Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O PREVOZU TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU: €� USLOVI I NAčIN OBAVLJANJA JAVNOG PREVOZA TERETA I PREVOZA TERETA ZA SOPSTVENE POTREBE U DOMAćEM DRUMSKOM SAOBRAćAJU, ODNOSNO JAVNOG PREVOZA TERETA I PREVOZA TERETA ZA SOPSTVENE POTREBE U MEđUNARODNOM DRUMSKOM SAOBRAćAJU I INSPEKCIJSKI NADZOR €�


Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao ovlašćeni predlagač (dalje: predlagač zakona), izradilo je Nacrt zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju (dalje: Nacrt zakona). U toku je prikupljanje mišljenja od nadležnih organa državne uprave.

Predmet regulisanja u Nacrtu zakona su uslovi i način obavljanja javnog prevoza tereta i prevoza tereta za sopstvene potrebe u domaćem drumskom saobraćaju, odnosno javnog prevoza tereta i prevoza tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju i inspekcijski nadzor. Prevoz tereta u drumskom saobraćaju obavlja se u skladu sa Nacrtom zakona i podzakonskim aktima donetim na osnovu Nacrta zakona, kao i potvrđenim međunarodnim ugovorima. Takođe, precizno je definisano da se odredbe Nacrta zakona ne primenjuju na:

a) prevoz tereta koji se obavlja vozilima Vojske Srbije i ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove;

b) prevoz tereta koji obavlja fizičko lice radi zadovoljenja ličnih potreba, teretnim vozilom ili skupom vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 1.500 kg.

Kada je u pitanju prevoz tereta u drumskom saobraćaju,prema odredbama Nacrta zakona, on može biti javni prevoz tereta ili prevoz tereta za sopstvene potrebe. Definisano je se da pri obavljanju javnog prevoza tereta, relacija, cena prevoza i drugi uslovi prevoza određuju ugovorom koji se zaključuje između prevoznika i korisnika prevoza. Za razliku od javnog prevoza tereta, odredbama Nacrta zakona su precizno definisani uslovi koji moraju biti ispunjeni pri obavljanju prevoza za sopstvene potrebe. Nacrtom zakona predviđeno je da strani prevoznik može obavljati kabotažu samo na osnovu dozvole za kabotažu koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja (dalje: Ministarstvo). Prema odredbama Nacrta zakona strani prevoznik zahtev za izdavanje dozvole za kabotažu podnosi Ministarstvu preko domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika, pri čemu Ministarstvo na osnovu podataka o transportnim kapacitetima, a u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, procenjuje da li Republika Srbija ima odgovarajuće transportne kapacitete i na osnovu toga, a u skladu sa rokovima propisanim Nacrtom zakona, donosi rešenje o izdavanju dozvole za kabotažu ili rešenje o odbijanju zahteva.

Nacrtom zakona predviđeni su uslovi za obavljanje javnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju. Prema odredbama Nacrta zakona javni prevoz tereta može obavljati domaće privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, na osnovu licence za prevoz, i to za:

a) javni prevoz tereta u domaćem drumskom saobraćaju i

b) javni prevoz tereta u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju.

Predviđeno je da se licenca za prevoz izdaje sa rokom važenja od 10 godina i da je neprenosiva, osim u slučaju statusnih promena spajanja i pripajanja domaćeg privrednog društva. Takođe, odredbama Nacrta zakona jasno su utvrđeni izuzeci, odnosno vrste prevoza za čije obavljanje licenca nije potrebna. Da bi privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik dobilo licencu za prevoz mora ispunjavati određene uslove koji su Nacrtom zakona detaljno regulisani i odnose se na:

a) poslovni ugled;

b) finansijsku sposobnost;

v) profesionalnu osposobljenost;

g) stvarno i stalno sedište;

d) odgovarajući vozni park;

đ) odgovarajući broj radno angažovanih vozača.

