Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O ROBNIM BERZAMA - Tekst propisa


I.UVODNE ODREDBE

Predmet

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se uslovi za osnivanje, poslovi i organizacija robne berze, povrede integriteta na robno-berzanskom tržištu, kao i nadzor nad primenom ovog zakona.

Značenje pojedinih izraza

Član 2.

Pojedini izrazi u smislu ovog zakona imaju sledeće značenje:

1) robna berza je pravno lice koje upravlja, odnosno obavlja delatnost posredovanja u procesu trgovanja robom i nestandardizovanim terminskim ugovorima i određuje i sprovodi pravila i procedure u vezi sa trgovanjem na robnoj berzi;

2) obračun i plaćanje su poslovi vođenja i sravnjenja zaključenih berzanskih poslova na spot tržištu i terminskom tržištu koji se odvijaju na robnoj berzi;

3) tržišni materijal je roba i nestandardizovani terminski ugovori kojima se trguje na robnoj berzi;

4) roba je svaki proizvod koji se može fizički isporučiti, uključujući poljoprivredne proizvode, metale i njihove rude i legure i energente, u skladu sa pravilima robne berze;

5) nestandardizovani terminski ugovor je ugovor o kupoprodaji određene robe po unapred definisanoj ceni, gde će se isporuka robe i konačno plaćanje izvršiti određenog dana u budućnosti;

6) spot tržište je tržište na kome se roba prodaje i isporučuje nakon zaključenja berzanskog posla;

7) terminsko tržište je tržište nestandardizovanih terminskih ugovora na kome se isporuka i plaćanje vrše dospećem roka predviđenog ugovorom;

8) listing je spisak tržišnog materijala kojima se trguje na robnoj berzi;

9) članovi uprave su direktor i nadzorni odbor.

Cilj zakona

Član 3.

Cilj ovog zakona je uređenje i organizacija pravičnog, transparentnog i efikasnog trgovanja tržišnim materijalom i zaštita integriteta tržišta na robnoj berzi.

II. OSNIVANjE, ORGANIZOVANjE I POSLOVANjE ROBNE BERZE

Član 4.

Robna berza se osniva kao akcionarsko društvo, ukoliko poseduje dozvolu koju izdaje Komisija za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija) u skladu sa ovim zakonom i aktima Komisije.

Robna berza obavlja poslove organizovanja spot tržišta i terminskog tržišta u Republici Srbiji.

Upis u registar privrednih subjekata i poslovno ime

Član 5.

Robna berza je dužna da, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja Komisije o davanju dozvole za obavljanje delatnosti robne berze i rešenja Komisije o davanju prethodne saglasnosti na izbor članova uprave podnese prijavu za upis u Registar privrednih subjekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Izvod iz upisa u Registar privrednih subjekata robna berza dostavlja Komisiji, u roku od sedam dana od dana prijema rešenja o upisu.

Robna berza u svom poslovnom imenu obavezno sadrži reči "robna berza".

Zabranjena je upotreba reči "robna berza" u poslovnom imenu lica koje nije osnovano i nema dozvolu za obavljanje delatnosti robne berze u skladu sa ovim zakonom.

Minimalni kapital

Član 6.

Minimalni kapital robne berze ne može biti manji od 50.000.000 dinara.

Robna berza je dužna da u svom poslovanju obezbedi da minimalni kapital ne bude manji od iznosa propisanog u stavu 1. ovog člana.

Akti koje donosi robna berza

Član 7.

Robna berza donosi osnivački akt, statut, pravila poslovanja robne berze, tarifnik, kao i druge opšte akte u skladu sa zakonom.

Pravilima robne berze iz stava 1. ovog člana naročito se uređuju pitanja koja se odnose na članstvo na berzi, listing, trgovanje, obračun i plaćanje, kontrolu i mere u slučaju povreda pravila, informisanje i čuvanje poslovne tajne i druga pravila u vezi sa berzanskim poslovanjem.

