Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ODLUKE O BLIżIM USLOVIMA, SADRżINI I NAčINU VOđENJA REGISTARA PLATNIH INSTITUCIJA I INSTITUCIJA ELEKTRONSKOG NOVCA: ROK ZA PRIMEDBE I SUGESTIJE 12. JUN 2015. GODINE


Narodna banka Srbije objavila je  Nacrt odluke o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registara platnih institucija i institucija elektronskog novca. Primedbe i sugestije potrebno je dostaviti Sektoru za kontrolu poslovanja banaka elektronskim putem na imejl adresu: kontrola.banaka@nbs.rs do 12. juna 2015. godine.

 

Na osnovu člana 105. stav 5. i člana 139. stav 5. Zakona o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014) i člana 15. stav 1. Zakona o Narodnoj banci Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 - dr. zakon, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015 i 40/2015 - odluka US), Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

 

NACRT ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTARA PLATNIH INSTITUCIJA I INSTITUCIJA ELEKTRONSKOG NOVCA

 

1. Ovom odlukom propisuje se sadržina registara platnih institucija i institucija elektronskog novca, bliži uslovi i način na koji Narodna banka Srbije vodi ove registre, kao i način brisanja podataka iz tih registara.

 

Registar platnih institucija

 

2. Registar platnih institucija sadrži podatke o:

 

1)      platnim institucijama koje imaju dozvolu Narodne banke Srbije za pružanje platnih usluga;

2)   zastupnicima platnih institucija u Republici Srbiji;

3)   ograncima platnih institucija u trećim državama.

 

3. U registar platnih institucija unose se sledeći podaci o platnoj instituciji:

4)   registarski broj platne institucije;

2)    poslovno ime i adresa sedišta, telefon, telefaks i adresa internet stranice platne institucije;

3)     matični broj i poreski identifikacioni broj (PIB) platne institucije;

4)     datum i broj rešenja Narodne banke Srbije kojim je platnoj instituciji izdata dozvola za pružanje platnih usluga;

5)      vrste platnih usluga koje je, u skladu sa izdatim rešenjem, platna institucija ovlašćena da pruža;

6)         finansijski izveštaji platne institucije, sa izveštajem spoljnog revizora;

7)    ime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište

lica sa kvalifikovanim učešćem u platnoj instituciji i podaci o visini tog učešća;

 

2

     8) podaci o članovima organa upravljanja i licima koja će neposredno rukovoditi poslovima pružanja platnih usluga u platnoj instituciji.

 

4. U registar platnih institucija unose se sledeći podaci o zastupniku platne institucije u Republici Srbiji:

 

1)    poslovno ime i adresa sedišta zastupnika;

2)      registarski broj, poslovno ime i adresa sedišta platne institucije koju zastupa;

3)     podaci o pismenom ovlašćenju za pružanje platnih  usluga;

4)    opis platnih usluga koje pruža zastupnik;

5)       podaci o licima s kvalifikovanim učešćem u zastupniku ‒ pravnom licu;

6)    podaci o članovima organa upravljanja i licima koja

će neposredno rukovoditi poslovima pružanja platnih usluga kod zastupnika ‒ pravnog lica.

 

5. Narodna banka Srbije upisaće u registar platnih institucija datu saglasnost za osnivanje ogranka platne institucije u trećoj državi (u daljem tekstu: saglasnost), koju je platna institucija dobila na osnovu odluke kojom se uređuju bliži uslovi i  način davanja i oduzimanja saglasnosti za otvaranje ogranaka platne institucije.

 

U registar platnih institucija unose se sledeći podaci o ogranku platne institucije u trećoj državi:

1)    naziv i adresa ogranka;

2)      registarski broj, poslovno ime i adresa sedišta platne institucije koja je osnovala ogranak;

3)     datum i broj rešenja Narodne banke Srbije kojim je

platnoj instituciji data saglasnost za osnivanje ogranka u trećoj državi;

4)      opis platnih usluga koje platna institucija pruža preko ogranka;

5)       podaci o licima koja će neposredno rukovoditi poslovima pružanja platnih usluga preko ogranka;

6)    broj i datum rešenja o oduzimanju saglasnosti iz stava  ove tačke.

 

Registar institucija elektronskog novca

 

6. Registar institucija elektronskog novca sadrži podatke o:

 

1)   institucijama elektronskog novca koje imaju dozvolu za izdavanje elektronskog novca;

 

3

2)        zastupnicima institucija elektronskog novca u Republici Srbiji preko kojih ove institucije pružaju platne usluge;

3)     ograncima institucija elektronskog novca u trećim

državama.