Kada je u pitanju postupak izdavanja licence predviđeno je da privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, Ministarstvu podnosi zahtev za izdavanje licence za javni prevoz tereta u domaćem drumskom saobraćaju ili zahtev za izdavanje licence za javni prevoz tereta u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju na propisanom obrascu, koji sadrži podatke o broju teretnih vozila ili skupa vozila kojima bi obavljao prevoz i uz koji se prilažu dokazi o ispunjavanju uslova definisanih uslova za izdavanje licence. Ukoliko utvrdi da su ispunjeni uslovi za izdavanje licence, Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju licence za prevoz, dok u slučaju neispunjavanja uslova za izdavanje licence Ministarstvo donosi rešenje o odbijanju zahteva, pri čemu su ova rešenja konačna u upravnom postupku. Nacrtom zakona definisan je i postupak u slučaju podnošenja zahteva za produženje roka važenja licence za prevoz. U periodu važenja licence za prevoz Ministarstvo vrši kontrolu ispunjenosti uslova za izdavanje licence za prevoz i to najmanje jednom u pet godina. Odredbama Nacrta zakona predviđeno je i postupanje u slučaju da je imalac licence za prevoz prestao da ispunjava neki od uslova koji su propisani za dobijanje licence za prevoz. Kada dođe do promene podataka u vezi sa uslovima za izdavanje licence za prevoz, domaći prevoznik je, prema odredbama Nacrta zakona, dužan da obavesti Ministarstvo najkasnije u roku od 15 dana od dana nastale promene, kako bi se izdala nova licenca sa pripadajućim izvodima.

Domaći prevoznik je dužan da izgubljenu, ukradenu ili uništenu licencu za prevoz, odnosno izvod licence za prevoz oglasi nevažećim u "Sl. glasniku RS", u roku od osam dana od dana kada je licenca za prevoz, odnosno izvod licence za prevoz izgubljen, ukraden ili uništen, kao i da u istom roku pismenim putem obavesti Ministarstvo. Ministarstvo izdaje duplikat licence za prevoz ili izvoda licence za prevoz nakon podnošenja zahteva za njihovo izdavanje uz dostavljanje dokumenta kojim se potvrđuje da je važeća licenca za prevoz ili izvod licence za prevoz oglašen nevažećim. Odredbama Nacrta zakona definisano je da Ministarstvo oduzima licencu za prevoz domaćem prevozniku u sledećim slučajevima:

a) kada prestane da ispunjava jedan od uslova za izdavanje licence za prevoz, osim u određenim slučajevima kada prevoznik može, u rokovima predviđenim odredbama Nacrta zakona, dostaviti Ministarstvu dokaze o ispunjenosti uslova;

b) kada je podneo netačne podatke potrebne za izdavanje licence za prevoz; v) kada obavlja prevoz u suprotnosti sa izdatom licencom za prevoz;

g) kada je prestao da obavlja delatnost prevoza tereta u drumskom saobraćaju u periodu dužem od šest meseci.

Predviđeno je da domaći prevoznik, kome je oduzeta licenca za prevoz, nakon isteka roka od šest meseci od dana oduzimanja, može ponovo podneti zahtev za izdavanje licence. Nacrtom zakona predviđeno je da licenca za prevoz prestaje da važi:

a) istekom roka na koji je izdata;

b) na osnovu zahteva nosioca licence za prevoz;

v) oduzimanjem licence za prevoz;

g) prestankom postojanja privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika.

Ministarstvo je dužno da vodi Registar licenci za prevoz i izvoda licence za prevoz, pri čemu ministar nadležan za poslove saobraćaja (dalje: Ministar) propisuje sadržinu i način vođenja Registra licenci za prevoz i izvoda licence za prevoz.

Odredbama Nacrta zakona predviđeno je da se prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju obavlja na osnovu dozvole koja glasi na prevoznika i neprenosiva je, ukoliko međunarodnim ugovorom nije drugačije propisano. Ministarstvo utvrđuje i razmenjuje potreban broj dozvola za narednu godinu (dalje: godišnji kontingenti dozvola), sa nadležnim organima za poslove drumskog saobraćaja drugih država na osnovu međunarodnih ugovora. Nacrt zakona predviđa sledeće vrste dozvola:

a) pojedinačne dozvole;

b) vremenske dozvole;

v) multilateralne dozvole i

g) dozvole na osnovu obavljanja kombinovanog prevoza.

