Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O UPRAVLJANJU AERODROMIMA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o upravljanju aerodromima ("Službeni glasnik RS", broj 104/16), u članu 17. stav 2. reč: "Beograd." briše se.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA I CILJEVI KOJI SE OSTVARUJU

Oblast vazdušnog saobraćaja u Republici Srbiji uređena je Zakonom o vazdušnom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 – dr. zakon i 83/18), koji je stvorio pretpostavku za harmonizaciju nacionalnog zakonodavstva s propisima Evropske unije, što predstavlja jedan od prioriteta u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji.

Zakon o upravljanju aerodromima ("Službeni glasnik RS", broj 104/16 – u daljem tekstu: Zakon), kao poseban Zakon, donet je radi stvaranja uslova detaljnijeg uređenja pitanja u vezi sa aerodromima.

Osnovni razlog za izmenu Zakona je potreba da društvo koje obavlja operativne poslove na osnovu člana 17. stav 2. ovog zakona može da promeni sedište.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA ZAKONA

 Članom 1. Predloga zakona vrši se izmena člana 17. stav 2. Zakona, odnosno briše se odrednica sedišta privrednog društva.

 Članom 2. Predloga zakona propisuje se stupanje na snagu i objavljivanje ovog zakona u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12 – prečišćen tekst), imajući u vidu da se donošenjem ovog zakona stvara pravni osnov za promenu sedišta privrednog društva radi preduzimanja mera kojima se obezbeđuju uslovi za kontinuirano i nesmetano obavljanje delatnosti upravljanja aerodromom, kao i stvaranje mogućnosti za efikasniji razvoj aerodroma.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 06.03.2019.