Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DONET ZAKLJUČAK VLADE RS KOJIM SE PRIHVATA IZVEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE PLANA RAZVOJA CARINSKE SLUŽBE


Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 4. jula 2019. godine donela Zaključak kojim se usvaja Izveštaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Plana razvoja carinske službe Republike Srbije za 2018. godinu.

Pravni osnov za donošenje ovog Zaključka je član 43. stav 3. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US, 44/2014 i 30/2018 - dr. zakon).

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 24. novembra 2017. godine donela Zaključak o usvajanju Plana razvoja carinske službe Republike Srbije za period 2017 - 2020. godine ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017 - u daljem tekstu: Plan razvoja carinske službe), a na sednici održanoj 21. decembra 2017. godine Zaključak o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Plana razvoja carinske službe Republike Srbije za period 2017 - 2020. godine ("Sl. glasnik RS", br. 116/2017 - u daljem tekstu Akcioni plan za sprovođenje Plana razvoja carinske službe).

U Planu razvoja carinske službe, u delu VII "Implementacija", navedeno je, između ostalog, da će Uprava carina raditi na primeni Plana razvoja i da će se utvrđene mere i aktivnosti redovno pratiti i ocenjivati. Takođe je navedeno da će Uprava carina podnositi Vladi godišnji izveštaj o ispunjenosti ciljeva ovog plana na godišnjem nivou.

Plan razvoja carinske službe obuhvata osam strateških ciljeva i mnogobrojne mere i aktivnosti za njihovo sprovođenje. Izveštaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Plana razvoja carinske službe za 2018. godinu je stoga podnet za svaki pojedinačni strateški cilj i mere u okviru njega. Izveštaj predstavlja rezultate sprovođenja konkretnog dokumenta javnih politika - Plana razvoja carinske službe za period 2017 - 2020. godine, koji pokriva specifičnu oblast planiranja i sprovođenja javne politike - javnu upravu. Opšta ocena je da su većina ciljeva, mera i aktivnosti planiranih za 2018. godinu realizovane u planiranim rokovima, a ne kasnije od 31. decembra 2018. godine, čime je postignut izuzetan učinak na efektivan i efikasan način.

Zaključak se ne objavljuje u "Sl. glasniku RS" nego samo dostavlja radi realizacije Ministarstvu finansija - Upravi carina, a dostavlja radi informisanja Ministarstvu finansija,, Ministarstvu za evropske integracije, Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvu privrede, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu zaštite životne sredine, Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Republičkom sekretarijatu za javne politike.

Izvor: Redakcija, Pantović Nadica, 07.07.2019.