Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ODLUKE O BLIżIM USLOVIMA I NAčINU VRšENJA NADZORA NAD PLATNIM INSTITUCIJAMA, INSTITUCIJAMA ELEKTRONSKOG NOVCA I JAVNIM POšTANSKIM OPERATOROM: ROK ZA PRIMEDBE I SUGESTIJE 12. JUN 2015. GODINE


Narodna banka Srbije objavila je Nacrt odluke o bližim uslovima i načinu vršenja nadzora nad platnim institucijama, institucijama elektronskog novca i javnim poštanskim operatorom. Primedbe i sugestije potrebno je dostaviti Sektoru za kontrolu poslovanja banaka elektronskim putem na imejl adresu: kontrola.banaka@nbs.rs do 12. juna 2015. godine.

 

Na osnovu člana 175. stav 5. Zakona o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014) i člana 15. stav 1. Zakona o Narodnoj banci Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 - dr. zakon, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015 i 40/2015 - odluka US), Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

NACRT ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA NADZORA NAD PLATNIM INSTITUCIJAMA, INSTITUCIJAMA ELEKTRONSKOG NOVCA I JAVNIM POŠTANSKIM OPERATOROM

1. Ovom odlukom propisuju se bliži uslovi i način vršenja nadzora nad platnim institucijama, institucijama elektronskog novca i javnim poštanskim operatorom (u daljem tekstu: subjekti nadzora), koji vrši Narodna banka Srbije, kao i preduzimanje mera prema subjektu nadzora u postupku vršenja nadzora u skladu sa Zakonom o platnim uslugama (u daljem tekstu: nadzor).

2. Predmet nadzora je provera usklađenosti poslovanja subjekata nadzora sa Zakonom o platnim uslugama (u daljem tekstu: Zakon), drugim zakonom po kome je Narodna banka Srbije nadležna za vršenje nadzora nad poslovanjem ovih subjekata i propisom donetim na osnovu tog zakona ili drugim propisom čiju primenu kod tih subjekata nadzire Narodna banka Srbije.

3. Nadzor iz tačke 1. ove odluke Narodna banka Srbije vrši posredno i neposredno.

Posredni nadzor iz stava 1. ove tačke vrši se prikupljanjem i analizom izveštaja i druge dokumentacije i podataka koje platna institucija i institucija elektronskog novca dostavljaju Narodnoj banci Srbije u skladu sa Zakonom i propisima donetim na osnovu Zakona, odnosno na zahtev Narodne banke Srbije, kao i druge dokumentacije, odnosno drugih podataka o poslovanju subjekata nadzora, kojima Narodna banka Srbije raspolaže.

Neposredni nadzor iz stava 1. ove tačke Narodna banka Srbije vrši u prostorijama subjekta nadzora, odnosno lica koja su sa subjektom nadzora kod koga se vrši nadzor povezana imovinskim, upravljačkim i poslovnim odnosima – uvidom u poslovne knjige i drugu dokumentaciju subjekta nadzora, odnosno tog lica.

Nepravilnostima u poslovanju subjekta nadzora smatra se postupanje subjekta nadzora suprotno odredbama Zakona, propisima donetim na osnovu Zakona, kao i drugim propisima, odnosno na drugi način koje može dovesti do ugrožavanja njihovog stabilnog i sigurnog poslovanja ili ugrožavanja interesa korisnika platnih usluga i imalaca elektronskog novca.

Kada u postupku posrednog nadzora utvrdi da je subjekat nadzora učinio nepravilnosti u smislu stava 4. ove tačke, Narodna banka Srbije sačiniće zapisnik o nalazima tog nadzora.

Na postupak nakon sačinjavanja zapisnika o izvršenom posrednom nadzoru shodno se primenjuju odredbe ove odluke koje se odnose na postupak neposrednog nadzora.

4. Neposredan nadzor vrše zaposleni u Narodnoj banci Srbije koje za to rešenjem odredi guverner Narodne banke Srbije ili lice koje on ovlasti (u daljem tekstu: ovlašćena lica).