Tarifnikom robne berze utvrđuje se provizija koju robna berza naplaćuje po osnovu transakcija zaključenih na robnoj berzi, naknada za članstvo u robnoj berzi, kao i ostale naknade po osnovu: publikacija, edukacija, prodaja licenci i tržišnih informacija.

Robna berza je dužna da o donošenju, odnosno izmeni pravila robne berze i tarifnika obavesti članove robne berze najkasnije sedam dana pre početka njegove primene objavljivanjem na svojoj internet stranici.

Na statut, pravila robne berze i tarifnik, kao i na izmene ovih akata Komisija daje prethodnu saglasnost.

Članovi uprave robne berze

Član 8.

Članovi uprave robne berze su direktor i nadzorni odbor.

Nadležnost, prava i odgovornost članova uprave robne berze bliže se uređuju osnivačkim aktom i statutom robne berze.

Član uprave ne može biti:

                        1) lice koje podleže primeni pravnih posledica osude u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala;

                        2) lice koje je funkcioner, državni službenik ili nameštenik, osim u slučaju kada Republika Srbija ima vlasničko učešće u robnoj berzi;

                        3) lice koje je član uprave, zaposleni, ili lice sa kvalifikovanim učešćem u članu robne berze ili drugoj robnoj berzi koja ima dozvolu za rad u skladu sa ovim zakonom.

Komisija izdaje prethodnu saglasnost na izbor člana uprave, a u skladu sa uslovima propisanim ovim zakonom.

Poslovi robne berze

Član 9.

Poslovi robne berze su:

                        1) povezivanje članova robne berze radi kupovine i prodaje tržišnog materijala;

                        2) standardizacija tržišnog materijala;

                        3) izrada i vođenje listinga;

                        4) obračun i plaćanje transakcija na spot i terminskom tržištu;

5) poslovi čuvanja i administriranja dokumenata i garantnih sredstava;

                        6) trgovanje robnim derivatima u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;

                        7) čuvanje i objavljivanje informacija o tražnji, ponudi i tržišnim cenama tržišnog materijala, kao i drugih informacija od značaja za trgovanje tržišnim materijalom;

                        8) određivanje uslova za:

(1) članstvo u robnoj berzi,

(2) trgovanje tržišnim materijalom;    

                        9) kontrola članova robne berze u vezi sa trgovanjem tržišnim materijalom, u cilju sprečavanja i otkrivanja povreda integriteta tržišta i pravila robne berze;

                        10) pokretanje i vođenje postupka protiv članova robne berze koji se ponašaju suprotno aktima robne berze;

                        11) vansudsko rešavanje sporova u trgovanju na robnoj berzi.

                        Pored poslova iz stava 1. ovog člana robna berza može da obavlja i sledeće poslove:

                        1) promociju i razvoj robno-berzanskog tržišta;

                        2) prodaju tržišnih podataka;

                        3) edukaciju učesnika na robno-berzanskom tržištu;

                        4) i druge poslove, u okviru delatnosti robne berze, u skladu sa zakonom.

Zabranjeni poslovi robne berze

Član 10.

Nije dozvoljeno da robna berza u svoje ime i za svoj račun trguje tržišnim materijalom.

Robna berza, zaposleni i članovi uprave, ne mogu davati savete o trgovanju tržišnim materijalom.

Predmet trgovanja na robnoj berzi ne mogu biti devize, efektivni strani novac, plemeniti metali i električna energija.

Sukob interesa

Član 11.

Zaposleni na robnoj berzi ne mogu biti članovi uprave, niti zaposleni u drugim privrednim subjektima koji su članovi robne berze.

Kadrovska osposobljenost

Član 12.

Robna berza mora da ima najmanje pet zaposlenih sa dozvolom za obavljanje poslova brokera koju izdaje Komisija.

Minimalni tehnički uslovi za rad robne berze

Član 13.

Robna berza je dužna da obezbedi prostorije za rad robne berze.

Robna berza je dužna da obezbedi nivo tehničke opremljenosti koji omogućava nesmetano funkcionisanje trgovanja u skladu sa minimalnim tehničkim uslovima za rad robne berze.

