Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA: Od juna 2017. godine uveden novi sistem donošenja odluka od strane sudije pojedinca. Podnosioci predstavki dobijaće formalnu odluku Suda na jednom od dva službena jezika Suda, potpisanu od strane sudije pojedinca, a u kojoj će biti naveden osnov zbog koga predstavka nije bila prihvatljiva za Sud


Evropski sud za ljudska prava je počev od juna 2017. godine uveo novi sistem odluka koje donosi sudija pojedinac. Ranije su podnosioci predstavki dobijali pismo u kome su samo obaveštavani da je njihova predstavka odbačena tj. da nije prihvatljiva za dalje postupanje Suda. Od juna 2017. godine podnosioci predstavki dobijaju formalnu odluku Suda na jednom od dva službena jezika Suda, potpisanu od strane sudije pojedinca. U odluci će se navesti osnov zbog koga predstavka nije bila prihvatljiva za Sud. Uz odluku se šalje i pismo na jeziku koji je podnosilac predstavke koristio u predstavci. Stari sistem slanja pisma ostaće, međutim, za one predstavke kod kojih se radi o očigledno neosnovanim predstavkama i predstavkama kod kojih su podnosioci zloupotrebili pravo na predstavku.

Podsećamo da je sudija pojedinac uveden Protokolom 14 u cilju smanjenja ogromnog broja predstavki pred Sudom u slučaju očigledno neosnovanih i neprihvatljivih predstavki. U 2011. godini bilo je preko 100.000 ovih predstavki, zbog čega je uvedena skraćena procedura za ovaj tip predstavki, tako što je odluku o ovim predstavkama donosio sudija pojedinac, a podnosioci predstavki su pismom obaveštavani da njihove predstavke nisu bile prihvatljive za Sud.

Potreba za napuštanjem ovog sistema istaknuta je u Deklaraciji iz Brisela, od marta 2015. godine, jer je došlo do osetnog smanjenja broja predstavki pred Sudom, a novi sistem je praktično postao delatan od juna 2017. godine, čime je postignuta ravnoteža između potrebe za očuvanjem efikasnosti Suda sa, jedne strane i interesa podnosilaca da dobiju obrazloženu odluku, onda kada im je predstavka odbačena, sa druge strane.

Izvor: Redakcija, Slavoljub Carić, 07.06.2017.