Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČIMA ZEMLJIŠTA


Član 1.

U Zakonu o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta ("Službeni glasnik RS", broj 41/09), u članu 7. stav 6. briše se.

Dosadašnji stav 7. postaje stav 6.

Član 2.

Član 8. menja se i glasi:

"Član 8.

Upis u Registar distributera i uvoznika vrši se na osnovu zahteva distributera, odnosno uvoznika, koji se podnosi Ministarstvu.

U Registar distributera i uvoznika upisuje se svaki objekat za skladištenje i prodajno mesto, koji ispunjava uslove u skladu sa ovim zakonom.

Ministar donosi rešenje o upisu u Registar distributera i uvoznika.

Rešenje o upisu u Registar distributera i uvoznika je konačno i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Distributer, odnosno uvoznik, dužan je da svaku promenu podataka upisanih u Registar distributera i uvoznika prijavi Ministarstvu u roku od 30 dana od dana nastale promene.

Promena podataka iz stava 5. ovog člana vrši se na osnovu rešenja koje donosi ministar, koje je konačno u upravnom postupku i protiv koga se može pokrenuti upravni spor.

Ministar bliže propisuje obrazac zahteva za upis, odnosno promenu podataka upisanih u Registar distributera i uvoznika, kao i dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtev."

Član 3.

U članu 10. stav 1. tačka 2) reči: "stav 4." zamenjuju se rečima: "stav 5.".

Član 4.

U Glavi II. SUBJEKTI U OBLASTI SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA I NjIHOVI ORGANIZACIONI OBLICI, naziv Odeljka 2. Direkcija za nacionalne referentne laboratorije i obavljanje poslova od javnog interesa, naziv iznad člana 12. i član 12. menjaju se i glase:

"2. Subjekti koji obavljaju poslove od javnog interesa

Poslovi od javnog interesa

Član 12.

Poslovi od javnog interesa u oblasti sredstava za ishranu bilja jesu laboratorijski i sa njima povezani stručni poslovi, i to:

1) ispitivanje sredstava za ishranu bilja u skladu sa godišnjim planom ispitivanja;
2) potvrdna laboratorijska ispitivanja, primenom referentnih metoda, kao i provera rezultata ispitivanja primenjenih testova i metoda;
3) čuvanje referentnih uzoraka i standardnih reagenasa;
4) priprema, održavanje i distribucija referentnog materijala;
5) uvođenje, razvijanje i validacija novih metoda ispitivanja u skladu sa međunarodnim standardima, smernicama i protokolima;
6) koordinacija aktivnosti laboratorija radi primene novih analitičkih metoda;
7) učestvovanje u međulaboratorijskim poređenjima, obrada dobijenih rezultata međulaboratorijskih uporednih testiranja u skladu sa međunarodno priznatim protokolima, sastavljanje izveštaja i davanje preporuka;
8) učestvovanje u međulaboratorijskim poređenjima na međunarodnom nivou;
9) dostavljanje Ministarstvu informacija dobijenih od laboratorija drugih zemalja i laboratorija Evropske unije;
10) obavljanje jedinstvenih kriterijuma i metoda;
11) pružanje naučne i tehničke pomoći Ministarstvu pri izradi godišnjeg plana ispitivanja;
12) priprema vodiča za uzorkovanje i rukovanje uzorcima;
13) ispitivanja uzoraka uzetih u postupku kontrole sredstava za ishranu bilja u proizvodnji, prometu, uvozu i primeni;
14) druge aktivnosti u oblasti ispitivanja sredstava za ishranu bilja."

Član 5.

Naziv iznad člana 13. i član 13. menjaju se i glase:

"Službena laboratorija

Član 13.

Poslove od javnog interesa u oblasti sredstava za ishranu bilja iz člana 12. ovog zakona obavlja laboratorija koja mora biti akreditovana u skladu sa standardom SRPS EN ISO/IEC 17025 - "Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje" (u daljem tekstu: službena laboratorija), u slučaju neorganskih đubriva i neorganskih oplemenjivača zemljišta, a u slučaju ostalih vrsta sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta poslove službene laboratorije može obavljati i ustanova/organizacija akreditovana za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti koja je upisana u Registar naučnoistraživačkih organizacija koji vodi ministarstvo nadležno za naučnoistraživačku delatnost.

Akreditacija iz stava 1. ovog člana može da se odnosi na jednu ili više metoda ispitivanja sredstava za ishranu bilja koje su propisane ovim zakonom."

Član 6.

Član 14. menja se i glasi:

"Član 14.

Ministarstvo vrši izbor službene laboratorije na osnovu konkursa koji raspisuje i objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Konkurs iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) poslove od javnog interesa za koje se konkurs raspisuje;
2) period na koji se dodeljuje obavljanje poslova od javnog interesa;
3) dokaz o akreditaciji u skladu sa standardom SRPS EN ISO/IEC 17025;
4) kriterijume za izbor službene laboratorije;
5) rok za donošenje i objavljivanje odluke o izboru službene laboratorije;
6) način obaveštavanja o rezultatima konkursa.

Konkurs iz stava 1. ovog člana sprovodi komisija koju obrazuje ministar.

Odluku o izboru službene laboratorije donosi ministar.

Rezultati konkursa objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije."

Član 7.

U članu 15. stav 1. uvodna rečenica menja se i glasi:

"Na osnovu odluke o izboru iz člana 14. stav 4. ovog zakona, Ministarstvo sa službenom laboratorijom zaključuje ugovor kojim se naročito utvrđuju:".

Posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

"Ministarstvo utvrđuje spisak službenih laboratorija iz stava 1. ovog člana i dostavlja ga ministarstvu nadležnom za tehničke propise, radi upisa u registar ovlašćenih tela za ocenjivanje usaglašenosti. Posle upisa u registar, Ministarstvo spisak službenih laboratorija objavljuje na svojoj internet stranici."

Član 8.

Naziv iznad člana 16. i član 16. brišu se.

Član 9.

Član 18. menja se i glasi:

"Član 18.

Pre stavljanja u promet sredstva za ishranu bilja moraju biti upisana u Registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta (u daljem tekstu: Registar), koji vodi Ministarstvo.

Upis u Registar vrši se na osnovu zahteva proizvođača, distributera, odnosno uvoznika sredstava za ishranu bilja, koji se podnosi Ministarstvu.

Ministar donosi rešenje o upisu sredstava za ishranu bilja u Registar, ako su ispunjeni uslovi iz člana 17. st. 1. i 2. ovog zakona, u roku od dva meseca od dana podnošenja zahteva.

Rešenje o upisu sredstva za ishranu bilja u Registar donosi se na rok od deset godina i može se rešenjem ministra obnoviti na zahtev lica iz stava 2. ovog člana, koji je podnet najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja rešenja o upisu u Registar.

Obnova rešenja o upisu u Registar vrši se na način i pod uslovima propisanim za upis u Registar.

Lica iz stava 2. ovog člana dužna su da svaku promenu podataka upisanih u Registar prijave Ministarstvu, u roku od 30 dana od dana nastale promene.

Promena podataka upisanih u Registar na osnovu prijave promene podataka iz stava 6. ovog člana vrši se na osnovu rešenja koje donosi ministar.

Rešenje iz st. 4. i 7. ovog člana konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar bliže propisuje obrazac zahteva za upis, odnosno promenu podataka upisanih u registar, kao i dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtev za upis, odnosno promenu podataka."

Član 10.

Član 20. menja se i glasi:

"Član 20.

U Registar se ne upisuju sredstva za ishranu bilja koja se:

1) proizvode radi izvoza;
2) stavljaju u promet kao ostatak od izvoza;
3) stavljaju u promet posle probne proizvodnje;
4) uvoze radi skladištenja i izvoza;
5) uvoze i koriste u naučnoistraživačke svrhe;
6) uvoze i koriste za potrebe demonstracionih ogleda.

U Registar se ne upisuju stajnjak, osoka, guano, supstrat, kao i sirovine za proizvodnju sredstava za ishranu bilja.

Sirovine za proizvodnju sredstava za ishranu bilja iz stava 2. ovog člana moraju zadovoljavati uslove kvaliteta navedene u sertifikatu o sastavu i sadržaju hranjivih materija.

Sredstva za ishranu bilja iz stava 1. tačka 1) i tač. 4) - 6) ovog člana ne mogu se stavljati u promet u Republici Srbiji.

Sredstva za ishranu bilja iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana mogu se staviti u promet na određeno vreme i u određenoj količini.

Zahtev za stavljanje u promet sredstava za ishranu bilja na određeno vreme i u određenoj količini iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana podnosi proizvođač iz člana 6. stav 1. ovog zakona.

Sredstva za ishranu bilja iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana, moraju:

1) ispunjavati uslove iz člana 17. st. 1. i 2. ovog zakona;
2) na deklaraciji imati odštampan tekst: "proizvedeno prema proizvođačkoj specifikaciji", odnosno: "proizvedeno prema posebnim zahtevima";
3) zadovoljavati uslove kvaliteta navedene u proizvođačkoj specifikaciji.

Za sredstva za ishranu bilja iz stava 1. tačka 5) ovog člana, naučnoistraživačka organizacija koja je upisana u Registar naučnoistraživačkih organizacija, u skladu sa posebnim propisima kojim se uređuje naučnoistraživačka delatnost, podnosi Ministarstvu zahtev za korišćenje sredstava za ishranu bilja u količinama potrebnim za naučnoistraživačke svrhe.

Za sredstva za ishranu bilja iz stava 1. tačka 6) ovog člana uvoznik podnosi Ministarstvu zahtev za korišćenje sredstava za ishranu bilja za potrebe demonstracionih ogleda, i to u količini koja je potrebna za primenu na površini od jednog hektara u jednoj vegetacionoj sezoni.

Ministar donosi rešenje po zahtevu iz st. 6, 8. i 9. ovog člana.

Rešenje ministra iz stava 10. ovog člana je konačno i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Ministar bliže propisuje dokumentaciju koja se prilaže uz zahtev za stavljanje u promet sredstava za ishranu bilja na određeno vreme i u određenoj količini, zahtev za korišćenje sredstava za ishranu bilja u naučnoistraživačke svrhe i zahtev za korišćenje sredstva za ishranu bilja za potrebe demonstracionih ogleda, kao i obrasce tih zahteva."

Član 11.

U članu 28. stav 2. reči: "dostavi Pravnom licu koje obavlja poslove od javnog interesa do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu" zamenjuju se rečima: "stavi na uvid prilikom inspekcijskog nadzora".

Stav 3. briše se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Član 12.

U članu 30. stav 2. reči: "Pravnom licu koje obavlja poclove od javnog interesa" zamenjuju se rečima: "službenoj laboratoriji".

Član 13.

U glavi VI. FITOSANITARNA KONTROLA I UZORKOVANjE U PROMETU, UVOZU I PRIMENI, posle naziva Odeljka 2. Fitosanitarna kontrola uvoza dodaju se naziv iznad člana 30a i član 30a, koji glase:

"Uslovi za uvoz

Član 30a

U Republiku Srbiju mogu da se uvoze sredstva za ishranu bilja koja su upisana u Registar, kao i sredstva za ishranu bilja koja se ne upisuju u Registar, a uvoze se radi skladištenja i izvoza, u naučnoistraživačke svrhe i za potrebe demonstracionih ogleda.

U Republiku Srbiju mogu da se uvoze i sirovine za proizvodnju sredstava za ishranu bilja koja su upisana u Registar kao i sirovine za proizvodnju sredstava za ishranu bilja koja se proizvode radi izvoza, a koja se ne upisuju u Registar.

Uvoz sredstava za ishranu bilja koja su upisana u Registar, uvoz sredstava za ishranu bilja radi skladištenja i izvoza, uvoz sredstava za ishranu bilja za potrebe demonstracionih ogleda, vrši uvoznik, upisan u Registar distributera i uvoznika.

Uvoz sredstava za ishranu bilja koja se koriste u naučnoistraživačke svrhe vrši naučnoistraživačka organizacija.

Uvoz sirovina za proizvodnju sredstava za ishranu bilja koja su upisana u Registar ili uvoz sirovina za proizvodnju sredstava za ishranu bilja koja se proizvode radi izvoza, vrši proizvođač iz člana 6. stav 1. ovog zakona.

Uvoz iz stava 5. ovog člana može da vrši i uvoznik upisan u Registar distributera i uvoznika za potrebe i uz saglasnost proizvođača iz člana 6. stav 1. ovog zakona.

Pored sredstava za ishranu bilja iz stava 1. ovog člana i sirovina iz stava 2. ovog člana u Republiku Srbiju mogu da se uvoze i:

1) uzorci sredstava za ishranu bilja za potrebe ispitivanja, radi upisa u Registar, u količini do deset kilograma, odnosno litara;
2) uzorci sirovina za proizvodnju sredstva za ishranu bilja, za potrebe ispitivanja sredstva za ishranu bilja, radi upisa u Registar, u količini do deset kilograma, odnosno litara.

Uvoz iz stava 7. tačka 1) ovog člana vrši uvoznik, upisan u Registar distributera i uvoznika.

Uvoz iz stava 7. tačka 2) ovog člana vrši proizvođač iz člana 6. stav 1. ovog zakona."

Član 14.

Član 32. menja se i glasi:

"Član 32.

Pošiljka pri uvozu podleže:

1) pregledu, koji obuhvata identifikaciju pošiljke, pregled dokumentacije, pakovanja i prevoznog sredstva;
2) uzorkovanju.

Izuzetno od stava 1. tačka 2) ovog člana, uzorkovanju ne podležu pošiljke sredstava za ishranu bilja iz člana 20. stav 1. tač. 4) - 6), a pošiljke supstrata iz člana 20. stav 2. ovog zakona podležu povremenom uzorkovanju.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, pregledu i uzorkovanju pri uvozu ne podležu pošiljke sirovina za proizvodnju sredstava za ishranu bilja, i to: amonijak, sumporna kiselina i fosforna kiselina.

Uvoznik ili carinski zastupnik dužan je da:

1) fitosanitarnom inspektoru najavi prispeće pošiljke;
2) u propisanom roku podnese zahtev za pregled pošiljke;
3) omogući sve potrebne uslove za obavljanje fitosanitarnog pregleda;
4) sprovede sve naložene mere od strane fitosanitarnog inspektora.

Carinski organ ne može preduzimati radnje predviđene pravilima odgovarajućeg carinskog postupka, osim za pošiljke u tranzitu, dok fitosanitarni inspektor ne obavi pregled pošiljke i uzorkovanje.

Ministar bliže propisuje način i postupak obavljanja pregleda i uzorkovanja pošiljke, kao i pošiljke supstrata pri uvozu, način najavljivanja prispeća pošiljke, obrazac zahteva za pregled pošiljke i uslove koje uvoznik mora da obezbedi radi obavljanja fitosanitarnog pregleda."

Član 15.

U članu 34. stav 1. reči: "Pravnom licu koje obavlja poclove od javnog interesa" zamenjuju se rečima: "službenoj laboratoriji".

Član 16.

U članu 35. stav 2. reči: "Direkcija za nacionalne referentne laboratorije" zamenjuju se rečima: "službena laboratorija".

St. 4. i 5. menjaju se i glase:

"Ispitivanja fizičkih i hemijskih osobina sredstava za ishranu bilja, koja se vrše radi upisa u Registar, moraju biti izvršena u laboratoriji koja je akreditovana u skladu sa standardom SRPS EN ISO/IEC 17025 - "Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje" u slučaju neorganskih đubriva i neorganskih oplemenjivača zemljišta, a u slučaju ostalih vrsta sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta ispitivanja može obavljati i ustanova/organizacija akreditovana za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti koja je upisana u Registar naučnoistraživačkih organizacija koji vodi ministarstvo nadležno za naučnoistraživačku delatnost.

Ministarstvo, u postupku upisa u Registar, priznaje rezultate ispitivanja fizičkih i hemijskih osobina sredstva za ishranu bilja bez ponovnog sprovođenja postupka ispitivanja, ukoliko su primenjene metode propisane ovim zakonom i ukoliko je laboratorija koja je sprovela ispitivanje akreditovana prema standardu EN ISO/IEC 17025 od strane nacionalnog tela za akreditaciju druge države koje je sa Akreditacionim telom Srbije potpisalo sporazum kojim se međusobno priznaje ekvivalentnost sistema akreditacije, u obimu koji je određen potpisanim sporazumom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje akreditacija."

Član 17.

U članu 36. stav 3. reči: "Direkcija za nacionalne referentne laboratorije" zamenjuju se rečima: "službena laboratorija".

Član 18.

Naziv iznad člana 38. i član 38. menjaju se i glase:

"Takse

Član 38.

Sredstva za sprovođenje Godišnjeg plana ispitivanja i sredstva za obavljanje poslova od javnog interesa obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Proizvođač, distributer, odnosno uvoznik, plaćaju republičku administrativnu taksu za:

1) razvrstavanje sredstava za ishranu bilja u određenu vrstu i tip u postupku upisa sredstva za ishranu bilja u Registar, obnove upisa i promene podataka upisanih u Registar;
2) proveru ispunjenosti uslova za upis u Registar distributera i uvoznika i promenu podataka upisanih u Registar distributera i uvoznika;
3) pregled i uzorkovanje uzoraka sredstava za ishranu bilja uzetih u postupku kontrole proizvodnje, uvoza, prometa i primene sredstava za ishranu bilja.

Sredstva ostvarena od taksi iz stava 1. ovog člana prihod su budžeta Republike Srbije.

Podnosilac zahteva plaća republičku administrativnu taksu za izdavanje rešenja i to:

1) upis u registre, obnove upisa i promene podataka upisanih u registre u skladu sa ovim zakonom;
2) brisanje iz registara u skladu sa ovim zakonom;
3) uvoz i korišćenje sredstava za ishranu bilja u naučnoistraživačke svrhe;
4) stavljanje u promet sredstava za ishranu bilja u određenoj količini i na određeno vreme;
5) uvoz i korišćenje sredstva za ishranu bilja za potrebe demonstracionih ogleda;
6) uvoz pošiljke.

Sredstva iz stava 4. ovog člana podnosilac zahteva uplaćuje na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije."

Član 19.

Član 40. menja se i glasi:

"Član 40.