Prema Nacrtu zakona pojedinačna dozvola je isprava na osnovu koje domaći ili strani prevoznik može da obavi najviše dve vožnje natovarenog teretnog vozila ili skupa vozila kod bilateralnog prevoza, odnosno jednu vožnju natovarenog teretnog vozila ili skupa vozila iz ili za treće države i koja omogućava jedan ulazak i jedan izlazak iz države, odnosno kod tranzitnog prevoza dva ulaska ili dva izlaska iz države. Vrsta pojedinačne dozvole utvrđuje se prema:

a) vrsti prevoza koji se može obavljati (bilateralni, tranzitni ili iz ili za treće države) i

b) nameni (za određeno područje, određenu vrstu tereta, određena vozila i određenu vrstu prevoza).

Prema odredbama Nacrta zakona godišnji kontingent pojedinačnih dozvola, ugovoren sa nadležnim organom druge države, čine pojedinačne dozvole određene vrste. Nacrtom zakona vremenska dozvola je definisana kao isprava na osnovu koje domaći ili strani prevoznik može da obavi neograničeni broj vožnji u određenom periodu, a vrsta te dozvole određuje se prema:

a) vrsti prevoza koji se može obavljati (bilateralni, tranzitni ili iz ili za treće države) i

b) nameni (za određeno područje, određenu vrstu tereta, određena vozila i određenu vrstu prevoza).

Godišnji kontingent vremenskih dozvola, ugovoren sa nadležnim organom druge države, čine vremenske dozvole određene vrste. Multilateralna dozvola, prema odredbama Nacrta zakona, je isprava koju izdaje međunarodna organizacija u skladu sa međunarodnim ugovorom na osnovu koje prevoznik sa sedištem, poslovnim sedištem, odnosno prebivalištem u državi članici obavlja prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, kada se prevoz obavlja između država članica i u tranzitu preko teritorije jedne ili više država članica vozilima registrovanim u državi članici. Multilateralna dozvola je dozvola određene vrste na osnovu koje se može obavljati neograničeni broj vožnji između država članica međunarodnog ugovora ili u tranzitu preko teritorija tih država. Godišnje kontingente multilateralnih dozvola utvrđuje Ministarstvo na osnovu vozila po kategorijama koje koriste domaći prevoznici i uslova koje propisuje međunarodni ugovor. Odredbama Nacrta zakona precizno su definisani i prevozi koji se obavljaju bez dozvole, odnosno slučajevi kada strani prevoznik može bez dozvole, pod uslovom reciprociteta, obavljati prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju.

Odredbama Nacrta zakona uređena je i raspodela stranih dozvola domaćim prevoznicima. Predviđeno je da Ministarstvo, na osnovu godišnjeg plana raspodele dozvola (u daljem tekstu: plan raspodele), vrši raspodelu godišnjih kontigenata stranih dozvola, pri čemu se plan raspodele utvrđuje na osnovu posebnih kriterijuma i sastoji se od opšteg i posebnog dela. Odredbama Nacrta zakona precizno je definisana procedura i rokovi za podnošenje zahteva za utvrđivanje pojedinačnog plana. Na osnovu podnetih zahteva za utvrđivanje plana raspodele i stepena iskorišćenosti dozvola u određenom vremenskom periodu određuje se kritičan i nekritičan kontingent dozvola. Kritičan kontingent dozvola, prema Nacrtu zakona, je kontingent za koji se, na osnovu praćenja korišćenja dozvola, u određenom vremenskom periodu, utvrdi da je broj razmenjenih dozvola manji od potreba domaćih prevoznika. Nekritičan kontingent dozvola, prema Nacrtu zakona, je kontingent za koji se, na osnovu praćenja korišćenja dozvola, u određenom vremenskom periodu, utvrdi da broj razmenjenih dozvola odgovara potrebama domaćih prevoznika. Odredbama Nacrta zakona precizirani su uslovi za preuzimanje dozvola iz pojedinačnog plana, pri čemu domaći prevoznik može preuzeti dozvole iz utvrđenog pojedinačnog plana ako:

a) ima važeću licencu za javni prevoz tereta u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju;

b) ima pravo na zahtevane dozvole utvrđene planom raspodele za tekuću godinu i

v) dostavi dokaz o uplati republičke administrativne takse za dodelu dozvola.

