Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REDOVAN GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZAŠTITNIKA GRAĐANA ZA 2013. GODINU: PREMOĆ POLITIČKE VOLJE I POPULIZMA NAD VLADAVINOM PRAVA, SLABOST PRAVOSUĐA, MANIPULACIJE MEDIJIMA, ATROFIRANA EKONOMIJA


Tabloidizacija države: Premoć političke volje i populizma nad vladavinom prava, slabe institucije naspram snažnih političkih centara moći i ličnosti funkcionera, slabost i neefikasnost pravosuđa, manipulacije medijima, atrofirana ekonomija i nereformisana administracija najveće su prepreke i izazovi koji stoje na putu potpunijeg ostvarivanja prava građana u Republici Srbiji.

Primer podređivanja institucija radu stranaka je saopštavanje javnosti da će državni organi doneti neku odluku nakon što određena stranka o tom pitanju zauzme svoj stav, kao i saopštavanje i odluka iz nadležnosti državnih organa na stranačkim skupovima.

  • Izuzetno visoka stopa nezaposlenosti i loša ekonomska situacija nastavile su da urušavaju materijalnu osnovu za ostvarivanje ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava građana. Državni, pokrajinski i lokalni mehanizmi socijalne zaštite i staranja ne uspevaju da obezbede dovoljno pomoći za narastajući broj socijalno ugroženih, bar u meri u kojoj je to neophodno za minimum dostojanstva i egzistencije.

Desetine hiljada građana Srbije onemogućeno je u potpunom ostvarivanju Ustavom garantovanih i zakonom uređenih prava na zdravstvenu i penzijsku zaštitu kroz obavezno, zakonom propisano osiguranje zbog toga što poslodavci ne izvršavaju zakonsku obavezu uplate odgovarajućih doprinosa u zdravstveni i penzioni fond, državni organi su neefikasni u suzbijanju te pojave, a važeći propisi posledice prevaljuju na radnike i članove njihovih porodica. Neefikasna i selektivna kontrola uplate doprinosa, koju poreski organi doživljavaju kao stranu i nametnutu obavezu, pored posledica po ostvarivanje prava radnika i članova njihovih porodica, stvara i najmanje dve negativne posledice po savesne poslodavce: urušavanje ravnopravnosti na tržištu (neravnopravnu konkurenciju) i višu stopu doprinosa od ekonomski optimalne.

Pozitivan pomak načinjen je usvajanjem i primenom Zakona o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja, kojim su bar te posebno ranjive grupe zaštićene od posledica nefunkcionalnog sistema doprinosa.

Ustav inače garantuje zdravstvenu zaštitu iz javnih prihoda deci, trudnicama, majkama tokom porodiljskog odsustva, samohranim roditeljima sa decom do sedme godine i starima, ako je ne ostvaruju na drugi način.

Sindikati prijavljuju kršenja sindikalnih prava od strane poslodavaca i ne iskazuju veru da će ona biti zaštićena pred sudom. Socijalni dijalog na nacionalnom nivou (reprezentativni predstavnici radnika, Vlada, reprezentativni predstavnici sindikata) je neredovan.

  • Drugi krug reforme pravosuđa (posle neuspešnog prvog kruga) nije doveo do osetnih poboljšanja u tom državnom sektoru, ključnom za garantovanje pravde građanima.
  • Nezavisnost sudstva i dalje posrće pod pritiscima, populističkim i institucionalnim.

Primer je pritisak na sudsko veće Apelacionog suda u Kragujevcu da izmeni odluku niže instance, a pošto to veće nije učinilo, njegovi članovi su razmešteni a protiv predsednika veća podneta je disciplinska prijava.

Visoki savet sudstva, nezavisni organ čija je Ustavom utvrđena nadležnost da obezbeđuje i garantuje nezavisnost i samostalnost sudija i sudova, bio je uzdržan u javnosti u većini zabrinjavajućih slučajeva. Najznačajniji oslonci nezavisnosti i integriteta sudijske i tužilačke funkcije ostaju nacionalna strukovna udruženja sudija i tužilaca – Društvo sudija Srbije i Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije.

 

Poseban interes Zaštitnika građana za pravosuđe proističe iz činjenice da sudovi (treba da) predstavljaju primarni mehanizam zaštite prava građana i najširi stub institucionalnog sistema za zaštitu prava građana kome pripadaju i Ustavni sud, Zaštitnik građana i drugi para-sudski organi. Otuda bez efikasnog, pravičnog i dostupnog sudstva, Zaštitnik građana nema glavni oslonac u zaštiti građana od kršenja njihovih prava usled nezakonitosti i nepravilnosti u radu organa vlasti.

 

Izvesna, robusna, brza, delotvorna sudska zaštita ljudskih prava je ugaoni kamen sistema zaštite ljudskih prava, koji u Srbiji ne stoji čvrsto, zbog čega se pred druge organe zaštite prava postavljaju zadaci koje oni nisu predviđeni da vrše, niti im to kapaciteti dozvoljavaju.

Sudija Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu je Visokom savetu sudstva podneo pritužbu protiv predsednika suda tvrdeći da mu se sa tog mesta ugrožava nezavisnost. U postupku za izvršenje pravosnažne sudske odluke domaćeg suda, izvršni sudija Osnovnog suda u Valjevu, sudske jedinice u Ljigu, doživeo je medijski linč u kome su učestvovali i državni zvaničnici. 

Izvor: Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2013. godinu