Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI - Tekst propisa


Član 1.

            U Zakonu o oružju i municiji ("Službeni glasnik RS", br. 20/15, 10/19 i 20/20) član 3. menja se i glasi:

"Član 3.

            Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

            1) oružje jeste ručno prenosiva naprava izrađena ili prilagođena da pod pritiskom vazduha, barutnih i drugih gasova ili drugog potisnog sredstva može ispaliti zrno, kuglu, sačmu ili neki drugi projektil, odnosno raspršiti gas ili tečnost, hladno oružje i druga naprava koja je namenjena za samoodbranu ili napad, lov ili sport, s tim što se, u smislu ovog zakona, oružjem ne smatraju imitacije oružja, uređaji za uzbunjivanje, signaliziranje, spašavanje života, lišavanje života životinja, ribolov harpunom ili uređaji koji se koriste u industrijske ili tehničke svrhe, pod uslovom da se mogu upotrebljavati samo u navedene svrhe;

            2) vatreno oružje jeste svako prenosivo oružje koje ima cev i ispaljuje, služi za ispaljivanje ili se može prepraviti za ispaljivanje sačme, zrna ili projektila potisnim punjenjem osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno. Oružje je podobno za prepravljanje kako bi ispaljivao sačmu, zrno ili projektil delovanjem potisnog punjenja ako ima izgled vatrenog oružja i ako ga je, zbog njegove konstrukcije ili materijala od koga je izrađen, moguće prepraviti;

            3) kratko vatreno oružje jeste oružje čija cev nije duža od 30 cm ili čija ukupna dužina ne prelazi 60 cm;

            4) dugo vatreno oružje jeste svako vatreno oružje koje nije kratko vatreno oružje;

            5) automatsko vatreno oružje jeste svako vatreno oružje koje se nakon ispaljivanja metka automatski napuni i koje može ispaliti više od jednog metka jednim pritiskom na obarač;

            6) poluautomatsko vatreno oružje jeste oružje koje se nakon ispaljivanja svakog metka ponovo automatski puni i koje jednim pritiskom na obarač može ispaliti samo jedan metak;

            7) repetirajuće vatreno oružje jeste vatreno oružje koje je konstruisano tako da se, nakon ispaljenja metka magacin, odnosno doboš puni ručno;

            8) jednometno vatreno oružje jeste vatreno oružje koje nema okvir, odnosno magacin i koje se puni pre svakog opaljivanja ručnim ubacivanjem metka u ležište metka cevi ili zatrvarača;

            9) vazdušno oružje jeste ono oružje koje pod pritiskom sabijenog vazduha ili drugog gasa izbacuje projektil iz cevi;

            10) oružje sa tetivom (samostrel, luk ili dr.) jeste naprava koja potiskom tetive izbacuje strele ili druge projektile;

            11) uređaji za izazivanje elektrošokova (elektrošokeri ili paralizatori) jesu ručne naprave koje pomoću visokog električnog napona privremeno onesposobljavaju ljude i životinje;

            12) gasni sprejevi jesu naprave namenjene civilnom tržištu, koje sadrže i prilikom upotrebe raspršuju nadražujuća hemijska jedinjenja (CS, CN, OC) u koncentracijama dozvoljenim po prihvaćenim međunarodnim standardima;

            13) hladno oružje jeste bokser, bodež, kama, sablja, bajonet i drugi predmeti kojima je osnovna namena napad ili su pogodni za napad;

            14) oružje za ličnu bezbednost jesu, od vatrenog oružja, pištolji i revolveri, kao i gasni sprejevi i uređaji za izazivanje elektrošokova;

            15) lovačko oružje jeste dugo vatreno oružje i oružje sa tetivom, kojima je dozvoljen lov;

            16) sportsko oružje jeste vatreno, vazdušno, hladno i oružje sa tetivom ili oprugom koje se koristi u streljačkom i drugim sportovima i borilačkim veštinama;

            17) onesposobljeno vatreno oružje jeste vatreno oružje koje je trajno onesposobljeno za upotrebu, na način da su svi osnovni delovi vatrenog oružja postali trajno neupotrebljivi tako da se iz njega ne može ispaliti bojevi metak i da te osnovne delove nije moguće ukloniti, zameniti, izmeniti ili prepraviti kako bi se vatreno oružje na bilo koji način ponovo osposobilo, odnosno reaktiviralo;

            18) osnovni delovi vatrenog oružja jesu cev, ram, sanduk, bilo da je gornji ili donji sanduk, ukoliko ga oružje ima, navlaka, doboš, glava puške, zatvarač i nosač zatvarača;

            19) dodatni osnovni delovi višekalibarskog oružja koji se u originalnom pakovanju isporučuju zajedno sa oružjem, smatraju se jedinstvenom celinom sa oružjem;

            20) municija su meci kao celina ili njihovi elementi, uključujući čaure, inicijalne kapisle, barut, potisno punjenje, zrna, sačme, kugle ili projektili, koji se koriste za vatreno oružje;

            21) popravljanje oružja jeste otklanjanje kvarova na oružju i zamena ili ugradnja osnovnih delova oružja;

            22) prepravljanje oružja jeste prilagođavanje oružja drugoj municiji i drugi zahvati na oružju kojima se utiče na njegovo funkcionisanje i trajno ili privremeno menjaju originalne tehničke karakteristike i konstrukcijska rešenja proizvođača;

            23) promet oružja jeste nabavljanje oružja, osnovnih delova, opreme i municije radi dalje prodaje, kao i prodaja oružja i municije;

            24) staro oružje jeste oružje koje ima istorijsku vrednost ili koje je proizvedeno pre 1900. godine;

            25) minsko-eksplozivna sredstva jesu sve vrste bombi, mina, granata i drugih naprava opremljenih sa eksplozivnom ili adekvatnom neeksplozivnom materijom ili detonatorom kod kojih pod spoljašnim ili unutrašnjim delovanjem (težina, udar, potez, električna energija, hemijska, nuklearna reakcija i sl.) dolazi do naglog oslobađanja energije i njihovog rasprskavanja;

            26) imitacije oružja jesu predmeti koji su spoljašnjim izgledom slični ili jednaki oružju, ali ih nije moguće upotrebiti ili prepraviti u vatreno oružje;

            27) ovlašćeni serviser jeste pravno lice ili preduzetnik kome je rešenjem nadležnog organa odobreno bavljenje popravljanjem i prepravljanjem oružja;

            28) trgovac oružjem odnosno ovlašćeni prodavac jeste pravno lice ili preduzetnik kome je rešenjem nadležnog organa odobreno bavljenje prometom oružja, osnovnim delovima za oružje, opremom i municijomi koji je registrovan u skladu sa posebnim propisom;

            29) registrovano oružje jeste oružje za koje je izdata isprava od strane nadležnog organa;