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora fitosanitarni inspektor ima pravo i dužnost da:

1) proverava da li se sredstva za ishranu bilja suprotno privremenoj ili trajnoj zabrani proizvodnje i stavljanja u promet proizvode ili stavljaju u promet;
2) proverava da li se proizvodnja, stavljanje u promet i primena sredstava za ishranu bilja vrši u skladu sa uslovima iz člana 4. stav 1. tačka 2) ovog zakona;
3) proverava da li proizvođač vrši kontrolu kvaliteta svake partije proizvedenih sredstava za ishranu bilja i vodi i čuva evidenciju o kontroli kvaliteta pre njihovog stavljanja u promet u skladu sa članom 6. st. 2. i 3. ovog zakona;
4) proverava da li je distributer, odnosno uvoznik, upisan u Registar distributera i uvoznika i da li su ispunjeni uslovi za upis u Registar distributera i uvoznika;
5) proverava da li se promet, odnosno uvoz sredstava za ishranu bilja vrši u objektima za skladištenje i na prodajnim mestima koja su upisana u Registar distributera i uvoznika;
6) proverava da li je distributer, odnosno uvoznik, prijavio u propisanom roku svaku promenu podataka koji su upisani u Registar distributera i uvoznika;
7) proverava da li proizvođač i distributer dostavljaju podatke o proizvodnji i prometu sredstava za ishranu bilja u propisanim rokovima;
8) proverava ispunjavanje ugovornih obaveza službene laboratorije;
9) proverava da li su sredstva za ishranu bilja koja su stavljena u promet upisana u Registar;
10) proverava da li su lica iz člana 18. stav 2. ovog zakona prijavila u propisanom roku svaku promenu podataka koji su upisani u Registar;
11) proverava da li se sredstva za ishranu bilja koja se proizvode radi izvoza, uvoze radi skladištenja i izvoza, uvoze i koriste u naučnoistraživačke svrhe, odnosno uvoze i koriste za potrebe demonstracionih ogleda stavljaju u promet;
12) proverava da li je za sredstva za ishranu bilja koja se stavljaju u promet kao ostatak od izvoza, odnosno posle probne proizvodnje, odnosno koja se uvoze i koriste u naučnoistraživačke svrhe, odnosno uvoze i koriste za potrebe demonstracionih ogleda, izdato rešenje u skladu sa članom 20. stav 10. ovog zakona;
13) proverava kvalitet sredstava za ishranu bilja u proizvodnji, prometu, uvozu i primeni;
14) proverava deklarisanje i obeležavanje sredstava za ishranu bilja u proizvodnji, prometu, uvozu i primeni;
15) proverava način pakovanja;
16) proverava da li se promet sredstava za ishranu bilja u rasutom stanju obavlja u skladu sa članom 26. ovog zakona;
17) proverava da li su mineralna đubriva koja su obeležena oznakom "ES FERTILISER" stavljena u promet u skladu sa članom 27. ovog zakona;
18) proverava da li se sredstva za ishranu bilja primenjuju u skladu sa članom 28. stav 1. ovog zakona;
19) proverava da li proizvođač bilja vodi evidenciju o primeni sredstava za ishranu bilja;
20) proverava da li se reklamiranje sredstava za ishranu bilja vrši u skladu sa članom 29. ovog zakona;
21) vrši pregled i uzorkovanje sredstva za ishranu bilja u prometu i primeni;
22) proverava da li se podaci o amonijum nitratnom đubrivu sa visokim sadržajem azota čuvaju u propisanom roku, u skladu sa odredbama člana 37. st. 1. i 2. ovog zakona;
23) proverava da li je amonijum nitratno đubrivo sa visokim sadržajem azota stavljeno u promet, u skladu sa odredbama člana 37. stav 3. ovog zakona;
24) proverava izvršavanje mera iz člana 41. ovog zakona;
25) uzima uzorke sredstava za ishranu bilja, bilja, zemljišta i vode bez naknade njihove vrednosti;
26) vrši pregled i uzorkovanje pošiljki pri uvozu;
27) proverava da li se vrši premeštanje, deljenje ili uzorkovanje pošiljke koja je pod carinskim nadzorom do završetka pregleda, uzorkovanja i odobrenja, odnosno zabrane njenog uvoza i tranzita."

Član 20.

U članu 41. stav 1. menja se i glasi:

"U vršenju poslova iz člana 40. ovog zakona fitosanitarni inspektor može da:

1) naredi proizvođaču, distributeru, uvozniku ili proizvođaču bilja da uskladi obavljanje delatnosti, odnosno otkloni nedostatke koje je utvrdio u postupku inspekcijske kontrole;
2) privremeno zabrani proizvodnju ili stavljanje u promet sredstava za ishranu bilja dok proizvođač, odnosno distributer ne uskladi obavljanje delatnosti, odnosno ne otkloni nedostatke koje je utvrdio u postupku inspekcijske kontrole;
3) naredi proizvođaču da vrši kontrolu kvaliteta svake partije proizvedenih sredstava za ishranu bilja i vodi i čuva evidenciju o kontroli kvaliteta pre njihovog stavljanja i promet u propisanom roku (član 6. st. 2. i 3);
4) zabrani stavljanje u promet, odnosno uvoz sredstava za ishranu bilja distributeru, odnosno uvozniku koji nije upisan u Registar distributera i uvoznika;
5) naredi distributeru, odnosno uvozniku da svaku promenu podataka upisanih u Registar distributera i uvoznika prijavi Ministarstvu u propisanom roku (član 8.);
6) naredi proizvođaču, odnosno distributeru da dostavi podatke o proizvedenim i u promet stavljenim sredstvima za ishranu bilja u propisanim rokovima (član 11. stav 1);
7) naredi proizvođaču, distributeru odnosno uvozniku da svaku promenu podataka upisanih u Registar prijavi Ministarstvu u propisanom roku (član 18. stav 6);
8) privremeno zabrani proizvodnju određenih sredstava za ishranu bilja do otklanjanja nedostataka, ukoliko rezultati pregleda, odnosno ispitivanja sredstava za ishranu bilja nisu u skladu ovim zakonom;
9) zabrani promet proizvedene ili uvezene količine sredstava za ishranu bilja, ukoliko rezultati pregleda, odnosno ispitivanja proizvedene ili uvezene količine sredstava za ishranu bilja nisu u skladu sa ovim zakonom;
10) naredi povlačenje iz prometa proizvedene ili uvezene količine sredstava za ishranu bilja, ukoliko rezultati pregleda, odnosno ispitivanja proizvedene ili uvezene količine sredstava nisu u skladu ovim zakonom;
11) zabrani proizvođaču bilja primenu sredstava za ishranu bilja ako se ne koriste u skladu sa odredbom člana 28. stav 1;
12) zabrani proizvođaču bilja primenu sredstava za ishranu bilja ako ne vodi evidenciju o primeni sredctava za ishranu bilja i tu evidenciju ne stavi na uvid prilikom inspekcijskog nadzora;
13) zabrani reklamiranje sredstava za ishranu bilja koja ne pripadaju propisanoj vrsti i tipu i suprotno kvalitetu i nameni koji su navedeni u rešenju o upisu u Registar;
14) zabrani uvoz i naredi vraćanje pošiljke;
15) podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, prijavu za privredni prestup i krivičnu prijavu zbog povrede odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega;
16) naredi druge mere i preduzme druge radnje u skladu sa ovim zakonom."

Član 21.

U članu 43. stav 1. menja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice, ako:

1) proizvodi ili stavlja u promet sredstva za ishranu bilja suprotno odredbi člana 4. stav 1. tačka 1) ovog zakona;
2) proizvodi, stavlja u promet ili primenjuje sredstva za ishranu bilja suprotno odredbi člana 4. stav 1. tačka 2) ovog zakona;
3) ne vrši kontrolu kvaliteta svake partije proizvedenih sredstava za ishranu bilja pre stavljanja u promet i o tome ne vodi evidenciju i ne čuva je u propisanom roku (član 6. st. 2. i 3);
4) vrši promet sredstava za ishranu bilja, a nije upisan u Registar distributera i uvoznika (član 7. stav 1);
5) vrši uvoz sredstava za ishranu bilja, a nije upisan u Registar distributera i uvoznika (član 7. stav 4);
6) stavlja u promet sredstva za ishranu bilja koja nisu upisana u Registar (član 18. stav 1);
7) stavlja u promet sredstva za ishranu bilja koja se proizvode radi izvoza ili uvoze radi skladištenja i izvoza ili koja se uvoze i koriste u naučnoistraživačke svrhe ili koja se uvoze i koriste za potrebe demonstracionih ogleda suprotno odredbama člana 20. stav 4. ovog zakona;
8) proizvodi, stavlja u promet ili uvozi sredstva za ishranu bilja koje ne zadovoljavaju propisan kvalitet (član 23. stav 1);
9) proizvodi ili stavlja u promet sredstva za ishranu bilja sa odstupanjima sadržaja hranljivih materija od minimalnih i maksimalnih vrednosti i sistematski iskorišćava propisana odstupanja (član 23. stav 4);
10) stavlja u promet sredstva za ishranu bilja koja nisu deklarisana i obeležena (član 24. stav 1);
11) proizvodi i stavlja u promet sredstva za ishranu bilja čiji kvalitet ne odgovara kvalitetu navedenom u deklaraciji (član 24. stav 2);
12) stavlja u promet sredstva za ishranu bilja u rasutom stanju suprotno odredbama člana 26. st. 1. i 2. ovog zakona;
13) stavlja u promet amonijum nitratna đubriva sa visokim sadržajem azota u rasutom stanju (član 26. stav 3);
14) stavlja u promet mineralna đubriva obeležena oznakom "ES FERTILISER" suprotno odredbama člana 27. ovog zakona;
15) reklamira sredstva za ishranu bilja suprotno odredbama člana 29. ovog zakona;
16) uvozi sredstva za ishranu bilja koja nisu upisana u Registar, osim ako ovim zakonom nije drugačije propisano (član 30a stav 1);
17) uvozi sredstva za ishranu bilja preko graničnog prelaza koji nije odredio ministar (član 31. st. 2. i 5);
18) vrši uvoz pošiljke suprotno odredbama člana 32. stav 3. ovog zakona;
19) vrši premeštanje, deljenje ili uzorkovanje pošiljke za koju je rešenjem o prevozu određen carinski nadzor do završetka pregleda (član 33. stav 3);
20) stavlja u promet amonijum nitratna đubriva sa visokim sadržajem azota suprotno odredbi člana 37. stav 3. ovog zakona;
21) ne postupi po rešenju fitosanitarnog inspektora, u skladu sa ovim zakonom."

Član 22.

U članu 44. stav 1. menja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 200.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) nije u propisanom roku prijavilo svaku promenu podataka koji su upisani u Registar distributera i uvoznika (član 8. stav 5);
2) ne dostavlja Ministarstvu podatke o proizvedenim i u promet stavljenim sredstvima za ishranu bilja u propisanim rokovima (član 11. stav 1);
3) nije u propisanom roku prijavilo svaku promenu podataka koji su upisani u Registar (član 18. stav 6);
4) stavlja u promet sredstva za ishranu bilja kao ostatak od izvoza, odnosno posle probne proizvodnje, odnosno uvozi i koristi u naučnoistraživačke svrhe, odnosno uvozi i koristi za potrebe demonstracionih ogleda bez rešenja ministra iz člana 20. stav 10. ovog zakona;
5) podaci o kvalitetu sredstava za ishranu bilja nisu navedeni u deklaraciji na propisani način (član 24. stav 3);
6) deklaracija nije utisnuta na pakovanju, odnosno nije neodvojivo pričvršćena na pakovanju (član 25. stav 1);
7) stavlja u promet sredstva za ishranu bilja u rasutom stanju, a podaci o kvalitetu sredstava za ishranu bilja nisu navedeni u pratećoj dokumentaciji (član 26. stav 1);
8) primenjuje sredstva za ishranu bilja suprotno odredbama člana 28. stav 1. ovog zakona;
9) ne vodi evidenciju o primeni sredstava za ishranu bilja i ne stavi je na uvid prilikom inspekcijskog nadzora (član 28. stav 2);
10) ne čuva podatke o nazivima i adresama pogona u kojima se amonijum nitratno đubrivo sa visokim sadržajem azota i njegove osnovne komponente proizvode, podatke o licima odgovornim za te pogone i ne čuva ih u propisanom roku (član 37. st. 1. i 2)."

Član 23.

U članu 45. stav 2. reči: "tač. 1), 3), 4), 5), 6), 7) i 9)" brišu se.

Član 24.

Proizvođač, distributer, uvoznik i proizvođač bilja dužni su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona u roku od godinu od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 25.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se u skladu sa Zakonom o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta ("Službeni glasnik RS", broj 41/09).

Član 26.

Pravno lice koje je ovlašćeno za ispitivanje đubriva na osnovu Zakona o zaštiti bilja ("Službeni list SRJ", br. 24/98 i 26/98 - ispravka i "Službeni glasnik RS", br. 101/05 - dr. zakon i 41/09 – dr. zakon), obavljaće poslove za koje je ovlašćeno do okončanja konkursa za obavljanje poslova od javnog interesa koje obavljaju službene laboratorije, koji se sprovodi u skladu sa ovim zakonom.

Član 27.

Podzakonski propisi za sprovođenje ovog zakona biće doneti u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 28.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Pravilnik o liniji za proizvodnju đubriva ("Službeni list SRJ", broj 68/01).

Član 29.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".


O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. stav 1. tačka 9. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija obezbeđuje sistem zaštite i unapređenja životne sredine i zaštitu i unapređenje biljnog i životinjskog sveta.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakonom o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta ("Službeni glasnik RS", broj 41/09 – u daljem tekstu: Zakon), kao i podzakonskim propisima donetim na osnovu tog zakona uređeni su razvrstavanje, kvalitet, obeležavanje, uvoz, promet, primena, ispitivanje, kao i fitosanitarna kontrola i uzorkovanje u prometu, uvozu i primeni sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta.

Zakon, kao i podzakonski propisi doneti na osnovu tog zakona u delu neorganskih, odnosno mineralnih đubriva, u potpunosti su usklađeni sa odgovarajućim propisima u Evropskoj uniji (Uredba Evropskog parlamenta i Saveta broj 2003/2003/EC od 13. oktobra 2003. godine o đubrivima). Takođe, usklađeni su i sa Uredbom Evropskog parlamenta i Saveta broj 1069/2009 od 21. oktobra 2009. godine kojom se uspostavljaju zdravstvena pravila koja se tiču sporednih proizvoda životinjskog porekla i proizvoda koji od njih potiču koji nisu namenjeni za ishranu ljudi i o prestanku važenja Uredbe (EC) broj 1774/2002 - Uredba o sporednim proizvodima), u smislu uslova koja moraju ispunjavati organska đubriva koja se proizvode od sporednih proizvoda životinjskog porekla i proizvoda koji od njih potiču, a koji nisu namenjeni za ishranu ljudi. Ova usklađenost Zakona postignuta je pozivanjem na odgovarajući podzakonski propis u oblasti sporednih proizvoda životinjskog porekla koji se ne koriste za ishranu ljudi (donet na osnovu Zakona o veterinarstvu ("Službeni glasnik RS", br. 91/05, 30/10, 93/12)), a koji je u potpunosti usklađen sa napred navedenom uredbom.

Međutim, sprovođenjem Zakona utvrđeni su i određeni nedostaci, kojima razvrstavanje, promet, uvoz i kontrola kvaliteta sredstava za ishranu bilja nisu bili u potpunosti obuhvaćeni i jasno definisani.

Uočeni nedostaci se odnose na:

1) dupliranje u donošenju rešenja o ispunjenosti uslova u pogledu objekata za promet na veliko i malo, kao i uvoz i rešenja o upisu u Registar distributera i uvoznika. Shodno tome, u cilju racionalizacije poslova u postupku upisa u Registar distributera i uvoznika, predloženo je da se na osnovu izvršenog inspekcijskog pregleda, koji će se zapisnički konstatovati, izvrši upis u Registar distributera i uvoznika na osnovu rešenja ministra nadležnog za poslove poljoprivrede;
2) Zakonom nije precizno definisano šta se upisuje u Registar distributera i uvoznika u smislu da je potrebno da se u Registar upiše svaki objekat za promet kao i da se za svaku promenu podataka izdaje rešenje;
3) uspostavljanje, organizaciju i funkcionisanje službenih laboratorija;
4) jasnije definisanje uslova koje moraju da ispunjavaju službene laboratorije u pogledu akreditacije. U vezi sa tim, propisano je da službene laboratorije moraju biti akreditovane za jednu ili više metoda u slučaju neorganskih đubriva i neorganskih oplemenjivača zemljišta, dok u slučaju ostalih vrsta sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta poslove službene laboratorije može obavljati i ustanova/organizacija akreditovana za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti koja je upisana u Registar naučnoistraživačkih organizacija koji vodi ministarstvo nadležno za naučno istraživačku delatnost;
5) Zakonom nisu precizno definisani poslovi od javnog interesa, jer se svi poslovi u oblasti sredstava za ishranu bilja, utvrđeni u članu 13. Zakona, ne mogu smatrati kao poslovi od javnog interesa (primera radi, sprovođenje istraživačkih i razvojnih aktivnosti ili razvijanje, uspostavljanje i primena novih načela dobre poljoprivredne prakse u primeni sredstava za ishranu bilja);
6) utvrđivanje sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta koja se ne upisuju u Registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta (u daljem tekstu: Registar), kao i uslovi pod kojima se ona mogu proizvoditi, stavljati u promet i uvoziti, a koji nisu precizno definisani Zakonom;
7) jasnije definisanje uslova za uvoz, u smislu ko određena sredstva za ishranu bilja i oplemenjivače zemljišta može da uvozi, kao i određivanje količine uzoraka sirovina, sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta koji mogu da se uvoze za potrebe ispitivanja radi upisa u Registar ili demonstracionih ogleda;
8) dodatne troškove proizvođača, uvoznika i distributera određenih sredstava za ishranu bilja, kao što su supstrati, čija cena koštanja na tržištu ne može da podnese troškove koji nastaju u proizvodnji ili prilikom uvoza (veća stopa PDV-a za supstrate u odnosu na đubriva). Iz tih razloga, supstrati su izuzeti iz postupka upisa u Registar sredstava za ishranu bilja, a predviđeno je njihovo povremeno uzorkovanje prilikom uvoza;
9) takse, jer Zakonom nisu bili propisane takse za pokriće troškova u postupku razvrstavanja sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta radi upisa u Registar, kao i proveru ispunjenosti uslova za upis distributera i uvoznika u Registar distributera i uvoznika.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Članom 1. Predloga zakona propisano je da se u članu 7. briše stav 6. Zakona koji se odnosi na dupliranje u donošenju rešenja o ispunjenosti uslova za upis u Registar distributera i uvoznika.