Minimalne tehničke uslove iz st. 1. i 2. ovog člana propisuje Komisija.

Članstvo na robnoj berzi

Član 14.

Članovi robne berze mogu biti domaća i strana pravna lica i registrovana poljoprivredna gazdinstva koja ispunjavaju uslove propisane pravilima robne berze.

Članstvo se stiče zaključenjem ugovora o članstvu sa robnom berzom.

Članovi robne berze trguju na spot i terminskom tržištu posredstvom brokera zaposlenih na robnoj berzi.

Članovi robne berze mogu trgovati u svoje ime i za svoj račun.

Članovi robne berze mogu trgovati na robnoj berzi i u ime i za račun svojih klijenata, u skladu sa pravilima poslovanja robne berze.

Trgovanje na robnoj berzi, pored članova robne berze, mogu da obavljaju i Republika Srbija i Narodna banka Srbije u skladu sa zakonom.

III. TRGOVANjE NA ROBNOJ BERZI

Vrste robe i uslovi trgovanja na spot i terminskom tržištu

Član 15.

Pravilima poslovanja robne berze uređuju se vrsta robe i uslovi trgovanja.

Poslovi robne berze na spot tržištu

Član 16.

Robna berza na spot tržištu obavlja sledeće poslove:

1) prijem naloga;

2) kotaciju naloga;

3) uparivanje naloga;

4) obaveštavanje članova;

5) vođenje i čuvanje evidencije zaključenih ugovora na spot tržištu.

Robna berza može vršiti i poslove evidencije i upravljanja zbirnim, namenskim dinarskim i deviznim računom robne berze za obračun, garantovanje izvršenja trgovanja i plaćanje.

Pored poslova iz st. 1. i 2. ovog člana, robna berza obavlja i druge poslove u vezi sa trgovanjem na spot tržištu.

Poslovi robne berze na terminskom tržištu

Član 17.

Berza na terminskom tržištu obavlja sledeće poslove:

1) prijem naloga;

2) kotaciju naloga;

3) uparivanje naloga;

4) obaveštavanje članova;

5) vođenje i čuvanje evidencije nestandardizovanih terminskih ugovora;

6) evidencije i upravljanja zbirnim, namenskim dinarskim i deviznim računom robne berze za obračun, garantovanje izvršenja trgovanja i plaćanje;

7) druge poslove u vezi sa nestandardizovanim terminskim ugovorima.

Član 18.

Robna berza može svojim pravilima poslovanja odrediti mogućnost sekundarnog trgovanja nestandardizovanim terminskim ugovorima.

Dospećem nestandardizovanog terminskog ugovora primenjuju se pravila za spot trgovanje.

IV. ZBIRNI RAČUNI I GARANTNA SREDSTVA

Član 19.

Robna berza za potrebe funkcionisanja obračuna i plaćanja na spot i terminskom tržištu, otvora poseban, zbirni, namenski dinarski i devizni račun kod poslovne banke preko koga se izvršavaju plaćanja, naplaćivanja i prenos po osnovu trgovanja robom na spot i terminskom tržištu.

Ako se trgovanje na robnoj berzi vrši između rezidenata, račun iz stava 1. ovog člana može biti samo dinarski.

Robna berza upravlja sredstvima članova robne berze na zbirnom računu iz stava 1. ovog člana.

Pravilima robne berze se bliže uređuju transakcije iz stava 1. ovog člana, način isplate, vanredne procedure u slučaju da nije moguće obezbediti neophodna sredstva, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje svrhe zbirnog računa.

Novčana sredstva na zbirnom, namenskom dinarskom i deviznom računu iz stava 1. ovog člana ne ulaze u imovinu, niti u stečajnu ili likvidacionu masu robne berze i banke u kojoj se vode, niti mogu biti predmet prinudne naplate.

Član 20.

Robna berza otvara poseban, zbirni, namenski dinarski i devizni račun kod poslovne banke na koji se uplaćuju novčana sredstva u cilju garantovanja izvršenja berzanske transakcije po osnovu trgovanja robom na spot i terminskom tržištu.

