Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o lokalnim izborima ("Službeni glasnik RS", br. 129/07, 34/10 - US, 54/11, 12/20 i 16/20 - autentično tumačenje), u članu 23. stav 3. reči: "u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa", zamenjuju se rečima: "kod javnog beležnika ili u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, a u gradovima i opštinama za koje nisu imenovani javni beležnici u osnovnom sudu, sudskoj jedinici, prijemnoj kancelariji osnovnog suda ili opštinskoj, odnosno gradskoj upravi".

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

I. USTAVNI OSNOV OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje predloženog zakona sadržan je u odredbi člana 180. stav 3. Ustava Republike Srbije, kojom je utvrđeno da se odbornici skupština jedinica lokalne samouprave biraju na period od četiri godine, u skladu sa zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA I OBRAZLOŽENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Prema važećim zakonskim rešenjima potpise birača koji podržavaju izborne liste za odbornike u skupštinama gradova, odnosno opština mogu overavati samo javni beležnici. Izuzetak je predviđen za gradove i opštine za koje nisu imenovani javni beležnici, gde potpise mogu overavati osnovni sudovi, sudske jedinice, prijemne kancelarije osnovnih sudova, kao i opštinske, odnosno gradske uprave. Vidi član 29. Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa ("Službeni glasnik RS", br. 93/14, 22/15 i 87/18) u vezi sa članom 23. stav 3. Zakona o lokalnim izborima ("Službeni glasnik RS", br. 129/07, 34/10 - US, 54/11, 12/20 i 16/20 - autentično tumačenje).

Predstojeći lokalni izbori održavaju se nakon ukidanja vanrednog stanja proglašenog u Republici Srbiji 15. marta 2020. godine zbog sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19. Iako je vanredno stanje ukinuto i dalje se preporučuje poštovanje određenih pravila ponašanja koja se odnose na potrebu fizičkog distanciranja između ljudi, a koja imaju za cilj zaštitu stanovništva od zarazne bolesti COVID-19. U uslovima u kojima se preporučuje poštovanje takvih pravila ponašanja, znatno je otežano prikupljanje i overavanje potpisa birača u obimu (30 potpisa po predloženom kandidatu na izbornoj listi, odnosno 200 potpisa u jedinicama lokalne samouprave koje imaju manje od 20.000 birača) i rokovima (15 dana pre dana održavanja izbora) koje propisuje Zakon o lokalnim izborima. Imajući u vidu izloženo, postoji potreba da se omogući da pored javnih beležnika, potpise birača kojima se podržava određena izborna lista overavaju i opštinske, odnosno gradske uprave. Predloženim zakonskim izmenama omogućuje se da opštinske, odnosno gradske uprave mogu overavati potpise birača koji podržavaju izbornu listu u svim gradovima i opštinama, kako onim gde su imenovani javni beležnici, tako i tamo gde javnih beležnika nema. Osnovni sudovi, sudske jedinice i prijemne kancelarije osnovnih sudova i dalje mogu da overavaju potpise birača koja podržavaju izbornu listu, ali samo u onim gradovima i opštinama gde nema javnih beležnika. Povećanjem broja ovlašćenih overitelja se predupređuje opasnost da dođe do većih okupljanja izbornih aktera i aktivista, prevelikog broja lica u prostorijama i ispred prostorija nadležnih organa, što svakako ne bi bilo poželjno, s obzirom na to da je i dalje potrebno preduzimati mere protiv širenja zarazne bolesti COVID-19.

 Osnovno rešenje u predlogu zakona upravo se stoga i sastoji u tome što se predviđa da svaki potpis kojim se podržava izborna lista mora biti overen kod javnog beležnika ili u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, a u gradovima i opštinama za koje nisu imenovani javni beležnici u osnovnom sudu, sudskoj jedinici, prijemnoj kancelariji osnovnog suda ili opštinskoj, odnosno gradskoj upravi (član 1. Predloga zakona).

III. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

IV. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU I STUPANjE ZAKONA NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE"

Predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku kako bi se otklonile moguće štetne posledice po zdravlje ljudi i po rad organa i organizacija, posebno u sprovođenju predstojećeg izbornog procesa.

Iz istih razloga predlaže se stupanje zakona na snagu danom njegovog objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 06.05.2020.