Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O NAČINU I POSTUPKU PRODAJE AKCIJA BANAKA KOJE SU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE: Uredba stupa na snagu 12. maja 2017. godine i predviđa da će se vlasnički udeli države u bankama prodavati prvenstveno putem tendera


Vlasnički udeli države Srbije u bankama će se prvenstveno prodavati putem tendera, predviđa se Uredbom o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 42/2017- dalje: Uredba), koju je donela Vlada Republike Srbije.

Vlada će odluku o prodaji kapitala banaka koje su u državnom vlasništvu donositi na temelju obrazloženog predloga Ministarstva finansija.

Javni poziv zainteresovanim kupcima objavljuje se u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira u Srbiji, prema potrebi i u drugim uticajnim domaćim i stranim sredstvima javnog informisanja iz finansijske oblasti, kao i na internet stranici Ministarstva finansija.

Ministarstvo finansija može angažovati domaća ili strana pravna lica kao finansijske savetnike za obavljanje poslova i pružanje pomoći u organizaciji, kao i sprovođenje postupka prodaje akcija banaka i izbora najbolje rangirane ponude.

Zainteresovana lica za učešće na tenderu dužna su da dostave izjavu o zainteresovanosti Ministarstvu finansija u roku od 21 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Učesnik na tenderu je, kako se navodi u Uredbi, dužan da položi depozit, uplatom u novcu ili u obliku bankarske garancije, u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Ministarstvo finansija razmatra ponude, koje nakon toga dostavlja Narodnoj banci Srbije (NBS) od koje traži mišljenje o oceni podnetih dokaza o finansijskom stanju i dobroj poslovnoj reputaciji.

Ako Ministarstvo u postupku razmatranja oceni da određena ponuda ne ispunjava uslove iz tenderske dokumentacije, ono će je proglasiti nevažećom i bez odlaganja je vratiti podnosiocu ponude.

Izvor: Vebsajt RTV, 05.05.2017.
Naslov: Redakcija