Ako se trgovanje na robnoj berzi vrši između rezidenata, račun iz stava 1. ovog člana može biti samo dinarski.

U cilju obezbeđenja izvršenja trgovanja na spot tržištu robna berza može propisati obavezna garantna sredstva za pojedine vrste robe, koje član uplaćuje pre zaključenja ugovora na zbirni račun ili položi druga garantna sredstva.

U cilju obezbeđenja izvršenja trgovanja na terminskom tržištu robna berza mora propisati obavezna garantna sredstva za pojedine vrste robe, koje član uplaćuje pre zaključenja ugovora na zbirni račun iz stava 1. ovog člana ili obavezu člana robne berze da položi druga garantna sredstva.

Robna berza propisuje minimalni iznos garantnih sredstava koja član robne berze mora da ima na zbirnom računu.

Visinu, način i vrstu garantnih sredstava, kao i način upravljanja tim sredstvima određuje robna berza svojim pravilima.

Garantna sredstva iz ovog člana ne ulaze u imovinu, niti u stečajnu ili likvidacionu masu robne berze i banke u kojoj se vode, niti mogu biti predmet prinudne naplate.

V. POVREDE INTEGRITETA TRŽIŠTA

Manipulacija na robno-berzanskom tržištu

Član 21.

Manipulacija na robno-berzanskom tržištu uključuje:

1) stvaranje ili davanje neistinitih ili obmanjujućih informacija o ponudi, tražnji, ceni ili količini tržišnog materijala;

2) zajedničko delovanje radi održavanja cene tržišnog materijala na nerealnom ili veštačkom nivou;

3) preduzimanje radnji i aktivnosti isticanja ponude ili tražnje sa namerom da se opozovu pre izvršenja;

4) širenje lažnih ili obmanjujućih informacija putem medija koje su od uticaja na ponudu, tražnju, količinu ili cenu tržišnog materijala, ukoliko su znali ili morali znati da su informacije neistinite i da mogu dovesti u zabludu.

Učesnicima u trgovanju i drugim licima zabranjuje se vršenje manipulacije iz stava 1. ovog člana.

Učesnici u trgovanju i druga lica koja učestvuju u manipulacijama na tržištu solidarno su odgovorna za štetu koja nastane kao posledica manipulacija na tržištu.

Robna berza i njeni članovi su dužni da na osnovu svojih dostupnih podataka, obaveste Komisiju o slučajevima za koje opravdano sumnja da se radi o manipulaciji na tržištu.

Zabrana zloupotrebe insajderskim informacijama

Član 22.

Insajderska informacija je informacija o tačno određenim činjenicama koje nisu javno objavljene, a odnose se direktno ili indirektno na tržišni materijal, a koja bi, da je javno objavljena, verovatno značajno uticala na cenu tržišnog materijala.

Zabranjeno je svakom licu koje po prirodi svog posla ili zaduženja poseduje insajderske informacije, da tu informaciju:

1) preporučuje ili navodi druge osobe da na osnovu insajderske informacije steknu ili otuđe tržišni materijal na koje se ta informacija odnosi;

 2) otkriva i čini dostupnim insajderske informacije drugom licu, osim ako se informacija otkrije i učini dostupnom u redovnom poslovanju, profesiji ili dužnosti;

3) upotrebi za učešće ili da nudi drugom licu radi uzimanja učešća u zaključivanju transakcija u vezi sa tržišnim materijalom na koje se insajderska informacija odnosi.

VI. OVLAŠĆENjA I NADLEŽNOSTI KOMISIJE

Poslovi Komisije

Član 23.

Komisija vrši nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, donosi podzakonske akte za izvršavanje ovog zakona i vodi registar robnih berzi i članova robnih berzi.

U vršenju svoje nadležnosti Komisija donosi rešenja koja su konačna.

Sredstva za obavljanje poslova

Član 24.

Za obavljanje poslova predviđenih ovim zakonom sredstva za rad Komisije obezbeđuju se iz naknada koja se naplaćuju u skladu sa Pravilnikom o tarifi.