Članom 2. Predloga zakona propisano je da se u Registar distributera i uvoznika upisuje svaki objekat i prodajno mesto koji ispunjava uslove u skladu sa ovim zakonom, izbrisan je rok za donošenje rešenja o upisu u Registar distributera i uvoznika i promenjen rok u kojem je distributer, odnosno uvoznik, dužan da svaku promenu podataka upisanih u Registar distributera i uvoznika prijavi Ministarstvu i to tako da je sada dužan da promenu izvrši u roku od 30 dana od dana nastale promene, kao i osnov da se propiše obrazac zahteva za upis, odnosno promenu podataka upisanih u registar distributera i uvoznika, kao i dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtev.

Članom 3. Predloga zakona izvršeno je pravnotehničko usaglašavanje sa izmenama i dopunama u prethodnim članovima.

Članom 4. Predloga zakona propisano je koji su poslovi od javnog interesa i sa njima povezani stručni poslovi.

Članom 5. Predloga zakona propisano je ko su subjekti koji obavljaju poslove od javnog interesa, tačnije koje uslove moraju da ispunjavaju službene laboratorije, koje obavljaju poslove od javnog interesa.

Članom 6. Predloga zakona propisana je sadržina konkursa i način izbora službene laboratorije, koji raspisuje Ministarstvo i koji se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Članom 7. Predloga zakona propisano je da je da Ministarstvo na osnovu odluke o izboru službene laboratorije zaključuje ugovor sa službenom laboratorijom, kao i da Ministarstvo objavljuje spisak službenih laboratorija na svojoj internet stranici.

Članom 8. Predloga zakona propisano je da se odredbe člana 16. Zakona koje se odnose na jedinstvene metode, kriterijume i smernice za obavljanje poslova od javnog interesa brišu.

Članom 9. Predloga zakona propisano je da se rešenje o upisu sredstva za ishranu bilja u registar donosi na rok od deset godina i može se rešenjem ministra obnoviti na zahtev lica iz stava 2. ovog člana, najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja rešenja o upisu u registar. Obnova rešenja o upisu u registar vrši se na način i pod uslovima propisanim za upis u Registar kao i da su lica dužna da svaku promenu podataka upisanih u registar prijave ministarstvu, u roku od 30 dana od dana nastale promene. Takođe, propisan je osnov da ministar bliže propisuje obrazac zahteva za upis, odnosno promenu podataka upisanih u registar, kao i dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtev za upis, odnosno promenu podataka.

Članom 10. Predloga zakona propisano je koja se sredstva za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta ne upisuju u Registar (sredstva koja se proizvode radi izvoza, stavljaju u promet kao ostatak od izvoza, stavljaju u promet posle probne proizvodnje, uvoze radi skladištenja i izvoza, uvoze i koriste u naučnoistaživačke svrhe, uvoze i koriste za potrebe demonstracionih ogleda, kao i stajnjak, osoka i guano kao i sirovine za proizvodnju sredstava za ishranu bilja, osim onih sirovina koje mogu da se koriste i kao sredstvo za ishranu bilja), podnošenje zahteva za stavljanje u promet sredstava za ishranu bilja i uslovi za stavljanje u promet.

Članom 11. Predloga zakona propisano je da je proizvođač bilja koji vodi evidenciju o primeni sredstava za ishranu bilja dužan da istu stavi na uvid prilikom inspekcijskog nadzora.

Članom 12. Predloga zakona propisano je terminološko usklađivanje u članu 30. stav 2. sa izvršenim izmenama i dopunama.

Članom 13. Predloga zakona propisani su uslovi za uvoz sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta koja se upisuju u Registar, kao i sredstva za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta koja se uvoze radi skladištenja i izvoza, uvoze i koriste u naučnoistraživačke svrhe i uvoze i koriste za potrebe demonstracionih ogleda, a koja se ne upisuju u Registar. Pored sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta propisani su i uslovi za uvoz sirovina za potrebe proizvodnje sredstava za ishranu bilja kao i uslovi za uvoz uzoraka za potrebe ispitivanja, radi upisa u Registar, kao i uzoraka sirovina za proizvodnju sredstva za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta.

Članom 14. Predloga zakona propisano je da pošiljka koja se uvozi radi skladištenja i izvoza ne podleže uzorkovanju, kao i da pošiljke supstrata i organskih oplemenjivača podležu povremenom pregledu i uzorkovanju, kao i ovlašćenje ministra da propiše bliže uslove i način vršenja pregleda i uzorkovanja podzakonskim aktom.

Članom 15. Predloga zakona propisano je terminološko usklađivanje u članu 34. stav 1. sa izvršenim izmenama i dopunama.

Članom 16. Predloga zakona propisano je terminološko usklađivanje, kao i da ispitivanje fizičkih i hemijskih osobina sredstva za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta mogu vršiti samo akreditovane laboratorije i precizirano je koji se rezultati ispitivanja fizičkih i hemijskih osobina sredstava za ishranu bilja priznaju prilikom upisa u Registar.

Članom 17. Predloga zakona propisano je terminološko usklađivanje u članu 36. stav 3. sa izvršenim izmenama i dopunama.

Članom 18. Predloga zakona uređeni su troškovi pružanja javne usluge, odnosno troškovi postupka koje plaća proizvođač, distributer, odnosno uvoznik. Takođe, propisane su i administrativne takse koje plaća podnosilac zahteva.

Čl. 19 - 20. Predloga zakona usklađena su prava i dužnosti fitosanitarnog inspektora sa izmenama i dopunama ovog zakona.

Čl. 21 - 23. Predloga zakona izmenjene su odredbe koje se odnose na privredne prestupe, kao i prekršaje pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica. Na ovaj način kaznene odredbe usklađene su sa izmenama u materijalnom delu propisa.

Čl. 24 - 29. Predloga zakona uređene su prelazne i završne odredbe kao i rokovi za usklađivanje poslovanja.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 113/17), u okviru Razdela 24 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.3 – Uprava za zaštitu bilja, - Program 0109 – Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekta 0005 – Fitosanitarna inspekcija, Ekonomska klasifikacija 424 – Specijalizovane usluge, obezbeđena su sredstva u iznosu od 311.036.000 dinara, za sprovođenje ovog zakona sredstva su obezbeđena u iznosu od 500.000,00 dinara, a ostatak od 310.536.000 dinara obezbeđeno je za sprovođenje drugih zakona.

Finansijska sredstva za sprovođenje ovog zakona u 2019. i 2020. godine biće obezbeđena u skladu sa bilansnim mogućnostima u okviru limita utvrđenih od strane Ministarstva finansija na razdelu ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede.


V. PREGLED ODREDABA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILjA I OPLEMENjIVAČA ZEMLjIŠTA KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

Distributer i uvoznik

Član 7.

Prometom sredstava za ishranu bilja može da se bavi distributer koji je registrovan u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i koji je upisan u Registar distributera i uvoznika.

Distributer koji se bavi prometom sredstava za ishranu bilja na veliko upisuje se u Registar distributera i uvoznika, ako:

1) ispunjava uslove u pogledu objekata za skladištenje sredstava za ishranu bilja;
2) ima zaposlenog sa visokim obrazovanjem poljoprivredne, tehnološke, odnosno hemijske struke.

Distributer koji se bavi prometom sredstava za ishranu bilja na malo upisuje se u Registar distributera i uvoznika, ako na prodajnom mestu ima:

1) prostoriju za prodaju sredstava za ishranu bilja;
2) prostoriju ili posebno odvojen deo za smeštaj sredstava za ishranu bilja;
3) zaposlenog sa najmanje srednjim obrazovanjem poljoprivredne struke.

Uvozom sredstava za ishranu bilja može da se bavi uvoznik koji je registrovan u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i koji je upisan u Registar distributera i uvoznika.

Uvoznik može da se upiše u Registar distributera i uvoznika ako ispunjava uslove u pogledu objekata za skladištenje sredstava za ishranu bilja.

Ministar rešenjem utvrđuje ispunjenost uslova iz st. 2, 3. i 5. ovog člana.

Ministar propisuje bliže uslove u pogledu objekata za skladištenje sredstava za ishranu bilja i prostorija za prodaju i smeštaj sredstava za ishranu bilja.

Upis u Registar distributera i uvoznika

Član 8.

Upis u Registar distributera i uvoznika vrši se na osnovu zahteva distributera, odnosno uvoznika, koji se podnosi Ministarstvu.

Ministar donosi rešenje o upisu u Registar distributera i uvoznika u roku od dva meseca od dana podnošenja zahteva.

Rešenje o upisu u Registar distributera i uvoznika je konačno i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Distributer, odnosno uvoznik, dužan je da svaku promenu podataka upisanih u Registar distributera i uvoznika prijavi Ministarstvu u roku od 15 dana od dana nastale promene.

Ministar propisuje obrazac i sadržinu zahteva za upis u Registar distributera i uvoznika.

UPIS U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA VRŠI SE NA OSNOVU ZAHTEVA DISTRIBUTERA, ODNOSNO UVOZNIKA, KOJI SE PODNOSI MINISTARSTVU.

U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA UPISUJE SE SVAKI OBJEKAT ZA SKLADIŠTENjE I PRODAJNO MESTO, KOJI ISPUNjAVA USLOVE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

MINISTAR DONOSI REŠENjE O UPISU U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA.

REŠENjE O UPISU U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA JE KONAČNO I PROTIV TOG REŠENjA MOŽE SE POKRENUTI UPRAVNI SPOR.

DISTRIBUTER, ODNOSNO UVOZNIK, DUŽAN JE DA SVAKU PROMENU PODATAKA UPISANIH U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA PRIJAVI MINISTARSTVU U ROKU OD 30 DANA OD DANA NASTALE PROMENE.

PROMENA PODATAKA IZ STAVA 5. OVOG ČLANA VRŠI SE NA OSNOVU REŠENjA KOJE DONOSI MINISTAR, KOJE JE KONAČNO U UPRAVNOM POSTUPKU I PROTIV KOGA SE MOŽE POKRENUTI UPRAVNI SPOR.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE OBRAZAC ZAHTEVA ZA UPIS, ODNOSNO PROMENU PODATAKA UPISANIH U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA, KAO I DOKUMENTACIJU KOJA SE DOSTAVLjA UZ ZAHTEV.

Brisanje iz Registra distributera i uvoznika

Član 10.

Distributer, odnosno uvoznik, briše se iz Registra distributera i uvoznika, ako:

1) prestane da ispunjava uslove iz člana 7. st. 2, 3. i 5. ovog zakona;
2) ne prijavi promenu podataka u roku iz člana 8. stav 4. STAV 5. ovog zakona;
3) podnese zahtev za brisanje iz Registra distributera i uvoznika.

Brisanje iz Registra distributera i uvoznika vrši se na osnovu rešenja koje donosi ministar.

Rešenje o brisanju iz Registra distributera i uvoznika je konačno i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

2. Direkcija za nacionalne referentne laboratorije i obavljanje poslova od javnog interesa

Direkcija za nacionalnu referentnu laboratoriju

Član 12

Poslove laboratorijskog ispitivanja i sa njima povezane stručne poslove u oblasti sredstava za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta obavlja Direkcija za nacionalne referentne laboratorije osnovana Zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane.

2. SUBJEKTI KOJI OBAVLjAJU POSLOVE OD JAVNOG INTERESA

POSLOVI OD JAVNOG INTERESA

ČLAN 12.

POSLOVI OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA JESU LABORATORIJSKI I SA NjIMA POVEZANI STRUČNI POSLOVI, I TO:

1) ISPITIVANjE SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA U SKLADU SA GODIŠNjIM PLANOM ISPITIVANjA;
2) POTVRDNA LABORATORIJSKA ISPITIVANjA, PRIMENOM REFERENTNIH METODA, KAO I PROVERA REZULTATA ISPITIVANjA PRIMENjENIH TESTOVA I METODA;
3) ČUVANjE REFERENTNIH UZORAKA I STANDARDNIH REAGENASA;
4) PRIPREMA, ODRŽAVANjE I DISTRIBUCIJA REFERENTNOG MATERIJALA;
5) UVOĐENjE, RAZVIJANjE I VALIDACIJA NOVIH METODA ISPITIVANjA U SKLADU SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA, SMERNICAMA I PROTOKOLIMA;
6) KOORDINACIJA AKTIVNOSTI LABORATORIJA RADI PRIMENE NOVIH ANALITIČKIH METODA;
7) UČESTVOVANjE U MEĐULABORATORIJSKIM POREĐENjIMA, OBRADA DOBIJENIH REZULTATA MEĐULABORATORIJSKIH UPOREDNIH TESTIRANjA U SKLADU SA MEĐUNARODNO PRIZNATIM PROTOKOLIMA, SASTAVLjANjE IZVEŠTAJA I DAVANjE PREPORUKA;
8) UČESTVOVANjE U MEĐULABORATORIJSKIM POREĐENjIMA NA MEĐUNARODNOM NIVOU;
9) DOSTAVLjANjE MINISTARSTVU INFORMACIJA DOBIJENIH OD LABORATORIJA DRUGIH ZEMALjA I LABORATORIJA EVROPSKE UNIJE;
10) OBAVLjANjE JEDINSTVENIH KRITERIJUMA I METODA;
11) PRUŽANjE NAUČNE I TEHNIČKE POMOĆI MINISTARSTVU PRI IZRADI GODIŠNjEG PLANA ISPITIVANjA;
12) PRIPREMA VODIČA ZA UZORKOVANjE I RUKOVANjE UZORCIMA;
13) ISPITIVANjA UZORAKA UZETIH U POSTUPKU KONTROLE SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA U PROIZVODNjI, PROMETU, UVOZU I PRIMENI;
14) DRUGE AKTIVNOSTI U OBLASTI ISPITIVANjA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA.

Poslovi od javnog interesa

Član 13

Poslovi od javnog interesa u oblasti sredstava za ishranu bilja obuhvataju:

1) ispitivanje hemijskih i fizičkih osobina sredstava za ishranu bilja i njihove biološke hranljive vrednosti;

2) utvrđivanje eventualnog štetnog delovanja sredstava za ishranu bilja na ljude, životnu sredinu i druge ekosisteme prilikom njihove primene;

3) naučnu i stručnu podršku pri donošenju odluka u ispitivanju hemijskih i fizičkih osobina sredstava za ishranu bilja i njihove biološke hranljive vrednosti;

4) laboratorijska ispitivanja uzoraka sredstava za ishranu bilja uzetih u postupku inspekcijske kontrole radi provere fizičkih i hemijskih osobina;

5) sprovođenje istraživačkih i razvojnih aktivnosti;

6) razvijanje, uspostavljanje i primenu novih načela dobre poljoprivredne prakse u primeni sredstava za ishranu bilja;

7) uvođenje standarda u oblasti ispitivanja biološke hranljive vrednosti sredstava za ishranu bilja;

8) aktivnosti u oblasti evidencije prometa i primene sredstava za ishranu bilja;

9) druge aktivnosti u oblasti ispitivanja sredstava za ishranu bilja.

SLUŽBENA LABORATORIJA

ČLAN 13.

POSLOVE OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA IZ ČLANA 12. OVOG ZAKONA OBAVLjA LABORATORIJA KOJA MORA BITI AKREDITOVANA U SKLADU SA STANDARDOM SRPS EN ISO/IEC 17025 - "OPŠTI ZAHTEVI ZA KOMPETENTNOST LABORATORIJA ZA ISPITIVANjE I LABORATORIJE ZA ETALONIRANjE" (U DALjEM TEKSTU: SLUŽBENA LABORATORIJA), U SLUČAJU NEORGANSKIH ĐUBRIVA I NEORGANSKIH OPLEMENjIVAČA ZEMLjIŠTA, A U SLUČAJU OSTALIH VRSTA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA I OPLEMENjIVAČA ZEMLjIŠTA POSLOVE SLUŽBENE LABORATORIJE MOŽE OBAVLjATI I USTANOVA/ORGANIZACIJA AKREDITOVANA ZA OBAVLjANjE NAUČNOISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI KOJA JE UPISANA U REGISTAR NAUČNOISTRAŽIVAČKIH ORGANIZACIJA KOJI VODI MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST.

AKREDITACIJA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE DA SE ODNOSI NA JEDNU ILI VIŠE METODA ISPITIVANjA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA KOJE SU PROPISANE OVIM ZAKONOM.

Konkurs za obavljanje poslova od javnog interesa

Član 14.

Poslovi od javnog interesa u oblasti sredstava za ishranu bilja, mogu se ustupiti pravnim licima putem konkursa (u daljem tekstu: Pravno lice koje obavlja poslove od javnog interesa) koji Ministarstvo raspisuje i objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije ".

Obavljanje poslova od javnog interesa iz člana 13. stav 1. tač. 1), 2), 3) i 4) može se na osnovu konkursa ustupiti na period od najmanje pet godina.

Konkurs iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) poslove od javnog interesa za koje se konkurs raspisuje;

2) period na koji se dodeljuje obavljanje poslova od javnog interesa;

3) dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu tehničke i profesionalne osposobljenosti;

4) kriterijume za izbor Pravnog lica koje obavlja poslove od javnog interesa;

5) rok za donošenje i objavljivanje odluke o izboru Pravnog lica koje obavlja poslove od javnog interesa;

6) način obaveštavanja o rezultatima konkursa.

Konkurs iz stava 1. ovog člana sprovodi komisija koju obrazuje ministar.

Odluku o izboru Pravnog lica za obavljanje poslova od javnog interesa donosi ministar.

Rezultati konkursa objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

MINISTARSTVO VRŠI IZBOR SLUŽBENE LABORATORIJE NA OSNOVU KONKURSA KOJI RASPISUJE I OBJAVLjUJE U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE".

KONKURS IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SADRŽI:

1) POSLOVE OD JAVNOG INTERESA ZA KOJE SE KONKURS RASPISUJE;
2) PERIOD NA KOJI SE DODELjUJE OBAVLjANjE POSLOVA OD JAVNOG INTERESA;
3) DOKAZ O AKREDITACIJI U SKLADU SA STANDARDOM SRPS EN ISO/IEC 17025;
4) KRITERIJUME ZA IZBOR SLUŽBENE LABORATORIJE;
5) ROK ZA DONOŠENjE I OBJAVLjIVANjE ODLUKE O IZBORU SLUŽBENE LABORATORIJE;
6) NAČIN OBAVEŠTAVANjA O REZULTATIMA KONKURSA.

KONKURS IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SPROVODI KOMISIJA KOJU OBRAZUJE MINISTAR.

ODLUKU O IZBORU SLUŽBENE LABORATORIJE DONOSI MINISTAR.

REZULTATI KONKURSA OBJAVLjUJU SE U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE.

Član 15.