U rešenju iz stava 1. ove tačke navodi se subjekat nadzora, odnosno druga lica nad kojima se vrši neposredan nadzor, kao i bliži predmet tog nadzora. U toku neposrednog nadzora ovo rešenje može se dopuniti, odnosno izmeniti.

Donošenjem rešenja iz stava 1. ove tačke pokrenut je postupak neposrednog nadzora subjekta nadzora.

Neposredni nadzor iz stava 1. ove tačke vrši se uvidom u poslovne knjige i drugu dokumentaciju i podatke subjekta nadzora.

Subjekat nadzora nad kojim se vrši nadzor dužan je da ovlašćenim licima omogući nesmetano vršenje nadzora i da sarađuje sa tim licima.

Subjekat nadzora je dužan da ovlašćenim licima stavi na uvid poslovne knjige, dokumentaciju i podatke koje ta lica budu zahtevala u pisanoj, odnosno u elektronskoj formi, kao i da im omogući nesmetani i potpuni pristup opremi, bazama podataka i računarskim programima koje koristi

Subjekat nadzora je dužan da ovlašćenim licima omogući obavljanje neposrednog nadzora nad poslovanjem, odnosno obavljanjem pojedinih poslova u njegovom sedištu, ograncima i drugim organizacionim delovima.

Članovi organa upravljanja i rukovodioci subjekta nadzora obavezni su da, u skladu sa ovom odlukom, ovlašćenim licima, na njihov zahtev, daju i pisane odgovore na pitanja koja im se postave u roku koji je utvrđen u tom zahtevu, kao i da pruže dokaze u vezi s tim odgovorima.

Narodna banka Srbije može angažovati druga lica koja će prisustvovati neposrednom nadzoru radi pružanja odgovarajuće stručne podrške ovlašćenim licima pri vršenju ovog nadzora.

5. Narodna banka Srbije može u toku vršenja nadzora, na način iz tač. 3. i 4. ove odluke, izvršiti nadzor kod zastupnika subjekta nadzora i kod lica kome je subjekat nadzora poverio obavljanje pojedinih operativnih poslova u skladu sa Zakonom i propisima donetim na osnovu tog Zakona, kao i kod drugih lica koja su sa subjektom nadzora povezana imovinskim, upravljačkim i poslovnim odnosima.

6. Subjekat nadzora, kao i lica iz tačke 5. ove odluke, dužna su da na zahtev Narodne banke Srbije dostave sve tražene podatke i dokumentaciju u roku koji je utvrđen u tom zahtevu.

Ako su podaci i dokumentacija iz stava 1. ove tačke sačinjeni na jeziku koji nije srpski, Narodna banka Srbije može zahtevati od lica iz stava 1. ove tačke da o svom trošku obezbede prevod tih podataka i dokumentacije na srpski jezik.

7. Ovlašćena lica dužna su da o izvršenom neposrednom nadzoru sačine zapisnik (u daljem tekstu: zapisnik o nadzoru).

 

Narodna banka Srbije subjektu nadzora dostavlja zapisnik o nadzoru, na koji on može staviti primedbe u roku od 15 radnih dana od dana kada mu je taj zapisnik dostavljen.

 

Narodna banka Srbije neće razmatrati primedbe iz stava 2. ove tačke koje se odnose na promenu činjeničnog stanja nastalu nakon perioda u kome je izvršen nadzor.

Kada se proverom navoda iznetih u primedbama iz stava 2. ove tačke utvrdi činjenično stanje bitno različito od stanja navedenog u zapisniku o nadzoru, ovlašćeno lice sačinjava dopunu tog zapisnika.

Dopuna zapisnika o nadzoru dostavlja se subjektu nadzora u roku od 15 radnih dana od dana dostavljanja primedaba na taj zapisnik.

Pod primedbama u smislu stava 2. ove tačke podrazumevaju se objedinjene primedbe i navodi članova organa upravljanja i rukovodioca subjekta nadzora.

