Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O IZBORU NARODNIH POSLANIKA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o izboru narodnih poslanika ("Službeni glasnik RS", br. 35/00, 57/03 - US, 72/03 - dr. zakon, 18/04, 85/05 - dr. zakon, 101/05 - dr. zakon, 104/09 - dr. zakon, 28/11 - US, 36/11 i 12/20), u članu 43. stav 3. reči: "u nadležnom sudu" zamenjuju se rečima: "kod javnog beležnika ili u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, a u gradovima i opštinama za koje nisu imenovani javni beležnici u osnovnom sudu, sudskoj jedinici, prijemnoj kancelariji osnovnog suda ili opštinskoj, odnosno gradskoj upravi".

Član 2.

U članu 44. stav 2. tačka 7, reči: "sudski overeni" zamenjuju se rečima: "u skladu sa ovim zakonom overeni".

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

I. USTAVNI OSNOV OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje predloženog zakona sadržan je u odredbi člana 102. stav 4. Ustava Republike Srbije kojom je propisano da se izbor, prestanak mandata i položaj narodnih poslanika uređuju zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA I OBRAZLOŽENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Prema važećim zakonskim rešenjima potpise birača koji podržavaju izborne liste za izbor narodnih poslanika mogu overavati samo javni beležnici. Izuzetak je predviđen za gradove i opštine za koje nisu imenovani javni beležnici, gde potpise mogu overavati osnovni sudovi, sudske jedinice i prijemne kancelarije osnovnih sudova. Vidi član 29. Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa ("Službeni glasnik RS", br. 93/14, 22/15 i 87/18) u vezi sa članom 43. stav 3. Zakona o izboru narodnih poslanika ("Službeni glasnik RS", br. 35/00, 57/03 - US, 72/03 - dr. zakon, 18/04, 85/05 - dr. zakon, 101/05 - dr. zakon, 104/09 - dr. zakon, 28/11 - US, 36/11 i 12/20).

Predstojeći izbori održavaju se nakon ukidanja vanrednog stanja proglašenog u Republici Srbiji 15. marta 2020. godine zbog sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19. Iako je vanredno stanje ukinuto i dalje se preporučuje poštovanje određenih pravila ponašanja koja se odnose na potrebu fizičkog distanciranja između ljudi, a koja imaju za cilj zaštitu stanovništva od zarazne bolesti COVID-19. U uslovima u kojima se preporučuje poštovanje takvih pravila ponašanja, znatno je otežano prikupljanje i overavanje potpisa birača u obimu (10.000 potpisa) i rokovima (15 dana pre dana održavanja izbora) koje propisuje Zakon o izboru narodnih poslanika. Imajući u vidu izloženo, postoji potreba da se omogući da pored javnih beležnika, potpise birača kojima se podržava određena izborna lista overavaju i opštinske, odnosno gradske uprave. Predloženim zakonskim izmenama omogućuje se da opštinske, odnosno gradske uprave mogu overavati potpise birača koji podržavaju izbornu listu u svim gradovima i opštinama, kako onim gde su imenovani javni beležnici, tako i tamo gde javnih beležika nema. Osnovni sudovi, sudske jedinice i prijemne kancelarije osnovnih sudova i dalje mogu da overavaju potpise birača koja podržavaju izbornu listu, ali samo u onim gradovima i opštinama gde nema javnih beležnika. Povećanjem broja ovlašćenih overitelja se predupređuje opasnost da dođe do većih okupljanja izbornih aktera i aktivista, prevelikog broja lica u prostorijama i ispred prostorija nadležnih organa, što svakako ne bi bilo poželjno, s obzirom na to da je i dalje potrebno preduzimati mere protiv širenja zarazne bolesti COVID-19.

Osnovno rešenje u predlogu zakona upravo se stoga i sastoji u tome što se predviđa da svaki potpis kojim se podržava izborna lista mora biti overen kod javnog beležnika ili u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, a u gradovima i opštinama za koje nisu imenovani javni beležnici u osnovnom sudu, sudskoj jedinici, prijemnoj kancelariji osnovnog suda ili opštinskoj, odnosno gradskoj upravi (član 1. Predloga zakona). Rešenje u članu 2. Predloga zakona je samo posledica navedenog rešenja iz člana 1. Predloga zakona.

III. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

IV. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DONOŠENjE ZAKONA

PO HITNOM POSTUPKU I STUPANjE ZAKONA NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE"

Predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku kako bi se otklonile moguće štetne posledice po zdravlje ljudi i po rad organa i organizacija, posebno u sprovođenju predstojećeg izbornog procesa.

Iz istih razloga predlaže se stupanje zakona na snagu danom njegovog objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 06.05.2020.