Na osnovu odluke o izboru Pravnog lica za obavljanje poslova od javnog interesa, Ministarstvo sa pravnim licem kome je dodeljeno obavljanje poslova od javnog interesa u oblasti sredstava za ishranu bilja zaključuje ugovor kojim se naročito utvrđuju:

NA OSNOVU ODLUKE O IZBORU IZ ČLANA 14. STAV 4. OVOG ZAKONA, MINISTARSTVO SA SLUŽBENOM LABORATORIJOM ZAKLjUČUJE UGOVOR KOJIM SE NAROČITO UTVRĐUJU:

1) poslovi od javnog interesa koji su predmet ugovora;
2) odgovorno lice koje će obavljati određene poslove;
3) metode, način i postupak obavljanja određenih poslova;
4) međusobna prava, obaveze i odgovornosti;
5) vreme na koje se zaključuje ugovor;
6) način finansiranja i cena za obavljanje određenih poslova;
7) kontrola vršenja određenih poslova;
8) prestanak važenja ugovora;
9) razlozi za raskid ugovora;
10) otkazni rok za raskid ugovora.

MINISTARSTVO UTVRĐUJE SPISAK SLUŽBENIH LABORATORIJA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA I DOSTAVLjA GA MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA TEHNIČKE PROPISE, RADI UPISA U REGISTAR OVLAŠĆENIH TELA ZA OCENjIVANjE USAGLAŠENOSTI. POSLE UPISA U REGISTAR, MINISTARSTVO SPISAK SLUŽBENIH LABORATORIJA OBJAVLjUJE NA SVOJOJ INTERNET STRANICI.

Jedinstvene metode, kriterijumi i smernice

za obavljanje poslova od javnog interesa.

Član 16

Direkcija za nacionalne referentne laboratorije organizuje i uspostavlja primenu jedinstvenih metoda, kriterijuma i smernica za obavljanje poslova od javnog interesa na teritoriji Republike Srbije, koje obavljaju Pravna lica koja obavljaju poslove od javnog interesa.

Pravna lica koja obavljaju poslove od javnog interesa dužna su da poslove od javnog interesa obavljaju u skladu sa jedinstvenim metodama, kriterijumima i smernicama Direkcije za nacionalne referentne laboratorije.

Registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta

Član 18.

Pre stavljanja u promet sredstva za ishranu bilja moraju biti upisana u Registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta (u daljem tekstu: Registar), koji vodi Ministarstvo.

Upis u Registar vrši se na osnovu zahteva proizvođača, distributera, odnosno uvoznika sredstava za ishranu bilja, koji se podnosi Ministarstvu.

Ministar donosi rešenje o upisu sredstava za ishranu bilja u Registar ako su ispunjeni uslovi iz člana 17. st. 1. i 2. ovog zakona, u roku od dva meseca od dana podnošenja zahteva.

Rešenje o upisu sredstava za ishranu bilja u Registar donosi se na rok od deset godina.

Rešenje o upisu sredstava za ishranu bilja u Registar je konačno i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Ministar propisuje obrazac i sadržinu zahteva za upis u Registar i dokumentaciju koja se prilaže uz zahtev za upis u Registar.

PRE STAVLjANjA U PROMET SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA MORAJU BITI UPISANA U REGISTAR SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA I OPLEMENjIVAČA ZEMLjIŠTA (U DALjEM TEKSTU: REGISTAR), KOJI VODI MINISTARSTVO.

UPIS U REGISTAR VRŠI SE NA OSNOVU ZAHTEVA PROIZVOĐAČA, DISTRIBUTERA, ODNOSNO UVOZNIKA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA, KOJI SE PODNOSI MINISTARSTVU.

MINISTAR DONOSI REŠENjE O UPISU SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA U REGISTAR, AKO SU ISPUNjENI USLOVI IZ ČLANA 17. ST. 1. I 2. OVOG ZAKONA, U ROKU OD DVA MESECA OD DANA PODNOŠENjA ZAHTEVA.

REŠENjE O UPISU SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA U REGISTAR DONOSI SE NA ROK OD DESET GODINA I MOŽE SE REŠENjEM MINISTRA OBNOVITI NA ZAHTEV LICA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, KOJI JE PODNET NAJKASNIJE 60 DANA PRE ISTEKA ROKA VAŽENjA REŠENjA O UPISU U REGISTAR.

OBNOVA REŠENjA O UPISU U REGISTAR VRŠI SE NA NAČIN I POD USLOVIMA PROPISANIM ZA UPIS U REGISTAR.

LICA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA DUŽNA SU DA SVAKU PROMENU PODATAKA UPISANIH U REGISTAR PRIJAVE MINISTARSTVU, U ROKU OD 30 DANA OD DANA NASTALE PROMENE.

PROMENA PODATAKA UPISANIH U REGISTAR NA OSNOVU PRIJAVE PROMENE PODATAKA IZ STAVA 6. OVOG ČLANA VRŠI SE NA OSNOVU REŠENjA KOJE DONOSI MINISTAR.

REŠENjE IZ ST. 4. I 7. OVOG ČLANA KONAČNO JE U UPRAVNOM POSTUPKU I PROTIV NjEGA SE MOŽE POKRENUTI UPRAVNI SPOR.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE OBRAZAC ZAHTEVA ZA UPIS, ODNOSNO PROMENU PODATAKA UPISANIH U REGISTAR, KAO I DOKUMENTACIJU KOJA SE DOSTAVLjA UZ ZAHTEV ZA UPIS, ODNOSNO PROMENU PODATAKA.

Sredstva za ishranu bilja koja se ne upisuju u Registar

Član 20

U Registar se ne upisuju:

1) sredstva za ishranu bilja koja se proizvode radi izvoza;

2) sredstva za ishranu bilja koja se koriste u naučnoistraživačke svrhe i u količinama potrebnim za te svrhe;

3) ostatak od izvoza i sredstva za ishranu bilja koja se iz razloga probne proizvodnje, u određenoj količini i na određeno vreme, stavljaju u promet;

4) stajnjak i osoka.

Za sredstva za ishranu bilja iz stava 1. tačka 2) ovog člana naučnoistraživačka organizacija podnosi Ministarstvu zahtev za korišćenje sredstava za ishranu bilja u naučnoistraživačke svrhe.

Za sredstva za ishranu bilja iz stava 1. tačka 3) ovog člana proizvođač podnosi Ministarstvu zahtev za stavljanje u promet sredstava za ishranu bilja na određeno vreme i u određenoj količini.

Sredstva za ishranu bilja iz stava 1. tačka 3) ovoga člana, moraju:

1) ispunjavati uslove iz člana 17. st. 1. i 2. ovog zakona;

2) na deklaraciji imati odštampan tekst: "proizvedeno prema proizvođačkoj specifikaciji ", odnosno "proizvedeno prema posebnim zahtevima ";

3) zadovoljavati uslove kvaliteta navedene u proizvođačkoj specifikaciji.

Ministar donosi rešenje po zahtevu iz st. 2. i 3. ovog člana u roku od dva meseca od dana podnošenja zahteva.

Rešenje ministra iz stava 5. ovog člana je konačno i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Ministar bliže propisuje sadržinu zahteva i dokumentaciju koja se prilaže uz zahtev iz st. 2. i 3. ovog člana.

U REGISTAR SE NE UPISUJU SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA KOJA SE:

1) PROIZVODE RADI IZVOZA;
2) STAVLjAJU U PROMET KAO OSTATAK OD IZVOZA;
3) STAVLjAJU U PROMET POSLE PROBNE PROIZVODNjE;
4) UVOZE RADI SKLADIŠTENjA I IZVOZA;
5) UVOZE I KORISTE U NAUČNOISTRAŽIVAČKE SVRHE;
6) UVOZE I KORISTE ZA POTREBE DEMONSTRACIONIH OGLEDA.

U REGISTAR SE NE UPISUJU STAJNjAK, OSOKA, GUANO, SUPSTRAT, KAO I SIROVINE ZA PROIZVODNjU SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA.

SIROVINE ZA PROIZVODNjU SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA MORAJU ZADOVOLjAVATI USLOVE KVALITETA NAVEDENE U SERTIFIKATU O SASTAVU I SADRŽAJU HRANjIVIH MATERIJA.

SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA IZ STAVA 1. TAČKA 1) I TAČ. 4) - 6) OVOG ČLANA NE MOGU SE STAVLjATI U PROMET U REPUBLICI SRBIJI.

SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA IZ STAVA 1. TAČ. 2) I 3) OVOG ČLANA MOGU SE STAVITI U PROMET NA ODREĐENO VREME I U ODREĐENOJ KOLIČINI.

ZAHTEV ZA STAVLjANjE U PROMET SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA NA ODREĐENO VREME I U ODREĐENOJ KOLIČINI IZ STAVA 1. TAČ. 2) I 3) OVOG ČLANA PODNOSI PROIZVOĐAČ IZ ČLANA 6. STAV 1. OVOG ZAKONA.

SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA IZ STAVA 1. TAČ. 2) I 3) OVOG ČLANA, MORAJU:

1) ISPUNjAVATI USLOVE IZ ČLANA 17. ST. 1. I 2. OVOG ZAKONA;
2) NA DEKLARACIJI IMATI ODŠTAMPAN TEKST: "PROIZVEDENO PREMA PROIZVOĐAČKOJ SPECIFIKACIJI", ODNOSNO: "PROIZVEDENO PREMA POSEBNIM ZAHTEVIMA";
3) ZADOVOLjAVATI USLOVE KVALITETA NAVEDENE U PROIZVOĐAČKOJ SPECIFIKACIJI.

ZA SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA IZ STAVA 1. TAČKA 5) OVOG ČLANA, NAUČNOISTRAŽIVAČKA ORGANIZACIJA KOJA JE UPISANA U REGISTAR NAUČNOISTRAŽIVAČKIH ORGANIZACIJA, U SKLADU SA POSEBNIM PROPISIMA KOJIM SE UREĐUJE NAUČNOISTRAŽIVAČKA DELATNOST, PODNOSI MINISTARSTVU ZAHTEV ZA KORIŠĆENjE SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA U KOLIČINAMA POTREBNIM ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKE SVRHE.

ZA SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA IZ STAVA 1. TAČKA 6) OVOG ČLANA UVOZNIK PODNOSI MINISTARSTVU ZAHTEV ZA KORIŠĆENjE SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA ZA POTREBE DEMONSTRACIONIH OGLEDA, I TO U KOLIČINI KOJA JE POTREBNA ZA PRIMENU NA POVRŠINI OD JEDNOG HEKTARA U JEDNOJ VEGETACIONOJ SEZONI.

MINISTAR DONOSI REŠENjE PO ZAHTEVU IZ ST. 6, 8. I 9. OVOG ČLANA.

REŠENjE MINISTRA IZ STAVA 10. OVOG ČLANA JE KONAČNO I PROTIV TOG REŠENjA MOŽE SE POKRENUTI UPRAVNI SPOR.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE DOKUMENTACIJU KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTEV ZA STAVLjANjE U PROMET SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA NA ODREĐENO VREME I U ODREĐENOJ KOLIČINI, ZAHTEV ZA KORIŠĆENjE SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA U NAUČNOISTRAŽIVAČKE SVRHE I ZAHTEV ZA KORIŠĆENjE SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA ZA POTREBE DEMONSTRACIONIH OGLEDA, KAO I OBRASCE TIH ZAHTEVA.

Primena sredstava za ishranu bilja

Član 28.

Sredstva za ishranu bilja primenjuju se u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom, u količini koja je u skladu sa plodnošću zemljišta i potrebama biljaka uzimajući u obzir klimatske uslove područja i uslove setve i sadnje.

Proizvođač bilja dužan je da vodi evidenciju o primeni sredstava za ishranu bilja i da tu evidenciju dostavi Pravnom licu koje obavlja poslove od javnog interesa do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu STAVI NA UVID PRILIKOM INSPEKCIJSKOG NADZORA.

Pravno lice koje obavlja poslove od javnog interesa dužno je da obradi podatke iz evidencije o primeni sredstava za ishranu bilja i da te podatke dostavi Ministarstvu do 31. maja tekuće godine za prethodnu godinu.

Ministar propisuje elemente dobre poljoprivredne prakse, sadržinu i način vođenja evidencije o primeni sredstava za ishranu bilja i način obrade i dostavljanja podataka iz evidencije o primeni sredstava za ishranu bilja.

Pregledi i uzorkovanje

Član 30.

Sredstva za ishranu bilja u prometu i primeni podležu:

1) pregledu, koji obuhvata identifikaciju sredstava za ishranu bilja i pregled dokumentacije, pakovanja i objekata u kojima se sredstva za ishranu bilja skladište;
2) uzorkovanju.

Uzorke uzete iz sredstava za ishranu bilja fitosanitarni inspektor dostavlja na laboratorijska ispitivanja Pravnom licu koje obavlja poslove od javnog interesa SLUŽBENOJ LABORATORIJI radi provere hemijskih i fizičkih osobina sredstava za ishranu bilja.

Ministar bliže propisuje uslove i način vršenja pregleda sredstava za ishranu bilja, način uzorkovanja i dostavljanja uzoraka i broj i veličinu uzoraka radi ispitivanja u prometu i primeni.

2. Fitosanitarna kontrola uvoza

USLOVI ZA UVOZ

ČLAN 30A

U REPUBLIKU SRBIJU MOGU DA SE UVOZE SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA KOJA SU UPISANA U REGISTAR, KAO I SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA KOJA SE NE UPISUJU U REGISTAR, A UVOZE SE RADI SKLADIŠTENjA I IZVOZA, U NAUČNOISTRAŽIVAČKE SVRHE I ZA POTREBE DEMONSTRACIONIH OGLEDA.

U REPUBLIKU SRBIJU MOGU DA SE UVOZE I SIROVINE ZA PROIZVODNjU SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA KOJA SU UPISANA U REGISTAR KAO I SIROVINE ZA PROIZVODNjU SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA KOJA SE PROIZVODE RADI IZVOZA, A KOJA SE NE UPISUJU U REGISTAR.

UVOZ SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA KOJA SU UPISANA U REGISTAR, UVOZ SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA RADI SKLADIŠTENjA I IZVOZA, UVOZ SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA ZA POTREBE DEMONSTRACIONIH OGLEDA, VRŠI UVOZNIK, UPISAN U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA.

UVOZ SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA KOJA SE KORISTE U NAUČNOISTRAŽIVAČKE SVRHE VRŠI NAUČNOISTRAŽIVAČKA ORGANIZACIJA.

UVOZ SIROVINA ZA PROIZVODNjU SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA KOJA SU UPISANA U REGISTAR ILI UVOZ SIROVINA ZA PROIZVODNjU SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA KOJA SE PROIZVODE RADI IZVOZA, VRŠI PROIZVOĐAČ IZ ČLANA 6. STAV 1. OVOG ZAKONA.

UVOZ IZ STAVA 5. OVOG ČLANA MOŽE DA VRŠI I UVOZNIK UPISAN U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA ZA POTREBE I UZ SAGLASNOST PROIZVOĐAČA IZ ČLANA 6. STAV 1. OVOG ZAKONA.

PORED SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA I SIROVINA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA U REPUBLIKU SRBIJU MOGU DA SE UVOZE I:

1) UZORCI SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA ZA POTREBE ISPITIVANjA, RADI UPISA U REGISTAR, U KOLIČINI DO DESET KILOGRAMA, ODNOSNO LITARA;
2) UZORCI SIROVINA ZA PROIZVODNjU SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA, ZA POTREBE ISPITIVANjA SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA, RADI UPISA U REGISTAR, U KOLIČINI DO DESET KILOGRAMA, ODNOSNO LITARA.

UVOZ IZ STAVA 7. TAČKA 1) OVOG ČLANA VRŠI UVOZNIK, UPISAN U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA.

UVOZ IZ STAVA 7. TAČKA 2) OVOG ČLANA VRŠI PROIZVOĐAČ IZ ČLANA 6. STAV 1. OVOG ZAKONA.

Pregled pošiljki pri uvozu i obaveze uvoznika

Član 32.

Pošiljka pri uvozu podleže:

1) pregledu, koji obuhvata identifikaciju pošiljke, pregled dokumentacije, pakovanja i prevoznog sredstva;

2) uzorkovanju.

Uvoznik ili carinski agent dužan je da:

1) fitosanitarnom inspektoru najavi prispeće pošiljke;

2) u propisanom roku podnese zahtev za pregled pošiljke;

3) omogući sve potrebne uslove za obavljanje fitosanitarnog pregleda;

4) sprovede sve naložene mere od strane fitosanitarnog inspektora.

Carinski organ ne može preduzimati radnje predviđene pravilima odgovarajućeg carinskog postupka, osim za pošiljke u tranzitu, dok fitosanitarni inspektor ne obavi pregled pošiljke i uzorkovanje.

Za pošiljke u tranzitu sa pretovarom na teritoriji Republike Srbije, carinski agent dužan je da fitosanitarnom inspektoru najavi prispeće pošiljke, radi njenog evidentiranja.

Ministar bliže propisuje uslove i način vršenja pregleda i uzorkovanja pošiljke iz stava 1. ovog člana, način najavljivanja prispeća pošiljke, obrazac i sadržinu zahteva za pregled pošiljke i uslove koje uvoznik mora da obezbedi radi obavljanja fitosanitarnog pregleda.

POŠILjKA PRI UVOZU PODLEŽE:

1) PREGLEDU, KOJI OBUHVATA IDENTIFIKACIJU POŠILjKE, PREGLED DOKUMENTACIJE, PAKOVANjA I PREVOZNOG SREDSTVA;
2) UZORKOVANjU.

IZUZETNO OD STAVA 1. TAČKA 2) OVOG ČLANA, UZORKOVANjU NE PODLEŽU POŠILjKE SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA IZ ČLANA 20. STAV 1. TAČ. 4) - 6), A POŠILjKE SUPSTRATA IZ ČLANA 20. STAV 2. OVOG ZAKONA PODLEŽU POVREMENOM UZORKOVANjU.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, PREGLEDU I UZORKOVANjU PRI UVOZU NE PODLEŽU POŠILjKE SIROVINA ZA PROIZVODNjU SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA, I TO: AMONIJAK, SUMPORNA KISELINA I FOSFORNA KISELINA.

UVOZNIK ILI CARINSKI ZASTUPNIK DUŽAN JE DA:

1) FITOSANITARNOM INSPEKTORU NAJAVI PRISPEĆE POŠILjKE;
2) U PROPISANOM ROKU PODNESE ZAHTEV ZA PREGLED POŠILjKE;
3) OMOGUĆI SVE POTREBNE USLOVE ZA OBAVLjANjE FITOSANITARNOG PREGLEDA;
4) SPROVEDE SVE NALOŽENE MERE OD STRANE FITOSANITARNOG INSPEKTORA.