Pravilnik o tarifi donosi Komisija i isti se objavljuje u Službenom glasniku i na internet stranici Komisije.

VII. NADZOR

Nadzor Komisije

Član 25.

Komisija obavlja poslove nadzora utvrđene ovim zakonom.

Nadzor iz stava 1. ovog člana Komisija obavlja:

            1) praćenjem, prikupljanjem i proverom objavljenih podataka, obaveštenja i izveštaja koje su učesnici tržišta po ovom zakonu ili drugim propisima dužni da dostavljaju Komisiji;

            2) neposrednim nadzorom;

            3) izricanjem nadzornih mera.Robna berza, članovi robne berze, kao i ostala pravna i fizička lica dužni su da na zahtev Komisije omoguće uvid i dostave traženu dokumentaciju koju Komisija smatra potrebnom za sprovođenje nadzora.

Ovlašćeno lice Komisije može u postupku nadzora:

            1) pregledati opšte akte, poslovne knjige, izvode sa računa i druge dokumente robne berze,člana robne berze ili drugog lica i sačiniti kopije dokumenata;

            2) zahtevati informacije o pojedinim pitanjima značajnim za postupak nadzora.

O izvršenom neposrednom nadzoru nad poslovanjem sastavlja se zapisnik.

Bliže uslove i način sprovođenja nadzora kao i izveštavanja učesnika na tržištu propisuje Komisija.

Komisija, svaki njen član i zaposleni podatke i dokumentaciju iz st. 2. i 3. ovog člana, mogu da koriste samo u okviru svoje nadležnosti i dužni su da ih čuvaju kao poslovnu tajnu i isti se ne mogu tražiti po osnovu odredbi zakona kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Mere nadzora

Član 26.

Ako u postupku nadzora utvrdi nezakonitosti, odnosno nepravilnosti Komisija donosi rešenje kojim nalaže otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.

Komisija će rešenjem odrediti rok za izvršenje i dostavljanje odgovarajućih dokaza. Ako lice ne postupi po rešenju iz stava 1. ovog člana Komisija može izreći novu ili istu meru.

 U slučaju utvrđenih nezakonitosti, odnosno nepravilnosti Komisija može preduzeti i sledeće mere:

            1) izreći opomenu;

            2) pokrenuti postupak pred nadležnim organom;

            3) izreći javnu opomenu;

            4) predložiti nadležnom organu donošenje zabrane raspolaganja imovinom, oduzimanje predmeta i imovinske koristi, kao i druge mere kada je to primenjivo;

            5) povući saglasnost na imenovanje članova uprave robne berze;

            6) naložiti robnoj berzi da obustavi trgovanje tržišnim materijalom, odnosno ukine već donetu obustavu trgovanja, u obimu u kome je to potrebno da bi se uklonile ili sprečile štetne posledice u trgovanju tržišnim materijalom;

            7) privremeno zabraniti rad robne berze do tri meseca;

            8) oduzeti dozvolu za rad robnoj berzi;

            9) preduzeti druge mere u skladu sa zakonom.

VIII. KAZNENE ODREDBE

1. Krivična dela

Manipulacija na robno-berzanskom tržištu

Član 27.

            Ko preduzima manipulacije na tržištu na osnovu kojih ostvari imovinsku korist za sebe ili drugo lice ili nanese štetu drugim licima tako što:

            1) zaključi transakciju ili izda naloge za trgovanje kojima se daju neistinite ili obmanjujuće informacije o ponudi, potražnji, ceni ili količini tržišnog materijala;

            2) izdavanjem naloga, odnosno zaključenjem transakcije lica koja deluju zajednički, održavaju cenu tržišnog materijala na nerealnom ili veštačkom nivou;

            3) ispostavlja naloge za trgovanje sa namerom da ih opozove pre zaključenja transakcije;

            4) širi informacije putem medija, uključujući i internet ili bilo kojim drugim putem prenosi neistinite vesti ili vesti koje mogu izazvati zabludu o finansijskim instrumentima, ako je znalo ili je moralo znati da su te informacije neistinite ili da mogu dovesti u zabludu, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana došlo do znatnog poremećaja na robno-berzanskom trištu učinilac će se kazniti zatvorom od tri do osam godina.