            30) legalizacija oružja i municije jeste postupak registracije ili predaje neregistrovanog oružja, odnosno municije koje je lice držalo bez odobrenja nadležnog organa u kome nije potrebno dokazivati poreklo oružja i municije, a vlasnici koji registruju ili predaju oružje i municiju za vreme trajanja legalizacije ne mogu biti prekršajno niti krivično gonjeni za nelegalno nabavljanje, držanje i nošenje oruža i municije;

            31) oružni list jeste isprava na osnovu koje se drži, odnosno drži i nosi oružje, u skladu sa ovim zakonom, i koja sadrži podatke o oružju, osnovnim delovima za oružje i vlasniku oružja;

            32) dozvola za nošenje oružja jeste isprava koja sadrži podatke o fizičkom licu i koja mu daje pravo da nosi pištolj odnosno revolver registrovan kao oružje za ličnu bezbednost iz kategorije B;

            33) pravna lica i preduzetnici u smislu ovog zakona jesu pravna lica, preduzetnici, organizacije, ustanove, zavodi i državni organi;

            34) predstavnik pravnog lica jeste fizičko lice koje je sa njim u ugovornom odnosu i koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom;

            35) oružje za uzbunjivanje i signalizaciju jesu naprave s ležištem metka namenjene samo za ispaljivanje metka bez projektila, neškodljivih nadražujućih supstanci, drugih aktivnih supstanci ili pirotehnička sredstva za signalizaciju, a koje se ne mogu prepraviti za ispaljivanje sačme, zrna ili projektila delovanjem zapaljivog potisnog sredstva;

            36) posrednik u prometu oružjem i municijom - broker, jeste pravno lice ili preduzetnik koji se, na osnovu rešenja ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo), bavi posredovanjem, pregovaranjem ili ugovaranjem transakcije i transfera za kupovinu, prodaju ili snabdevanje oružjem, osnovnih delova oružja ili municijom, u unutrašnjoj trgovini, a koji nije trgovac oružjem;

            37) vlasnici oružja jesu fizička lica, pravna lica i preduzetnici;

            38) akustično oružje jeste vatreno oružje koje je posebno prepravljeno za isključivu upotrebu ispaljivanja municije bez projektila, za upotrebu u pozorišnim predstavama, fotografisanju, filmskom i televizijskom snimanju, rekonstrukciji istorijskih događaja, manifestacijama, obuci i sl.;

            39) specijalizovan muzej je muzej koji nabavlja, čuva, istražuje i izlaže vatreno oružje, osnovne delove ili municiju u istorijske, kulturne, naučne, tehničke i obrazovne svrhe, kao i u svrhu očuvanja nasleđa i koji je kao takav priznat od strane nadležnog ministarstva;

            40) kolekcionar je fizičko ili pravno lice posvećeno prikupljanju i očuvanju oružja, osnovnih delova oružja ili municije u istorijske, naučne, tehničke, obrazovne svrhe, kao i u svrhu očuvanja nasleđa, a kome je izdata kolekcionarska dozvola;

            41) praćenje kretanja vatrenog oružja sastoji se od vođenja evidencija nadležnog organa i evidencija pravnih lica i preduzetnika propisanih ovim zakonom;

            42) municija sa probojnim dejstvom jeste municija za vojnu namenu pri čemu je projektil presvučen košuljicom i ima čvrsto probojno jezgro;

            43) municija sa eksplozivnim zrnima/projektilima jeste vojna municija koja sadrži punjenje koje eksplodira prilikom udara;

            44) municija sa zapaljivim projektilima/zrnima jeste vojna municija kod kojeg projektil sadrži hemijske smese koje se zapale prilikom dodira sa vazduhom ili prilikom udara;

            45) ugovor na daljinu je ugovor o nabavci oružja sačinjen u skladu sa posebnim zakonom koji uređuje takav ugovorni odnos, bez istovremenog fizičkog prisutva ugovornih strana, a u skladu sa odredbama ovog zakona;

            46) moderne kopije starog oružja koje se proizvodilo pre 1900. godine, a ne koriste metak sa centralnim ili ivičnim paljenjem su kopije dugog i kratkog oružja, koje se pune s usta cevi crnim barutom i pale fitiljem, kremenom ili kapislom;

            47) oprema jesu prigušivači pucnja i delovi prigušivača pucnja i teleskopski-optički nišani sa svetlosnim snopom ili sa uređajem za elektronsko pojačavanje svetlosti, infracrvenim ili temovizijskim uređajem, adapteri za cev, kao i okviri za kratko oružje kapaciteta većeg od 20 metaka i okviri za dugo oružje kapaciteta većeg od 10 metaka.

            U ovom su zakonu određene imenice navedene u muškom rodu, a koriste se kao neutralne za muški i ženski rod."

Član 2.

            Član 4. menja se i glasi:

"Član 4.

            Oružje se deli u četiri kategorije:

1) kategorija A:

(1) automatsko vatreno i vazdušno oružje;

(2) vatreno oružje koje je skriveno u drugim predmetima;

(3) municija sa probojnim i zapaljivim projektilima/zrnima, kao i projektili/zrna za takvu municiju;

(4) municija sa probojnim i eksplozivnim projektilima/zrnima, kao i projektili/zrna za takvu municiju;

(5) municija za kratko vatreno oružje koja ima ekspandirajuće dejstvo kao i projektili/zrna za takvu municiju, osim municije za lov ili streljaštvo za lica kojima je dozvoljeno korišćenje;

(6) automatsko vatreno i vazdušno oružje koje je prepravljeno u poluautomatsko vatreno i vazdušno oružje;

(7) poluautomatsko vatreno oružje sa centralnom udarnom iglom, i to:

            - kratko vatreno oružje koje omogućava ispaljivanje više od 21 metka bez ponovnog punjenja, ako je okvir kapaciteta većeg od 20 metaka deo tog vatrenog oružja ili je u njega ubačen odvojivi okvir kapaciteta većeg od 20 metaka,

            - dugo vatreno oružje koje omogućava ispaljivanje više od 11 metaka bez ponovnog punjenja, ako je okvir kapaciteta većeg od 10 metaka deo vatrenog oružja ili je u njega ubačen odvojivi okvir kapaciteta većeg od 10 metaka;

            (8) poluautomatsko dugo vatreno oružje koje se može smanjiti na dužinu manju od 60 cm, a da ne izgubi svoju funkciju, i to rasklopivim ili teleskopskim nastavkom ili nastavkom koji se može ukloniti bez upotrebe alata;

            (9) svako vatreno oružje u ovoj kategoriji koje je prepravljeno da ispaljuje municiju bez projektila, neškodljive nadražujuće materije, druge aktivne materije ili pirotehničku municiju ili u akustično oružje;

            (10) minsko-eksplozivna sredstva;

            (11) sve vrste oružja sa integrisanim prigušivačem pucnja, prigušivači pucnja i delovi za prigušivače;

            (12) posebna oprema za oružje u skladu sa drugim zakonim koja nije namenjena za civilnu upotrebu;

            (13) gasno oružje namenjeno za policijsku i vojnu upotrebu.

