Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA


Član 1.

U Zakonu o platama u državnim organima i javnim službama ("Službeni glasnik RS", br. 34/01, 62/06 - dr. zakon, 116/08 - dr. zakon, 92/11, 99/11 - dr. zakon, 10/13 i 55/13) u članu 5. stav 1. tačka 1) posle reči:,"radnom odnosu" na kraju tačke dodaju se reči:,,kod poslodavca, u smislu člana 1. ovog zakona".

Dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Sve ustanove u istoj delatnosti obuhvaćene istim planom mreže, odnosno osnovane od istog nivoa vlasti smatraju se istim poslodavcem u smislu stava 1. ovog člana."

Dosadašnji st. 2-4. postaju st. 3-5.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. stav 1. tačka 8) Ustava Republike Srbije kojim je utvrđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti radnih odnosa.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za dopunu Zakona o platama u državnim organima i javnim službama sadržani su u potrebi da se pojedina pitanja koja se tiču radnih odnosa urede na isti način prema svim zaposlenima i na taj način se usaglase i sa Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) u pitanjima koja se tiču minulog rada.

III. OBJAŠNJENJE ODREDABA ZAKONA

Predloženim rešenjem propisano je da zaposlenima pripada pravo na dodatak na osnovnu platu od 0,4% osnovne plate za svaku navršenu godinu rada ostvarenu kod poslodavca iz člana 1. ovog zakona, odnosno pravo na minuli rad, s tim što se istim poslodavcem u smislu stava 1. tog člana smatraju sve ustanove u istoj delatnosti obuhvaćene istim planom mreže, odnosno osnovane od istog nivoa vlasti.

IV. SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Sprovođenjem ovog zakona obezbediće se uštede u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se kako bi se otklonile okolnosti koje mogu da prouzrokuju štetne posledice po rad organa i organizacija, kao i javnih službi, odnosno ustanova, a koje se mogu pojaviti u vezi sa primenom opšteg i posebnog zakona kojim se uređuju rad i radni odnosi, a naročito u vezi sa ujednačavanjem položaja u ostvarivanju prava zaposlenih kod različitih poslodavaca.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 7.8.2014.