Korišćenje, otkrivanje i preporučivanje insajderske informacije

Član 28.

Ko u nameri da sebi ili drugom licu ostvari imovinsku korist ili nanese štetu drugim licima, upotrebi insajdersku informaciju:

1) neposredno ili posredno pri sticanju, otuđenju i pokušaju sticanja ili otuđenja za sopstveni račun ili za račun drugog lica tržišnog materijala na koji se ta informacija odnosi;

2) za otkrivanje i činjenje dostupnim insajderske informacije bilo kom drugom licu;

3) za preporučivanje ili navođenje drugog lica da na osnovu insajderske informacije stekne ili otuđi tržćišni materijal na koji se ta informacija odnosi, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

Ako je delom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist ili drugim licima naneta imovinska šteta u iznosu koji prelazi 1.500.000 dinara, učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.

2. Privredni prestupi

Član 29.

Novčanom kaznom od 1.000.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice:

1) ako obavlja poslove robne berze suprotno članu 9. ovog zakona;

2) ako na zahtev Komisije, u ostavljenom roku i na traženi način, ne omogući uvid ili ne dostavi dokumentaciju koju Komisija smatra potrebnom za sprovođenje nadzora (član 25. stav 2.);

3) ako onemogući ovlašćeno lice Komisije da sprovede postupak nadzora u skladu sa članom 25. stav 3. ovog zakona.

 Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za privredni prestup i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 300.000 dinara.

Uz kaznu za privredni prestup iz stava 1. ovog člana može se izreći zaštitna mera zabrane pravnom licu da se bavi poslovima robne berze u trajanju od šest meseci do tri godina, kao i zaštitna mera javno objavljivanje rešenja.

Uz kaznu za privredni prestup iz stava 2. ovog člana može se izreći zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene dužnosti u trajanju od šest meseci do tri godine, kao i zaštitna mera javno objavljivanje presude.

1. Prekršaji

Član 30.

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 kazniće se za prekršaj robna berza, ako:

                        1) ne dostavi Komisiji na prethodnu saglasnost statut, pravila robne berze i tarifnik kao i izmene ovih akata u skladu sa članom 7. stav 5. ovog zakona;

                        2) postupa suprotno zabrani iz člana 10. ovog zakona;

                        3) zapošljava lica suprotno zabrani sukoba interesa iz člana 11. ovog zakona;

                        4) za članove uprave imenuje lice za koje nije pribavljena prethodna saglasnost Komisije u skladu sa članom 8. stav 4. ovog zakona;

                        5) koristi sredstva namenskog računa protivno njihovoj nameni suprotno odredbama čl. 19. ili 20. ovog zakona.

Za radnje iz st. 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara.

Član 31.

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) upotrebljava u poslovnom imenu oznaku "robna berza", suprotno članu 5. ovog zakona.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara.

Uz kaznu za prekršaj iz st. 1. i 2. ovog člana može se izreći zaštitna mera zabrane pravnom licu da obavlja poslove robne berze u trajanju od šest meseci do dve godine.

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Komisija za hartije od vrednosti

Član 32.

Komisija će uskladiti svoje poslovanje, statut i druge opšte akte sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana početka primene ovog zakona.

Član 33.

Privredno društvo koje obavlja poslove robne berze nastavlja da obavlja te poslove u skladu sa ovim zakonom i dužno je da se organizuje i uskladi svoja akta sa odredbama ovog zakona, u roku od devet meseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 34.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

 Postojanje uređenog robno-berzanskog tržišta, indikator je sigurnosti i konkurentnosti određene privrede, kao i eliminisanja netržišnih rizika u poslovanju.