CARINSKI ORGAN NE MOŽE PREDUZIMATI RADNjE PREDVIĐENE PRAVILIMA ODGOVARAJUĆEG CARINSKOG POSTUPKA, OSIM ZA POŠILjKE U TRANZITU, DOK FITOSANITARNI INSPEKTOR NE OBAVI PREGLED POŠILjKE I UZORKOVANjE.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE NAČIN I POSTUPAK OBAVLjANjA PREGLEDA I UZORKOVANjA POŠILjKE, KAO I POŠILjKE SUPSTRATA PRI UVOZU, NAČIN NAJAVLjIVANjA PRISPEĆA POŠILjKE, OBRAZAC ZAHTEVA ZA PREGLED POŠILjKE I USLOVE KOJE UVOZNIK MORA DA OBEZBEDI RADI OBAVLjANjA FITOSANITARNOG PREGLEDA.

Odobrenje i zabrana uvoza

Član 34.

Uzorke sredstava za ishranu bilja uzetih iz pošiljke fitosanitarni inspektor dostavlja na laboratorijska ispitivanja Pravnom licu koje obavlja poslove od javnog interesa SLUŽBENOJ LABORATORIJI radi provere hemijskih i fizičkih osobina.

Ako su rezultati pregleda, odnosno laboratorijskih ispitivanja, u skladu sa propisanim uslovima fitosanitarni inspektor rešenjem odobrava uvoz pošiljke.

Ako rezultati pregleda, odnosno laboratorijskih ispitivanja, nisu u skladu sa propisanim uslovima fitosanitarni inspektor rešenjem zabranjuje uvoz pošiljke i naređuje njeno vraćanje ili privremeno oduzimanje.

Ministar bliže propisuje način dostavljanja uzoraka i broj i veličinu uzoraka radi ispitivanja i način postupanja sa oduzetom pošiljkom.

VII. ISPITIVANjE

Ispitivanje sredstava za ishranu bilja

Član 35.

Pod ispitivanjem sredstava za ishranu bilja, u smislu ovog zakona, smatra se utvrđivanje usklađenosti ispitivanih sredstava za ishranu bilja sa propisanim uslovima i međunarodnim standardima, u pogledu vrste, sadržaja hranljivih materija, sadržaja štetnih materija i biološke hranljive vrednosti.

Ispitivanje sredstava za ishranu bilja vrši Direkcija za nacionalne referentne laboratorije SLUŽBENA LABORATORIJA prema Godišnjem planu ispitivanja, koji donosi ministar.

Godišnji plan ispitivanja sadrži: plan uzimanja uzoraka; vrstu i broj uzoraka; način uzimanja i ispitivanja uzoraka; objekte iz kojih se uzima uzorak; dinamiku uzimanja uzoraka; mere koje se preduzimaju kada se utvrdi da hemijske i fizičke osobine sredstava za ishranu bilja nisu u saglasnosti sa rešenjem o upisu u Registar.

Pravno lice koje obavlja poslove od javnog interesa obavlja:

1) ispitivanje hemijskih i fizičkih osobina i biološke hranljive vrednosti sredstava za ishranu bilja radi upisa u Registar;

2) laboratorijsko ispitivanje uzoraka sredstava za ishranu bilja uzetih u postupku inspekcijske kontrole radi provere hemijskih i fizičkih osobina.

Ministarstvo će priznati rezultate ispitivanja iz stava 1. ovog člana samo ako su u postupku ispitivanja sredstava za ishranu bilja primenjene propisane metode uzorkovanja i ispitivanja, uzimajući u obzir i propisana odstupanja.

ISPITIVANjA FIZIČKIH I HEMIJSKIH OSOBINA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA, KOJA SE VRŠE RADI UPISA U REGISTAR, MORAJU BITI IZVRŠENA U LABORATORIJI KOJA JE AKREDITOVANA U SKLADU SA STANDARDOM SRPS EN ISO/IEC 17025 - "OPŠTI ZAHTEVI ZA KOMPETENTNOST LABORATORIJA ZA ISPITIVANjE I LABORATORIJE ZA ETALONIRANjE" U SLUČAJU NEORGANSKIH ĐUBRIVA I NEORGANSKIH OPLEMENjIVAČA ZEMLjIŠTA, A U SLUČAJU OSTALIH VRSTA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA I OPLEMENjIVAČA ZEMLjIŠTA ISPITIVANjA MOŽE OBAVLjATI I USTANOVA/ORGANIZACIJA AKREDITOVANA ZA OBAVLjANjE NAUČNOISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI KOJA JE UPISANA U REGISTAR NAUČNOISTRAŽIVAČKIH ORGANIZACIJA KOJI VODI MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST.

MINISTARSTVO, U POSTUPKU UPISA U REGISTAR, PRIZNAJE REZULTATE ISPITIVANjA FIZIČKIH I HEMIJSKIH OSOBINA SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA BEZ PONOVNOG SPROVOĐENjA POSTUPKA ISPITIVANjA, UKOLIKO SU PRIMENjENE METODE PROPISANE OVIM ZAKONOM I UKOLIKO JE LABORATORIJA KOJA JE SPROVELA ISPITIVANjE AKREDITOVANA PREMA STANDARDU EN ISO/IEC 17025 OD STRANE NACIONALNOG TELA ZA AKREDITACIJU DRUGE DRŽAVE KOJE JE SA AKREDITACIONIM TELOM SRBIJE POTPISALO SPORAZUM KOJIM SE MEĐUSOBNO PRIZNAJE EKVIVALENTNOST SISTEMA AKREDITACIJE, U OBIMU KOJI JE ODREĐEN POTPISANIM SPORAZUMOM, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE AKREDITACIJA.

Ministar propisuje metode ispitivanja sredstava za ishranu bilja.

Ponovno ispitivanje

Član 36.

Stranka koja se ne slaže sa rezultatima laboratorijskih ispitivanja uzoraka sredstava za ishranu bilja uzetih u postupku inspekcijske kontrole radi provere fizičkih i hemijskih osobina, može u roku od 15 dana od dana prijema rezultata ispitivanja podneti zahtev Ministarstvu za ponovno ispitivanje.

Ponovno ispitivanje može zahtevati i fitosanitarni inspektor.

Ponovno ispitivanje vrši Direkcija za nacionalne referentne laboratorije. SLUŽBENA LABORATORIJA.

Rezultat ponovnog ispitivanja je konačan.

IX SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Sredstva i naknade

Član 38

Sredstva za sprovođenje Godišnjeg plana ispitivanja i sredstva za obavljanje poslova od javnog interesa obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Proizvođač, distributer i uvoznik plaćaju naknadu za:

1) ispitivanje sredstava za ishranu bilja radi upisa u Registar;

2) pregled, uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje uzoraka sredstava za ishranu bilja koje se vrši na njihov zahtev;

3) pregled, uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje uzoraka sredstava za ishranu bilja uzetih u postupku inspekcijske kontrole u proizvodnji i prometu u slučaju ako je rezultat analize negativan;

4) pregled, uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje uzoraka sredstava za ishranu bilja u postupku inspekcijske kontrole pri uvozu sredstava;

5) ponovno ispitivanje sredstava za ishranu bilja koje se vrši na njihov zahtev.

Sredstva ostvarena od naknada iz stava 1. ovog člana prihod su Republike Srbije i vode se na posebnom računu u budžetu Republike Srbije.

Visinu naknada iz stava 2. ovog člana utvrđuje Vlada.

Troškove upravnog postupka snosi podnosilac zahteva, i to za:

1) izdavanje rešenja za upis u Registar i Registar distributera i uvoznika sredstava za ishranu bilja;

2) izdavanje rešenja kojim se odobrava uvoz pošiljke.

Sredstva iz stava 5. ovog člana podnosilac zahteva uplaćuje na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije.

Visina troškova za izdavanje rešenja iz stava 5. ovog člana utvrđuje se u skladu sa propisima o naknadama troškova u upravnom postupku.

TAKSE

ČLAN 38.

SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE GODIŠNjEG PLANA ISPITIVANjA I SREDSTVA ZA OBAVLjANjE POSLOVA OD JAVNOG INTERESA OBEZBEĐUJU SE U BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE.

PROIZVOĐAČ, DISTRIBUTER, ODNOSNO UVOZNIK, PLAĆAJU REPUBLIČKU ADMINISTRATIVNU TAKSU ZA:

1) RAZVRSTAVANjE SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA U ODREĐENU VRSTU I TIP U POSTUPKU UPISA SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA U REGISTAR, OBNOVE UPISA I PROMENE PODATAKA UPISANIH U REGISTAR;
2) PROVERU ISPUNjENOSTI USLOVA ZA UPIS U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA I PROMENU PODATAKA UPISANIH U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA;
3) PREGLED I UZORKOVANjE UZORAKA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA UZETIH U POSTUPKU KONTROLE PROIZVODNjE, UVOZA, PROMETA I PRIMENE SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA.

SREDSTVA OSTVARENA OD TAKSI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PRIHOD SU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE.

PODNOSILAC ZAHTEVA PLAĆA REPUBLIČKU ADMINISTRATIVNU TAKSU ZA IZDAVANjE REŠENjA I TO:

1) UPIS U REGISTRE, OBNOVE UPISA I PROMENE PODATAKA UPISANIH U REGISTRE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM;
2) BRISANjE IZ REGISTARA U SKLADU SA OVIM ZAKONOM;
3) UVOZ I KORIŠĆENjE SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA U NAUČNOISTRAŽIVAČKE SVRHE;
4) STAVLjANjE U PROMET SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA U ODREĐENOJ KOLIČINI I NA ODREĐENO VREME;
5) UVOZ I KORIŠĆENjE SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA ZA POTREBE DEMONSTRACIONIH OGLEDA;
6) UVOZ POŠILjKE.

SREDSTVA IZ STAVA 4. OVOG ČLANA PODNOSILAC ZAHTEVA UPLAĆUJE NA ODGOVARAJUĆI RAČUN ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE.

Prava i dužnosti fitosanitarnog inspektora

Član 40.

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora fitosanitarni inspektor ima pravo i dužnost da:

1) proverava da li se sredstva za ishranu bilja suprotno privremenoj ili trajnoj zabrani proizvodnje i stavljanja u promet proizvode ili stavljaju u promet;

2) proverava da li se proizvodnja, stavljanje u promet i primena sredstava za ishranu bilja vrši u skladu sa uslovima iz člana 4. stav 1. tačka 2) ovog zakona;

3) proverava da li proizvođač vrši kontrolu kvaliteta svake partije proizvedenih sredstava za ishranu bilja i vodi i čuva evidenciju o kontroli kvaliteta pre njihovog stavljanja u promet;

4) proverava da li je distributer, odnosno uvoznik, upisan u Registar distributera i uvoznika i da li su ispunjeni uslovi za upis u Registar distributera i uvoznika;

5) proverava da li proizvođač i distributer dostavljaju podatke o proizvodnji i prometu sredstava za ishranu bilja u propisanim rokovima;

6) proverava ispunjavanje ugovornih obaveza Pravnog lica koje obavlja poslove od javnog interesa;

7) proverava da li su sredstva za ishranu bilja upisana u Registar;

8) proverava primenu sredstava za ishranu bilja u naučnoistraživačke svrhe, odnosno da li su sredstva za ishranu bilja stavljena u promet u skladu sa članom 20. ovog zakona;

9) proverava kvalitet sredstava za ishranu bilja u proizvodnji, prometu i primeni;

10) proverava deklarisanje i obeležavanje sredstava za ishranu bilja u proizvodnji, prometu i primeni;

11) proverava način pakovanja;

12) proverava promet sredstava za ishranu bilja u rasutom stanju;

13) proverava da li se sredstva za ishranu bilja primenjuju u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom;

14) proverava da li proizvođač bilja vodi evidenciju o primeni sredstava za ishranu bilja i da li tu evidenciju dostavlja u propisanim rokovima;

15) proverava da li Pravna lica koja obavljaju poslove od javnog interesa obrađuju podatke o primeni sredstava za ishranu bilja i da li obrađene podatke dostavljaju Ministarstvu;

16) proverava da li se reklamiranje sredstava za ishranu bilja vrši u skladu sa članom 29. ovog zakona;

17) proverava da li je proizvođač pre stavljanja u promet izvršio ispitivanje otpornosti na eksplozivnost amonijum nitratnog đubriva sa visokim sadržajem azota;

18) proverava izvršavanje mera iz člana 42. ovog zakona;

19) uzima uzorke sredstava za ishranu bilja, bilja i zemljišta bez naknade njihove vrednosti;

20) vrši pregled dokumentacije koja prati pošiljku, pregled pošiljke, pakovanja i prevoznog sredstva i uzima uzorke sredstava za ishranu bilja pri uvozu bez naknade vrednosti uzoraka;

21) određuje vremenski rok u kome su uvoznici obavezni da otklone nedostatke koje je utvrdio u postupku inspekcijske kontrole.

U VRŠENjU POSLOVA INSPEKCIJSKOG NADZORA FITOSANITARNI INSPEKTOR IMA PRAVO I DUŽNOST DA:

1) PROVERAVA DA LI SE SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA SUPROTNO PRIVREMENOJ ILI TRAJNOJ ZABRANI PROIZVODNjE I STAVLjANjA U PROMET PROIZVODE ILI STAVLjAJU U PROMET;
2) PROVERAVA DA LI SE PROIZVODNjA, STAVLjANjE U PROMET I PRIMENA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA VRŠI U SKLADU SA USLOVIMA IZ ČLANA 4. STAV 1. TAČKA 2) OVOG ZAKONA;
3) PROVERAVA DA LI PROIZVOĐAČ VRŠI KONTROLU KVALITETA SVAKE PARTIJE PROIZVEDENIH SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA I VODI I ČUVA EVIDENCIJU O KONTROLI KVALITETA PRE NjIHOVOG STAVLjANjA U PROMET U SKLADU SA ČLANOM 6. ST. 2. I 3. OVOG ZAKONA;
4) PROVERAVA DA LI JE DISTRIBUTER, ODNOSNO UVOZNIK, UPISAN U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA I DA LI SU ISPUNjENI USLOVI ZA UPIS U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA;
5) PROVERAVA DA LI SE PROMET, ODNOSNO UVOZ SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA VRŠI U OBJEKTIMA ZA SKLADIŠTENjE I NA PRODAJNIM MESTIMA KOJA SU UPISANA U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA;
6) PROVERAVA DA LI JE DISTRIBUTER, ODNOSNO UVOZNIK, PRIJAVIO U PROPISANOM ROKU SVAKU PROMENU PODATAKA KOJI SU UPISANI U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA;
7) PROVERAVA DA LI PROIZVOĐAČ I DISTRIBUTER DOSTAVLjAJU PODATKE O PROIZVODNjI I PROMETU SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA U PROPISANIM ROKOVIMA;
8) PROVERAVA ISPUNjAVANjE UGOVORNIH OBAVEZA SLUŽBENE LABORATORIJE;
9) PROVERAVA DA LI SU SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA KOJA SU STAVLjENA U PROMET UPISANA U REGISTAR;
10) PROVERAVA DA LI SU LICA IZ ČLANA 18. STAV 2. OVOG ZAKONA PRIJAVILA U PROPISANOM ROKU SVAKU PROMENU PODATAKA KOJI SU UPISANI U REGISTAR;
11) PROVERAVA DA LI SE SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA KOJA SE PROIZVODE RADI IZVOZA, UVOZE RADI SKLADIŠTENjA I IZVOZA, UVOZE I KORISTE U NAUČNOISTRAŽIVAČKE SVRHE, ODNOSNO UVOZE I KORISTE ZA POTREBE DEMONSTRACIONIH OGLEDA STAVLjAJU U PROMET;
12) PROVERAVA DA LI JE ZA SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA KOJA SE STAVLjAJU U PROMET KAO OSTATAK OD IZVOZA, ODNOSNO POSLE PROBNE PROIZVODNjE, ODNOSNO KOJA SE UVOZE I KORISTE U NAUČNOISTRAŽIVAČKE SVRHE, ODNOSNO UVOZE I KORISTE ZA POTREBE DEMONSTRACIONIH OGLEDA, IZDATO REŠENjE U SKLADU SA ČLANOM 20. STAV 10. OVOG ZAKONA;
13) PROVERAVA KVALITET SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA U PROIZVODNjI, PROMETU, UVOZU I PRIMENI;
14) PROVERAVA DEKLARISANjE I OBELEŽAVANjE SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA U PROIZVODNjI, PROMETU, UVOZU I PRIMENI;
15) PROVERAVA NAČIN PAKOVANjA;
16) PROVERAVA DA LI SE PROMET SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA U RASUTOM STANjU OBAVLjA U SKLADU SA ČLANOM 26. OVOG ZAKONA;
17) PROVERAVA DA LI SU MINERALNA ĐUBRIVA KOJA SU OBELEŽENA OZNAKOM "ES FERTILISER" STAVLjENA U PROMET U SKLADU SA ČLANOM 27. OVOG ZAKONA;
18) PROVERAVA DA LI SE SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA PRIMENjUJU U SKLADU SA ČLANOM 28. STAV 1. OVOG ZAKONA;
19) PROVERAVA DA LI PROIZVOĐAČ BILjA VODI EVIDENCIJU O PRIMENI SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA;
20) PROVERAVA DA LI SE REKLAMIRANjE SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA VRŠI U SKLADU SA ČLANOM 29. OVOG ZAKONA;
21) VRŠI PREGLED I UZORKOVANjE SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA U PROMETU I PRIMENI;
22) PROVERAVA DA LI SE PODACI O AMONIJUM NITRATNOM ĐUBRIVU SA VISOKIM SADRŽAJEM AZOTA ČUVAJU U PROPISANOM ROKU, U SKLADU SA ODREDBAMA ČLANA 37. ST. 1. I 2. OVOG ZAKONA;
23) PROVERAVA DA LI JE AMONIJUM NITRATNO ĐUBRIVO SA VISOKIM SADRŽAJEM AZOTA STAVLjENO U PROMET, U SKLADU SA ODREDBAMA ČLANA 37. STAV 3. OVOG ZAKONA;
24) PROVERAVA IZVRŠAVANjE MERA IZ ČLANA 41. OVOG ZAKONA;
25) UZIMA UZORKE SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA, BILjA, ZEMLjIŠTA I VODE BEZ NAKNADE NjIHOVE VREDNOSTI;
26) VRŠI PREGLED I UZORKOVANjE POŠILjKI PRI UVOZU;
27) PROVERAVA DA LI SE VRŠI PREMEŠTANjE, DELjENjE ILI UZORKOVANjE POŠILjKE KOJA JE POD CARINSKIM NADZOROM DO ZAVRŠETKA PREGLEDA, UZORKOVANjA I ODOBRENjA, ODNOSNO ZABRANE NjENOG UVOZA I TRANZITA.

