Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MODEL PRAVILNIKA O ZADRUŽNOJ REVIZIJI ZADRUŽNOG SAVEZA - TEKST PROPISA


MODEL PRAVILNIKA O ZADRUŽNOJ REVIZIJI ZADRUŽNOG SAVEZA

Član 1

Zadružna revizija je kontrola usklađenosti poslovanja, upravljanja i organizovanja zadruge sa odredbama zakona, zadružnim principima i zadružnim vrednostima.

Zadružna revizija, osim kontrolne, ima i preventivnu i instruktivnu funkciju koja se manifestuje u davanju saveta, uputstava, tumačenja i pomoći pri sastavljanju akata, vođenju knjige zadrugara, vođenju sednica organa upravljanja i zapisnika na tim sednicama, registraciji obaveznih podataka u nadležnom registru i drugim potebnim radnjama, sa ciljem upućivanja zadruge na poslovanje u skladu sa zakonom, zadružnim vrednostima i zadružnim principima.

Član 2.

Ovim pravilikom se propisuje dostavljanje poziva zadrugama da pristupe reviziji, zaključivanje ugovora o obavljanju zadružne revizije, postupak obavljanja zadružne revizije, predmet zadružne revizije, sadržina izveštaja o zadružnoj reviziji, definisanje naloga zadružnog revizora za ispravljanje utvrđenih nepravilnosti, definisanje zaključka i ocene zadružnog revizora, postupanje sa dokumentacijom u vezi sa zadružnom revizijom i čuvanjem poslovne tajne i druga pitanja od značaja za obavljanje zadružne revizije.

Član 3.

Ovaj pravilnik se primenjuje na obavljanje zadružne revizije kod svih opštih i specijalizovanih poljoprivrednih, zemljoradničkih, zanatskih i drugih vrsta zadruga, sa sedištem na teritoriji Republike Srbije.

Član 4.

Zadružna revizija je obavezna za sve zadruge i može biti redovna i vanredna.

Redovna zadružna revizija se obavlja na zahtev zadruge svake dve godine.

Vanredna zadružna revizija se obavlja na zahtev: bilo kog organa zadruge, najmanje 50 zadrugara, odnosno najmanje 30% zadrugara, ako zadružnim pravilima nije određen veći broj zadrugara, zadružnog saveza čiji je član, nadležnih ministarstava i poverilaca zadruge.  

Član 5.

Zadružnu reviziju organizuje i sprovodi, na način propisan Zakonom o zadrugama i ovim pravilnikom, ______________ (u daljem tekstu: Savez) kao revizijski savez, na osnovu dozvole izdate rešenjem ministarstva nadležnog za poslove zadruga (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 6.

Zadružnu reviziju obavljaju zadružni revizori zaposleni ili angažovani po drugom osnovu od strane Saveza koji ispunjavaju zakonom propisane uslove.

Zadružni revizor ne može obavljati reviziju u zadruzi u kojoj je zaposlen ili zadrugar.

Zadružni revizor je dužan da zadružnu reviziju obavlja stručno, nepristrasno i savesno.

DOSTAVLJANJE POZIVA ZA PRISTUPANJE ZADRUŽNOJ REVIZIJI

Član 7.

Savez do 31. marta svake godine objavljuje javni poziv na svojoj internet stranici svim zadrugama sa sedištem na teritoriji Republike Srbije navedenim u čl. 3. ovog pravilnika, o obavezi obavljanja zadružne revizije i poziva ih da istoj pristupe dostavljanjem podataka za zaključenje ugovora o obavljanju zadružne revizije.

Savez može poslati i pisani poziv zadrugama o obavezi obavljanja zadružne revizije.

Ukoliko je Savez u nemogućnosti da obavi zadružnu reviziju kod zadruge koja se prijavila Savezu, u obavezi je da tu zadrugu uputi na drugi savez koji ima dozvolu za obavljanje zadružne revizije.