2) kategorija B:

            (1) repetirajuće kratko vatreno oružje;

            (2) jednometno kratko oružje sa centralnom udarnom iglom;

            (3) jednometno kratko oružje sa ivičnim paljenjem;

(4) poluautomatsko dugo vatreno oružje koje u okvir, odnosno magacin i ležište metka zajedno prima:

- više od tri metka, za vatreno oružje sa ivičnim paljenjem,

- više od tri ali manje od dvanaest metaka, za vatreno oružje sa centralnom udarnom iglom;

            (5) poluautomatsko kratko vatreno oružje koje se ne nalazi u stavu 1. tačka 1) podtačka (7) ovog člana;

            (6) poluautomatsko dugo vatreno oružje iz stava 1. tačka 1) podtačka (7) alineja druga ovog člana sa okvirom i ležištem metka koji zajedno ne primaju više od tri metka, ili odvojivim okvirom koji ne prima više od tri metka, a koje se uobičajenim alatom ne može prepraviti u oružje sa okvirom i ležištem metka koji zajedno primaju više od tri metka;

            (7) repetirajuće i poluautomatsko dugo vatreno oružje sa glatkim cevima čija dužina cevi ne prelazi 60 cm;

            (8) svako vatreno oružje u ovoj kategoriji koje je prepravljeno da ispaljuje municiju bez projektila, neškodljive nadražujuće materije, druge aktivne materije ili pirotehničku municiju ili u akustično oružje;

            (9) poluautomatsko vatreno oružje za civilnu upotrebu koje je slično oružju sa automatskim mehanizmima, koje nije predviđeno u stavu 1. tačka 1) podtač. (6)(8) ovog člana.

            (10) repetirajuće dugo vatreno oružje;

            (11) jednometno dugo oružje s jednom ili više jednometnih glatkih ili/i olučenih cevi;

            (12) repetirajuće i poluautomatsko dugo oružje s jednom ili više glatkih i olučenih cevi;

            (13) poluautomatsko kratko oružje sa ivičnim paljenjem.

3) kategorija C:

(1)        onesposobljeno vatreno oružje;

(2)        teleskopski - optički nišan sa svetlosnim snopom ili sa uređajem za elektronsko pojačavanje svetlosti, infracrvenim ili termovizijskim uređajem;

(3)        staro oružje i njegove moderne kopije koje ne koriste metak sa centralnim ili ivičnim paljenjem;

(4)        adapter za cev;

(5)        vazdušno oružje čija kinetička energija je 10,5 J ili veća ili čija je brzina projektila 200 m/s ili veća ili kalibra većeg od 4,5 mm;

(6)        oružje s tetivom čija je sila zatezanja tetive veća od 450 N;

(7)        oružje za uzbunjivanje i signalizaciju.

4) kategorija D:

(1)        hladno oružje;

(2)        gasni sprejevi;

(3)        uređaji za izazivanje elektrošokova;

(4)        vazdušno oružje koje nije obuhvaćeno kategorijom C."

Član 3.

            Član 6. menja se i glasi, dok se naziv člana briše:

"Član 6.

            Zabranjeno je stavljati u promet, nabavljati, držati i nositi prigušivač pucnja.

            Zabranjeno je nabavljati, držati i nositi okvir koji se može ubaciti u poluautomatsko vatreno oružje sa centralnom udarnom iglom a koji može da primi više od 20 metaka ili u slučaju dugog vatrenog oružja, koje može da primi više od 10 metaka.

            Nabavka, držanje i nošenje oružja iz člana 4. stav 1. tačka 1) podtačka (6) i (7) ovog zakona i okvira iz stava 2. ovog člana može se odobriti sportskom strelcu ako, pored zakonskih uslova, poseduje i:

            1) potvrdu nacionalnog granskog sportskog saveza nadležnog za sportsko streljaštvo, da učestvuje, odnosno da aktivno vežba za učestvovanje u streljačkim takmičenjima koje priznaju nacionalni ili međunarodni sportski savezi nadležni za sportsko streljaštvo i;

            2) potvrdu nacionalnog granskog sportskog saveza nadležnog za sportsko streljaštvo da:

(1) je član streljačkog kluba i da se najmanje 12 meseci bavi streljaštvom,

(2) konkretno vatreno oružje ispunjava tražene specifikacije za streljačku disciplinu koju priznaje nacionalni ili međunarodni sportski savezi nadležni za sportsko streljaštvo.

            Ako prestanu da postoje uslovi iz stava 3. ovog člana, nadležni organ će doneti rešenje o oduzimanju oružja i opreme iz stava 3. ovog člana.

            Pravnim licima i preduzetnicima, u skladu sa delatnošću kojom se bave, Ministarstvo može odobriti nabavku akustičnog oružja iz kategorije A, za upotrebu u pozorišnim predstavama, fotografisanju, filmskom i televizijskom snimanju, rekonstrukciji istorijskih događaja, manifestacijama, obuci i slično.

            Vlasnici akustičnog oružja ne mogu nabavljati i držati bojevu municiju za to oružje."

Član 4.

            Posle člana 6. dodaje se član 6a koji glasi:

"Član 6a

            Izuzetno od odredaba ovog zakona kojima se uređuje nabavljanje i držanje oružja i municije, specijalizovani muzeji mogu, u svrhu obavljanja muzejske delatnosti nabavljati oružje i municiju iz kategorije A i B bez odobrenja za nabavku, uz prijavu nadležnom organu, ukoliko su ispunjeni prostorno-tehnički uslovi za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja i municije.".

Član 5.

            U članu 10. stav 1. tačka 4) reči u zagradi: "za držanje konvertibilnog oružja" brišu se.

U tački 5) posle reči: "oružja" dodaju reči: "i opreme".

            Posle tačke 12) dodaju se nove tač. 13)15) koje glase:

            "13) Odobrenje za nabavljanje oružja i opreme iz kategorije A;

            14) Potvrda o prijavi držanja oružja i municije, koju poseduju muzeji;

            15) Odobrenje za nabavljanje municije.".

Član 6.

            Član 13. menja se i glasi:

"Član 13.

Zahtev za nabavljanje oružja podnosi se na propisanom obrascu uz koji se daje na uvid lična karta, odnosno drugi identifikacioni dokument, prilaže uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, dokaz o opravdanosti razloga za nabavljanje oružja i uverenje o obučenosti za rukovanje vatrenim oružjem.

Nadležni organ pri odlučivanju, pored dokaza koje priloži podnosilac zahteva, koristi podatke iz evidencija koje vodi po zakonu, kao i podatke do kojih dolazi pri obavljanju poslova iz svoje nadležnosti.

Postojanje uslova iz člana 11. tačka 9) ovog zakona utvrđuje policijski službenik neposrednim opažanjem u stambenom prostoru po mestu prebivališta ili boravišta podnosioca zahteva.

