Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O TURIZMU: Putnik je dužan da brine o stvarima u prevozu i smeštaju


Turistička inspekcija je potvrdila da organizator putovanja na kome su putnici iz Srbije opljačkani u Rimu ne snosi odgovornost za krađu materijalnih sredstava. Kako objašnjavaju, agencija je odgovorna za realizaciju ugovorenog putovanja i za izvršenje usluga iz programa putovanja.

“Putnici su sa turističkom agencijom zaključili ugovor o turističkom putovanju koji sadrži potvrdu o putovanju (o uplaćenom aranžmanu), program putovanja, opšte uslove i garanciju putovanja. Sve ove elemente ugovora putnik mora da dobije (i potvrdi njihov prijem) prilikom uplate aranžmana. Tim ugovorom su uređena prava i obaveze turističkih agencija i putnika, a u skladu sa propisima” –  kažu u inspekciji.

Zakonom o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012 i 84/2015) su, pored ostalog, propisana prava i obaveze turističkih agencija organizatora putovanja i putnika, kao i to da  turistička agencija organizator putovanja odgovara putniku za ispunjenje ugovorenih obaveza iz opštih uslova i programa putovanja. Propisano je da su opšti uslovi putovanja ugovor između agencije organizatora putovanja i putnika kojim se uređuju prava i obaveze organizatora putovanja i prava i obaveze putnika i sadrži sve međusobne obaveze koje su važne za realizaciju ugovora o putovanju.

U turističkoj inspekciji napominju da opšti uslovi putovanja svih turističkih agencija sadrže između ostalog i odredbe koje se odnose na obaveze putnika u pogledu čuvanja dokumenata i ličnih stvari. Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smeštaja ili osiguranja, a prema važećim međunarodnim i domaćim propisima.

- Putnik lična dokumenta, stvari i vrednosti ne ostavlja u prevoznom sredstvu, jer organizator ne odgovara za njihov nestanak. Preporučuje se da se dokumenta, zlato, vredne stvari, tehnički instrumenti i medikamenti nose isključivo u ručnom prtljagu. Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenja ili nestanak prtljaga u toku puta predstavniku organizatora – kažu naši sagovornici iz Turističke inspekcije.

Uplatom aranžmana svaki putnik dobija garanciju putovanja koja se odnosi i između ostalog i na nadoknadu štete u vezi s pruženim uslugama iz programa putovanja i ne pokriva naknadu štete iz drugih vrsta osiguranja (putno osiguranje, osiguranje od putne odgovornosti, osiguranje putnika u saobraćaju, zdravstveno osiguranje, osiguranje protiv nezgoda, životno osiguranje, kasko osiguranje vozila i dr.). U cenu putovanja nisu uključena druga osiguranja.

U inspekciji kažu da je krađa prijavljena italijanskoj policiji, ali građani imaju pravo da se obrate i našim organima reda ukoliko smatraju da će na taj način zaštiti svoja prava. Oni napominju da se pitanje nadoknade materijalne i nematerijalne štete ne rešava u postupku inspekcijskog nadzora, već na sudu.

Izvor: Politika, 02.08.2017.
Naslov: Redakcija