Ako se proverom navoda sadržanih u primedbama na zapisnik o nadzoru utvrdi da primedbe subjekta nadzora nisu osnovane, odnosno da ne utiču bitno na utvrđeno činjenično stanje – Narodna banka Srbije o tome sačinjava službenu belešku i dostavlja je subjektu nadzora.

8. Narodna banka Srbije će zaključkom obustaviti postupak nadzora ako u zapisniku o nadzoru nisu utvrđene nepravilnosti, ili su utvrđene manje značajne nepravilnosti, ili ako subjekat nadzora u zakonom propisanom roku svojim primedbama osnovano ospori sve nalaze iz zapisnika ili deo tih nalaza, tako da preostale nepravilnosti predstavljaju manje značajne nepravilnosti.

Zaključak iz stava 1. ove tačke dostavlja se subjektu nadzora.

9. Ako subjekat nadzora ne dostavi primedbe na zapisnik o nadzoru u roku propisanom ovom odlukom, ili osnovano ne ospori sve navode iz zapisnika, odnosno ako dostavljene primedbe subjekta nadzora ne utiču bitno na utvrđeno činjenično stanje – Narodna banka Srbije izriče tom subjektu nadzora jednu od mera iz člana 183. stav 1. Zakona, u skladu s kriterijumima iz člana 191. Zakona.

10. Preporuka iz člana 184. Zakona (u daljem tekstu: preporuka) upućuje se subjektu nadzora u čijem su poslovanju utvrđene manje značajne nepravilnosti ili nedostaci, a koji ne predstavljaju značajan rizik u njenom poslovanju.

 

Preporuka sadrži rok za otklanjanje nepravilnosti, odnosno nedostataka iz stava 1. ove tačke, kao i rok u kome je subjekat nadzora dužan da Narodnoj banci Srbije dostavi izveštaj o otklonjenim nepravilnostima, odnosno nedostacima, sa odgovarajućim dokazima.

Narodna banka Srbije proverava da li je subjekat nadzora otklonio utvrđene nepravilnosti posle isteka roka iz stava 2. ove tačke, ili pre isteka tog roka ako dobije obaveštenje subjekta nadzora da su nepravilnosti otklonjene.

Narodna banka Srbije obustaviće zaključkom postupak nadzora nad subjektom nadzora kad utvrdi da su, u roku predviđenom u preporuci, utvrđene nepravilnosti ili nedostaci otklonjeni, odnosno u velikoj meri otklonjeni, a ako nisu otklonjeni – preduzeće prema tom subjektu nadzora novu meru iz člana 183. stav 1. Zakona, u skladu s kriterijumima iz člana 191. Zakona.

11. Pismena opomena iz člana 185. Zakona (u daljem tekstu: pismena opomena) upućuje se subjektu nadzora u čijem su poslovanju utvrđene nepravilnosti koje ne utiču bitno i neposredno na njeno poslovanje, ali bi mogle predstavljati značajan rizik u poslovanju ako se ne otklone, ili ako subjekat nadzora nije postupio u skladu sa preporukom.

Pismena opomena sadrži rok za otklanjanje nepravilnosti iz stava 1. ove tačke, kao i rok u kome je subjekat nadzora dužan da Narodnoj banci Srbije dostavi izveštaj o otklonjenim nepravilnostima, s odgovarajućim dokazima.

Narodna banka Srbije proverava da li je subjekat nadzora otklonio utvrđene nepravilnosti posle isteka roka iz stava 2. ove tačke, ili pre isteka tog roka ako dobije obaveštenje od subjekta nadzora da su nepravilnosti otklonjene.

Narodna banka Srbije obustaviće zaključkom postupak nadzora nad subjektom nadzora kada utvrdi da su, u roku predviđenom u pismenoj opomeni, utvrđene nepravilnosti otklonjene, ili ako su ostale manje značajne nepravilnosti, a ako nisu otklonjene – preduzeće prema tom subjektu nadzora novu meru iz člana 183. stav 1. Zakona, u skladu s kriterijumima iz člana 191. Zakona.

