Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: KONTROLNE LISTE TRżIšNE INSPEKCIJE


Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 29. aprila 2015. godine, a u punoj primeni je od 30. aprila 2016. godine.

U skladu sa Zakonom kontrolne liste su dokumenti koji sadrže spisak prioritetnih pitanja, provere i drugih radnji za koje je inspekcija ovlašćena, određenih prema težini mogućih štetnih posledica u određenoj oblasti saglasno pravilima o proceni rizika, predmetu i obimu provere.

Pomoću kontrolnih listi procenjuje se stepen rizika i meri se nivo usklađenosti poslovanja i postupanja nadziranih subjekata sa Zakonom i drugim propisom, što predstavlja jedan od pokazatelja delotvornosti inspekcijskog nadzora.

Po završetku inspekcijskog nadzora, kontrolna lista čini sastavni deo zapisnika.

Kontrolne liste nisu nepromenjive, odnosno inspekcija ima obavezu da najmanje dva puta godišnje preispituje njihovu sadržinu i, ako utvrdi da je to opravdano, da je menja i dopunjava.

Zakon propisuje da je inspekcija dužna da sačini obrasce kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, objavi ih na svojoj internet stranici i primenjuje u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.

Kaznenim odredbama Zakona propisano je da će se novčanom kaznom od 120.000 do 150.000 dinara kazniti za prekršaj rukovodilac inspekcije ako inspekcija ne sačini kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, ne primenjuje ih i ne objavi ih na svojoj internet stranici.

Imajući u vidu gore navedeno, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo je kontrolne liste Tržišne inspekcije, koje se primenjuju u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.

Kontrolne liste Tržišne inspekcije možete preuzeti u nastavku:

Opšti deo - Kontrolna lista za posrednike po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Opšti deo - Obmanjujuće, prikriveno i uporedno oglašavanje

Opšti deo - Oglašavanje - sponzorstvo

Opšti deo - Oglašavanje alkoholnih pića

Opšti deo - Oglašavanje duvana i duvanski proizvoda

Opšti deo - Oglašavanje duvana i duvanski proizvoda

Opšti deo - Oglašavanje elektronskih cigareta i drugih proizvoda koji zamenjuju cigarete

Opšti deo - Oglašavanje namenjeno deci i maloletnicima

Opšti deo - Oglašavanje prodajnih podsticaja

Opšti deo - Opšta pravila oglašavanja

Opšti deo - Poseban predmet oglašavanja

Trgovina na malo - Kontrolna lista za kontrolu načina rešavanja reklamacija i kontrola po osnovu date garancije

Trgovina na malo - Kontrolna lista za kontrolu ispunjenosti dužnosti obaveštavanja

Trgovina na malo - Kontrolna lista za kontrolu nepoštene poslovne prakse - Crna lista

Trgovina na malo - Kontrolna lista za kontrolu nepoštene poslovne prakse

Trgovina na malo - Kontrolna lista za kontrolu ograničavanja pojedinih sredstava komunikacije na daljinu

Trgovina na malo - Kontrolna lista za kontrolu posebnih pravila i ograničenja

Trgovina na malo- komisione usluge

Trgovina na malo- Kontrolna lista za kontrolu pružanja usluga od opšteg ekonomskog interesa

Trgovina na malo - Kontrolna lista za obavljanje trgovine na malo ličnim nuđenjem

Trgovina na malo - Opšti uslovi za obavljanje trgovine na malo robom u prodajnom objektu

Trgovina na malo-posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti

Trgovina na malo - Kontrola prometa duvanskih proizvoda u trgovini na malo

Trgovina na veliko - Kontrolna lista za kontrolu pijace

Trgovina na veliko-Kontrolna lista za obavljanje trgovine na veliko

Trgovina na veliko - Kontrolna lista za trgovinu (otkup) poljioprivrednih proizvoda i domaćih životinja na otkupnom mestu

Trgovina na veliko - Kontrola prometa duvanskih proizvoda na veliko

Zaštita prava intelektualne svojine - Kontrolna lista za kontrolu proizvodnje optičkih diskova

Zaštita prava intelektualne svojine - Kontrolna lista za kontrolu prometa optičkih diskova

Zaštita prava intelektualne svojine - Kontrolna lista za kontrolu povrede žiga

EMC distributer - Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti

ZOE Distributer

ZOEKE distributer

ZOEKE proizvođač, uvoznik

ZOTZ distributer - Obaveze distributera industrijsko-neprehrambenih proizvoda

ZOTZ uvoznik - Obaveze uvoznika industrijsko-neprehrambenih proizvoda

Kontrolna lista - Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti

Kontrolna lista provere keramičke sanitarne opreme - maloprodaja-velerodaja

Obaveze distributera lične zaštitne opreme

Obaveze proizvođača/uvoznika lične zaštitne opreme

Mašine iz priloga 4 pravilnika o bezbednosti mašina

Kontrola usaglašenosti obuće - Distributer (trgovina na malo i trgovina na veliko)

Kontrola usaglašenosti obuće - Proizvođač ili uvoznik

Kontrolna lista - Opšti deo- kontrola zaštite stanovništva od izloženosti duvanskom dimu

Prenosne mašine (alati) sa elektromotorima nazivnog naizmeničnog napona do 250V za upotrebu u domaćinstvu

Kontrolna lista - Kontrola usaglašenosti tekstilnih proizvoda - Trgovina na malo i veliko

Kontrolna lista - Kontrola usaglašenosti tekstilnih proizvoda - Proizvođač ili uvoznik

Izvor: Redakcija, 07.07.2016.