da će se u prelaznom periodu do 1. januara 2019. godine, ove isprave izdavati na oba načina (i tradicionalno i elektronski). S tim u vezi, zatražen je stav ministarstva o mogućnostima za prihvatanje dokaza o poreklu koji se na ovaj način izdaju.

Uzimajući u obzir i naknadnu imejl prepisku sa turskom stranom od 27. jula 2018. godine, Ministarstvo finansija je svojim aktom broj 483-00-01028/2018-17 od 31.07.2018. godine, obavestilo o sledećem:

Postupak izdavanja uverenja o kretanju robe EUR.1 propisan je Protokolom II o definiciji pojma "proizvodi sa poreklom" i metodama administrativne saradnje uz Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske ("Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori", broj 105/09). Ovaj protokol je na snazi sve dok se ne steknu formalni uslovi za primenu Regionalne Konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu ("Službeni glasnik RS", broj 7/13).

Članom 17. stav 2. Protokola II propisano je da za svrhu izdavanja i overe dokaza o poreklu izvoznik ili njegov ovlašćeni predstavnik popunjava uverenje o kretanju robe EUR.1, čiji su uzorci dati u Prilogu III ovog protokola. Pomenuti obrasci popunjavaju se na jednom od jezika na kojima je Sporazum potpisan i u skladu sa odredbama nacionalnog zakonodavstva zemlje izvoznice. Rubrika 11. uverenja o kretanju robe EUR.1, mora imati potpis ovlašćenog carinskog službenika.

Uvidom u imejl prepisku sa turskom stranom, kojom se detaljno pojašnjava način i postupak elektronskog izdavanja EUR.1, uz dostavljene uzorke otisaka pečata (2 komada), od kojih se jedan koristi za elektronsko izdavanje i overu EUR.1 (dimenzija 30h30mm, bez serijskog broja) i   drugi koji se u prelaznom periodu do 1. januara 2019. godine koristi za tradicionalno izdavanje i overu EUR.1 (dimenzija 40h40mm, sadrži serijski broj), konstatovano je sledeće:

-elektronski izdati EUR.1, imaju istu formu i sadržinu kao i tradicionalno izdati;

-za EUR.1 koji se izdaju i potvrđuju elektronskim putem, koristi se carinski pečat dimenzija 30h30mm, bez serijskog broja, koji se štampa direktno putem elektronskog sistema;

-za EUR.1 koji se u prelaznom periodu do 1. januara 2019. godine, izdaju i potvrđuju na tradicionalni način, koristi se carinski pečat dimenzija 40h40mm, koji sadrži serijski broj i koji je otisnut u mastilu od strane carinskog organa koji potvrđuje EUR.1;

-za EUR.1 koji se izdaju i potvrđuju elektronskim putem, od 28. maja 2018. godine, može se potvrditi verodostojnost ovog dokumenta korišćenjem odgovarajuće veb stranice navedene na desnoj strani ili na dnu EUR.1, ili na osnovu QR-koda otisnutog u rubrici 11. EUR.1, koji kada se skenira upućuje na veb stranicu. QR-kod nije zamena za potpis ovlašćenog carinskog službenika koji potvrđuje EUR.1.

-kako bi se carinske službe zemalja uvoznica obezbedile u pogledu važnosti EUR.1, od 12. jula 2018. godine uvedena je obaveza stavljanja potpisa ovlašćenog carinskog službenika na elektronski izdate EUR.1.

Takođe smo obavešteni da je u praksi moguće da u prelaznom periodu, do 1. januara 2019. godine, usled tehničkih problema sa sistemom, budu poslati različito potvrđivani EUR.1 i to:

-EUR.1 izdati i potvrđeni na tradicionalni način, u rubrici 11 overeni su carinskim pečatom dimenzija 40h40mm sa serijskim brojem, koji je otisnut u mastilu, uz potpis mastilom ovlašćenog carinskog službenika;

-EUR.1 izdati i potvrđeni elektronski, overeni su carinskim pečatom dimenzija 30h30mm bez serijskog broja i bez potpisa ovlašćenog carinskog službenika; i

-EUR.1 koji su od 12. jula 2018. godine izdati i potvrđeni elektronski, overeni su carinskim pečatom dimenzija 30h30mm bez serijskog broja i sa potpisom ovlašćenog carinskog službenika.

Imajući u vidu gore navedeno, mišljenja smo da je elektronski način izdavanja EUR.1 prihvatljiv, s obzirom da ovako izdati EUR.1 imaju istu formu i sadržinu kao i tradicionalno izdati EUR.1 i da je dostavljen uzorak carinskog pečata dimenzija 30h30mm, bez serijskog broja, koji se štampa direktno putem elektronskog sistema. Takođe su prihvatljivi i EUR.1 koji se u prelaznom periodu do 1. januara 2019. godine izdaju i potvrđuju na tradicionalan način i koji su overeni carinskim pečatom dimenzija 40h40mm, koji sadrži serijski broj i koji je otisnut u mastilu od strane carinskog organa koji potvrđuje EUR.1. Ovo pod uslovom da su i elektronski i tradicionalno izdati EUR.1 potpisani od strane ovlašćenog carinskog službenika.

Shodno gore navedenom, radi pravne sigurnosti, savetujemo da se prihvataju elektronski EUR.1 koji su izdati nakon 12. jula 2018. godine, odnosno od datuma kada je uvedena obaveza stavljanja potpisa ovlašćenog carinskog službenika.

Elektronski izdati EUR.1, u periodu od 28. maja 2018. godine do 12. jula 2018. godine, dok turska carinska administracija nije uvela obavezu potpisivanja elektronskih uverenja EUR.1, se takođe mogu prihvatiti za primenu preferencijalnog tarifnog režima predviđenog Sporazumom o slobodnoj trgovini između Srbije i Turske. Međutim, u ovom slučaju se mole carinarnice da izvrše analizu, i gde smatraju neophodnim, iniciraju naknadnu proveru po osnovu opravdane sumnje u stvarno poreklo robe ili u autentičnost uverenja EUR.1.

Napominjemo da je pomoću čitača QR-koda ili pomoću linka navedenog na samom elektronski izdatom uverenju EUR.1 moguće izvršiti uvid u podatke o istom.

Elektronska uverenja EUR.1 koja su izdata od 12. jula 2018. godine, a ne sadrže potpis ovlašćenog carinskog službenika će se dostaviti Upravi carina, Sektoru za tarifske poslove, Odeljenju za poreklo robe na naknadnu proveru po osnovu opravdane sumnje. S tim u vezi podsećamo na mogućnost polaganja obezbeđenja plaćanja carinskog duga koji bi mogao nastati kod opravdane sumnje u poreklo robe.

Ukoliko Uprava carina bude raspolagala novim činjenicama u vezi elektronskih uverenja EUR.1, o tome ćete odmah biti obavešteni.

(Akt Uprave carina broj 148-II-483-01-249/9/2018 od 03.08.2018. godine)

Izvor: Vebsajt Uprave carina, 06.08.2018.