Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA


Član 1.

U Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika ("Službeni glasnik RS", br. 62/06, 63/06 - ispravka, 115/06 - ispravka, 101/07, 99/10 i 108/13) u članu 23. posle reči:,,radnom odnosu" dodaju se reči:,,kod poslodavca, bez obzira u kom državnom organu je bio zaposlen".

Član 2.

U članu 38. stav 1. reči: "šest meseci" zamenjuju se rečima: "dva meseca".

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. stav 1. tačka 8) Ustava Republike Srbije kojom je utvrđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti radnih odnosa.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi da se pojedina pitanja koja se tiču radnih odnosa urede na isti način prema svim zaposlenima i na taj način se usaglase i sa Zakonom o radu u pitanjima koja se tiču minulog rada i Zakona o državnim službenicima u pogledu propisivanja roka u kom neraspoređenom državnom službeniku prestaje radni odnos.

III. OBJAŠNJENJE ODREDABA ZAKONA

Član 1. Predloženim rešenjem propisano je da državnom službeniku pripada pravo na dodatak na osnovnu platu od 0,4% osnovne plate za svaku navršenu godinu rada ostvarenu kod poslodavca, bez obzira o kom državnom organu se radi, odnosno pravo na minuli rad.

Član 2. Izmenom ovog člana vrši se usklađivanje sa odredbom člana 138. stav 3. Zakona o državnim službenicima u pogledu roka u kom neraspoređenom državnom službeniku prestaje radni odnos.

IV. SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Sprovođenjem ovog zakona obezbediće se uštede u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se kako bi se otklonile okolnosti koje mogu da prouzrokuju štetne posledice po rad organa i organizacija, a koje se mogu pojaviti u vezi sa primenom opšteg i posebnog zakona kojim se uređuju rad i radni odnosi, a naročito u vezi sa ujednačavanjem položaja u ostvarivanju prava zaposlenih kod različitih poslodavaca.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 7.8.2014.