 Formiranje robne berze ima brojne pogodnosti, poput olakšavanja zaključivanja trgovinskih poslova, formiranja tržišnih cena, njihovo vremensko i prostorno uravnoteženje, zatim pružanje veće pravne sigurnosti, podsticanja privrednog razvoja, obrazovanja i obaveštavanja učesnika tržišta o privrednim zbivanjima.

Uspostavljanje savremene robne berze i razvoj spot i terminske berzanske trgovine doprinosi izgradnji tržišno orijentisane privrede, a na prvom mestu sektora poljoprivrednih proizvoda. Ovim zakonom se uspostavljaju potrebni pravni i institucionalni okviri za razvoj trgovanja terminskim ugovorima, te pruža osnova za uvođenje mehanizama kojima se eliminišu najveći rizici poslovanja u Republici Srbiji.

Donošenje ovog zakona je višestruko korisno i za javni sektor. Omogućava se organizacija sistema podrške poljoprivredi posredstvom tržišnih mehanizama intervencije, a očekivani efekti uključuju efikasnije upravljanje robnim rezervama, kao i unapređenje politike razvoja poljoprivrede i agrobiznisa.

U Republici Srbiji trenutno ne postoji adekvatan pravni okvir za razvoj robnih berzi, pa bi precizno regulisanje oblasti terminskog i spot berzanskog poslovanja kroz sveobuhvatan zakon o robnim berzama, kao i jasno definisanje mera za sprovođenje zakona, doprinelo smanjivanju trenutne izloženosti privrede rizicima, naročito malih i srednjih preduzeća i poljoprivrednika. Na taj način će privreda biti u mogućnosti da koristi derivate kao jedan od instrumenata upravljanja rizicima, naročito u domenu upravljanja rizikom cene poljoprivrednih proizvoda.

Dosadašnja iskustva, analiza postojećeg zakonodavnog okvira za razvoj tržišta robe i instrumenata za upravljanje rizicima, ukazali su na potrebu za donošenjem posebnog zakona o robnim berzama.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINIH REŠENjA

Prvi deo - OSNOVNE ODREDBE

Čl. 1. do 3. određuju se predmet i cilj zakona, shodnu primenu drugih relevantnih propisa i značenje pojedinih pojmova u smislu ovog zakona. Obzirom da je reč o zakonu kojim se utvrđuje institucionalni okvir i po prvi put normira delatnosti robne berze celishodno je da se precizno definišu određeni pojmovi neophodni za pravilno razumevanje i efikasnu primenu zakona. Prilikom definisanja vodilo se računa o postojećim zakonskim rešenjima, posebno odredbama zakona koje reguliše tržište kapitala, jer je reč o uskopovezanim oblastima. Uvodi se kategorija tržišni materijal (član 2. stav 1. tačka 3) kao zbirnog pojma za sve predmete trgovanja na robnoj berzi.

Drugi deo - OSNIVANjE, ORGANIZOVANjE I POSLOVANjE ROBNE BERZE

Čl. 4. do 14. određen je način osnivanja robne berze. Kriterijum razdvajanja je rok izvršenja ugovorne obaveze, odnosno isporuke robe koja je predmet trgovanje. Reč je o izuzetno pogodnom mehanizmu koji doprinosi većem

prometu i sigurnijem poslovanju. U pogledu pravnog oblika organizovanja robne berze, uzimajući u obzir postojeće pravne forme privrednih društava predviđene Zakonom o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/11 i 99/11, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015), neophodno je da robna berza bude osnovana kao akcionarsko društva, imajući u vidu potrebni osnovni kapital i izloženost riziku, propisanu odgovornost i sistem upravljanja i odlučivanja. Takođe, zakonom je precizirano da svako lice može biti akcionar. Robna berza je dužna zbog specifičnosti i značaja poslova koje obavlja da u svom poslovnom imenu na nesumnjiv način istakne to svojstvo.

Predviđen je minimalni kapital na osnovu procene izloženosti riziku i obimu poslovanja, kao i obaveza robne berze da konstantno održava propisano nivo kapitala.

 U članu 7. sa ciljem zaštite učesnika u trgovanju na robnoj berzi, predviđena je zakonska obaveza donošenja tarifnika i pravila, na koje prethodnu saglasnost daje Komisija za hartije od vrednosti.