Mere koje nalaže fitosanitarni inspektor u proizvodnji, prometu i primeni

Član 41

U vršenju poslova iz člana 40. ovog zakona fitosanitarni inspektor može da:

1) naredi proizvođaču, distributeru, uvozniku ili proizvođaču bilja da uskladi obavljanje delatnosti, odnosno otkloni nedostatke koje je utvrdio u postupku inspekcijske kontrole;

2) privremeno zabrani proizvodnju ili stavljanje u promet sredstava za ishranu bilja dok proizvođač, odnosno prometnik ne uskladi obavljanje delatnosti, odnosno ne otkloni nedostatke koje je utvrdio u postupku inspekcijske kontrole;

3) privremeno zabrani proizvodnju određenih sredstava za ishranu bilja do otklanjanja nedostataka, ukoliko rezultati ispitivanja sredstava za ishranu bilja nisu u skladu ovim zakonom;

4) zabrani promet proizvedene ili uvezene količine sredstava za ishranu bilja, ukoliko rezultati ispitivanja proizvedene ili uvezene količine sredstava za ishranu bilja nisu u skladu sa ovim zakonom;

5) naredi povlačenje iz prometa proizvedene ili uvezene količine sredstava za ishranu bilja i oduzme sredstva za ishranu bilja do okončanja postupka, ukoliko rezultati ispitivanja proizvedene ili uvezene količine sredstava nisu u skladu ovim zakonom;

6) zabrani proizvođaču bilja primenu sredstava za ishranu bilja ako se ne koriste u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom;

7) zabrani reklamiranje sredstava za ishranu bilja koja ne pripadaju propisanoj vrsti i tipu i suprotno kvalitetu i nameni koji su navedeni u rešenju o upisu u Registar;

8) naredi mere za otklanjanje nepravilnosti kada u postupku nadzora utvrdi da propis o sredstvima za ishranu bilja nije primenjen ili je nepravilno primenjen;

9) zabrani uvoz i naredi vraćanje pošiljke;

10) zabrani uvoz i oduzme pošiljku;

11) podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, prijavu za privredni prestup i krivičnu prijavu zbog povrede odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega;

12) naredi druge mere i preduzme druge radnje u skladu sa ovim zakonom.

U VRŠENjU POSLOVA IZ ČLANA 40. OVOG ZAKONA FITOSANITARNI INSPEKTOR MOŽE DA:

1) NAREDI PROIZVOĐAČU, DISTRIBUTERU, UVOZNIKU ILI PROIZVOĐAČU BILjA DA USKLADI OBAVLjANjE DELATNOSTI, ODNOSNO OTKLONI NEDOSTATKE KOJE JE UTVRDIO U POSTUPKU INSPEKCIJSKE KONTROLE;
2) PRIVREMENO ZABRANI PROIZVODNjU ILI STAVLjANjE U PROMET SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA DOK PROIZVOĐAČ, ODNOSNO DISTRIBUTER NE USKLADI OBAVLjANjE DELATNOSTI, ODNOSNO NE OTKLONI NEDOSTATKE KOJE JE UTVRDIO U POSTUPKU INSPEKCIJSKE KONTROLE;
3) NAREDI PROIZVOĐAČU DA VRŠI KONTROLU KVALITETA SVAKE PARTIJE PROIZVEDENIH SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA I VODI I ČUVA EVIDENCIJU O KONTROLI KVALITETA PRE NjIHOVOG STAVLjANjA I PROMET U PROPISANOM ROKU (ČLAN 6. ST. 2. I 3);
4) ZABRANI STAVLjANjE U PROMET, ODNOSNO UVOZ SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA DISTRIBUTERU, ODNOSNO UVOZNIKU KOJI NIJE UPISAN U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA;
5) NAREDI DISTRIBUTERU, ODNOSNO UVOZNIKU DA SVAKU PROMENU PODATAKA UPISANIH U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA PRIJAVI MINISTARSTVU U PROPISANOM ROKU (ČLAN 8.);
6) NAREDI PROIZVOĐAČU, ODNOSNO DISTRIBUTERU DA DOSTAVI PODATKE O PROIZVEDENIM I U PROMET STAVLjENIM SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILjA U PROPISANIM ROKOVIMA (ČLAN 11. STAV 1);
7) NAREDI PROIZVOĐAČU, DISTRIBUTERU ODNOSNO UVOZNIKU DA SVAKU PROMENU PODATAKA UPISANIH U REGISTAR PRIJAVI MINISTARSTVU U PROPISANOM ROKU (ČLAN 18. STAV 6);
8) PRIVREMENO ZABRANI PROIZVODNjU ODREĐENIH SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA DO OTKLANjANjA NEDOSTATAKA, UKOLIKO REZULTATI PREGLEDA, ODNOSNO ISPITIVANjA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA NISU U SKLADU OVIM ZAKONOM;
9) ZABRANI PROMET PROIZVEDENE ILI UVEZENE KOLIČINE SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA, UKOLIKO REZULTATI PREGLEDA, ODNOSNO ISPITIVANjA PROIZVEDENE ILI UVEZENE KOLIČINE SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA NISU U SKLADU SA OVIM ZAKONOM;
10) NAREDI POVLAČENjE IZ PROMETA PROIZVEDENE ILI UVEZENE KOLIČINE SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA, UKOLIKO REZULTATI PREGLEDA, ODNOSNO ISPITIVANjA PROIZVEDENE ILI UVEZENE KOLIČINE SREDSTAVA NISU U SKLADU OVIM ZAKONOM;
11) ZABRANI PROIZVOĐAČU BILjA PRIMENU SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA AKO SE NE KORISTE U SKLADU SA ODREDBOM ČLANA 28. STAV 1;
12) ZABRANI PROIZVOĐAČU BILjA PRIMENU SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA AKO NE VODI EVIDENCIJU O PRIMENI SREDCTAVA ZA ISHRANU BILjA I TU EVIDENCIJU NE STAVI NA UVID PRILIKOM INSPEKCIJSKOG NADZORA;
13) ZABRANI REKLAMIRANjE SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA KOJA NE PRIPADAJU PROPISANOJ VRSTI I TIPU I SUPROTNO KVALITETU I NAMENI KOJI SU NAVEDENI U REŠENjU O UPISU U REGISTAR;
14) ZABRANI UVOZ I NAREDI VRAĆANjE POŠILjKE;
15) PODNOSI ZAHTEV ZA POKRETANjE PREKRŠAJNOG POSTUPKA, PRIJAVU ZA PRIVREDNI PRESTUP I KRIVIČNU PRIJAVU ZBOG POVREDE ODREDABA OVOG ZAKONA I PROPISA DONETIH NA OSNOVU NjEGA;
16) NAREDI DRUGE MERE I PREDUZME DRUGE RADNjE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

Mere iz stava 1. ovog člana fitosanitarni inspektor nalaže rešenjem.

O izvršenju mera naloženih rešenjem iz stava 2. ovog člana proizvođač, uvoznik, odnosno distributer obaveštava fitosanitarnog inspektora.

XI. KAZNENE ODREDBE

Privredni prestup

Član 43.

Novčanom kaznom od 500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice, ako:

1) proizvodi ili stavlja u promet sredstva za ishranu bilja suprotno odredbi člana 4. stav 1. tačka 1) ovog zakona;

2) proizvodi, stavlja u promet ili primenjuje sredstva za ishranu bilja suprotno odredbi člana 4. stav 1. tačka 2) ovog zakona;

3) ne vrši kontrolu kvaliteta svake partije proizvedenih sredstava za ishranu bilja pre stavljanja u promet i o tome ne vodi evidenciju (član 6);

4) vrši promet sredstava za ishranu bilja, a nije upisan u Registar distributera i uvoznika (član 7. stav 1);

5) vrši uvoz sredstava za ishranu bilja, a nije upisan u Registar distributera i uvoznika (član 7. stav 4);

6) stavlja u promet sredstva za ishranu bilja koja nisu upisana u Registar (član 18. stav 1);

7) proizvodi, stavlja u promet ili uvozi sredstva za ishranu bilja koje ne zadovoljavaju propisan kvalitet (član 23. stav 1);

8) proizvodi ili stavlja u promet sredstva za ishranu bilja sa odstupanjima sadržaja hranljivih materija od minimalnih i maksimalnih vrednosti i sistematski iskorišćava propisana odstupanja (član 23. stav 4);

9) stavlja u promet sredstva za ishranu bilja koja nisu deklarisana i obeležena (član 24. stav 1);

10) proizvodi i stavlja u promet sredstva za ishranu bilja čiji kvalitet ne odgovara kvalitetu navedenom u deklaraciji (član 24. stav 2);

11) stavlja u promet sredstva za ishranu bilja u rasutom stanju bez prateće dokumentacije u kojoj su navedeni podaci o kvalitetu sredstava za ishranu bilja (član 26. stav 1);

12) stavlja u promet amonijum nitratna đubriva sa visokim sadržajem azota u rasutom stanju (član 26. stav 3);

13) reklamira sredstva za ishranu bilja koja ne pripadaju propisanoj vrsti i tipu i suprotno kvalitetu i nameni koji su navedeni u rešenju o upisu u Registar (član 29);

14) uvozi sredstva za ishranu bilja preko graničnog prelaza koji nije odredio ministar (član 31. stav 3);

15) vrši uvoz pošiljke suprotno odredbama člana 32. stav 2. ovog zakona;

16) vrši premeštanje, deljenje ili uzorkovanje pošiljke za koju je rešenjem o prevozu određen carinski nadzor do završetka pregleda (član 33. stav 3);

17) stavlja u promet amonijum nitratna đubriva sa visokim sadržajem azota bez ispitivanja otpornosti na eksplozivnost (član 37. stav 3);

18) ne postupi po rešenju fitosanitarnog inspektora, u skladu sa ovim zakonom.

NOVČANOM KAZNOM OD 500.000 DO 3.000.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PRIVREDNI PRESTUP PRAVNO LICE, AKO:

1) PROIZVODI ILI STAVLjA U PROMET SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA SUPROTNO ODREDBI ČLANA 4. STAV 1. TAČKA 1) OVOG ZAKONA;
2) PROIZVODI, STAVLjA U PROMET ILI PRIMENjUJE SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA SUPROTNO ODREDBI ČLANA 4. STAV 1. TAČKA 2) OVOG ZAKONA;
3) NE VRŠI KONTROLU KVALITETA SVAKE PARTIJE PROIZVEDENIH SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA PRE STAVLjANjA U PROMET I O TOME NE VODI EVIDENCIJU I NE ČUVA JE U PROPISANOM ROKU (ČLAN 6. ST. 2. I 3);
4) VRŠI PROMET SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA, A NIJE UPISAN U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA (ČLAN 7. STAV 1);
5) VRŠI UVOZ SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA, A NIJE UPISAN U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA (ČLAN 7. STAV 4);
6) STAVLjA U PROMET SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA KOJA NISU UPISANA U REGISTAR (ČLAN 18. STAV 1);
7) STAVLjA U PROMET SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA KOJA SE PROIZVODE RADI IZVOZA ILI UVOZE RADI SKLADIŠTENjA I IZVOZA ILI KOJA SE UVOZE I KORISTE U NAUČNOISTRAŽIVAČKE SVRHE ILI KOJA SE UVOZE I KORISTE ZA POTREBE DEMONSTRACIONIH OGLEDA SUPROTNO ODREDBAMA ČLANA 20. STAV 4. OVOG ZAKONA;
8) PROIZVODI, STAVLjA U PROMET ILI UVOZI SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA KOJE NE ZADOVOLjAVAJU PROPISAN KVALITET (ČLAN 23. STAV 1);
9) PROIZVODI ILI STAVLjA U PROMET SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA SA ODSTUPANjIMA SADRŽAJA HRANLjIVIH MATERIJA OD MINIMALNIH I MAKSIMALNIH VREDNOSTI I SISTEMATSKI ISKORIŠĆAVA PROPISANA ODSTUPANjA (ČLAN 23. STAV 4);
10) STAVLjA U PROMET SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA KOJA NISU DEKLARISANA I OBELEŽENA (ČLAN 24. STAV 1);
11) PROIZVODI I STAVLjA U PROMET SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA ČIJI KVALITET NE ODGOVARA KVALITETU NAVEDENOM U DEKLARACIJI (ČLAN 24. STAV 2);
12) STAVLjA U PROMET SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA U RASUTOM STANjU SUPROTNO ODREDBAMA ČLANA 26. ST. 1. I 2. OVOG ZAKONA;
13) STAVLjA U PROMET AMONIJUM NITRATNA ĐUBRIVA SA VISOKIM SADRŽAJEM AZOTA U RASUTOM STANjU (ČLAN 26. STAV 3);
14) STAVLjA U PROMET MINERALNA ĐUBRIVA OBELEŽENA OZNAKOM "ES FERTILISER" SUPROTNO ODREDBAMA ČLANA 27. OVOG ZAKONA;
15) REKLAMIRA SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA SUPROTNO ODREDBAMA ČLANA 29. OVOG ZAKONA;
16) UVOZI SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA KOJA NISU UPISANA U REGISTAR, OSIM AKO OVIM ZAKONOM NIJE DRUGAČIJE PROPISANO (ČLAN 30A STAV 1);
17) UVOZI SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA PREKO GRANIČNOG PRELAZA KOJI NIJE ODREDIO MINISTAR (ČLAN 31. ST. 2. I 5);
18) VRŠI UVOZ POŠILjKE SUPROTNO ODREDBAMA ČLANA 32. STAV 3. OVOG ZAKONA;
19) VRŠI PREMEŠTANjE, DELjENjE ILI UZORKOVANjE POŠILjKE ZA KOJU JE REŠENjEM O PREVOZU ODREĐEN CARINSKI NADZOR DO ZAVRŠETKA PREGLEDA (ČLAN 33. STAV 3);
20) STAVLjA U PROMET AMONIJUM NITRATNA ĐUBRIVA SA VISOKIM SADRŽAJEM AZOTA SUPROTNO ODREDBI ČLANA 37. STAV 3. OVOG ZAKONA;
21) NE POSTUPI PO REŠENjU FITOSANITARNOG INSPEKTORA, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Za radnje iz stava 1. ovog člana, pored novčane kazne, može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da se bavi određenom privrednom delatnošću, odnosno zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene dužnosti, u trajanju od šest meseci do sedam godina.

Prekršaj pravnog lica

Član 44.

Novčanom kaznom od 200.000 - 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne dostavlja Ministarstvu podatke o proizvedenim i u promet stavljenim sredstvima za ishranu bilja u propisanim rokovima (član 11. stav 1);

2) ne obavlja poslove od javnog interesa u skladu sa jedinstvenim metodama, kriterijumima i smernicama Direkcije za nacionalne referentne laboratorije (član 16. stav 2);

3) stavlja u promet sredstva za ishranu bilja bez rešenja ministra iz člana 20. stav 5. ovog zakona;

4) podaci o kvalitetu sredstava za ishranu bilja nisu navedeni u deklaraciji na propisani način (član 24. stav 3);

5) deklaracija nije utisnuta na pakovanju, odnosno nije neodvojivo pričvršćena na pakovanju (član 25. stav 1);

6) stavlja u promet sredstva za ishranu bilja u rasutom stanju, a podaci o kvalitetu sredstava za ishranu bilja nisu navedeni u pratećoj dokumentaciji (član 26. stav 1);

7) ne vodi evidenciju o primeni sredstava za ishranu bilja i ne dostavi tu evidenciju Pravnom licu koje obavlja poslove od javnog interesa, do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu (član 28. stav 2);

8) ne obrađuje podatke iz evidencije o primeni sredstava za ishranu bilja i ne dostavi te podatke Ministarstvu do 31. maja tekuće godine za prethodnu godinu (član 28. stav 3);

9) ne čuva podatke o nazivima i adresama pogona u kojima se amonijum nitratno đubrivo sa visokim sadržajem azota i njegove osnovne komponente proizvode, podatke o licima odgovornim za te pogone i ne čuva ih u propisanom roku (član 37. st. 1. i 2).

NOVČANOM KAZNOM OD 200.000 DO 1.000.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ PRAVNO LICE AKO:

1) NIJE U PROPISANOM ROKU PRIJAVILO SVAKU PROMENU PODATAKA KOJI SU UPISANI U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA (ČLAN 8. STAV 5);
2) NE DOSTAVLjA MINISTARSTVU PODATKE O PROIZVEDENIM I U PROMET STAVLjENIM SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILjA U PROPISANIM ROKOVIMA (ČLAN 11. STAV 1);
3) NIJE U PROPISANOM ROKU PRIJAVILO SVAKU PROMENU PODATAKA KOJI SU UPISANI U REGISTAR (ČLAN 18. STAV 6);
4) STAVLjA U PROMET SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA KAO OSTATAK OD IZVOZA, ODNOSNO POSLE PROBNE PROIZVODNjE, ODNOSNO UVOZI I KORISTI U NAUČNOISTRAŽIVAČKE SVRHE, ODNOSNO UVOZI I KORISTI ZA POTREBE DEMONSTRACIONIH OGLEDA BEZ REŠENjA MINISTRA IZ ČLANA 20. STAV 10. OVOG ZAKONA;
5) PODACI O KVALITETU SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA NISU NAVEDENI U DEKLARACIJI NA PROPISANI NAČIN (ČLAN 24. STAV 3);
6) DEKLARACIJA NIJE UTISNUTA NA PAKOVANjU, ODNOSNO NIJE NEODVOJIVO PRIČVRŠĆENA NA PAKOVANjU (ČLAN 25. STAV 1);
7) STAVLjA U PROMET SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA U RASUTOM STANjU, A PODACI O KVALITETU SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA NISU NAVEDENI U PRATEĆOJ DOKUMENTACIJI (ČLAN 26. STAV 1);
8) PRIMENjUJE SREDSTVA ZA ISHRANU BILjA SUPROTNO ODREDBAMA ČLANA 28. STAV 1. OVOG ZAKONA;
9) NE VODI EVIDENCIJU O PRIMENI SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA I NE STAVI JE NA UVID PRILIKOM INSPEKCIJSKOG NADZORA (ČLAN 28. STAV 2);
10) NE ČUVA PODATKE O NAZIVIMA I ADRESAMA POGONA U KOJIMA SE AMONIJUM NITRATNO ĐUBRIVO SA VISOKIM SADRŽAJEM AZOTA I NjEGOVE OSNOVNE KOMPONENTE PROIZVODE, PODATKE O LICIMA ODGOVORNIM ZA TE POGONE I NE ČUVA IH U PROPISANOM ROKU (ČLAN 37. ST. 1. I 2).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Prekršaj preduzetnika

Član 45.

Novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako učini radnje iz člana 43. stav 1. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 100.000 do 400.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako učini radnje iz člana 44. stav 1. tač. 1), 3), 4), 5), 6), 7) i 9) ovog zakona.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ROK ZA USKLAĐIVANjE POSLOVANjA

ČLAN 24.

PROIZVOĐAČ, DISTRIBUTER, UVOZNIK I PROIZVOĐAČ BILjA DUŽNI SU DA SVOJE POSLOVANjE USKLADE SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA U ROKU OD GODINU OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

ČLAN 25.

POSTUPCI ZAPOČETI DO DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA OKONČAĆE SE U SKLADU SA ZAKONOM O SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILjA I OPLEMENjIVAČIMA ZEMLjIŠTA ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BROJ 41/09).

ČLAN 26.

PRAVNO LICE KOJE JE OVLAŠĆENO ZA ISPITIVANjE ĐUBRIVA NA OSNOVU ZAKONA O ZAŠTITI BILjA ("SLUŽBENI LIST SRJ", BR. 24/98 I 26/98 - ISPRAVKA I "SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 101/05 - DR. ZAKON I 41/09 – DR. ZAKON), OBAVLjAĆE POSLOVE ZA KOJE JE OVLAŠĆENO DO OKONČANjA KONKURSA ZA OBAVLjANjE POSLOVA OD JAVNOG INTERESA KOJE OBAVLjAJU SLUŽBENE LABORATORIJE, KOJI SE SPROVODI U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

ČLAN 27.

PODZAKONSKI PROPISI ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA BIĆE DONETI U ROKU OD DVE GODINE OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

ČLAN 28.

DANOM STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA PRESTAJE DA VAŽI PRAVILNIK O LINIJI ZA PROIZVODNjU ĐUBRIVA ("SLUŽBENI LIST SRJ", BROJ 68/01).

ČLAN 29.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE".


VI. ANALIZA EFEKATA

1. Koji problem se rešava ovim zakonom?

I pored toga što su Zakonom o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta ("Službeni glasnik RS", broj 41/09 – u daljem tekstu: Zakon), uređena pitanja koja se odnose na sistem proizvodnje, uvoza, stavljanja u promet i kontrole sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, a koji je potpuno usaglašen sa odgovarajućim propisima u Evropskoj uniji (Uredba Evropskog parlamenta i Saveta broj 2003/2003/EC, Uredba Evropskog parlamenta i Saveta broj 1069/2009), utvrđeni su i njegovi određeni nedostaci, zbog kojih njegovo sprovođenje nije bilo zadovoljavajuće.

Jedan od razloga izmena i dopuna Zakona jeste uspostavljanje sistema službenih laboratorija, koje će obavljati poslove ispitivanja službenih uzoraka sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta uzetih pri uvozu i kontroli njihovog prometa i primene, sprovođenja godišnjeg plana ispitivanja, radi utvrđivanja kvaliteta ovih proizvoda na tržištu, potvrdna laboratorijska ispitivanja, primenom referentnih metoda, provera rezultata ispitivanja primenjenih testova i metoda, uvođenje, razvijanje i validacija novih metoda ispitivanja u skladu sa međunarodnim standardima, smernicama i protokolima, priprema vodiča za uzorkovanje i rukovanje uzorcima, čuvanje referentnih uzoraka i standardnih reagenasa, priprema, održavanje i distribucija referentnog materijala, kao i druge aktivnosti u oblasti ispitivanja sredstava za ishranu bilja.

Kvalitet sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, koji se stavljaju u promet u Republici Srbiji, mora se stalno kontrolisati, kako bi se utvrdilo da li ispunjavaju uslove utvrđene u rešenjima o upisu u Registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta (u daljem tekstu: Registar), u smislu sadržaja hranljivih elemenata (hranljive materije), kao i fizičkih i hemijskih karakteristika različitih vrsta i tipova sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta koje su značajne za njihovo skladištenje i primenu.

Ove kontrole se, pored kontrole pri uvozu, prometu i primeni, sprovode i Godišnjim planom ispitivanja, za koji je Zakonom propisano da ga obavljaju službene laboratorije.

Zakonom su propisani poslovi od javnog interesa, tj. laboratorijska ispitivanja uzoraka sredstava za ishranu bilja uzetih u postupku inspekcijske kontrole radi provere fizičkih i hemijskih osobina, koji se ustupaju pravnim licima, tj. službenim laboratorijama, izabranim putem konkursa.

Do sada ispitivanja službenih uzoraka sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta uzetih pri uvozu i kontroli njihovog prometa i primene nije ustupljeno pravnim licima koja obavljaju poslove od javnog interesa putem konkursa, tako da navedena ispitivanja obavljaju pravna lica koja su ovlašćena za ispitivanje đubriva na osnovu Zakona o zaštiti bilja ("Službeni list SRJ", br. 24/98 i 26/98 - ispravka i "Službeni glasnik RS", broj 101/05 - dr. zakon), kao što je to utvrđeno članom 49. prelaznih i završnih odredbi Zakona.

U vezi sa gore navedenim, izmenama i dopunama Zakona predviđeno je da se službeni uzorci sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta uzetih pri uvozu i kontroli njihovog prometa i primene na laboratorijska ispitivanja dostavljaju službenoj laboratoriji koja mora biti akreditovana u skladu sa standardom SRPS EN ISO/IEC 17025 - "Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje" u slučaju neorganskih đubriva i neorganskih oplemenjivača zemljišta, a u slučaju ostalih vrsta sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta poslove službene laboratorije može obavljati i ustanova/organizacija akreditovana za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti koja je upisana u Registar naučnoistraživačkih organizacija koji vodi ministarstvo nadležno za naučnoistraživačku delatnost.

Zakonom, takođe nisu precizno utvrđeni uslovi pod kojima se sredstva za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta koja se ne upisuju u Registar, mogu ili proizvoditi i stavljati u promet i uvoziti, kao što je slučaj sa onima koji se proizvode radi izvoza, stavljaju u promet kao ostatak od izvoza, stavljaju u promet posle probne proizvodnje, uvoze radi skladištenja i izvoza ili uvoze i koriste u naučnoistraživačke svrhe i za potrebe demonstracionih ogleda. Takođe, nije bilo propisano da se i sirovine za proizvodnju sredstava za ishranu bilja, osim onih sirovina koje mogu da se koriste i kao sredstvo za ishranu bilja, ne upisuju u Registar, kao i sredstva za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta koji se koriste za potrebe demonstracionih ogleda.

Takođe, Zakonom nisu precizno određeni subjekti koji mogu uvoziti sredstva za ishranu bilja, tako da su ovim zakonom jasnije definisani uslovi za uvoz i propisane količine uzoraka sirovina, sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta koji mogu da se uvoze za potrebe ispitivanja radi upisa u Registar ili demonstracionih ogleda.

Ovim zakonom predviđeni su i izuzeci, u smislu izuzimanja od postupka upisa u Registar sredstava za ishranu bilja supstrata, čija cena koštanja na tržištu ne može da podnese troškove koji nastaju prilikom uvoza (uzorkovanje i ispitivanje), pri čemu je predviđeno da se oni povremeno uzorkuju prilikom uvoza. Takođe, od uzorkovanja i ispitivanja izuzete su i pošiljke koje se uvoze radi skladištenja i izvoza, uvoze i koriste u naučnoistraživačke svrhe i uvoze i koriste za potrebe demonstracionih ogleda, jer se ne stavljaju na tržište.

Zakonom nije propisano određivanje taksi za pokriće troškova u postupku razvrstavanja sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta radi upisa u Registar, kao i proveru ispunjenosti uslova za upis distributera i uvoznika u Registar distributera i uvoznika. Iz tih razloga ovim zakonom je utvrđeno propisivanje i ovih troškova.

2. Koji ciljevi treba da se postignu donošenjem ovog zakona?

Donošenjem ovog zakona postižu se sledeći ciljevi:

1) uspostavljanje, organizacija i funkcionisanje službenih laboratorija, kao i njihov odabir putem konkursa;
2) utvrđivanje poslova od javnog interesa, jer se svi poslovi u oblasti sredstava za ishranu bilja, utvrđeni u članu 13. Zakona, ne mogu smatrati kao poslovi od javnog interesa (primera radi, sprovođenje istraživačkih i razvojnih aktivnosti ili razvijanje, uspostavljanje i primenu novih načela dobre poljoprivredne prakse u primeni sredstava za ishranu bilja);
3) određivanje sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta koja se ne upisuju u Registar, kao i uslovi pod kojima se ona mogu proizvoditi, stavljati u promet i uvoziti, a koji nisu precizno definisani Zakonom;
4) jasnije definisanje uslova za uvoz, u smislu ko određena sredstva za ishranu bilja i oplemenjivače zemljišta može da uvozi, kao i određivanje količine uzoraka sirovina, sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta koji mogu da se uvoze za potrebe ispitivanja radi upisa u Registar ili demonstracionih ogleda;
5) izuzimanje supstrata iz postupka upisa u Registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta;
6) izuzetke od uzorkovanja i ispitivanja u postupku uvoza sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta;
7) propisivanje taksi za pokriće troškova u postupku razvrstavanja sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta radi upisa u Registar, kao i proveru ispunjenosti uslova za upis distributera i uvoznika u Registar distributera i uvoznika.

3. Da li su razmatrane druge mogućnosti za rešavanje problema?

Mehanizmi koji su neophodni za ostvarenje navedenih ciljeva mogu da se uspostave samo u vidu zakonskih normi.

4. Zašto je donošenje ovog zakona najbolje rešenje datog problema?

Mehanizmi koji su neophodni za ostvarenje navedenih ciljeva mogu da se uspostave samo u vidu zakonskih normi.

Donošenje ovog zakona najbolje je rešenje za navedene probleme iz razloga što se na ovaj način organizuje celokupan sistem u oblasti bezbednosti hrane.

5. Na koga će i kako uticati rešenja datog problema?

Ove izmene i dopune će uticati na proizvođače, distributere odnosno uvoznike sredstava za ishranu bilja, kao i korisnike sredstava za ishranu bilja.

Kvalitet sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, koji se stavljaju u promet u Republici Srbiji, mora se stalno kontrolisati, kako bi se utvrdilo da li ispunjavaju uslove utvrđene u rešenjima o upisu u Registar, u smislu sadržaja hranljivih elemenata (hranljive materije), kao i fizičkih i hemijskih karakteristika različitih vrsta i tipova sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta koje su značajne za njihovo skladištenje i primenu.

Kontrole sredstava za ishranu bilja pored kontrola pri uvozu, prometu i primeni, obuhvataju i Godišnji plan ispitivanja, za koje je Zakonom o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta propisano da obavljaju službene laboratorije.

Službene laboratorije moraju biti akreditovane, međunarodno prepoznate kao kompetentne i stručno osposobljene da mogu da prate trendove moderne laboratorijske analitike i obezbeđuju stručne i naučne ekspertize. Za njihova rad mora da postoji zakonski osnov i jasno utvrđene nadležnosti i obaveze.

Time se, generalno, stiče više poverenja korisnika sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, koji će ove proizvode kupovati sa manje sumnje u njihov kvalitet.

U toku primene Zakona utvrđeno da određene odredbe zakona posredno iziskuju dodatne troškove proizvođačima bilja, kao što je upis supstrata u Registar, kao i kontrola svake pošiljke ovih proizvoda pri uvozu.

Predložene izmene Zakona imaju pozitivan efekat u smislu smanjenja troškova registracije (proizvođači sredstava za ishranu bilja), uvoza i distribucije (uvoznici i distributeri) i na kraju biljne proizvodnje (korisnici sredstava za ishranu bilja), kada su u pitanju supstrati.

Na osnovu ovog zakona biće doneti novi podzakonski propisi vezani za upis u Registar, kojim se za ove proizvode neće zahtevati dostavljanje izveštaja o ispitivanju fizičkih i hemijskih osobina, kao i stručno mišljenje o njihovoj biološkoj hranljivoj vrednosti. Time će se troškovi podnosioca zahteva za upis ovih proizvoda u Registar smanjiti za oko 35.000,00 dinara, koliko se sada izdvaja za ispitivanje fizičkih i hemijskih osobina i stručno mišljenje o biološkoj hranljivoj vrednosti ovih proizvoda.

Ovim rešenjima troškovi u postupku kontrole pri uvozu ovih proizvoda se takođe smanjuju za oko 10.500,00 dinara (cena uzorkovanja i ispitivanja) za svaku pošiljku koja se uvozi, jer će se ovi proizvodi povremeno uzorkovati i ispitivati.

Napred navedeno predstavlja smanjenje troškova poljoprivrednih proizvoda za 9-20% (u proseku 15%, u zavisnosti od vrste proizvoda), u smislu cene koštanja proizvoda na tržištu, odnosno ulaganja u proizvodnju.

Ovim zakonom je propisano da će se utvrditi troškovi Ministarstva za upis u Registar, u smislu troškova koji nastaju pri proceni dokumentacije radi utvrđivanja vrste i tipa sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, kao i procenu uslova za kvalitet.

Taj dodatni trošak će biti trošak podnosilaca zahteva za upis u Registar, izračunat u skladu sa Pravilnikom o metodologiji i načinu utvrđivanja troškova pružanja javne usluge ("Službeni glasnik RS", br. 14/13, 25/13-ispravka i 99/13), za koga se smatra da neće biti viši od 6.000,00 dinara, koliko je iznosio ovaj trošak utvrđen nekadašnjom Odlukom o visini naknada za pokriće troškova u vezi sa izdavanjem dozvola za stavljanje u promet pesticida i đubriva i visini naknada za ispitivanje fizičkih i hemijskih osobina i biološke vrednosti pesticida i đubriva ("Službeni list SRJ", broj 4/01, "Službeni list SCG", broj 1/03 – Ustavna povelja).

Ovaj zakon uticaće i na distributere sredstava za ishranu bilja koji će plaćati taksu za proveru ispunjenosti uslova za upis distributera i uvoznika u Registar distributera i uvoznika, koja neće biti veća od takse za istu uslugu propisane Odlukom o visini naknada u oblasti sredstava za ishranu bilja ("Službeni glasnik RS", broj 113/13 i 30/14), od 3.940,00 dinara za promet na malo, odnosno 4.940,00 za promet na veliko.

6. Koji su troškovi koji će primena ovog zakona izazvati građanima i privredi, posebno malim i srednjim preduzećima?

Predložena rešenja neće stvoriti troškove građanima, ali će izazvati neznatne troškove privredi i pojedinačnim preduzećima.

Ovim Zakonom je propisano da će se utvrditi troškovi Ministarstva za upis u Registar, u smislu troškova koji nastaju pri proceni dokumentacije radi utvrđivanja vrste i tipa sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, kao i procenu uslova za kvalitet.

Taj dodatni trošak će biti trošak podnosilaca zahteva za upis u Registar, izračunat u skladu sa Pravilnikom o metodologiji i načinu utvrđivanja troškova pružanja javne usluge, za koga se smatra da neće biti viši od 6.000,00 dinara, koliko je iznosio ovaj trošak utvrđen nekadašnjom Odlukom o visini naknada za pokriće troškova u vezi sa izdavanjem dozvola za stavljanje u promet pesticida i đubriva i visini naknada za ispitivanje fizičkih i hemijskih osobina i biološke vrednosti pesticida i đubriva ("Službeni list SRJ", broj 4/01, "Službeni list SCG", broj 1/03 – Ustavna povelja).

Ovaj zakon uticaće i na distributere sredstava za ishranu bilja koji će plaćati taksu za proveru ispunjenosti uslova za upis distributera i uvoznika u Registar distributera i uvoznika, koja neće biti veća od takse za istu uslugu propisane Odlukom o visini naknada u oblasti sredstava za ishranu bilja, od 3.940,00 dinara za promet na malo, odnosno 4.940,00 za promet na veliko.

Predložene izmene Zakona imaju pozitivan efekat u smislu smanjenja troškova registracije (proizvođači sredstava za ishranu bilja), uvoza i distribucije (uvoznici i distributeri) i na kraju biljne proizvodnje (korisnici sredstava za ishranu bilja), kada su u pitanju supstrati.

Na osnovu ovog zakona biće doneti novi podzakonski propisi vezani za upis u Registar, kojim se za ove proizvode neće zahtevati dostavljanje izveštaja o ispitivanju fizičkih i hemijskih osobina, kao i stručno mišljenje o njihovoj biološkoj hranljivoj vrednosti. Time će se troškovi podnosioca zahteva za upis ovih proizvoda u Registar smanjiti za oko 35.000,00 dinara, koliko se sada izdvaja za ispitivanje fizičkih i hemijskih osobina i stručno mišljenje o biološkoj hranljivoj vrednosti ovih proizvoda.

Ovim rešenjima troškovi u postupku kontrole pri uvozu ovih proizvoda se takođe smanjuju za oko 10.500,00 dinara (cena uzorkovanja i ispitivanja) za svaku pošiljku koja se uvozi, jer će se ovi proizvodi povremeno uzorkovati i ispitivati.

Napred navedeno predstavlja smanjenje troškova poljoprivrednih proizvoda za 9-20% (u proseku 15%, u zavisnosti od vrste proizvoda), u smislu cene koštanja proizvoda na tržištu, odnosno ulaganja u proizvodnju.

7. Da li pozitivni efekti ovog zakona opravdavaju troškove njegove primene?

Da.

Biljna proizvodnja ima veoma važno mesto u Republici Srbiji, a jedan od najvažnijih načina njenog povećanja jeste i primena sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta. Očuvanje zemljišta i voda, kao najvažnijih prirodnih resursa za poljoprivrednu proizvodnju, kojima upravo raspolažu poljoprivredni proizvođači je, pored zaštite zdravlja ljudi i životinja, prioritet.

Iz tih razloga, neophodno je stalno kontrolisati kvalitet ovih veoma važnih inputa u biljnoj proizvodnji koji se stavljaju u promet u Republici Srbiji, kako bi se utvrdilo da li ispunjavaju uslove utvrđene u rešenjima o upisu u Registar, u smislu sadržaja hranljivih elemenata (hranljive materije), kao i fizičkih i hemijskih karakteristika različitih vrsta i tipova sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta koje su značajne za njihovo skladištenje i primenu.