Ukoliko podnosilac zahteva ne omogući policijskim službenicima da utvrde postojanje uslova iz člana 11. tačka 9) ovog zakona smatra se da iste ne ispunjava.

Obuke za rukovanje vatrenim oružjem oslobođena su lica koja rade ili su radila u državnim organima, a koja po službenoj dužnosti nose ili su ranije nosila oružje, profesionalna i penzionisana vojna lica, rezervne vojne starešine i sportski strelci koji nastupaju u disciplinama sa vatrenim oružjem.

Nadležni organ izdaće odobrenje za nabavljanje oružja fizičkom licu za koga se u postupku utvrdi da ispunjava uslove iz člana 11. ovog zakona. Odobrenje za nabavljanje oružja važi šest meseci od dana izdavanja.

Odobrenje za nabavljanje oružja, na osnovu koga podnosilac zahteva nije u predviđenom roku izvršio nabavku oružja, vratiće nadležnom organu.

Nadležni organ odbiće zahtev rešenjem i neće izdati odobrenje za nabavljanje oružja ukoliko nisu ispunjeni uslovi iz člana 11. ovog zakona.

Nadležni organ izdaće odobrenje za nabavljanje lovačkog i sportskog oružja iz kategorije B, fizičkom licu koje poseduje važeći oružni list sa mikrokontrolerom (čipom) za lovačko i sportsko oružje, u postupku u kojem se utvrđuje ispunjenost uslova samo iz člana 11. tač. 4) i 5) ovog zakona."

Član 7.

            Naziv člana 14. i član 14. menjaju se i glase:

"Nabavljanje i držanje oružja i opreme iz kategorije C

Član 14.

            Fizička lica starija od 18 godina, kao i pravna lica i preduzetnici, ako je to u skladu sa delatnošću kojom se bave, mogu bez prethodnog odobrenja za nabavljanje oružja i opreme izdatog od nadležnog organa, nabavljati i držati oružje i opremu iz kategorije C.

            Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da u roku od osam dana od dana nabavljanja oružja i opreme isto prijave nadležnom organu na propisanom obrascu. Uz zahtev podnosi se i dokaz o poreklu oružja i opreme.

            Potvrdu o prijavi oružja i opreme nadležni organ izdaće na propisanom obrascu.

            Oprema iz kategorije C nabavlja se na osnovu izdate isprave o oružju."

Član 8.

            U članu 16. stav 2. tačka 2) i stav 4. brišu se.

Član 9.

            U članu 18. stav 1. menja se i glasi:

            "Rešenjem nadležnog organa može se odobriti izdavanje kolekcionarske dozvole za nabavljanje oružja fizičkom ili pravnom licu, osim trgovcu oružjem, koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom, poseduje najmanje pet komada registrovanog oružja iz kategorije B i koje raspolaže prostorno-tehničkim uslovima za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja. Troškove izrade kolekcionarske dozvole snosi podnosilac zahteva."

            St. 3. i 4. menjaju se i glase:

            "Fizičko i pravno lice koje na osnovu kolekcionarske dozvole nabavi oružje podnosi zahtev nadležnom organu radi registracije nabavljenog oružja ili zahtev za izdavanje oružnog lista u roku od osam dana od dana izvršene nabavke oružja.

            Imaoci kolekcionarske dozvole mogu nabavljati i držati municiju u svim kalibrima, osim municije iz kategorije A."

Član 10.

            Član 20. menja se i glasi:

"Član 20.

            Municija za oružje iz kategorije B može se nabavljati na osnovu odobrenja nadležnog organa.

            Municija za lovačko oružje može se nabavljati na osnovu isprave o oružju.

            Municija za oružje iz kategorije C osim onesposobljenog i starog oružja, može se nabavljati na osnovu izdate isprave o oružju.

            Vlasnici vatrenog oružja, osim imaoca kolekcionarske dozvole mogu nabavljati i držati municiju u kalibrima za koje imaju registrovano oružje."

Član 11.

            Naziv člana 27. i član 27. menjaju se i glase:

"Onesposobljavanje vatrenog oružja

Član 27.

            Vatreno oružje može se onesposobiti.

            Onesposobljavanje vatrenog oružja vrše ovlašćeni serviseri i pravna lica ovlašćena za proizvodnju oružja, dok potvrdu o onesposobljavanju izdaje pravno lice koje obavlja poslove ispitivanja, žigosanja i obeležavanja vatrenog oružja, kao poverene poslove, nakon utvrđivanja ispunjenosti uslova koji su predviđeni propisom kojim se uređuje onesposobljavanje oružja.

            Troškove onesposobljavanja vatrenog oružja snosi vlasnik oružja.

            Vlasnik vatrenog oružja dužan je da trajno onesposobljeno vatreno oružje prijavi nadležnom organu u roku od osam dana od dana onesposobljavanja.

            Podatak o onesposobljavanju unosi se u izdatu ispravu i utiskuje na samom oružju.

            Zabranjeno je nabavljati, držati i nositi osnovne delove i municiju za onesposobljeno vatreno oružje.

            Ministar propisuje bliži postupak, uslove i način onesposobljavanja vatrenog oružja."

Član 12.

            Posle člana 27. dodaje se naziv člana i član 27a koji glase:

"Oružje za uzbunjivanje i signalizaciju

Član 27a

            Oružje za uzbunjivanje i signalizaciju, pre stavljanja u promet, podleže ispitivanju tehničkih uslova kojim se utvrđuje da se takvo oružje ne može prepraviti u vatreno oružje.

            Ispitivanje tehničkih uslova iz stava 1. ovog člana vrši pravno lice koje obavlja poslove ispitivanja, žigosanja i obeležavanja vatrenog oružja, kao poverene poslove i izdaje potvrdu o ispunjenosti tehničkih karakteristika oružja.

Način utvrđivanja ispunjenosti tehničkih uslova i karakteristike oružja iz stava 1. ovog člana bliže propisuje ministar."

Član 13.

            U članu 29. stav 1. broj: "45" zamenjuje se brojem: "60".

            U stavu 2. reči: "šest meseci" zamenjuju se rečima: "godinu dana".

Član 14.

            U članu 33. stav 2. menja se i glasi:

            "Vatreno i vazdušno oružje prenosi se ispražnjeno od municije."

Član 15.

            U članu 34. posle stava 9. dodaje se stav 10. koji glasi:

            "Lica koja poseduju važeću Evropsku dozvolu za vatreno oružje, izdatu u skladu sa propisima Evropske unije, mogu svoje oružje i municiju prenositi preko državne granice na osnovu te dozvole, uz važeći pasoš, uz prijavu oružja organu nadležnom za kontrolu državne granice. Licima koja poseduju važeću Evropsku dozvolu za vatreno oružje prilikom prelaska državne granice ne izdaje se odobrenje za unošenje oružja i municije u Republiku Srbiju."