 

7. U registar institucija elektronskog novca unose se sledeći podaci o instituciji elektronskog novca:

 

1)   registarski broj institucije elektronskog novca;

2)    poslovno ime i adresa sedišta, telefon, telefaks i adresa internet stranice institucije elektronskog novca;

3)     matični broj i poreski identifikacioni broj (PIB) institucije elektronskog novca;

4)     datum i broj rešenja Narodne banke Srbije kojim je

instituciji elektronskog novca izdata dozvola za izdavanje elektronskog novca;

5)    finansijski izveštaji institucije elektronskog novca, sa izveštajem spoljnog revizora;

6)    ime i adresa, odnosno poslovno ime i sedište lica sa kvalifikovanim učešćem u instituciji elektronskog novca i podaci

о   visini tog učešća;

7)    podaci o članovima organa upravljanja i licima koja

će neposredno rukovoditi poslovima pružanja platnih usluga u instituciji elektronskog novca.

 

8. U registar institucija elektronskog novca unose se sledeći

podaci o zastupniku institucije elektronskog novca u Republici Srbiji:

1)   poslovno ime i adresa sedišta zastupnika;

2)      registarski broj, poslovno ime i adresa sedišta institucije elektronskog novca koju zastupa;

3)     podaci o pismenom ovlašćenju za pružanje platnih

usluga;

4)      opis platnih usluga koje institucija elektronskog novca pruža preko zastupnika;

5)       podaci o licima s kvalifikovanim učešćem u zastupniku ‒ pravnom licu;

6)    podaci o članovima organa upravljanja i licima koja

će neposredno rukovoditi poslovima pružanja platnih usluga kod zastupnika ‒ pravnog lica.

 

9. Narodna banka Srbije upisaće u registar institucija  elektronskog novca datu saglasnost za osnivanje ogranka institucije elektronskog novca u trećoj državi, koju je institucija elektronskog novca dobila na osnovu odluke kojom se uređuju bliži uslovi i  način davanja i oduzimanja saglasnosti za osnivanje ogranaka institucije elektronskog novca.

 

Podaci o ogranku institucije elektronskog novca u trećoj državi koji se unose u registar institucija elektronskog novca su sledeći:

 

1)     naziv i adresa ogranka;

2)      registarski broj, poslovno ime i adresa sedišta institucije elektronskog novca koja je osnovala ogranak;

3)     datum i broj rešenja Narodne banke Srbije kojim je

instituciji elektronskog novca izdata saglasnost za osnivanje ogranka u trećoj državi;

4)      opis platnih usluga koje institucija elektronskog novca pruža preko ogranka;

5)       podaci o licima koja će neposredno rukovoditi poslovima pružanja platnih usluga preko ogranka;

6)   broj i datum rešenja o oduzimanju saglasnosti iz stava 1. ove tačke.

 

Vođenje registara i upisi podataka

 

10. Registri propisani ovom odlukom predstavljaju javnu knjigu i Narodna banka Srbije ih vodi u elektronskom obliku.

 

Podaci iz registara propisanih ovom odlukom dostupni su na internet prezentaciji Narodne banke Srbije.

 

11. Registarske brojeve platnih institucija, odnosno institucija elektronskog novca iz registara propisanih ovom odlukom formira Narodna banka Srbije i dodeljuje ih prilikom upisa u registre i oni su jedinstveni, nepromenljivi i neponovljivi.

 

12. Narodna banka Srbije upisuje podatke u registre iz ove odluke na osnovu dokumentacije koju joj dostavljaju platne institucije i institucije elektronskog novca i druge raspoložive dokumentacije.

 

U registre propisane ovom odlukom upisuju se i sve promene podataka iz tač. od 2. do 9. te odluke.

 

Platne institucije i institucije elektronskog novca dužne su da o nastalim promenama podataka koji se unose u registre bez odlaganja obaveste Narodnu banku Srbije, koja te promene upisuje u registre u roku od tri dana od dana prijema obaveštenja o nastaloj promeni.

 

Brisanje podataka iz registara

 

13. Narodna banka Srbije brisaće iz odgovarajućeg registra podatke o platnoj instituciji i instituciji elektronskog novca ako je dozvola za pružanje platnih usluga, odnosno za izdavanje elektronskog novca prestala da važi.

 

Ako je platna institucija dobila dozvolu za izdavanje elektronskog novca, podaci o toj instituciji se upisuju u registar institucija elektronskog novca, a brišu iz registra platnih institucija.

 

Narodna banka Srbije brisaće iz odgovarajućeg registra podatke o zastupniku platne institucije, odnosno institucije elektronskog novca najkasnije narednog radnog dana od dana donošenja rešenja o brisanju tog zastupnika u skladu sa čl. 102. i 136. Zakona.

 

Narodna banka Srbije brisaće iz odgovarajućeg registra podatke o ogranku platne institucije, odnosno institucije elektronskog novca u trećoj državi šest meseci nakon dana donošenja rešenja o oduzimanju saglasnosti iz tačke 5. stav 1. i tačke 9. stav 1. ove odluke.

 

Završna odredba

 

14. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", a primenjuje se od 1. oktobra 2015. godine.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 05.06.2015.