Čl. 9. i 10. se odnose na delatnost robne berze. Precizirani su opšti uslovi i osnovni poslovi robne berze, koji se pre svega manifestuju u stvaranju uslova za efikasno i transparentno obavljanje trgovine i izvršenja preuzetih obaveza.

  U čl. 11. do 13. uređuje se sukob interesa, kadrovska osposobljenost i tehnička opremljenost. U pogledu kadrovske osposobljenosti robne berze ovaj zakon propisuje da su dozvolu za obavljanje poslova pružanja investicionih usluga dužna da imaju najmanje pet zaposlenih lica.

 Treći deo - TRGOVANjE NA ROBNOJ BERZI

Čl. 15. do 18. uređuju se pravila trgovanja na robnoj berzi, odnosno na spot i terminskom tržištu. Uređuju se poslovi koje obavlja robna berza na spot i terminskom tržištu.

Četvrti deo - ZBIRNI RAČUNI I GARANTNA SREDSTVA

Čl. 19. i 20. Uređuju se način obračuna i plaćanja tako što se predviđa obaveza otvaranja zbirnih namenskih dinarskih i deviznih računa za trgovanje na robnoj berzi. U cilju obezbeđenja izvršenja trgovanja robna berza može propisati obavezna garantna sredstva za pojedine vrste robe.

Peti deo - POVREDE INTEGRITETA TRŽIŠTA

Čl. 21. do 23. sadrže odredbe o povredama integriteta tržišta, odnosno zabranama zloupotreba na tržištu. Predviđene su zabrane različitih oblika radnji koje učesnici berzanske trgovine preuzimaju u nameri promene tekuće cene tržišnih materijala uključenih u listing protivno delovanju tržišnih zakona, kako bi sebi ili drugima pribavili imovinsku korist.

Ovakvo nedozvoljeno ponašanje aktera na robnoj berzi nanosi štetu drugim učesnicima u trgovanju, samoj robnoj berzi, a zavisno od uticaja i značaja robne berze u ukupnom privrednom prometu i drugim privrednim subjekte van berzanskog tržišta.

Šesti deo - OVLAŠĆENjA I NADLEŽNOSTI KOMISIJE

Čl. 24. i 25. odnose se na poslove koje obavlja Komisija i način finansiranja istih. Komisija poslove obavlja, kao poverene.

Sedmi deo - NADZOR

Čl. 26. i 27. odnose se na nadzor nad primenom ovog zakona, koja je poverena Komisiji za hartije od vrednosti, kao regulatornom telu u odnosu na organizovana tržišta kapitala i efekata, i koja će u skladu sa planom nadzora na osnovu procene rizika na robno-berzanskom tržištu vršiti nadzor u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Nadzor podrazumeva neposrednu kontrolu, pre svega poslovanja i aktivnosti koje predstavljaju najveći sistemski rizik u smislu obima i vrste transakcija u okviru poslova svojstvenih za robnu berzu.

Osmi deo - KAZNENE ODREDBE

U čl. 28. i 29. predviđena su krivična dela manipulacija na robno berzanskom tržištu i korišćenje, otkrivanje i preporučivanje insajderske informacije koje mogu u velikoj meri uticati na stabilnost tržišta, te su potencijalne štete za učesnike takve da opravdavaju propisanu kaznu zatvora.

U članu 30. je propisan privredni prestup.

U članu 31. je sadržana prekršajna kazna za povrede pojedinih odredaba ovog zakona.

Deveti deo - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 32. sadrži prelazne i završne odredbe, kojim je predviđen rok od šest meseci za usklađivanje akata poslovanja Komisije.

Članom 33. predviđen je rok od devet meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona radi usklađivanja statusnog i organizacionog poslovanja društva koje se bavi poslovima robne berze.

Članom 34. predviđeno je stupanje na snagu i početak primene ovog zakona, kao i njegovo objavljivanje u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Ministarstvo trgovine, 04.05.2018.