UGOVOR O OBAVLJANJU ZADRUŽNE REVIZIJE

Član 8.

Na osnovu primljenog zahteva Savez sa zadrugom zaključuje ugovor o obavljanju zadružne revizije koji sadrži, pored elemenata propisanih zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi i sledeće elemente propisane zakonom:

1) naziv i sedište Revizijskog saveza i lično ime zadružnog revizora;

2) vremenski period u kome će se obaviti zadružna revizija i vrstu zadružne revizije koja se obavlja;

3) ukupnu cenu za uslugu obavljanja zadružne revizije koja ne može biti veća od iznosa polovine mesečne minimalne zarade na teritoriji Republike Srbije u trenutku zaključenja ugovora, a čiji iznos se utvrđuje odlukom Upravnog odbora Zadružnog saveza __________ u Cenovniku usluga Saveza;

4) odredbu koja se odnosi na obavezu zadružnog revizora i Revizijskog saveza da čuvaju kao poverljive sve podatke, činjenice i okolnosti do kojih su došli tokom obavljanja zadružne revizije.

Ugovor sadrži i odredbe o postupku obavljanja zadružne revizije, sadržaju izveštaja o reviziji, postupanje sa dokumentacijom datom na raspolaganje revizoru i druga pitanja od značaja za obavljanje zadružne revizije

TROŠKOVI ZADRUŽNE REVIZIJE

Član 9.

Troškove redovne zadružne revizije, odnosno cenu za uslugu obavljanja redovne zadružne revizije po zahtevu zadruge, snosi zadruga.

Troškove vanredne zadružne revizije, odnosno cenu za uslugu obavljanja vanredne zadružne revizije akontativno snosi zadruga, ili lica koja su ovlašćeni podnosioci zahteva za obavljanje vanredne zadružne revizije.

Ako se u izveštaju o vanrednoj zadružnoj reviziji ustanovi da je zahtev za vanrednom zadružnom revizijom bio osnovan na osnovu utvrđenih nepravilnosti, konačne troškove vanredne zadružne revizije snosi zadruga.

Ako u vanrednoj zadružnoj reviziji nisu utvrđene nepravilnosti, konačne troškove vanredne zadružne revizije snose lica koja su tražila vanrednu zadružnu reviziju, odnosno ona su dužna da refundiraju zadruzi troškove vanredne zadružne revizije, ako je zadruga platila troškove pre obavljanja vanredne zadružne revizije.

Član 10.

Troškovi redovne i vanredne zadružne revizije iz člana 9. ovog pravilnika se uplaćuju nakon zaključivanja ugovora o obavljanju zadružne revizije i izdavanja predračuna, na tekući račun Saveza.

Troškovi redovne i vanredne zadružne revizije se uplaćuju pre obavljanja usluge zadružne revizije.

POSTUPAK OBAVLJANJA ZADRUŽNE REVIZIJE

Član 11.

Zadružna revizija se obavlja na osnovu zaključenog ugovora u prostorijama zadruge ili Saveza.

Vreme i mesto obavljanja zadružne revizije se utvrđuje ugovorom.

Član 12.

Zadružna revizija se može obaviti sa jednim ili dva revizora.

Obavljanju zadružne revizije mogu prisustvovati zakonski zastupnik i drugi zastupnici zadruge, predsednici i članovi organa upravljanja zadruge ili pojedini zaposleni u zadruzi radi davanja informacija i tumačenja pojedinih dokumenata.

U slučaju nemogućnosti da se započeta revizija završi u prostorijama zadruge revizor je ovlašćen da nastavi obavljanje revizije u prostorijama zadružnog saveza.

PREDMET ZADRUŽNE REVIZIJE

Član 13.