U tom smislu neophodno je uspostaviti sistem službenih laboratorija, koje će vršiti analize uzoraka sredstava za ishranu bilja u postupku službene kontrole.

Laboratorije moraju biti akreditovane, međunarodno prepoznate kao kompetentne i stručno osposobljene da mogu da prate trendove moderne laboratorijske analitike i obezbeđuju stručne i naučne ekspertize. Za njihova rad mora da postoji zakonski osnov i jasno utvrđene nadležnosti i obaveze.

Time se, generalno, stiče više poverenja korisnika sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta od strane koji će ove proizvode kupovati sa manje sumnje u njihov kvalitet.

Predložene izmene Zakona imaju pozitivan efekat u smislu smanjenja troškova registracije (proizvođači sredstava za ishranu bilja), uvoza i distribucije (uvoznici i distributeri) i na kraju biljne proizvodnje (korisnici sredstava za ishranu bilja), kada su u pitanju supstrati. Ovim rešenjima troškovi u postupku kontrole pri uvozu ovih proizvoda se takođe smanjuju za svaku pošiljku koja se uvozi, jer će se ovi proizvodi povremeno uzorkovati i ispitivati.

Povećanje troškova u smislu upisa u Registar, odnosno troškova koji nastaju pri proceni dokumentacije radi utvrđivanja vrste i tipa sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, kao i procenu uslova za kvalitet neće biti viši od troška koji su nekada plaćali podnosioci zahteva za registraciju sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, taj trošak je bio utvrđen nekadašnjom Odlukom o visini naknada za pokriće troškova u vezi sa izdavanjem dozvola za stavljanje u promet pesticida i đubriva i visini naknada za ispitivanje fizičkih i hemijskih osobina i biološke vrednosti pesticida i đubriva u iznosu od 6.000,00 dinara.

Pored toga, primera radi 2011. godine su administrativne takse u postupku upisa u Registar bile znatno veće nego sada, tako da je taksa za upis u registar po Zakonu o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", broj 70/11) tada iznosila 45.000 dinara, a sada je ona 1530 dinara, što je za skoro 30 puta manje u odnosu na 2011. godinu.

Uzimajući u obzir gore izneto i to da se rešenje o upisu u Registar izdaje na rok od 10 godina, ukupni troškovi koji će iznositi oko 8000 dinara, su neznatni.

Ovaj zakon uticaće i na distributere sredstava za ishranu bilja koji će plaćati taksu za proveru ispunjenosti uslova za upis distributera i uvoznika u Registar distributera i uvoznika, koja neće biti veća od takse za istu uslugu propisanu u oblasti sredstava za zaštitu bilja, pri tome kao i do sada, vodiće se računa da ukoliko isti distributer, odnosno uvoznik podnese zahtev za utvrđivanje uslova za uvoz i promet i sredstava za ishranu bilja i sredstava za zaštitu bilja, što je i najčešći slučaj, pri podnošenju zahteva plaćaće jednu taksu, što neće dodatno opteretiti privredne subjekte na tržištu.

8. Da li akt stimuliše pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju?

Ovim zakonom se ne utiče na rešenja iz Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta, te nema uticaja na pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju, u delu koji se odnosi na proizvodnju, registraciju i distribuciju sredstava za ishranu bilja.

Međutim, to se očekuje u delu koji se odnosi na poslove ispitivanja fizičko- hemijskih osobina i biološke hranljive vrednosti sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, koje Ministarstvo poverava službenim laboratorijama, odnosno laboratorijama koje moraju biti akreditovane u skladu sa standardom SRPS EN ISO/IEC 17025 u slučaju neorganskih đubriva i neorganskih oplemenjivača zemljišta, a u slučaju ostalih vrsta sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta poslove službene laboratorije mogu obavljati i ustanove/organizacije akreditovane za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti koje su upisane u Registar naučnoistraživačkih organizacija koji vodi ministarstvo nadležno za naučnoistraživačku delatnost.

Izbor službene laboratorije sprovodi se putem konkursa koji raspisuje Ministarstvo i koji sadrži poslove za koje se konkurs raspisuje, period na koji se obavljaju poslovi i kriterijume za izbor. Konkurs sprovodi komisija koju obrazuje ministar.

Sa službenom laboratorijom koja je izabrana na konkursu zaključuje se ugovor o obavljanju poslova ispitivanja sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta.

Definisanjem uslova koje uvoznik sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, kao i sirovina za njihovu proizvodnju i uzoraka mora da ispuni u postupku upisa u registar, ne podržava se stvaranje novih privrednih subjekata i tržišna konkurencija, jer su oni postojali i u prethodnom zakonu s tim što u njemu nisu bili precizno definisani.

9. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da iznesu svoje stavove ovom zakonu?

Izmene i dopune Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta su upravo inicirane od subjekata na koje se zakon odnosi.

U toku primene zakona utvrđeno je i to na osnovu primedaba zainteresovanih strana da određene odredbe zakona iziskuju dodatne troškove proizvođačima bilja, kao što je registracija supstrata i kontrola svake pošiljke pri uvozu. Naročit trošak trpe proizvođači rasada povrća, kao i proizvođači ukrasnog bilja i cveća, koja spadaju u jednu od delatnosti u oblasti poljoprivrede koja iziskuje velika ulaganja, uključujući i troškove za supstrate. Iz tih razloga, ovim zakonom supstrati se izuzimaju iz postupka registracije, a njihova kontrola pri uvozu biće povremena, a na tržištu u skladu sa Godišnjim programom.

Iz navedenih razloga održana su i četiri sastanaka sa predstavnicima poljoprivrednih proizvođača, kao i sa predstavnicima kompanija koje ove proizvode registruju i stavljaju u promet.

Na pomenutim sastancima su prikupljene upravo sugestije i predlozi za izuzimanje ovih proizvoda iz postupka registracije, a samim tim i iz postupka uzorkovanja i ispitivanja pri uvozu.

U postupku pripreme zakona o izmenama i dopunama zakona kojim se uređuju sredstva za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u 2015. godini sprovelo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta (u daljem tekstu: Nacrt zakona). Javna rasprava sprovedena je nakon sačinjavanja Nacrta u čiji su rad bili uključeni predstavnici Ministarstva i zainteresovanih strana (domaći i strani proizvođači sredstava za zaštitu bilja, instituti i fakulteti).

Javna rasprava o Nacrtu zakona održana je na osnovu zaključka Odbora za privredu i finansije 05 Broj: 011-11800/2015 od 4. novembra 2015. godine, u skladu sa Programom javne rasprave, u periodu od 9. do 30. novembra 2015. godine.

Javna rasprava počela je 9. novembra 2015. godine isticanjem Nacrta zakona na internet stranici Ministarstva i portalu e-uprave. U periodu sprovođenja javne rasprave sva zainteresovana lica mogla su da dostave svoje pisane komentare, sugestije i primedbe poštom, odnosno elektronskom poštom.

U periodu sprovođenja javne rasprave Ministarstvo je, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Udruženjem za poljoprivredu, prehrambenu industriju, šumarstvo i vodoprivredu i Udruženjem za hemijsku, gumarsku industriju i industriju nemetala, održalo dva javna skupa na kojima je predstavljen Nacrt zakona svim zainteresovanim učesnicima, na kojima je svim subjektima omogućeno da iznesu svoje komentare na Nacrt zakona.

Rasprava o Nacrtu zakona vodila se u Beogradu, Privredna komora Srbije, 13. novembra 2015. godine i u Novom Sadu, Privredna komora Vojvodine, 20. novembra 2015. godine.

Na održanoj javnoj raspravi izneta su pozitivna mišljenja o rešenjima sadržanim u Nacrtu zakona, kao i brojni komentari, predlozi i sugestije.

Stručne službe Ministarstva razmotrile su sve pristigle komentare i sugestije i prihvatile i u tekst Nacrta zakona ugradile određen broj tih sugestija, čime je značajno unapređen tekst Nacrta zakona.

Nakon sprovedene javne rasprave o tekstu Nacrta zakona, u periodu kada su u toku 2015. godine pribavljanja mišljenja na taj tekst Nacrta zakona bili su raspisani prevremeni parlamentarni izbori, a Vlada je zasedala u tehničkom mandatu i u skladu sa Poslovnikom Vlade nije mogla da utvrđuje Predloge zakona. Nakon formiranja nove Vlade od 29. avgusta 2016. godine, ministar nadležan za poslove poljoprivrede formirao je radnu grupu za izradu Nacrta zakona. Na sastanku radne grupe koji je održan u septembru 2016. godine razmotren je tekst Nacrta zakona iz 2015. godine i u odnosu na taj tekst izvršene minimalne izmene koje se, pre svega, odnose na poslove od javnog interesa u smislu brisanja pojedinih poslova koji su već definisani akreditacijom, tj. koje mora da ima svaka laboratorija koja je akreditovana u skladu sa standardom SRPS EN ISO/IEC 17025.

S obzirom da je 29. juna 2017. godine formirana nova Vlada to je ovo ministarstvo ponovo pripremilo Nacrt zakona u kojem su u skladu sa dobijenim mišljenjima izvršene korekcije, kojima tekst Nacrta zakona o kojem se sprovodila javna rasprava nije bitno izmenjen. Izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta ne menja se predmet uređenja ovog zakona, odnosno suštinski se ne menja tekst Nacrta zakona za koji je sprovedena javna rasprava. Predloženim izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta poboljšava se postojeće stanje u oblasti sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta.

Imajući u vidu da izmene koje su učinjene u odnosu na tekst Nacrta zakona za koji je bila održana javna rasprava, nisu suštinskog karaktera i da se njima nisu promenile suštinske odredbe i rešenja koja imaju značaj za subjekte regulacije, Ministarstvo predložilo je Odboru za privredu i finansije da donese zaključak kojim će se prihvatiti da nije potrebno da se o tekstu Nacrta zakona održi javna rasprava.

10. Koje će mere tokom primene ovog zakona biti preduzete da bi se ostvarili ciljevi njegovog donošenja?

Nije potrebno preduzeti posebne mere za ostvarivanje predloženih rešenja.

Na osnovu ovog zakona doneće se sledeći izvršni propisi:

1) Pravilnik o obrascu zahteva za upis, odnosno promenu podataka upisanih u Registar distributera i uvoznika, kao i dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtev (član 8. stav 7. Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta);
2) Pravilnik o obrascu zahteva za upis, odnosno promenu podataka upisanih u Registar, kao i dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtev za upis, odnosno promenu podataka (član 18. stav 9. Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta);
3) Pravilnik kojim se propisuje dokumentacija koja se prilaže uz: zahtev za stavljanje u promet sredstava za ishranu bilja na određeno vreme i u određenoj količini; zahtev za korišćenje sredstava za ishranu bilja u naučnoistraživačke svrhe; zahtev za korišćenje sredstva za ishranu bilja za potrebe demonstracionih ogleda kao i obrasce tih zahteva (član 20. stav 12. Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta);
4) Pravilnik koji se propisuje način i postupak obavljanja pregleda i uzorkovanja pošiljke, kao i pošiljke supstrata pri uvozu, način najavljivanja prispeća pošiljke, obrazac zahteva za pregled pošiljke i uslove koje uvoznik mora da obezbedi radi obavljanja fitosanitarnog pregleda (član 32. stav 6. Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta).

Svi podzakonski akti biće doneti u roku od dve godine od dana stupanja zakona na snagu.

Posebna pažnja biće posvećena i uspostavljanju baza podataka koje su neophodne za sprovođenje ovog zakona, u smislu registrovanih sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, upisa u odgovarajuće registre propisane ovim zakonom.

Za ove svrhe odobren je i projekat koji će biti finansiran iz IPA fonda za 2012. godinu, kojim je predviđena izrada softverskih rešenja, odnosno različitih modula, a radi uspostavljanja održivog informacionog sistema Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kojim će se obuhvatiti ceo sistem bezbednosti hrane, a između ostalog, i oblast sredstava za ishranu bilja.

Vezano za izmenu zakona nisu predviđene dodatne obuke inspektora, osim aktivnosti u okviru projekata IPA fonda za 2012. godinu, kojim je predviđena izrada softverskih rešenja, odnosno različitih modula, a radi uspostavljanja održivog informacionog sistema Ministarstva, u okviru kog su predviđene aktivnosti svih zaposlenih u Upravi za zaštitu bilja.

Za sprovođenje ovog zakona nadležno je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koje će nadzor nad primenom ovog zakona vršiti preko fitosanitarnih inspektora.


IZJAVA

O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

2. Naziv propisa:

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta

Law on Amendments to the Law on Plant Nutrition Products and Soil Improvers

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane ("Službeni glasnik RS", broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum)

a) Odredba Sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa,

čl. 21, 36, 45, 53. st. 1, 3. i 5. član 60. st. 1. i 97. Sporazuma

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma

Ne postoji prelazni rok prema odredbama Sporazuma (član 21. Sporazuma).

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma

Odredbe sledećih članova ovog zakona ne dovode se u vezu sa navedenim odredbama Sporazuma:

- čl. 17, 18, 19, 20. i 21, kojima su izmenjene određeni stavovi ili tačke u čl. 40, 41, 43, 44. i 45. Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta, kao ni samostalni članovi ovog Zakona 23, 24, 25, 26. i 27;
- član 11. kojim je izmenjen član 28. Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta;
- član 8. kojim je brisan član 16. Zakona.

Odredbe čl. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. i 16. ovog zakona kojima su izmenjeni ili dopunjeni čl.. 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 32, 35, 36. i 38, odnosno dodat novi član 30a Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta nisu u suprotnosti sa navedenim članovima Sporazuma iz sledećih razloga:

- člana 10. ovog zakona, kojim je izmenjen i dopunjen član 20. Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta ispunjena je obaveza član 45. Sporazuma, jer iako ove odredbe predstavljaju ograničenja ona su dozvoljena u smislu zaštite zdravlja i života ljudi, životinja i biljaka.

Takođe, ovim odredbama nije dovedeno u pitanje sprovođenje član 21. Sporazuma, jer se navedenim izmenama ne propisuju količinska ograničenja prilikom uvoza sredstava za ishranu bilja ili mere koje imaju isto dejstvo na uvoz industrijskih proizvoda. Takođe, nije doveden u pitanje član 36. Sporazuma, jer njima nisu uvedena nova količinska ograničenja na uvoz i izvoz ili mere koje imaju isto dejstvo, niti su postojeće mere učinjene restriktivnijim;
- čl. 12, 13, 14. i 16. ovog zakona kojim je dodat novi član 30a, odnosno izmenjeni i dopunjeni čl. 32, 35. i 38. Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta nije dovedeno u pitanje sprovođenje član 21. Sporazuma, jer se njime ne propisuju količinska ograničenja prilikom uvoza sredstava za ishranu bilja ili mere koje imaju isto dejstvo na uvoz industrijskih proizvoda. Takođe, nije doveden u pitanje član 36. Sporazuma, jer nisu uvedena nova količinska ograničenja na uvoz i izvoz ili mere koje imaju isto dejstvo, niti su postojeće mere učinjene restriktivnijim;
- čl. 4, 5, 6, 7. i 15. ovog zakona kojima su izmenjeni čl. 12, 13, 14, 15, 36, kao i član 22. kojim je izmenjen čl. 30. i 34. u Zakonu o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta ispunjene su obaveza iz člana 53. st. 1, 3. i 5. i člana 60. Sporazuma, odnosno ovim odredbama nisu donete nikakve mere kojima se uvodi diskriminacija u pogledu poslovnog nastanjenja bilo kog društva Zajednice ili pak u pogledu njihove delatnosti, odnosno nisu propisane nikakve mere kojima se uslovi pod kojima se pružaju usluge ograničeni u odnosu na zatečeno stanje.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma,

Nema

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta nije predviđen Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju (2014-2018).

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

Kao i Zakon o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta ("Službeni glasnik RS", broj 41/09) i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta je u načelu usklađen sa Osnivačkim ugovorima (UEZ i UEU), obzirom da se ni jedan član osnivačkih ugovora ne odnosi isključivo na sredstva za ishranu bilja. Međutim, ovaj zakon se može dovesti u vezu sa prometom roba koje ispunjavaju standarde EU, tako da se može reći da je načelno usaglašen sa Trećim delom ugovora - Politike zajednice i to sa odredbama koje se odnose na Slobodni promet robe (član 23. i 24.) i Poljoprivredu (član 33, 34. i 38).

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta ne utiče na stepen usklađenosti Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta ("Službeni glasnik RS", broj 41/09) sa odgovarajućim propisima Evropske unije, niti se njime transponuje bilo koji deo prava Evropske unije, jer se istim ne vrše suštinske izmene, već izmene koje se odnose na organizacionu strukturu, kao i pojašnjenje određenih postupaka i procedura.

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima,

Ne postoje.

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

Nema.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

-

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

-

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

-

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

Ne

8. Saradnja sa Evropskom unijom i učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U okviru Pregovaračke grupe 1- Slobodno kretanje roba a vezano za saradnju sa Evropskom komisijom održani su Eksplanatorni i Bilateralni skrininzi u 2014. godini za oblast đubriva.

Od stupanja na snagu zakona o bezbednosti hrane, u organizaciji TAIEX sproveden je veliki broj radionica, studijskih poseta i ekspertskih misija u oblasti bezbednosti hrane, kao i BTSF (Better Training for Safer Food) treninga u organizaciji Evropske komisije, koji su se ticale određenih pitanja u oblasti sredstava za za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta.

Na navedenim edukacijama učestvovali su zaposleni Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i predstavnika laboratorija koji učestvuju u službenim kontrolama i proizvođača sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta. Na njima su dobijeni saveti koji su ugrađeni i u ovaj Zakon, ali u u podzakonske propise.

Primera radi, u periodu od 2010 do 2014. godine održane su sledeće TAIEX obuke i BTSF treninzi:

1) Razvrstavanje, kontrola kvaliteta, deklarisanje i obeležavanje sredstava za ishranu bilja – studijska poseta (Uprava za zaštitu bilja);
2) Organska đubriva, kontrola kvaliteta i primena u konvencionalnoj i organskoj proizvodnji – studijska poseta (Uprava za zaštitu bilja);
3) Registracija, kontrola kvaliteta i ispitivanje sredstava za ishranu bilja – ekspertska misija (Uprava za zaštitu bilja, laboratorije, proizvođači);
4) Organska đubriva i oplemenjivači zemljišta proizvedeni od sporednih proizvoda životinjskog porekla (Uprava za zaštitu bilja).

Izvor: Redakcija, 07.03.2019.