Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU I ZAKON O SUDIJAMA: €� NARODNA SKUPšTINA REPUBLIKE SRBIJE ZAVRšILA RASPRAVU O AMANDMANIMA NA ZAKONSKE PREDLOGE IZ OBLASTI PRAVOSUđA €�


Poslanici Narodne skupštine Republike Srbije završili su raspravu o amandmanima na dva zakonska predloga iz oblasti pravosuđa, a sledi i glasanje o njima. Sednicu će nastaviti 8. maja 2015. godine, kada će razmatrati amandmane na predložene izmene Zakona o privatnom obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013).

Poslanici su razmotrili 104 amandmana na predloženi zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku i dopune Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US i 117/2014).

Predlogom zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku se u celini uređuju pravna sredstva kojima se štiti to pravo, dok je dopunama Zakona o sudijama predviđeno da sudiji Vrhovnog kasacionog suda, koji je najviši sud u Srbiji, radni vek prestaje kada navrši 67 godina, po sili zakona.

Vlada Srbije, koja je predložila zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, navela je u obrazloženju da je Srbija pred Evropskim sudom za ljudska prava izgubila mnoge sporove zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, zbog čega je, kao osnovni cilj predloženog zakona, postavila da se predvide delotvorna pravna sredstva koja bi omogućila zaštitu ustavnog prava na suđenje u razumnom roku.

Zaštita se sastoji od kumulacije dve vrste pravnih sredstava koja teže ubrzanju postupka (prigovor i žalba) i zahteva za pravično zadovoljenje.

Izvor: Vebsajt Blic, 7.5.2015.