Predmet redovne zadružne revizije je utvrđivanje :

1)    opštih podataka o zadruzi, i postojanja i sadržine propisanih akata donetih od strane nadležnih organa zadruge,

2)    usklađenosti akata zadruge sa Zakonom o zadrugama i drugim propisima,

3)    izvršavanje obaveza zadruge i njenih organa upravljanja i rukovođenja utvrđenih Zakonom o zadrugama i pravilima zadruge, kao i kontrolu ispravnosti rada organa upravljanja i rukovođenja,

4)    primena zadružnih vrednosti i zadružnih principa u poslovanju zadruge,

5)    odnos zadrugara prema zadruzi, kao i zadruge prema zadrugarima, u vršenje prava, obaveza i odgovornosti u skladu sa Zakonom o zadrugama i pravilima,

6)    ekonomsko učešće zadrugara u zadruzi i obim saradnje zadrugara sa zadrugom u okviru registrovane pretežne delatnosti zadruge,

7)    usklađenosti odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka zadruge u odnosu na odredbe Zakona o zadrugama i pravila zadruge,

8)    sticanje i korišćenje imovine zadruge i sredstava pribavljenih na drugi način (zakup nepkretnina, bankarski krediti, sredstva fondova i sl.),

9)    vođenje evidencije o zadrugarima u knjizi zadrugara,

10) registracija obaveznih podataka u nadležnom registru kod APR i

11) drugih činjenica od značaja za rad i poslovanje zadruge.

Predmet vanredne zadružne revizije se definiše u skladu sa sadržinom zahteva za vanrednu zadružnu reviziju, a u vezi stava 1. ovog člana.

Na zahtev zadruge, zadružni revizor je dužan da pruži dodatna objašnjenja u vezi sa predmetom izveštaja.

IZVEŠTAJ O OBAVLJENOJ REVIZIJI I POSTUPAK PO IZVEŠTAJU

Član 14.

Zadružni revizor je dužan da sastavi pisani izveštaj o obavljenoj zadružnoj reviziji koji sadrži ocenu da li zadruga posluje u skladu sa odredbama Zakona o zadrugama, zadružnim principima i vrednostima, sa obrazloženjem.

Zadružni revizor izveštaju o obavljenoj zadružnoj reviziji iz stava 1. dostavlja u roku od 15 dana od dana obavljanja zadružne revizije zadruzi koja je podvrgnuta zadružnoj reviziji, zadružnom savezu čiji je zadruga član i Revizijskom savezu.

Član 15.

Izveštaj o zadružnoj reviziji potrebno je da sadrži ocenu sa obrazloženjem o svakoj tački predmeta zadružne revizije iz tačke 13. ovog pravilnika, kao i :

– opšte podatke o zadruzi koja je predmet zadružne revizije;

– lično ime zadružnog revizora koji je obavio reviziju i lična imena lica koja su prisustvovala reviziji,

- vreme i mesto vršenja zadružne revizije;

– podatke o vrsti revizije;

- podatke o pregledanoj dokumentaciji, infomacijama pribavljenih od prisutnih lica ili iz drugih izvora, i utvrđenom činjeničnom stanju,

– uočene nepravilnosti u radu zadruge, sa obrazloženjem;

– nepravilnosti koje su otklonjene u toku zadružne revizije;

– nalog za otklanjanje nepravilnosti koje treba otkloniti i rokove;

– mere, uputstva i instrukcije koje je revizor davao u toku zadružne revizije;

- zaključak sa ocenom i obrazloženjem zadružnog revizora;

– datum sačinjavanja izveštaja o zadružnoj reviziji;

– uputstvo o pravnom leku.

Zaključak u izveštaju o zadružnoj reviziji sadrži konstatacije o usklađenosti akata zadruge sa zakonom i drugim propisima, primeni zadružnih principa u radu organa zadruge i njenom poslovanju, sticanju i staranju o imovini i sredstvima sa kojima zadruga posluje, ispunjavanju obaveza zadruge i međusobnih obaveza zadrugara i zadruge i druge značajne konstatacije, sa obrazloženjem.

