Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽAN OKRUGLI STO O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA: NACRT PREDVIđA POVEZIVANJE SA SISTEMOM VOJNOG OBRAZOVANJA, USKLAđIVANJE SA ZAKONOM O OBRAZOVANJU ODRASLIH, KAO I MOGUćNOST DA šKOLE OSNIVAJU CENTRE ZA NASTAVNE I VANNASTAVNE AKTIVNOSTI


Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja predviđa, između ostalog, povezivanja sa sistemom vojnog obrazovanja, usklađivanje sa Zakonom o obrazovanju odraslih ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013), kao i mogućnost da škole osnivaju centre za nastavne i vannastavne aktivnosti.

To je rečeno na okruglom stolu "Organi ustanove" održanom u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunam Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Napomenuto je da je 50 odsto od 185 članova važećeg Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011, 55/2013 i 35/2015 - autentično tumačenje) promenjeno ili je ponovo napisano.

Pomoćnica ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, za srednje obrazovanje i vaspitanje i predsednica Radne grupe za izradu Nacrta ovog zakona, Snežana Marković, istakla je da su razlozi za pristupanje tom poslu, pored poboljšanja samog zakona i ispravki uočenih problema iz prakse, je i želja da se čuje stručno mišljenje nastavnika i profesora i da se trasiraju novi razvojni pravci.

Marković je rekla i da je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Srđan Verbić, imao aktivnu ulogu i da je sve vreme pratio raspravu i davao sugestije o raznim stvarima i istakla da je veliki korak napred što su u radnoj grupi od samog početka, zajedno sa zaposlenima u ministarstvu, sedeli i predstavnici sindikata i da se nastojalo da se usaglase stavovi u startu.

Novine su, navela je, i mogućnosti povezivanja sa sistemom vojnog obrazovanja, usvojene preporuke Agencije za borbu protiv korupcije, usklađivanje sa Zakonom o obrazovanju odraslih ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013).

Ona je dodala da su sada za škole predviđene veće mogućnosti da se bave proširenom delatnošću, zarad osnovne obrazovne funkcije, kao što su proizvodnja, prodaja, stručno usavršavanje.

Prema njenim rečima, druga novina je mogućnost osnivanja centra za nastavne i vannastavne aktivnosti- za izlete, ekskurzije, nastavu u prirodi, rekreativnu nastavu i dat je predlog da može da se organizuje ustanova po modelu javno-privatnog partnerstva.

Novina u Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja je i da su sada roditelji dužni da u roku od dva dana od početka izostajanja obaveste odeljenskog starešinu o sprečenosti učenika da dolazi u školu, a u roku od tri dana od dana prestanka sprečenosti opravdaju izostanak učenika.

Ona je objasnila da i ukoliko roditelj ne postupi u skadu sa stavom ovog člana, škola je dužna da u roku od dva dana obavesti roditelja, odnosno staratelja da učenik ne pohađa nastavu.

Ona je istakla da je, zbog mnogo pritužbi na popravljanje ocena, predloženo da, ukoliko se utvrđena ocena na odeljenskom veću razlikuje od ocene koju je izveo predmetni nastavnik, veće u obavezi da je obrazloži pisanim putem nastavničkom veću.

Marković je navela i da će se uvesti jedinstveni informacioni sistem, na kome se radi, a članove zakona koji se dotiču tog pitanja, koji nisu postojali, ugradiće se u sam zakon, što će, kako je objasnila, doprineti efikasnijem donošenju odluka i boljoj transparentnosti rada, i kada je reč o konkursima, izborima direktora, tehnološkim viškovima i slično.

Ona je posebno naglasila da su propisana zvanja ugrađena u nacrt zakona o platama u javnoj upravi, da, kako je rekla, napokon ljudi sa zvanjim to osete kroz svoju platu.

U javnoj raspravi učestvovali su brojni direktori škola iz cele Srbije, kao i nastavnici i predstavnici sindikata i ministarstva prosvete.

 Okrugli sto "Organi ustanove", u okviru je javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koja je počela 20. juna i trajaće do 10. jula 2015. godine.

Okrugli stolovi na ovu temu održani su u Nišu, Kragujevcu i u Novom Sadu. U Beogradu će skup biti održan i 8. jula 2015. godine, kada će se razgovarati o svim novinama koje donosi zakon. 

Izvor: Vebsajt Tanjug, 07.07.2015.