Član 16.

            Član 35. menja se i glasi:

"Član 35.

            Pripadnici stranih vojnih, policijskih i drugih službi bezbednosti i agencija koji dolaze u službenu posetu u Republiku Srbiju ili su u tranzitu preko teritorije Republike Srbije, a po propisima svoje države nose oružje koje je sastavni deo njihove uniforme, uz prethodnu najavu i odobrenje Ministarstva, mogu ući u Republiku Srbiju u uniformi s oružjem, odnosno uneti oružje sa pripadajućom municijom i držati ga i nositi za vreme boravka u Republici Srbiji.

            Predstavnici strane službe bezbednosti koji su u pratnji i neposredno štite predstavnike te države ili predstavnike međunarodnih organizacija za vreme tranzita ili posete Republici Srbiji, mogu unositi i nositi oružje i municiju samo uz odobrenje Ministarstva.

            Odobrenje iz st. 1. i 2. ograničeno je vremenom boravka ili tranzita predstavnika koji prate i neposredno štite.

            Organ nadležan za graničnu kontrolu izdaje odobrenje iz st. 1 i 2. ovog člana bez naplate takse, na obrascu koji propiše ministar."

Član 17.

            U članu 38. stav 9. posle reči: "kategorije" dodaje se slovo: "A" i zapeta.

Član 18.

            Naziv člana 39. i član 39. menjaju se i glase:

"Nabavljanje i prodaja oružja i municije od strane trgovaca oružjem

Član 39.

            Trgovci oružjem shodno ovom zakonu mogu nabavljati i prodavati oružje, osnovne delove za oružje, opremu i municiju iz kategorija B, C i D.

            Trgovci oružjem mogu nabavljati i prodavati oružje i opremu iz člana 4. stav 1. tačka 1) podtačka (6) i (7) ovog zakona kao i akustično oružje iz kategorije A.

            Trgovcima oružja nadležni organ može izdati odobrenje za nabavljanje oružja, osnovnih delova za oružje, opreme i municije iz kategorije B i C, kao i oružja i opreme iz stava 2. ovog člana, radi dalje prodaje, koje važi godinu dana.

            Trgovci oružjem dužni su da podatke o svakom komadu oružja i opreme iz kategorija B i C, kao i oružja i opreme iz stava 2. ovog člana, nabavljenom radi dalje prodaje, dostave nadležnom organu bez odlaganja a najakasnije u roku od 30 dana od dana izvršene nabavke.

            Trgovci oružjem mogu prodavati oružje i osnovne delove za oružje iz kategorije B i oružje i opremu iz stava 2. ovog člana, samo licima kojima je, u skladu sa ovim zakonom, izdato odobrenje za nabavljanje oružja i opreme, odnosno odobrenje za nabavljanje osnovnih delova za oružje i licima koja poseduju kolekcionarsku dozvolu.

            Trgovci oružjem dužni su da nadležnom organu, bez odlaganja a najkasnije u roku od 15 dana od dana izvršene prodaje, dostave podatke o svakom prodatom komadu oružja iz kategorije B i C, o oružju i opremi iz stava 2. ovog člana, kao i podatke o kupcu iz evidencija koje vode saglasno ovom zakonu.

            Trgovci oružjem mogu odbiti da izvrše svaku prodaju municije ili elemenata municije koju opravdano smatraju sumnjivom zbog njene prirode ili obima, i istu će prijaviti nadležnom organu bez odlaganja."

Član 19.

            U članu 42. stav 1. posle reči: "kategoriju" dodaju se reči: "C i".

            U stavu 2. broj: "48" zamenjuje se brojem: "24".

            U stavu 5. reč: "pet" u zagradi zamenjuje se rečju: "deset" a reči: "do 500 komada" u zagradi zamenjuju se rečima: "koja ne sadrži više od 5 kg baruta".

Član 20.

            U članu 43.stav 6. menja se i glasi:

            "Trgovci oružjem vode i evidencije nabavljenog i prodatog oružja, osnovnih delova za oružje i municije koje sadrže: broj odobrenja, naziv organa koji je odobrenje izdao i datum izdavanja odobrenja i podatke o kupcu za fizičko lice (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, broj lične karte odnosno identifikacionog dokumenta, prebivalište i adresa), za pravno lice i preduzetnika (naziv, sedište, delatnost, matični broj, ime i prezime ovlašćenog lica), kao i naziv i sedište dobavljača."

Član 21.

            U članu 44. stav 1. menja se i glasi:

            "Nadležni organ vodi evidencije: o podnetim zahtevima, izdatim odobrenjima za nabavljanje oružja, municije i opreme, o uverenjima o zdravstvenoj sposobnosti; registrovanom oružju, oduzetom i predatom oružju, onesposobljenom oružju, nađenom oružju, oružju čiji je nestanak prijavljen; o oružju dato na poslugu; o podnetim zahtevima i izdatim oružnim listovima i potvrdama o prijavi držanja oružja; podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za nabavljanje osnovnih delova za oružje; podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za izdavanje kolekcionarske dozvole, podnetim zahtevima i izdatim dozvolama za nošenje oružja; podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za unošenje i iznošenje preko državne granice; o podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za bavljenje prometom oružja i municije, obukom u rukovanju vatrenim oružjem, popravljanjem i prepravljanjem oružja; o podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za nabavljanje oružja, osnovih delova za oružje, opreme i municije radi dalje prodaje; o podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za pravna lica i preduzetnike za nabavljanje oružja, osnovnih delova za oružje i municije; podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za prevoz oružja, osnovnih delova za oružje i municije; podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za spravljanje municije; o podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za unošenje, nabavljanje, držanje i nošenje oružja pripadnicima stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i stranaca; o podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za posredovanje u prometu oružja i municije; o pasiviziranom i uništenom oružju."

            U stavu 3. tačka 2) reči: "iz stava 2. tačka 1) ovog člana" brišu se.

            U stavu 4. reči: "trajno i" brišu se.

            Posle stava 4. dodaju se st. 57. koji glase:

            "U cilju obezbeđivanja efikasnog praćenja kretanja vatrenog oružja, razmena podataka iz evidencija iz ovog člana vrši se u skladu sa posebnim zakonom kojim se propisuju evidencije i obrada podataka u oblasti unutrašnjih poslova.

            Evidencije predviđene čl. 43. i 44. ovog zakona čuvaju se 30 godina od dana uništenja konkretnog vatrenog oružja ili njegovih osnovnih delova.

            Podaci iz evidencija iz stava 6. ovog člana mogu se, u svrhu izdavanja odobrenja propisanih ovim zakonom i zakonom koji uređuje carinski i poreski postupak, koristiti 10 godina od dana uništenja, a u svrhu suzbijanja i otkrivanja krivičnih dela, sprovođenja istrage, otkrivanja i procesuiranja počinilaca krivičnih dela, kao i za izvršenje krivičnih sankcija, 30 godina od dana uništenja konkretnog vatrenog oružja ili njegovih osnovnih delova."