NALOZI ZADRUŽNOG REVIZORA

Član 16.

Nakon utvrđivanja činjeničnog stanja, radi eventuanog otklanjanja nepravilnosti utvrđenih u toku obavljanja zadružne revizije revizor daje naloge koji se mogu odnositi na :

1)    vođenje knjige zadrugara u pisanom i elektronskom obliku, njenom dopunjavanju i ažuriranju, te registraciji u nadležnom registru,

2)    usklađivanje akata i poslovanja sa zakonom i drugim propisima, pravilima zadruge,

3)    donošenje određenih akata radi detaljnijih i preciznijih uređenja određenih pitanja ili lakšeg i pravilnijeg rada organa zadruge,

4)    utvrđenje ništavosti određenih akata ili odluka organa upravljanja i donošenja novih,

5)    ažurno vođenje dokumentacije, evidencija, zapisnika i sl.

6)    pravilnost sazivanja i vođenja sednica organa upravljanja, davanja predloga, glasanja i sl.

7)    ažurno registrovanje promena obaveznih podataka i registracija dokumenata u nadležnom registru kod APR,

8)    druge naloge koji proističu iz predmeta zadružne revizije.

Uz navođenje naloga za otklanjanje nepravilnosti, obavezno se definiše rok do najduže 60 dana od dana kada je izveštaj postao konačan za postupanje zadruge po nalozima za otklanjanje nepravilnosti, i navodi se obaveza zadrugeda o otklonjenim nepravilnostima obavesti zadružnog revizora, zadružni savez čiji je član i Revizijski savez.

ZAKLJUČAK I OCENA ZADRUŽNOG REVIZORA

Član 17.

Zadružni revizor u svom izveštaju donosi zaključak i ocenu sa obrazloženjem o: uređenosti organizacije i poslovanja pravilima i drugim opštim aktima, usklađenosti akata i poslovanja zadruge sa zakonom i drugim propisima i zadružnim pravilima, poslovanju zadruge i radu organa zadruge na zadružnim principima, ekonomskom učešću zadrugara u zadruzi, obimu saradnje zadrugara sa zadrugom, izvršavanju preuzetih obaveza zadrugara prema zadruzi u poslovanju i funkcionisanju organa upravljanja, sticanju i raspolaganju zadružnom imovinom i drugim sredstvima kojiima zadruga raspolaže po osnovu zakupa, kredita i sl. i drugim činjenicama od značaja za potpuno prikazivanje statusa zadruge.

POSTUPANJE ZADRUŽNOG SAVEZA PO PRIGOVORU ZADRUGE

Član 18.

Na izveštaj o zadružnoj reviziji zadruga može uložiti prigovor u roku od 20 dana od njegovog prijema,

O prigovoru zadruge na izveštaj o zadružnoj reviziji odlučuje Upravni odbor Saveza u roku od 15 dana.

Ako upravni odbor Saveza usvoji prigovor zadruge, zadružni revizor je dužan da izveštaj ispravi i dostavi zadruzi u roku od 7 dana.

Izveštaj o obavljenoj zadružnoj reviziji je konačan:

1)    istekom roka za dostavljanje prigovora,

2)    kada zadruga primi odluku upravnog odbora Saveza o odbijanju prigovora,

3)    kada zadruga primi ispravljen izveštaj o zadružnoj reviziji.

POSTUPANJE ZADRUŽNOG SAVEZA PO NALAZU REVIZORA

Član 19.

Ako zadružni revizor u izveštaju oceni da je učinjeno krivično delo, privredni prestup ili prekršaj, dužan je da o tome obavesti upravni odbor Saveza koji, na osnovu konačnog izveštaja zadružnog revizora, odlučuje o podnošenju prijave nadležnom organu, odnosno o zahtevu za pokretanje postupka.

Član 20.