12. Narodna banka Srbije donosi rešenje kojim subjektu nadzora nalaže da sprovede jednu ili više aktivnosti iz člana 186. stav 2. Zakona (u daljem tekstu: nalozi i mere) i koje sadrži rokove za sprovođenje aktivnosti i dostavljanje izveštaja o otklonjenim nepravilnostima, s odgovarajućim dokazima.

Narodna banka Srbije proverava sprovođenje naloga i mera iz rešenja iz stava 1. ove tačke posle isteka roka za njihovo izvršenje ili pre isteka tog roka ako dobije obaveštenje od subjekta nadzora da su nalozi izvršeni.

Ako Narodna banka Srbije utvrdi da je subjekat nadzora izvršio sve naloge i mere iz rešenja iz stava 1. ove tačke ili da su nepravilnosti na osnovu kojih su izrečeni ti nalozi i te mere otklonjene u toj meri da su preostale samo manje značajne nepravilnosti - zaključkom će obustaviti postupak nadzora nad subjektom nadzora, a ako nisu otklonjene – preduzeće prema tom subjektu nadzora novu meru iz člana 183. stav 1. Zakona, u skladu s kriterijumima iz člana 191. Zakona.

13. Ako utvrdi da je subjekat nadzora kome je izrečena neka od mera iz člana iz člana 183. stav 1. tač. od 1) do 3) Zakona učinio nove nepravilnosti u smislu tačke 3. stav 4. ove odluke  Narodna banka Srbije može preduzeti prema tom subjektu novu meru iz člana 183. stav 1. Zakona, u skladu s kriterijumima iz člana 191. Zakona.

14. Narodna banka Srbije donosi rešenje o oduzimanju dozvole za rad subjektu nadzora u slučajevima propisanim u članu 188. stav 1. i članu 189. stav 1. Zakona, a može doneti rešenje o oduzimanju dozvole za izdavanje elektronskog novca u slučajevima propisanim u članu 188. stav 2. i članu 189. stav 2. Zakona.

15. Smatra se da subjekat nadzora nije omogućio Narodnoj banci Srbije da izvrši nadzor ako ne postupi u skladu s članom 179. Zakona, kao i u sledećim slučajevima:

 

1) ako ne dostavi sve tražene podatke i dokumentaciju, odnosno ne dostavi ih u roku koji je određen tim zahtevom

 

 2) ako namerno ili grubom nepažnjom dostavi podatke koji nisu tačni ili nisu potpuni;

3) ako ovlašćenim licima ne obezbedi neophodne uslove za vršenje neposrednog nadzora, uključujući i uslove koji obezbeđuju da ih u tom vršenju ne ometaju zaposleni subjekta nadzora ili treća lica.

16. Narodna banka Srbije rešenjem iz tačke 12. stav 1. ove odluke može izreći i novčanu kaznu subjektu nadzora, kao i članu organa upravljanja, odnosno rukovodiocu subjekta nadzora, u skladu sa članom 187. Zakona.

Radi izricanja novčane kazne članu organa upravljanja, odnosno rukovodiocu subjekta nadzora, u skladu sa članom 187. Zakona, subjekat nadzora je dužan da Narodnoj banci Srbije dostavi odgovarajuće podatke.

Subjekat nadzora je dužan da izrečenu novčanu kaznu iz stava 1. ove tačke uplati na tekući račun Narodne banke Srbije – najkasnije u roku od osam dana od dana dostave rešenja kojim je izrečena novčana kazna.

Ako subjekat nadzora, član organa upravljanja ili rukovodilac subjekta nadzora ne uplati novčanu kaznu iz stava 1. ove tačke u roku iz stava 3. ove tačke, Narodna banka Srbije će sprovesti prinudnu naplatu.

17. Dostavljanjem rešenja, zapisnika i drugih akata, kao i obaveštenja, zahteva i drugih pismena Narodne banke Srbije koji su u vezi s nadzorom subjektu nadzora – smatra se da su oni dostavljeni I članovima organa upravljanja i rukovodiocima subjekta nadzora i ne može se dokazivati suprotno.

18. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“, a primenjuje se od 1. oktobra 2015. godine.

 

 

Izvor: Press služba Narodna banke Srbije, 05.06.2015.