Član 22.

            U članu 45. stav 1. tačka 4) menja se i glasi:

            "4) prostorno-tehničke uslove za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije za fizička lica, fizička i pravna lica koja su podnela zahtev za izdavanje kolekcionarske dozvole, pravna lica i preduzetnike;".

            U tački 6) posle reči: "onesposobljavanja" dodaje se reč: "vatrenog", dok se tačka zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se nova tačka 7) koja glasi:

            "7) način utvrđivanja ispunjenosti tehničkih uslova i karakteristike oružja za uzbunjivanje i signalizaciju.".

Član 23.

            U članu 47. stav 1. tač. 3) i 4) posle reči: "oružje" u odgovarajućem padežu dodaju se reči: "i opremu" u odgovarajućem padežu.

            U tački 16) broj: "45" zamenjuje se brojem: "60".

            U tački 18) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se tač. 19)22) koje glase:

             "19) fizičko lice koje nabavi, drži i nosi prigušivač pucnja suprotno članu 6. stav 1. ovog zakona;

20) fizičko lice koje nabavi, drži i nosi okvir suprotno članu 6. stav 2. ovog zakona;

21) fizičko lice koje nabavi i drži bojevu municiju za akustično oružje, suprotno članu 6. stav 6. ovog zakona;

22) fizičko lice koje prenosi oružje bez važeće isprave o oružju suprotno članu 33. stav 1. ovog zakona."

Član 24.

            U članu 48. stav 1. tačka 9) reč: "konvertibilno" zamenjuje se rečju: "vatreno".

            U tački 11) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se tač. 12)15) koje glase:

"12) fizičko lice koje drži vazdušno oružje i moderne kopije starog oružja bez isprave, odnosno potvrde o prijavi nadležnom organu suprotno članu 14. stav 3. ovog zakona;

            13) fizičko lice koje nabavi opremu iz kategorije C bez isprave nadležnog organa suprotno članu 16. stav 4. ovog zakona.

14) fizičko lice koje nabavi ili drži municiju za onesposobljeno ili staro oružje suprotno članu 20. stav 3. ovog zakona;

 15) fizičko lice koje spravlja municiju suprotno članu 21. stav 1 ovog zakona."

Stav 2. menja se i glasi:

            "Uz kaznu iz stava 1. ovog člana izriče se zaštitna mera oduzimanja oružja, opreme i municije."

Član 25.

            U članu 49. stav 1. tačka 1) posle reči: "oružje" dodaju se reči: "i opremu".

            U tač. 10), 17) i 18) reči: "ovlašćeni prodavac" u odgovarajućem padežu zamenjuje se rečima: "trgovac oružjem" u odgovarajućem padežu.

            U tački 11) reč: "konvertibilno" zamenjuje se rečju: "vatreno".

            U tački 17) posle reči: "oružju" dodaju se reči: "i opremi", dok se posle reči: "kategorija" dodaje slovo: "A" i zapeta.   

            U tački 18) posle reči: "oružju" dodaje se zapeta i reč: "opremi".

            U tački 26) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se tač. 27)37) koje glase:

            27) koje prodaje, nabavi, drži i nosi prigušivač pucnja suprotno članu 6. stav 1. ovog zakona;

28) koje nabavi, drži i nosi okvir suprotno članu 6. stav 2. ovog zakona;

29) koje proda oružje i okvire iz člana 4 stav 1. tačka 1) podtač. (6) i (7) ovog zakona, licu koje ne ispunjava uslove iz člana 6. stav 3. ovog zakona;

30) koje proda akustično oružje iz kategorije A licima suprotno članu 6. stav 5. ovog zakona;      

31) koje nabavi i drži bojevu municiju za akustično oružje, suprotno članu 6. stav 6. ovog zakona;

32) koje u roku od osam dana od dana nabavljanja oružja i opreme iz kategorije C isto ne prijavi nadležnom organu na propisanom obrascu u skladu sa članom 14. stav 2. ovog zakona;

33) koje nabavi opremu iz kategorije C bez isprave nadležnog organa suprotno članu 14. stav 4. ovog zakona;

34) koje proda opremu iz kategorije C licu koje ne poseduje ispravu izdatu od strane nadležnog organa suprotno članu 14. stav 4. ovog zakona;

35) koje je na osnovu kolekcionarske dozvole nabavilo oružje, a ne podnese zahtev nadležnom organu radi registracije nabavljenog oružja ili zahtev za izdavanje oružnog lista u roku od osam dana od dana izvršene nabavke oružja u skladu sa članom 18. stav 3. ovog zakona;

36) koje bez rešenja nadležnog organa kojim se odobrava promet oružja, delova za oružje, opreme i municije prodaje vazdušno oružje iz kategorija C i D, moderne kopije starog oružja i oružje za uzbunjivanje i signalizaciju iz kategorije C, opremu iz kategorije C, kao i gasne sprejeve i uređaje za izazivanje elektrošokova iz kategorije D suprotno članu 38. ovog zakona;                  

37) ko proda oružje i osnovne delove za oružje iz kategorije B suprotno članu 39. stav 4. ovog zakona."

U stavu 4. posle reči: "oružja" dodaje se zapeta i reč: "opreme".

Član 26.

U članu 50. datum: "do 5. marta 2022. godine" zamenjuje se datumom: "do 5. marta 2023. godine".

Član 27.

Vlasnici oružja i opreme koja je u skladu sa odredbama ovog zakona razvrstana u kategoriju A, član 4. stav 1. tačka 1) podtač. (6) i (7) ovog zakona, mogu to oružje i opremu držati nakon početka primene ovog zakona, ako su oružje i opremu nabavili i prijavili nadležnom organu do dana početka primene ovog zakona.

Član 28.

Odredba člana 10. ovog zakona počinje da se primenjuje danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Stupanje na snagu i početak primene

Član 29.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje istekom devet meseci od dana stupanja na snagu, izuzev čl. 6, 13. i 23. stav 2. ovog zakona koji počinju da se primenjuju danom stupanja na snagu ovog zakona.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakon o oružju i municiji (,,Službeni glasnik RS" 20/15, 10/19 i 20/20) je prilikom donošenja 2015. godine usklađivan sa propisima Evropske unije koji su tada bili na snazi i regulisali oblast kontrole malog i lakog oružja. Imajući u vidu posvećenost Vlade Repubike Srbije procesu evropskih integracija, koje nužno podrazumeva i usklađivanje svih relevantnih propisa sa pravom Evropske unije u koje spada i pravna regulativa držanja i nošenja oružja, kao i činjenicu da su od donošenja važećeg Zakona o oružju i municiji donete dve Direktive EU, kao i niz Uredbi koje uređuju oblast kontrole malog i lakog oružja, stvorili su se uslovi za dodatna usaglašavanja sa aktuelnim pravnim tekovinama Evropske unije.