Po dobijanju konačnog izveštaja zadružnog revizora o obavljenoj zadružnoj reviziji i obaveštenja zadruge o postupanju po nalazima i mišljenjima iz izveštaja zadružnog revizora, upravni odbor Saveza donosi odluku o eventualnom pokretanju postupka likvidacije zadruge u skladu sa zakonom, o čemu je dužan da obavesti Ministarstvo.

POSTUPANJE SA DOKUMENTACIJOM U VEZI SA ZADRUŽNOM REVIZIJOM

Član 21.

Originalna dokumentacija zadruge koja je data na uvid zadružnom revizoru se vraća zadruzi u roku od 8 dana od konačnosti izveštaja o obavljenoj reviziji.

Kopije dokumenata koji su dati zadružnom revizoru arhiviraju se zajedno sa izveštajem o obavljenoj zadružnoj reviziji u predmetu zadruge.

ČUVANJE ZAHTEVA, UGOVORA I IZVEŠTAJA O ZADRUŽNOJ REVIZIJI

Član 22.

Izveštaji o zadružnoj reviziji štampaju se u tri primerka od kojih se jedan dostavlja zadruzi za koji je zadružna revizija obavljena.

Jedan primerak izveštaja o zadružnoj reviziji se arhivira u predmetu zadruge članice, a drugi u posebnom registratoru zajedno sa zahtevom zadruge i ugovorom o obavljanju zadružne revizije.

Ukoliko je zadruga član drugog Zadružnog saveza, Revizijski savez dostavlja izveštaj o zadružnoj reviziji i Zadružnom savezu čiji je zadruga član.

VOĐENJE EVIDENCIJE O OBAVLJENIM ZADRUŽNIM REVIZIJAMA

Član 23.

Savez vodi evidenciju o primljenim zahtevima i obavljenim zadružnim revizijama u elektronskoj formi u registru zadružne revizije koji je sastavni deo knjige zadruga.

Izvod iz registra dostavlja se po zahtevu nadležnom ministarstvu.

ČUVANJE POSLOVNE TAJNE

Član 24.

Savez i zadružni revizor dužni su da postupaju u skladu sa zakonom koji reguliše zaštitu podataka o ličnosti i zakonom koji reguliše zaštitu poslovne tajne.

OBAVEZE SAVEZA PREMA MINISTARSTVU

Član 25.

Savez je dužan da do 31. januara tekuće godine nadležnom Ministarstvu dostavi izveštaj o obavljanju poslova zadružne revizije za prethodnu godinu koji sadrži:

1) spisak podnetih zahteva zadruga za obavljanje redovne i vanredne zadružne revizije;

2) spisak obavljenih redovnih i vanrednih zadružnih revizija;

3) izjavu nadležnog organa Saveza kojom se potvrđuje da Savez i zadružni revizori i dalje ispunjavaju zakonske uslove za obavljanje poslova zadružne revizije, kao i dokaze ukoliko se neki od podataka kojima se potvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje zadružne revizije promenio;

4) spisak zadruga koje nisu postupile po nalogu revizora i Saveza;

5) spisak zadruga za koje je podneta prijava nadležnom organu za krivično delo, privredni prestup ili prekršaj;

6) druge informacije od značaja za rad Saveza, uključujući i obaveštenje kako je postupao upravni odbor zadružnog saveza u slučaju da je dobio obaveštenje zadružnog revizora da je učinjeno krivično delo, privredni prestup ili prekršaj.

Savez je dužan da obavesti nadležno Ministarstvo o angažovanju novih zadružnih revizora u roku od 30 dana od dana njihovog angažovanja, uz dostavljanje dokumentacije o zadružnim revizorima u sladu sa članom 85. Zakona o zadrugama.

Član 26.

Ovaj pravinik stupa na snagu danom donošenja od strane nadležnog organa Saveza, a primenjuje se nakon dobijanja rešenja Ministarstva, kojim se odobrava Savezu obavljanje poslova zadružne revizije.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo privrede, 07.04.2016.