Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: ODOBRENE KONTROLNE LISTE ZA SEKTORE INSPEKCIJA ZA ZAšTITU żIVOTNE SREDINE, ZA ZAšTITU OD JONIZUJUćEG ZRAčENJA I ODRżIVO KORIšćENJE RIBLJEG FONDA


Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 29. aprila 2015. godine, a u punoj primeni će biti od 30. aprila 2016. godine.

Zakonom se uređuju sadržina, vrste, oblici i postupak inspekcijskog nadzora, ovlašćenja i obaveze učesnika u inspekcijskom nadzoru i druga pitanja od značaja za inspekcijski nadzor, i same poslodavce kod kojih se vrši inspekcijski nadzor.

U skladu sa Zakonom kontrolne liste su dokumenti koji sadrže spisak prioritetnih pitanja, provere i drugih radnji za koje je inspekcija ovlašćena, određenih prema težini mogućih štetnih posledica u određenoj oblasti saglasno pravilima o proceni rizika, predmetu i obimu provere.

Pomoću kontrolnih listi procenjuje se stepen rizika i meri se nivo usklađenosti poslovanja i postupanja nadziranih subjekata sa Zakonom i drugim propisom, što predstavlja jedan od pokazatelja delotvornosti inspekcijskog nadzora.

Po završetku inspekcijskog nadzora, kontrolna lista čini sastavni deo zapisnika.

Kontrolne liste nisu nepromenjive, odnosno inspekcija ima obavezu da najmanje dva puta godišnje preispituje njihovu sadržinu i, ako utvrdi da je to opravdano, da je menja i dopunjava.

Zakon propisuje da je inspekcija dužna da sačini obrasce kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, objavi ih na svojoj internet stranici i primenjuje u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.

Kaznenim odredbama Zakona propisano je da će se novčanom kaznom od 120.000 do 150.000 dinara kazniti za prekršaj rukovodilac inspekcije ako inspekcija ne sačini kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, ne primenjuje ih i ne objavi ih na svojoj internet stranici.

Imajući u vidu gore navedeno, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine sačinilo je kontrolne liste sektora Inspekcije za zaštitu životne sredine, Inspekcije za zaštitu od jonizujućeg zračenja i Inspekcije za zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda.

Oblast: Zaštita od velikog hemijskog udesa (Seveso postrojenja):

Oblast: Kontrola upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima:

Oblast: Zaštita od jonizujućeg zračenja

Oblast: Zaštita od nejonizujućih zračenja:

Oblast: Zaštita životne sredine u industrijskim objektima:

Oblast: Kontrola upravljanja otpadom:

Oblast: Zaštita prirode:

Oblast: Zaštita ribljeg fonda:

Izvor: Redakcija, 07.04.2016.