Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O TROŠKOVIMA UPISA I NAKNADAMA PRILIKOM UPISA U IMENIK ADVOKATA, IMENIK ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA, IMENIK ZAJEDNIČKIH ADVOKATSKIH KANCELARIJA I IMENIK ADVOKATSKIH ORTAČKIH DRUŠTAVA


Upravni odbor Advokatske komore Srbije, na osnovu člana 2 stav 1, člana 65. stav 1 tačka 14, člana 72. Zakona o advokaturi ("Službeni glasnik RS" 31/2011, 24/2012 - OUS), člana 8, člana 33 stav 1 tačka 18, člana 127 stav 1 tačka 14 i člana 128 stav 1 tačka 6 Statuta Advokatske komore Srbije ("Službeni glasnik RS" 85/2011, 78/2012, 86/2013) doneo je dana 28.04.2015.

ODLUKU O

IZMENAMA ODLUKE O TROŠKOVIMA UPISA I NAKNADAMA PRILIKOM UPISA U IMENIK ADVOKATA, IMENIK ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA, IMENIK ZAJEDNIČKIH ADVOKATSKIH KANCELARIJA I IMENIK ADVOKATSKIH ORTAČKIH DRUŠTAVA

BROJ 476-4/2014 OD 22.06.2014.

Član 1.

U članu 8. Odluke o troškovima upisa i naknadama prilikom upisa u imenik advokata, imenik advokatskih pripravnika, imenik zajedničkih advokatskih kancelarija i imenik advokatskih ortačkih društava broj 476-4/2014 od 22.06.2014. menja se prva alineja tako da glasi:

"naknada troškova za upis promena sedišta advokatske kancelarije sa teritorije jedne na teritoriju druge advokatske komore u sastavu Advokatske komore Srbije iznosi 1.000,00 €u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS na dan uplate. Ukoliko je advokat koji premešta sedište advokatske kancelarije sa teritorije jedne advokatske komore na teritoriju druge advokatske komore platio troškove upisa u imenik advokata u manjem iznosu od onog koji je propisan Odlukom o troškovima upisa i naknadama prilikom upisa u imenik advokata, imenik advokatskih pripravnika, imenik zajedničkih advokatskih kancelarija i imenik advokatskih ortačkih društava broj 476-4/2014 od 22.06.2014., dužan je da pored iznosa naknade za upis promena sedišta advokatske kancelarije iz ove alineje (1.000,00 € u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS na dan uplate), plati i razliku do punog iznosa troškova upisa po odluci broj 476-4/2014 od 22.06.2014. na poslovni račun one advokatske komore na čiju teritoriju premešta sedište advokatske kancelarije uz dostavljanje dokaza koliki je iznos troškova upisa uplatio onoj advokatskoj komori sa čije teritorije premešta sedište advokatske kancelarije";

Član 2.

U preostalom delu Odluka o utvrđivanju visine troškova upisa u imenik advokata, imenik zajedničkih advokatskih kancelarija i imenik advokatskih ortačkih društava broj 476-4/2014 od 22.06.2014. ostaje neizmenjena.

Član 3.

Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju visine troškova upisa u imenik advokata, imenik zajedničkih advokatskih kancelarija i imenik advokatskih ortačkih društava broj 476-5/2015(2014) od 28.04.2015. stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Advokatske komore Srbije.

Odluka Upravnog odbora Advokatske komore Srbije broj 476-5/2014 od 28.04.2015. objavljena je na oglasnoj tabli ove Komore dana 04.05.2015. i stupa na snagu 12.05.2015.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 4.5.2015.