Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 7. JULA 2015. GODINE ODRżANE SEDNICE ODBORA ZA RAD, SOCIJALNA PITANJA, DRUšTVENU UKLJUčENOST I SMANJENJE SIROMAšTVA, ODBORA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, SAOBRAćAJ, INFRASTRUKTURU I TELEKOMUNIKACIJE, ODBORA ZA USTAVNA PITANJA I ZAKONODAVSTVO I ODBORA ZA FINANSIJE, REPUBLIčKI BUDżET I KONTROLU TROšENJA JAVNIH SREDSTAVA


55. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava održao je sednicu 7. jula, na kojoj je razmotren u pojedinostima Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o hipoteci koji je podnela Vlada.

Na ovaj Predlog zakona podneto je 39 amandmana, a Vlada i Odbor prihvatili su pet amandmana.

123. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 7. jula 2015. godine, razmatrani su amandmani na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o hipoteci, koji je podnela Vlada.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o hipoteci narodni poslanici podneli su 39 amandmana. Članovi Odbora jednoglasno su ocenili da je svih 39 amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

U ime Ministarstava finansija sednici je prisustvovao Dejan Hadžić.

24. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

Članovi Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva su na sednici održanoj 7. jula 2015. godine razmatrali predstavke i predloge građana.

Predsednica Odbora Vesna Rakonjac obavestila je članove Odbora da je Radna grupa razmotrila sve pristigle predstavke i predloge građana i uputila Odboru predlog za dalje postupanje po njima.

Pošto u diskusiji nije bilo primedbi, članovi Odbora prihvatili su predlog Radne grupe za dalje postupanje sa predstavnikama i predlozima građana upućenim Odboru.

U nastavku sednice predsednica Odbora informisala je članove Odbora da će u narednom periodu imati razgovor sa predstavnicima nevladinog sektora po pitanju položaja migranata u Srbiji, kao i da će inicirati sastanak sa predstavnicima UNHCR i zatražiti relevantne informacije o stanju na terenu, posebno u pograničnim opštinama.

Takođe, predsednica je predložila da se Odbor obrati Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja radi dostavljanja informacije o efektima primene Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), imajući u vidu da je od njegovog usvajanja prošlo godinu dana.

34. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

Na sednici Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, održanoj 7. jula 2015. godine, članovi Odbora razmotrili su Izveštaj o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2014. godinu, kao i predstavke na predlog Radne grupe Odbora.

Sednici su prisustvovali predstavnici Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge prof. dr Jovan Radunović, predsednik Upravnog odbora, dr Milan Janković, direktor Agencije i dr Dejan Šuput, rukovodilac Službe za opšte poslove.

Prof. dr Jovan Radunović, predsednik UO RATEL-a, povodom obeležavanja 10 godina postojanja RATEL-a informisao je članove Odbora o rezultatima rada ove Agencije u proteklih 10 godina. On je naveo da je, uvođenjem novih tehnologija i ulaganjem u povećanje pokrivenosti, zabeležen značajan razvoj investicija u oblasti fiksne i bežične infrastrukture.

"Započeta je utakmica operatora u ponudi paketa serije usluga, koja je korisnicima omogućila nižu cenu usluga. Otvorenim tržištem obezbeđeni su uslovi za predvidivo i ravnopravno poslovanje, a korisnici sada, bez promene broja, mogu da odaberu operatora čija im ponuda najviše odgovara. Takođe je obezbeđen završetak prelaska sa analognog na digitalno emitovanje, što je stvara nove uslove za licence za 4G, o čemu u narednom periodu treba razgovarati", istakao je Radunović.

Milan Janković, direktor RATEL-a podneo je Odboru Izveštaj o radu RATEL-a za 2014. godinu istakavši da, u skladu sa prošlogodišnjim izmenama Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010, 60/2013 - odluka US i 62/2014) i dopuni Zakona o poštanskim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 30/2010 i 62/2014), zajednički rade bivša Agencija za poštanske usluge (RAPUS) i RATEL.

"Mi smo u veoma kratkom periodu uspeli da rešimo sva organizaciona pitanja. Svi ljudi koji su bili zaposleni u RAPUS-u prešli su u RATEL i sada u skladu sa tim radimo pod novim nazivom - Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL). Prošlogodišnji prihod direktno od servisa u elektronskim komunikacijama je bio oko 1,5 milijardi evra, a u poštanskim uslugama oko 125 miliona evra. Kada se govori o investicijama one su u 2014. godini bile na nivou 200 miliona i one su konstantne u poslednjih nekoliko godina, a najveće su bile 2007. godine kada smo dobili dva nova mobilna operatera, Telenor i VIP. Od marta 2015. godine imamo mogućnost da naša tri operatera Telekom Srbija, Telenor i VIP pružaju četvrtu generaciju mobilnih sistema, što je trenutno jako popularno i što će se u narednom periodu sigurno i povećavati, pre svega, zbog protoka podataka i mogućnosti da krajnji korisnici primaju protoke do 100 MB", naveo je Janković.

Nakon diskusije o prvoj tački dnevnog reda, Odbor je utvrdio Predlog zaključka kojim se prihvata Izveštaj o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2014. godinu i dostavio ga Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

Odbor je razmotrio i jednoglasno prihvatio predlog Radne grupe za dalje postupanje sa predstavkama građana upućenih Odboru u prethodnom periodu. 

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 07.07.2015.