Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SASTANAK PREDSTAVNIKA MINISTARSTVA FINANSIJA I ČLANOVA STRUČNOG TIMA ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE: €� POSTIGNUTA NAčELNA SAGLASNOST DA SE U POGLEDU OPOREZIVANJA PREDUZETNIKA ZA 2015. GODINU PRIMENI MODEL OPOREZIVANJA ZA 2014. GODINU €�


BELEŠKA SA SASTANKA održanog 27. aprila 2015. godine:

Dana 27. aprila 2015. godine, sa početkom u 12 časova, u Ministarstvu finansija održan je sastanak predstavnika Ministarstva finansija i članova stručnog tima Advokatske komore Srbije.

Sastanku su prisustvovali:

- iz Ministarstva finansija: Irina Stevanović Gavrović, v. d. pomoćnika ministra u Sektoru za fiskalni sistem, Svetlana Kuzmanović-Živanović, rukovodilac u Grupi za porez na dohodak građana i sistem doprinosa za socijalno osiguranje, Snežana Milošević, koordinator u Sektoru za poreskopravne poslove i koordinaciju u Poreskoj upravi i Dragan Agatunović, načelnik u Sektoru za kontrolu u Poreskoj upravi,

- iz advokatskih komora - Zoran Jevrić, potpredsednik Advokatske komore Srbije, Branislav Vulić, predsednik Komisije za poreze Advokatske komore Srbije, Nebojša Avlijaš, član Upravnog odbora Advokatske komore Beograda i Vidoje Matić, poreski savetnik Advokatske komore Beograda.

Sastanak je održan u vezi sa realizacijom dogovora koji se odnosi na usaglašavanje kriterijuma i elemenata za paušalno oporezivanje preduzetnika.

Postignuta je načelna saglasnost da se u pogledu oporezivanja preduzetnika za 2015. godinu primeni model oporezivanja za 2014. godinu, u smislu ograničenja povećanja polazne osnovice, s tim da bi bilo potrebno da se izvrše izmene i dopune Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013 i 135/2014).

Pored toga, predloženo je da se kao način za trajnije rešenje oporezivanja preduzetnika, razmotri mogućnost izmene normativnog okvira u smislu izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon i 5/2015 - usklađeni din. izn.), sa primenom od 1. januara 2016. godine. Predstavnici advokata izneli su predlog da se za preduzetnike koji vode poslovne knjige uredi priznavanje troškova tako što bi bili taksativno navedeni kao što je to uređeno Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon i 142/2014). Predstavnici Ministarstva finansija ukazali su da bi to imalo za posledicu smanjenje poreske osnovice i niže poreske prihode, kao i da bi zahtevalo da se preispita i visina poreske stope od 10%, imajući u vidu da se porez na dobit pravnih lica plaća po stopi od 15%. U vezi s tim, trebalo bi uskladiti i visinu fiskalnog opterećenja, pre svega poreske stope, preduzetnika koji porez plaćaju na paušalno utvrđeni prihod kako bi preduzetnici, nezavisno od načina oporezivanja prihoda od samostalne delatnosti, bili u međusobno ravnopravnom položaju.

Pored izmena zakona bilo bi potrebno da sa izmeni i Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Dogovoreno je da svaka strana, nezavisno jedna od druge, sačini radnu verziju izmena i dopuna zakonskih odredaba o oporezivanju preduzetnika i da nakon toga međusobno razmotre te verzije.

Naredni sastanak, saglasno dogovoru, održaće se nakon što predstavnici Ministarstva finansija dostave ministru finansija informaciju o mogućim normativnim rešenjima koji su predložena na ovom sastanku i dobiju odobrenje za preduzimanje normativnih aktivnosti u vezi sa navedenim predlozima.

U Beogradu, 28. aprila 2015. godine

nistarstva finansija dostave ministru finansija informaciju o mogućim normativnim rešenjima koji su predložena na ovom sastanku i dobiju odobrenje za preduzimanje normativnih aktivnosti u vezi sa navedenim predlozima.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 4.5.2015.