            1. Određivanje problema koje Zakon treba da reši

 Cilj donošenja Direktiva EU kojima se reguliše ova oblast je dodatno unapređenje načina rešavanja problema zloupotrebe vatrenog oružja u protivzakonite svrhe, uzimajući u obzir i nedavne terorističke akte. Razlike između Zakona o oružju i municiji u odnosu na Direktive EU 853/17, odnosno najnovije Direktive EU 555/21 se uglavnom ogledaju u definicijama pojmova, kao i u kategorizacija oružja.

            2. Ciljevi koji se donošenjem zakona postižu

 Izmenama i dopunama Zakona o oružju i municiji usaglašavane su definicije oružja, vatrenog oružja, osnovnih delova za oružje i dr. Definisani su i novi pojmova iz oblasti kontrole malog i lakog oružja poput akustičnog oružja i oružja za uzbunjivanje i signalizaciju, praćenja kretanja oružja, specijalne zabranjene municije, ugovora na daljinu. Kategorije oružja su izmenjene i definišu se pojmovno kao kategorije iz Direktiva EU.

 Pored definicija i pojmova, legalnim i savesnim vlasnicima lovačkog i sportskog oružja, koji su izvršili zamenu isprava u skladu sa važećim Zakonom, izmenama Zakona omogućava se da odobrenje za nabavljanje lovačkog, odnosno sportskog oružja dobiju u kraćem, efikasnijem postupku.

 Analizom dosadašnjih rešenja utvrđeno je da je za naslednike oružja određen isuviše kratak rok za raspolaganje oružjem, te je izmenama ovog zakona u svrhu izlaženja u susret građanima, određen adekvatan rok za postupanje od godinu dana, umesto rok od 6 meseci. Takođe, je produžen i rok sa 45 dana na 60 dana u kome lica koja dođu u posed oružja iza smrti vlasnika oružja treba da obaveste nadležni organ radi preuzimanja istog.

 Takođe, analizom dosadašnjih rešenja i izazova uočena je potreba pravnih lica koja se bave filmskom produkcijom i pozorišta za nabljanjem i posedovanjem akustičnog, odnosno posebno prepravljenog vatrenog oružja za isključivu upotrebu ispaljivanja municije bez projektila, za upotrebu u pozorišnim predstavama, filmskom i televizijskom snimanju, rekonstrukcijama istorijskih događaja, manifestacijama, obuci i sl. Izmenama Zakona uvodi se pojam akustično oružje te se stvaraju uslovi da se za potrebe domaćih i stranih filmskih produkcija koje bi snimale filmove na teritoriji Republike Srbije koristi akustično oružje, odnosno da isto ne moraju da uvoze iz okolnih zemalja za ove potrebe.

 Propisima EU u ovoj oblasti ocenjeno je da bi poluautomatsko vatreno oružje moglo biti vrlo opasno ako okviri koji se koriste u njemu imaju velik kapacitet u pogledu broja municije. Stoga je Direktivom 555/21 zabranjena nabavka i držanje poluautomatskog vatrenog oružja sa okvirom koji omogućuje ispaljivanje velikog broja municije. Izmenama Zakona, a saglasno i rešenjima iz Direktive, izuzetak od zabrane predstavljaju sportski strelci koji poseduju potvrdu nacionalnog granskog saveza da učestvuju ili aktivno vežbaju za učestvovanje u streljačkim takmičenjima najmanje 12 meseci, kao i da konkretno oružje ispunjava tražene specifikacije za streljačku disciplinu.

 Izmenama i dopunama Zakona o oružju i municiji uređuje se način nabavljanja oružja i municije muzeja, što do sad nije bilo uređeno.

 Takođe je ovim izmenama omogućeno da pored fizičkih lica i pravna lica mogu da imaju kolekcionarsku dozvolu, što će olakšati nabavku oružja i svakako imati pozitivan efekat na privredu.

 Kako se u Evropskoj uniji prenošenje sportskog i lovačkog oružja vrši na osnovu Evropskog pasoša za oružje, izmenama i dopunama Zakona je omogućeno licima koja poseduju Evropski pasoš za oružje da na osnovu istog a bez izdavanja odobrenja ulaze radi lova i sporta odnosno tranzitiraju kroz Republiku Srbiju, što će doprineti razvijenijem lovnom turizmu kao i nesmetanom tranzitu kroz našu zemlju.

            3. Razmatrane mogućnosti da se problem reši i bez donošenja akta

            Imajući u vidu da su pitanja koja se uređuju ovim aktom zakonska materija, problem je moguće rešiti jedino putem izmena i dopuna Zakona o oružju i municiji.

            4. Zašto je donošenje zakona najbolji način za rešavanje problema

 Predložene izmene i dopuna odredaba Zakona o oružju i municiji doprineće povećanju stepena bezbednosti građana Republike Srbije, kao i blagovremenom ispunjavanju obaveza koje proizilaze iz navedene direktive EU, a na globalnom nivou, zajedničkoj borbi protiv nelegalnog nabavljanja i nošenja vatrenog oružja.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Nacrta zakona menja se član 3. kojim se definišu pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu koji imaju navedeno značenje. Između, ostalog dodati su novi pojmovi u skladu sa Direktivom EU 2021/555 (akustično oružje, oružje za uzbunjivanje i signalizaciju, praćenje kretanja oružja, različita specijalna zabranjena municija i dr.).

Članom 2. Nacrta zakona menja se član 4. koji uređuje kategorije oružje, gde se u potpunosti menja sistematika kategorizacije oružja u kategoruje A, B, C i D, a sve u skladu sa Direktivom EU 2021/555, pri čemu se na predloženi način vatreno oružje detaljnije razvrstava prema svojim karakteristikama.

Članom 3. Nacrta zakona menja se član 6. čime se dalje razrađuju zabrane nabavljanja, držanja i nošenja oružja i definišu jasni uslovi za izuzetke od propisanih zabrana. Naime, ovim članom se predviđaju i izuzetci od propisane zabrane za sportske strelce ukoliko ispunjavaju propisane uslove, kao i za pravna lica i preduzetnike u skladu sa delatnošću kojom se bave za akustično oružje iz kategorije A.

Članom 4. Nacrta zakona dodaje se član 6a kojim se propisuje posebno izuzetak od primene odredaba ovog zakona za specijalizovane muzeje. Imajući u vidu značaj muzejske delatnosti, olakšani su uslovi za nabavljanje oružja od strane muzeja u istorijske, kulturne, naučne, tehničke i obrazovne svrhe, kao i u svrhu očuvanja nasleđa.

Članom 5. Nacrta zakona menja se član 10. stav 1. tako što se vrše terminološka i pojmovna usklađivanja teksta Zakona. Takođe, dodaju se nove tač. 13)-15) čime se uvode nove isprave po ovom zakonu.