Kada je u pitanju preuzimanje dozvola, prema Nacrtu zakona, na osnovu zahteva domaćeg prevoznika za preuzimanjem dozvola iz pojedinačnog plana, Ministarstvo donosi rešenje o dodeli dozvola. Rešenje je konačno u upravnom postupku. Nacrtom zakona je predviđeno da Ministarstvo vodi evidenciju o dodeljenim i vraćenim pojedinačnim, vremenskim i multilateralnim dozvolama, listovima iz dnevnika putovanja vremenskih i multilateralnih dozvola, odnosno obavljenim prevozima evidentiranim u listovima iz dnevnika putovanja vremenskih i multilateralnih dozvola, kao i o voznim kartama na osnovu kojih je obavljen kombinovani prevoz.

Odredbama Nacrta zakona uređen je način obavljanja prevoza tereta u drumskom saobraćaju, pri čemu su predviđene posebne odredbe o domaćem i posebne odredbe o stranom prevozniku, kojima se precizno definiše obavljanje prevoza i isprave koje se moraju nalaziti u teretnom vozilu ili skupu vozila domaćeg prevoznika, odnosno obavljanje prevoza i isprave koje se moraju nalaziti u teretnom vozilu ili skupu vozilastranog prevoznika.

Odredbama Nacrta zakona uređuju se i mere u slučaju vanredne situacije, prema kojima Vlada, u vanrednoj situaciji, može odrediti mere kojima se obezbeđuje funkcionisanje prevoza tereta u drumskom saobraćaju u nastalim okolnostima i kojih su dužni da se pridržavaju domaći prevoznici. Vanrednom situacijom smatra se poremećaj u funkcionisanju privrede na duži rok, a koji za posledicu ima preveliku ponudu ili tražnju prevoznih usluga na domaćem tržištu prevoza tereta čime je ugroženo poslovanje domaćih prevoznika u prevozu tereta u drumskom saobraćaju ili privrednih društava, odnosno preduzetnika koji izvoze svoje proizvode, uz uslov da kratkoročne i dugoročne prognoze situacije u ovoj privrednoj delatnosti ne pokazuju mogućnost značajnijeg i trajnog poboljšanja. U slučaju nastupanja vanredne situacije Vlada će, kao povremeno radno telo, obrazovati Krizni odbor sastavljen od predstavnika Ministarstva, ministarstva nadležnog za privredu i finansije i predstavnika domaćih prevoznika, sa zadatkom da predloži Vladi mere za rešavanje krize na domaćem tržištu usluga prevoza tereta.

Prema odredbama Nacrta zakona, carinski organ je ovlašćen da na graničnom prelazu, odnosno na drugom mestu na kome se obavlja carinski nadzor, proverava da li strani prevoznik ima propisane isprave kao što su: a) original ugovora o zakupu, odnosno overenu fotokopiju, sa prevodom na engleski, francuski, ruski ili nemački jezik, ako strani prevoznik koristi teretno vozilo ili skup vozila na osnovu ugovora o zakupu; b) original tovarni list za prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju (CMR), popunjen i overen od strane prevoznika i pošiljaoca. Carinski organ je ovlašćen da na original navedenih važećih isprava stavi identifikacioni broj carinskog službenika, otisak službenog pečata carinske ispostave, odnosno referata i datum i vreme kad je carinski službenik pregledao dozvolu. Odredbama Nacrta zakona precizno je definisano kada carinski organ stranom prevozniku može privremeno oduzeti isprave, naložiti istovaranje tereta i zabraniti dalje kretanje na teritoriji Republike Srbije, kao i u kojim slučajevima domaćem prevozniku može zabraniti izlazak iz zemlje.

