Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADNE VERZIJE IZMENA PODZAKONSKIH AKATA KOJI UREĐUJU SPROVOĐENJE OBJEDINJENE PROCEDURE U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI: ROK ZA PRIMEDBE I PREDLOGE 12. JUL 2015. GODINE


Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je u okviru sekcije za građevinske dozvole, radne verzije izmena podzakonskih akata koji uređuju sprovođenje objedinjene procedure, u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), i to:

- Uredba o lokacijskim uslovima;

- Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure;

- Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata;

- Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata;

- Pravilnik o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji.

Primedbe i predlozi se mogu slati na e-mail: info@gradjevinskedozvole.rs, najkasnije do 12. jula 2015. godine. 

Izvor: Vebsajt Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, 07.07.2015.