Članom 6. Nacrta zakona menja se član 13. kojim se preciznije uređuju pitanja iz ove odredbe, s obzirom na to da je u praksi dovodila do otežane primene. Novina je da ukoliko podnosilac zahteva ne omogući policijskim službenicima da utvrde postojanje uslova iz člana 11. tačka 9) ovog zakona (prostorno-tehnički uslovi za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja), smatraće se da iste ne ispunjava. Takođe, predviđa se da će nadležni organ izdati odobrenje za nabavljanje lovačkog i sportskog oružja iz kategorije B fizičkom licu koje poseduje važeći oružni list sa mikrokontrolerom (čipom) za lovačko i sportsko oružje, u postupku u kojem se utvrđuje ispunjenost uslova samo iz člana 11. tač. 4) i 5), što predstavlja olakšicu kako za lovce i strelce, tako i za administrativno postupanje organa.

Članom 7. Nacrta zakona menja se naslov iznad člana i član 14. kojim se vrši terminološko usklađivanje, obzirom da se ovim zakonom definiše i uvodi termin oprema na koju se primenjuju i odredbe o nabavljanju i držanju oružja.

Članom 8. Nacrta zakona u članu 16. stav 2. tačka 2) i stav 4. brišu se, obzirom da se termin "konvertibilno oružje" ne upotrebljava.

Članom 9. Nacrta zakona menja se član 18. stav 1. tako što se pored fizičkog lica sada i pravnom licu omogućava da na osnovu kolekcionarske dozvole nabavi oružje, dok se izmenama u st. 3. i 4. detaljnije razrađuje navedena novina.

Članom 10. Nacrta zakona menja se član 20. kojim se propisuje nabavljanje municije, i da se ista može nabaviti na osnovu odobrenja nadležnog organa što je novina po Direktivi EU 2021/555 a čija je puna primena odložena do dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. Razlog navedenom je što važeći propisi nisu predviđali posebno odobrenje za municiju, te bi uvođenje ovog odobrenja predstavljalo značajno opterećenje za fizička i pravna lica i u administrativnom i u finansijskom smislu. Takođe ovakvo rešenje podrazumeva i dodatne administrativine procedure nadležnih organa koji proveravaju ispunjenost uslova propisanih ovih zakonom. Važno je napomenuti da primena postojećeg režima nabavljanja municije nije imala negativne efekte niti su zabeležene zloupotrebe u pogledu nabavljanja municije.

Članom 11. Nacrta zakona menja se naslov iznad člana i član 27. kojim se detaljnije propisuje da ovlašćeni serviseri i pravna lica ovlašćena za proizvodnju oružja vrše onesposobljavanje, dok potvrdu o onesposobljavanju izdaje pravno lice koje obavlja poslove ispitivanja, žigosanja i obeležavanja vatrenog oružja, kao poverene poslove u skladu sa posebnim zakonom.

Članom 12. Nacrta zakona dodaje se novi član 27a kojim se uređuje oružje za uzbunjivanje i signalizaciju, tako da pre stavljanja u promet podleže ispitivanju tehničkih uslova kojim se utvrđuje da se takvo oružje ne može prepraviti u vatreno oružje.

Članom 13. Nacrta zakona u članu 29. st. 1. i 2. menjaju se propisani rokovi za preuzimanje oružja u slučaju smrti lica koje je imalo registrovano oružje i podnošenje zahteva za izdavanje oružnog lista, tačnije predlaže se njihovo produženje.

Članom 14. Nacrta zakona u članu 33. stav 2. menja se iz razloga terminološkog usklađivanja sa novim kategorijama oružja.

Članom 15. Nacrta zakona u članu 34. dodaje se stav 10. kojim se predviđa priznavanje važeće evropske dozvole za vatreno oružje, koja je izdata u skladu sa propisima Evropske unije, i navedena odredba proizilazi iz Direktive EU 2021/555.

Članom 16. Nacrta zakona menja se član 35. čime se otklanjaju nedoumice u pogledu primene navedene odredbe i na pripadnike agencija, kao što je Frontex kao i lica koja su u tranzitu preko teritorije Republike Srbije krenuli u službenu posetu, a uz prethodnu najavu i odobrenje.

Članom 17. Nacrta zakona u članu 38. stav 9. dopunjuje se i kategorijom A.

Članom 18. Nacrta zakona menja se član 39. kojim se terminološki implementira termin iz evropskog zakonodavstva "trgovac oružjem" umesto do sada korišćenog termina ovlašćeni prodavac, kao i proširivanja njihovih nadležnosti u pogledu prometa i na opremu iz kategorije A.

Članom 19. Nacrta zakona menja se član 42. tako što se detaljnije razrađuje u kojim slučajevima nije potrebno odobrenje za unutrašnji prevoz oružja i municije.

Članom 20. Nacrta zakona menja se član 43. stav 6. u kojem se vrši terminološko usklađivanje i dodaje da je u okviru evidencija koje vodi, neophodno da se unosi podatak o nazivu i sedištu dobavljača.

Članom 21. Nacrta zakona menja se član 44. u delu u kojem se ažuriraju evidencije koje vodi ovo ministarstvo, i dodaju se dva nova stava kojima se detaljnije uređuju rokovi čuvanja podataka iz evidencija, koji teku od dana uništenja konkretnog vatrenog oružja ili njegovih osnovnih delova.

U članu 22. Nacrta zakona menja se član 45. stav 1. koji propisuje koje podzakonske akte ministar bliže uređuje, te se predviđa izmena podzakonskog akta u tački 4), 6) i donošenje novog akta iz tačke 7) ovog člana.

U čl. 2325. Nacrta zakona menjaju se kaznene odredbe, tačnije prekršaji za fizičko lice, pravno lice i preduzetnike u skladu sa predloženim izmenama iz prethodnih članova i dopunjuju se novi za koje se analizom postojećih rešenja ustanovilo da su nedostajali.

U članu 26. Nacrta zakona menja se član 50. u delu u kojem se propisuje krajnji rok za zamenu isprava, te se produža na 5. mart 2023. godine.

Članom 27. Nacrta zakona kao samostalnim članom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o oružju i municiji propisuje se prelazni režim za vlasnike opreme koja je po važećim propisima bila u slobodnom režimu a čija je nabavljanje i držanje odredbama ovog zakona zabranjeno.

Članom 28. Nacrta zakona propisuje se odložena primena član 10. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o oružju i municiji, čime se predložene izmene u članu 20. koji uređuje nabavljanje municije na osnovu odobrenja odlaže do pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Članom 29. Nacrta zakona propisuje se stupanje na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a početak primene istekom devet meseci od dana stupanja na snagu, izuzev čl. 6, 13. i 23. stav 2. ovog zakona, koji počinju da se primenjuju danom stupanja na snagu.

Izvor: Vebsajt MUP, 03.06.2021.