Odredbama Nacrta zakona predviđeno je da inspekcijski nadzor nad primenom odredaba iz Nacrta zakona, propisa donetih na osnovu Nacrta zakona i međunarodnih ugovora i drugih međunarodnopravnih akata koji se zaključuju radi izvršavanja međunarodnih ugovora vrši Ministarstvo preko republičkog inspektora za drumski saobraćaj (dalje: inspektor). Predviđeno je da se inspekcijski nadzor vrši nad propisanom dokumentacijom domaćeg i stranog prevoznika, korisnika prevoza, domaćeg i stranog privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica (u daljem tekstu: objekat inspekcijskog nadzora). Odredbama Nacrta zakona precizno su definisana prava i dužnosti inspektora koja ima u vršenju inspekcijskog nadzora, kao i ovlašćenja inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora nad obavljanjem prevoza tereta u drumskom saobraćaju. Inspektor ima pravo da na putevima zaustavlja i pregleda vozila, da izda prekršajni nalog ili da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje za koje se ne izdaje prekršajni nalog. Ako utvrdi da je učinjen prekršaj, privredni prestup ili krivično delo dužan je da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka ili prijavu za privredni prestup ili krivičnu prijavu. Protiv rešenja inspektora može se izjaviti žalba Ministarstvu. Odredbama Nacrta zakona predviđeno je da je inspektor dužan da, u vršenju inspekcijskog nadzora, ima službenu legitimaciju koja sadrži inspekcijska ovlašćenja i službenu značku, pri čemu Ministar propisuje obrazac službene legitimacije, odnosno izgled službene značke. Za vreme obavljanja inspekcijskog nadzora, inspektor je dužan da nosi službeno odelo, pri čemu Ministar propisuje izgled i korišćenje službenog odela. Nacrtom zakona precizno su definisane odredbe kojima se uređuju prava i obaveze inspektora prilikom zaustavljanja i pregleda vozila, obaveze objekta inspekcijskog nadzora, obaveze vozača i zabrana korišćenja vozila koje je isključeno iz saobraćaja. Takođe, odredbama Nacrta zakona uređeno je i poveravanje poslova inspekcijskog nadzora autonomnoj pokrajini, opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, odnosno upravi grada Beograda kada je reč o prevozu koji se obavlja na teritoriji autonomne pokrajine, opštine, grada ili Grada Beograda, osim prevoza tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju.

Odredbama Nacrta zakona uređuje se i saradnja i obaveštavanje kojima se precizira:

a) saradnja sa organima nadležnim za poslove saobraćaja drugih država;

b) obaveštavanje organa nadležnih za poslove saobraćaja drugih država i

v) saradnja sa privrednim komorama i reprezentativnim udruženjima prevoznika.

Nacrtom zakona predviđene su i kaznene odredbe za načinjene prekršaje.

U prelaznim i završnim odredbama Nacrta zakona predviđeno je da će se propisi za izvršavanje Nacrta zakona doneti u roku od tri godine od dana stupanja na snagu Nacrta zakona. Danom početka primene ovog Nacrta zakona prestaju da važe:

- Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju ("Sl. list SRJ", br. 60/98, 5/99 - ispr., 44/99, 74/99 i 4/2000 - ispr. i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 101/2005 - dr. zakon i 18/2010) i

- Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 i 31/2011),

osim odredaba o prevozu putnika u drumskom saobraćaju i pružanju staničnih usluga i kaznenih odredaba koje se odnose na prevoz putnika u drumskom saobraćaju i pružanje staničnih usluga.

Predviđeno je da se propisi doneti na osnovu Zakona o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju i Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, koji se odnose na prevoz tereta u drumskom saobraćaju, osim propisa kojima se uređuje prevoz putnika, primenjuju do donošenja podzakonskih propisa na osnovu Nacrta zakona, ukoliko nisu u suprotnosti sa njegovim odredbama. Kada je u pitanju važenje pojedinačnih pravnih akata predviđeno je da pojedinačni pravni akti izdati do dana početka primene Nacrta zakona, važe do isteka roka na koji su izdati, kao i da pojedinačni pravni akti koji su izdati bez roka važenja, prestaju da važe istekom roka od godinu dana od dana početka primene Nacrta zakona. Privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici koji obavljaju delatnost prevoza tereta u drumskom saobraćaju dužni su da svoje poslovanje usklade sa odredbama Nacrta zakona u roku od godinu dana od dana početka primene istih.

Predloženo je da Zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a početak primene po isteku tri godine od dana stupanja na snagu određenih odredaba.

Izvor: Redakcija, 7.5.2015.